:

Vad är en Förskottsfaktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Förskottsfaktura?
 2. Hur bokför man en Förskottsfaktura?
 3. Hur gör jag för förskottsfakturering?
 4. Vad gäller vid förskottsbetalning?
 5. Måste man betala i förskott?
 6. Hur registrerar jag en förskottsbetalning?
 7. Hur redovisas förskottsbetalningar?
 8. Får man ta betalt i förskott?
 9. Ska jag skicka faktura innan betalning?
 10. Är det OK att be din chef om förskott?
 11. Är förskottsbetalning ett lån?
 12. Vad är skillnaden mellan förskott och efterskott?
 13. Hur fungerar förskott?
 14. Hur lång tid tar det en förskottsbetalning?
 15. Är förskottsbetalningar en skuld?

Vad är en Förskottsfaktura?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur bokför man en Förskottsfaktura?

Konto 2420 Förskott från kunder krediteras skillnaden mellan fakturerat belopp och moms. Vid kundens betalning av förskottsfakturan debiteras kontot för vilande utgående moms, t.ex. konto 2618 Vilande utgående moms, 25 %, och krediteras i stället ett ”vanligt” konto för utgående moms. Om avdragsrätten för moms infaller först vid betalningstillfället krediteras vanligen ett konto för vilande moms, exempelvis konto 2618. Konto 2420 Förskott från kunder debiteras när arbetet avslutats och avräkning skett gentemot kunden och i stället krediteras lämpligt konto i kontoklass 3 för de leveranser av varor och tjänster som kunden fått. Om förskottet inte täcker det slutliga fakturabeloppet finns en restfordran kvar på konto 1510 Kundfordringar.

Hur gör jag för förskottsfakturering?

Ett förskott från en kund innebär att en kund betalar en redovisningsenhet för varor som ännu inte har levererats eller för tjänster som ännu inte har blivit utförda.

Förskott kan vara motiverat för en redovisningsenhet att kräva av kunder som inte är tillräckligt kreditvärdiga eller vid stora och långsiktiga projekt som kräver stora investeringar. En förskottsbetalning från en kund innebär att en redovisningsenhet får en skuld av ej utförda prestationer gentemot kunden.

Vad gäller vid förskottsbetalning?

En förskottsbetalning innebär att kunden har betalat för varor eller tjänster som ännu inte har levererats eller utförts. Det betyder i sin tur att mottagaren av förskottsbetalningen, till exempel ett företag, har en skuld till kunden i form av varor som inte har levererats eller arbeten som inte har utförts. Av den anledningen ska en förskottsbetalning från en kund redovisas som en skuld i balansräkningen. När varorna har levererats eller tjänsterna har utförts så omförs skulden från balansräkningen till ett intäktskonto i resultaträkningen.

Måste man betala i förskott?

TV4 är Sveriges ledande tv-kanal – och Sveriges främsta tv-hus. År efter år har TV4 levererat engagerande nyheter, storslagen underhållning, direktsänd sport och högklassigt drama. Från hela Sverige. Till hela Sverige.

TV4 såg dagens ljus, den 15 september 1990. Tittarsuccéerna har sedan dess avlöst varandra och i slutet av 1990-talet blev TV4 landets största tv-kanal. TV4 Play lanserades 2009 och på tjänsten finns stora delar av TV4:s innehåll tillgängligt för alla utan kostnad.

Hur registrerar jag en förskottsbetalning?

Jag har i november år 1 fått en förskottsbetalning från en kund för ett arbete som jag ska utföra i februari år 2. När kan jag ansöka om utbetalning från Skatteverket?

Du kan ansöka om utbetalning först efter det att du har utfört arbetet. Om kunden under år 1 har betalat förskott för arbete som ska utföras under år 2 så måste du ha utfört arbetet och ansökt om återbetalning senast den 31 januari år 2. Eftersom arbetet i detta exempel ska utföras först i februari år 2 kommer du inte att kunna få någon utbetalning enligt fakturamodellen.

