:

Kan man försörja sig som familjehem?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man försörja sig som familjehem?
 2. Hur mycket får man betalt för att vara familjehem?
 3. Får man pengar om man är familjehem?
 4. Hur mycket får man i ersättning som kontaktfamilj?
 5. Hur mycket får man i månaden som familjehem?
 6. Vad är Omkostnadsersättning?
 7. Kan man bli familjehem om man har ADHD?
 8. Får man betalt som kontaktfamilj?
 9. Kan man jobba om man är familjehem?
 10. Hur gammal får man vara för att vara familjehem?
 11. Vilken ersättning får?
 12. Hur mycket ersättning får man av adhd?
 13. Kan man jobba när man är familjehem?
 14. Hur mycket pengar får man som jourhem?
 15. Kan man bli familjehem som ensamstående?

Kan man försörja sig som familjehem?

Hej!

Vi förstår det som om att din dotter ska avsluta sin placering i familjehemmet. Vi antar då att hon varit placerad i familjehemmet med stöd av socialtjänstlagen, alltså att placeringen varit frivillig och att det funnits samtycke till insatsen.

Hur mycket får man betalt för att vara familjehem?

Familjehem och ersättning, vad är sant? När jag växte upp hyste min mamma ett oresonligt agg mot det som då kallades fosterfamiljer för “de får banne mig så mycket betalt, de har ju råd med allt!” Tänk så lätt det som vuxen är för mig att punktera den vanföreställningen för min mor. Som vuxen kan jag dessutom undra varför inte fokus låg på det fina i att hjälpa barn som av olika anledningar inte kunde bo i sin egen familj? Vi som arbetar med Lilla hjärtat stöter ofta på dessa föreställningar om familjehemmens rikedomar. Vi har sett kommentarer på vår Önskelåda: “Nej vet du vad, familjehemmen har minsann råd att betala barnens resor själva med alla pengar de får från socialtjänsten”. Ska vi ta en titt på detta och lägga dessa skrönor till sängs en gång för alla?  

Nu utgår vi från ett familjehem så som det ska vara – alltså ett tryggt hem där de vuxna är engagerade i barnet, dess situation och uppfyller barnets behov.  Arvodet för att vara familjehem för ett barn börjar på 6200 kronor i månaden (enligt Sveriges kommuner och regioner) och stiger beroende på hur krävande omvård ett barn behöver. 

Får man pengar om man är familjehem?

Minst fem barn placerades hos samma familjepappa, trots att han hade stora skulder. Det upptäckts först efter att ett barn larmat sin kommun. Socialtjänsten kontrollerade aldrig mannen före placeringen. Fem barn innebär en statlig ersättning på 90 000 kronor i månaden.

Hur mycket får man i ersättning som kontaktfamilj?

Det som krävs av dig personligen är att du har en stabil livssituation, ett stort engagemang för dina medmänniskor, gott om tid att spendera med barnet eller ungdomen, extra plats i ditt hem, entusiasm för ditt uppdrag, en stor portion humor och god uthållighet.

Om du är intresserad av att få ovanstående uppdrag i Danderyd vänder du dig till socialförvaltningens kontakt- och familjehemssekreterare som ansvarar för kontaktfamiljer till barn och unga.

För att få ett uppdrag som kontaktfamilj gör socialförvaltningen en utredning av dig och din familj. Utredningen omfattas av bland annat av enkäter, registerutdrag från polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde, referenssamtal, hembesök och djupintervjuer. Utredningen syftar till att se varje familjs resurser och förmågor och hitta just rätt familj till varje enskilt barn.

Hur mycket får man i månaden som familjehem?

Minst fem barn placerades hos samma familjepappa, trots att han hade stora skulder. Det upptäckts först efter att ett barn larmat sin kommun. Socialtjänsten kontrollerade aldrig mannen före placeringen. Fem barn innebär en statlig ersättning på 90 000 kronor i månaden.

Vad är Omkostnadsersättning?

Ett familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden i en kommun tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad. Familjehemsföräldern får ersättning för sitt uppdrag antingen direkt från en kommun eller från ett företag, oftast kallat konsulentföretag, som har avtal med kommuner att förmedla familjehem. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utfärdar årligen ett cirkulär i vilket rekommendationer lämnas bl.a. om storleken på omkostnadsersättningar som kan betalas ut till familjehem. Om en kommun eller ett konsulentföretag betalar ut omkostnadsersättning i enlighet med SKL:s rekommendationer ska familjehemsföräldern medges avdrag med motsvarande belopp till den del ersättningen överstiger 5 000 kr. I båda fallen anser Skatteverket att utbetalaren kan betala ut en schablonberäknad omkostnadsersättning per barn eller vuxen enligt rekommendationer som SKL årligen utfärdar.

Om den utbetalda omkostnadsersättningen överstiger SKL:s rekommendationer ska den överstigande delen betraktas som ett skattepliktigt arvode. I ett enskilt fall kan en sådan ersättning ändå betraktas som en omkostnadsersättning. En individuell bedömning måste då göras och baseras på ett godtagbart underlag.

Ifråga om ersättning för inköp av extra utrustning till familjehemsplacerade barn finns inga rekommendationer när det gäller storleken på en sådan omkostnadsersättning. För avdrag vid inkomstbeskattningen för familjehemsföräldern ska det finnas ett godtagbart underlag antingen i form av ett beslut från socialnämnden eller annat underlag som visar på behovet. Därutöver ska kostnaden kunna styrkas med kvitto.

