:

Hur bokför man nedskrivning av aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man nedskrivning av aktier?
 2. Vad innebär nedskrivning av aktier?
 3. Är nedskrivning av aktier avdragsgill?
 4. Hur fungerar nedskrivning?
 5. När ska nedskrivning av aktier göras?
 6. Hur påverkar nedskrivningar resultatet?
 7. När får man pengarna vid försäljning av aktier?
 8. Vilka nedskrivningar är avdragsgilla?
 9. Kan man gå minus på aktier?
 10. Måste man betala skatt när man säljer aktier?
 11. Kan man gå minus noll på aktier?
 12. Hur mycket kan man förlora på aktier?
 13. Hur undviker man skatt på aktier?
 14. Måste man deklarera aktier om man inte sålt?
 15. När ska man sälja aktier som går dåligt?

Hur bokför man nedskrivning av aktier?

 • Öppna beräkningsbilagan Andelsinnehav som ligger i moderbolagets mapp bland beräkningsbilagorna.
 • Klicka på fördjupningsknappen för dotterbolaget vars värde skrivits ner.
 • Ange det nedskrivna beloppet under nedskrivningar. Nedskrivningen kommer att återföras på raden Resultat från andelar i koncernföretag i resultattablån.
 • Vad innebär nedskrivning av aktier?

  En nedskrivning innebär att du minskar det bokförda värdet för en anläggningstillgång, detta ned till ett belopp som motsvarar värdet på tillgången. Det är endast när värdeminskningen antas vara bestående som en nedskrivning får utföras. Om värdet på tillgången har gått ner och den inte visar några tecken på att stiga i värde inom en snar framtid, det är då som det måste göras en nedskrivning. Redovisningen ska alltid ge en rättvisande bild. Alltså får inte nedskrivning användas för att reglera bolagets resultat.

  Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång

  Är nedskrivning av aktier avdragsgill?

  Inköp och försäljningar av aktier som en redovisningsenhet gör enbart för att erhålla avkastning på sitt kapital utan att uppnå ett betydande inflytande i ett aktiebolag utgör finansiella placeringar.

  Aktier som köps och säljs i en verksamhet som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper klassificeras som varulager och aktier som handlas i en sidoverksamhet klassificeras antingen som finansiella anläggningstillgångar eller kortfristiga placeringar.

  Hur fungerar nedskrivning?

  Nedskrivning innebär att en anläggningstillgång eller omsättningstillgång (till exempel en fordran) helt eller delvis skrivs bort från balansräkningen och blir en kostnad på resultaträkningen. Man gör en nedskrivning när en tillgång har förlorat i värde så att värdet är mycket lägre än det bokförda värdet. Är nedskrivningen ej längre relevant så bör värdet återföras, dock ej högre än ursprungsvärdet.

  Nedskrivning används till exempel när man har en fordring på företag i konkurs, eller efter brand och olyckor.

  När ska nedskrivning av aktier göras?

  En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att innehas eller brukas stadigvarande (det vill säga i mer än ett år) i en verksamhet. Anläggningstillgångar delas in i immateriella-, materiella- och finansiella anläggningstillgångar. Gränsdragningen mellan dessa olika typer av anläggningstillgångar behandlas inte i detta blogginlägg.

  Om en tillgång har tappat i värde kan en nedskrivning behöva göras. Nedskrivningen innebär att det bokförda värdet på en tillgång minskas ned till ett belopp som motsvarar tillgångens faktiska värde.

  Hur påverkar nedskrivningar resultatet?

  En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att innehas eller brukas stadigvarande (det vill säga i mer än ett år) i en verksamhet. Anläggningstillgångar delas in i immateriella-, materiella- och finansiella anläggningstillgångar. Gränsdragningen mellan dessa olika typer av anläggningstillgångar behandlas inte i detta blogginlägg.

  Om en tillgång har tappat i värde kan en nedskrivning behöva göras. Nedskrivningen innebär att det bokförda värdet på en tillgång minskas ned till ett belopp som motsvarar tillgångens faktiska värde.

  När får man pengarna vid försäljning av aktier?

  • Likviddagen eller likviddatum är den dag som pengar från en värdepappersförsäljning eller köp faktiskt krediteras eller debiteras depån. De flesta börser och marknadsplatser tillämpar två likviddagar. Det innebär att pengarna du får vid en aktieförsäljning inte ränteberäknas förrän andra bankdagen efter försäljningen. Det är först då pengarna från försäljningen egentligen levereras.
  • När du köper en aktie infaller likviddagen två handelsdagar efter köpet. Först då är du registrerad som aktieägare med rätt till utdelning eller anmäla dig till en bolagsstämma. Du kan alltså utan att bli debiterad ränta, sälja och sedan köpa aktier samma dag eftersom pengarna för köpet inte faktiskt dras förrän den andra likviddagen, vilken är samma dag som pengarna från försäljningen kommer in.
  • Värt att tänka på är att om du säljer aktier och köper fonder för pengarna samma dag eller dagen efter, så kan du komma att bli debiterad skuldränta om affärsdagen för fondköpet är innan likviddagen för aktieförsäljningen.
  • I notan för dina transaktioner kan du alltid se vilken likviddag/likviddatum som transaktionen har. Notorna hittar du i transaktionshistoriken.
  • Även manuell valutaväxling har två likviddagar vid köp och sälj av valuta på Aktie- och Fondkonto. 