Hur redovisas förskottsbetalningar?

Normalt inträder skatt­skyldigheten vid leverans av en vara, tillhandahållande av en tjänst eller när ett uttag sker (1 kap. 3 § första stycket ML). Förskottsbetalning medför att skatt­skyldigheten inträder tidigare (1 kap. 3 § andra stycket ML). Det finns dessutom särskilda bestämmelser för vissa situationer (1 kap. 3 a–5 a § ML).

Tidpunkten för skatt­skyldighetens inträde för en viss transaktion är avgörande för vilka beskattningsregler som gäller för transaktionen. De beskattningsregler som gäller vid tidpunkten för skatt­skyldighetens inträde ska därför tillämpas oavsett när fakturering sker eller betalning erhålls.

Får man ta betalt i förskott?

Huvudmannen har inte rätt att ta ut några avgifter förrän förbindelsepunkten är upprättad och förmedlad samt att anläggningen är klar att användas. Det är alltid den taxa som gäller den dagen förmedlandet sker, som huvudmannen ska använda för att räkna ut anslutningsavgiften. Det finns ingen möjlighet att förskottsbetala eller skicka ut fakturor på förbindelsepunkter som inte finns bara för att få en annan anslutningsavgift. Det spelar ingen rolla att enskilda tjänstemän skriftligt har lovat detta. Det finns många avgöranden från Statens VA-nämnd där nämnden gång efter annan har avslagit begäran från fastighetsägare att få betala en annan avgift än den som gällde när förbindelsepunkten blev förmedlad.

Detta till trots bör det sägas att huvudmannen är skyldig att vid alla tillfällen ha en uppdaterad taxa med rätt avgiftsnivåer, just för att det hela tiden ska täcka de kostnader som huvudmannen har och på så sätt minska avgiftsskillnaderna från ett år till ett annat.

Ska jag skicka faktura innan betalning?

Det som reglerar kraven på en faktura är bokföringslagen och mervärdesskattelagen.En faktura utgör en så kallad verifikation enligt bokföringslagen och ska därför bland annat innehålla följande;

‍1. Datum för utställande av fakturan (fakturadatum)2. Kunduppgifter (fakturamottagare)3. Uppgift om när tjänsten blivit utförd eller varan såld (tid för affärshändelse)4. Beskrivning av underlag för fakturan (specifikation)5. BeloppMomslagen (mervärdesskattelagen) kräver även att fakturan ska innehålla följande;6. Ett unikt löpnummer för varje faktura (fakturanummer)7. Fakturautställarens momsregistreringsnummer8. Företagets och kundens namn och adress9. Beskrivning av underlag för fakturan (specifikation)10. Belopp före moms för varje momssats11. Vilka momssatser som tillämpas12. Momsbelopp

Är det OK att be din chef om förskott?

Jag hade nyligen ett samtal med chefen, som sa att jag är skyldig betala tillbaka 11 000 kronor eftersom jag tagit ut 19 semesterdagar under juli 2017. Hon sa att jag bara haft rätt till nio dagar, då jag påbörjade min studieledighet efter semestern i slutet på augusti och därför inte arbetade hela året ut. När jag fick mitt lönebesked i augusti såg jag att de hade gjort ett avdrag för studier på 7 000 kronor och jag trodde då att allt stämde och stod rätt till. Jag tog emot de resterande 11 000 kronorna eftersom jag trodde att det var det jag skulle få i lön. Jag gick ju på studieledighet och lönen skulle alltså bli mindre den månaden. Men så kommer chefen och säger att jag ska betala tillbaka 11 000 kronor med motiveringen att jag tagit ut för många betalda semesterdagar. Är jag skyldig att betala tillbaka dessa pengar även om jag tagit emot dem i god tro? Borde jag inte blivit informerad när jag ansökte om studieledighet, att jag inte kunde ta ut alla mina semesterdagar utan att bli återbetalningsskyldig? Borde inte lönekontoret förstått att något var fel i och med att de gjorde utbetalningen och hade sett antalet semesterdagar jag tagit ut och längden på min studieledighet? /Medlem i god tro