Kan man bli familjehem om man har ADHD?

De barn som bor i fosterfamilj har i grunden samma behov som andra barn och ungdomar. De har erfarenheter med sig som gör att de är sårbara på olika sätt. De har varit med om separationer och behöver hjälp efter den otrygghet de upplevt. Svårigheter kan ha uppstått under skoltiden. Alla barn och ungdomar som behöver skydd i form av ett extra hem, ett fosterhem, är olika och behöver stöd på olika sätt.

En del barn och ungdomar som placeras kan även ha olika funktionsnedsättningar. Det kan handla om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så som ADHD, autism och asperger. Ibland vet man om detta från början, men i vissa fall upptäcker man det med tiden.

Får man betalt som kontaktfamilj?

SKR:s rekommendationer om ersättning till familjehem uppdateras från och med 1 januari 2023. Bland annat höjs arvodesnivåerna. Nya rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga 2023

Kan man jobba om man är familjehem?

Kan jag jobba samtidigt som jag är familjehem?

I grunden är det som att ha ett eget barn och du kan fortsätta arbeta som tidigare. I samband med att ett barn flyttar in behöver ibland någon av familjehemsföräldrarna vara hemma en tid. Även senare under placeringen kan du behöva vara hemma under en period på hel- eller deltid.

Hur gammal får man vara för att vara familjehem?

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?Nej, det finns ingen åldersgräns. Men vi försöker matcha barnets behov med hur familjehemmet ser ut, för att det ska bli så bra som möjligt.

Behövs någon speciell utbildning för att bli familjehem?Nej, du behöver inte ha någon utbildning för att vilja bli ett familjehem.

Vilken ersättning får?

I första hand ska du försörja dig själv. Om du inte tjänar egna pengar eller har andra tillgångar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Det ekonomiska stödet består av olika delar: dagersättning, bostadsersättning och särskilt bidrag.

När du ansöker om asyl måste du berätta för Migrationsverket hur mycket pengar eller andra tillgångar du har. Om du inte har några egna tillgångar får du dagersättning för att täcka dina dagliga kostnader.

Om din ekonomiska situation förändras, till exempel om du får jobb, måste du berätta det för Migrationsverket. Att inte berätta att du tjänar pengar när du får dagersättning är brottsligt. Din rätt till dagersättning kan också påverkas om du flyttar. Meddela därför alltid Migrationsverket om du har ny adress.

Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår eller i ett boende där mat inte ingår. Storleken på dagersättningen påverkas också om du väljer att bo i en egen bostad till exempel som inneboende hos vänner eller släktingar.

Hur mycket ersättning får man av adhd?

En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan försäkringen tecknades, därför ersätts inte sjukdomar som visat symtom innan försäkringen börjat gälla. Det är svårt att säga vilka sjukdomar som är medfödda varför de flesta bolagen har skrivit in i sina villkor vilka sjukdomar barnförsäkringen inte gäller för.  Några bolag har en lösning som innebär att sjukdomen ersätts om den inte visat symtom före 6 års ålder, det kallas 6-års karens för medfödda sjukdomar.

Trots att försäkringen inte omfattar medfödda sjukdomar finns ändå i många bolags barnförsäkringar ett begränsat skydd för dessa sjukdomar. Flera bolag betalar ut ett engångsbelopp (ofta 10 % av försäkringsbeloppet) om diagnosen finns uppräknad i försäkringsvillkoret. En del bolag ger en begränsad ersättning för medicinsk invaliditet och ersättning vid sjukhusvistelse.

Kan man jobba när man är familjehem?

En familjehemsförälder och ett familjehem uppfyller en mycket viktig samhällsfunktion genom att ta emot, ta hand om och stötta barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Det finns olika slags familjehem. Jourhemsfamiljer tar emot barn och ungdomar när som helst på dygnet, även mitt i natten, men barnen stannar i en jourfamilj bara under en kort period, vanligtvis i upp till max två veckor.

Hur mycket pengar får man som jourhem?

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

Några specifika rekommendationer för vanliga jourhem finns inte, utan kommunerna och andra använder sig oftast av de rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som finns för familjehem. Däremot finns det rekommendationer för kontrakterade jourhem, se nedan.

Kan man bli familjehem som ensamstående?

Lars Lundqvist är 51 år, fastighetsägare, ensamstående – och mångårig familjehemsförälder åt Helsingborgs stad. Här berättar han om sina erfarenheter.

– Det var 20 år sedan som min syster och jag halkade in på ett bananskal. Vi hade ingen tanke på detta, men en kompis till mig var kontaktperson till en vuxen narkoman, som inte hade någonstans att ta vägen när han kom ut från behandlingshemmet. Så han fick bo hos oss och hjälpa till när vi renoverade huset. Det gick jättebra den första månaden innan han fick sina första pengar, försvann till Köpenhamn och inte kom tillbaka. Det kändes förstås jättenegativt, men då ringde hans socialsekreterare och sa: ”Vad gjorde ni när han var hos er? Det är första gången han har tagit på sig skulden själv.” Så vi gjorde kanske något bra i alla fall.