  Vilka nedskrivningar är avdragsgilla?

  Om det verkliga värdet på företagets samtliga inventarier är lägre än det skattemässiga värdet enligt räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning, får man göra ytterligare ett värdeminskningsavdrag med ett belopp som motsvarar skillnaden. Vid bedömningen ska man bortse från sådana inventarier vars anskaffningsutgift har dragits av omedelbart vid anskaffningstillfället i enlighet med 18 kap. 4 § IL, d.v.s. inventarier av mindre värde eller med en kort ekonomisk livslängd (18 kap. 18 § IL).

  Kan man gå minus på aktier?

  REDAKTIONEN SVARAR: Hej Henrik.

  Jag förstår att det känns trist när man tycker att man förlorar pengar, men det finns en förklaring, och det är utdelningsskatten.

  Måste man betala skatt när man säljer aktier?

  Om det företag som du äger aktier i försätts i konkurs eller går i likvidation betraktas det som om du avyttrat (gjort dig av med) aktierna. En aktie anses avyttrad den dag det företag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor. Detta gäller oavsett vilket land företaget kommer ifrån.

  Om företaget blivit likviderat får du normalt inte avdrag för förlusten förrän likvidationen är avslutad. Om du får utdelning i likvidationen, tar du upp det beloppet som försäljningspris.

  Banker och kreditinstitut lämnar normalt en kontrolluppgift till Skatteverket när du sålt eller löst in aktier. På kontrolluppgiften får du information om försäljningspris för aktierna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många aktier du sålt och namnet på aktierna.

  Kan man gå minus noll på aktier?

  En akties pris rör sig vanligen varje dag under börsens öppettider. Priset kan falla till en lägre nivå än du köpte för, det innebär dock ingen förlust förens du väljer att sälja dina aktier. Om priset faller så kommer du se röda siffror på ditt aktiekonto och det är inte ovanligt att aktier kan under vissa perioder falla ganska mycket och under en längre tid.

  Om du tror på företaget och du bestämt dig för att spara långsiktigt så ska du inte i panik sälja bara för att det visar röda siffror just nu. Det är först när du måste använda dina pengar som du behöver sälja av, annars kan du fortsätta och äga aktierna med förhoppningen om att de kan öka i pris.

  Om du inte längre tror på företagets framtidsutsikter så kan det ligga till grund för en försäljning.

  Hur mycket kan man förlora på aktier?

  När du inte längre tror på en aktie kan det förstås också vara läge att sälja. Men hur avgör du om en aktie förtjänar din fortsatta tillit? Anledningarna till att man slutar tro på en aktie kan vara många, men det finns vissa principer du kan ta hjälp av för att komma fram till om du fortfarande tror på aktien eller inte.

  Hur undviker man skatt på aktier?

  Hur mycket, och på vilket sätt, du betalar skatt på dina aktier beror på vilken sparform du har. Här går vi igenom allt du behöver veta om skatt på aktier.

  Det finns olika sätt att handla med aktier och du beskattas olika beroende på vilket konto du har dina aktier på. Här kan du läsa om hur du ska skatta på dina aktier om du har ett ISK, en kapitalförsäkring eller om du handlar på någon typ av aktiekonto.

  På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i aktier och andra värdepapper. Inom ditt ISK kan du köpa och sälja aktier utan att betala skatt vid varje enskild affär.

  Istället betalar du en schablonskatt på en viss procent per år. Schablonskatten är baserad på ditt kontos värde, samt hur många insättningar du gjort under året.

  Här kan du läsa mer om hur skatten på ISK fungerar

  Måste man deklarera aktier om man inte sålt?

  Om du sparar på en traditionell depå och har sålt eller löst in aktier eller andra värdepapper ska du redovisa det i din deklaration året därpå. Det gäller också ett bolag du äger aktier i som har försatts i konkurs.

  Skatteverket vill att du ska redovisa om du gjorde vinst eller förlust på det du sålde föregående år. Blanketten som du ska lämna kallas för K4. Där redovisar du dina värdepappersförsäljningar med inköpspris (omkostnadsbelopp), antal och försäljningssumma vilket på sista raden ger en vinst eller förlust som du ska skatta för. Oavsett om du deklarerar online eller skickar in din deklaration med vanlig post har du nytta av vår K4-tjänst.

  När ska man sälja aktier som går dåligt?

  Precis som namnet säger anger du en fast kurs som är ditt stopp (“går den under 60 så säljer jag”). Du kommer ur en affär utan större förlust men du låser inte in en uppnådd vinst.

  Ett bättre sätt är en släpande stop loss baserat på en procentsats. Vi säljer till exempel om aktien faller mer än 6% från den högsta kurs den haft under vårt innehav. Nu tar vi inte större risk än 6% och då aktien gått bättre än 6% låser vi inne vår uppnådda vinst. Till skillnad från den fasta stoppen följer vi med aktien uppåt med automatik.

  Lär dig mer om släpande stop loss baserat på procent