SVAR: Du har fått förskottssemester av din arbetsgivare, det vill säga betald semester utan att du har tjänat in sådan semester. Om du är anställd av en kommun och omfattas av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser är du skyldig att betala tillbaka för mycket utbetald semesterlön om du fått fler betalda semesterdagar under året än du har rätt till. Det spelar då ingen roll om du tagit emot beloppet i god tro, alltså att du inte förstått eller bort förstå att du fått för många betalda semesterdagar. Detta framgår av en dom från Arbetsdomstolen.

Är förskottsbetalning ett lån?

Samlingsterm för köpavtal som kombineras med kreditgivning från näringsidkare till konsumenter. Två vanliga former är avbetalningsköp som normalt sett kombineras med ett ägandeförbehåll, samt låneköp där säljaren förmedlar lån från en tredje part till konsumenten. även kontokortskreditet kan räknas in i kreditköpsdefinitionen.

Bestämmelser kring dessa köpavtalsformer finns i konsumentkreditlagen (KkrL). Viktiga aspekter är säljarens skyldighet att ta handpenning (14 § KkrL), invändningsrätt mot kreditgivaren på samma grunder som mot säljaren (16 § 2 st KkrL), köparens rätt till förskottsbetalning (20 § KkrL), samt säljarens rätt till förbehåll om återtaganderätt (ägandeförbehåll, 25 § KkrL).

Vad är skillnaden mellan förskott och efterskott?

Lön för innevarande månad (eng. salary for current period) är när en anställd erhåller sin lön i förskott.

Exempel på förskott är när en anställd får sln lön utbetald den 25:e januari och lönen avser perioden 1-31 januari.

Hur fungerar förskott?

Juridik vid dödsfall

Hej, Jag fick ett skrin med 15000:- i av min morfar när han var vid liv, pengarna skulle jag ge min mor (hans dotter) vid behov, hon klarar inte av pengar eftersom hon är alkoholist. Och nu vid bouppteckningen vill dom att det tas upp i bouppteckningen . Min fråga är om det är så eftersom jag fick det när han levde? 

Hur lång tid tar det en förskottsbetalning?

Ibland dröjer det innan du får ett beslut om din ansökan om ersättning. Under rubriken Hålltider för varje ersättning kan du se hur lång tid det brukar ta, men det kan ta längre tid om vi behöver göra en mer omfattande utredning av ditt ärende. Det gäller till exempel om något inte stämmer, om det saknas underlag i ditt ärende eller om du inte har uppdaterat dina uppgifter. När du ansöker om en ersättning behöver du därför vara noggrann så att allt blir rätt från början. Kom också ihåg att snabbt uppdatera dina uppgifter om de ändras under tiden som ersättningen betalas ut.

Om något saknas i din ansökan så kontaktar vi dig eller någon annan som kan ge oss kompletterande uppgifter. Det kan till exempel vara din arbetsgivare, en läkare eller ditt barns förskola.

Du vet väl att du kan läsa post från oss direkt i mobilen, datorn eller läsplattan?

Är förskottsbetalningar en skuld?

När du flyttar in i en ny bostad och ska ingå avtal kan både ditt nätföretag och din elhandlare begära att du ska ställa godtagbar säkerhet i form av en deposition. Elnätsföretaget har även rätt att kräva att leveransen ska ske mot förskottsbetalning.

Deposition/säkerhet/förskott förutsätter att respektive företag har anledning att befara att du inte kommer att fullgöra dina betalningsförpliktelser. Så kan vara fallet om du har skulder till företaget, har skulder registrerade hos kronofogdemyndigheten eller om du har betalningsanmärkningar.