:

Vad är goodwill redovisning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är goodwill redovisning?
 2. Hur bokför man goodwill?
 3. Hur bokför man negativ goodwill?
 4. Hur bokförs nedskrivning av goodwill?
 5. Är goodwill avdragsgill?
 6. Hur påverkar goodwill resultatet?
 7. Är goodwill en kostnad?
 8. Vad är goodwill i balansräkning?
 9. Vad bokförs på konto 6590?
 10. Är det moms på goodwill?
 11. Hur beskattas goodwill?
 12. Vad bokförs på 6560?
 13. Vad bokförs på 6991?
 14. Vad bokförs på 6990?
 15. När används konto 6992?

Vad är goodwill redovisning?

Även andra tillgångar än maskiner och inventarier behandlas som inventarier enligt 18 kap. IL. Dessa tillgångar är (18 kap. 1 § andra stycket IL)

 • koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan
 • anslutningsavgift eller anläggningsbidrag som avser en nyttighet, t.ex. vatten, som är knuten till en fastighet och inte till ägaren personligen.

Tillgångarna ska utöver att vara förvärvade från någon annan vara avsedda att brukas stadigvarande i verksamheten. I annat fall utgör immateriella tillgångar skattemässigt lagertillgångar, dvs. de är avsedda för omsättning eller förbrukning.

Hur bokför man goodwill?

Goodwill avser immateriella tillgångar i ett företag som saknar en bestämd nyttjandeperiod. Det kan till exempel handla om företagets varumärke, kundkrets eller rykte.

I och med att en bra goodwill stärker företagets position på marknaden leder det oftast till en högre värdering än verksamhetens bokförda värde.

Med andra ord är goodwill skillnaden mellan företagets nettovärde – det vill säga tillgångarna minus skulderna – och det en köpare är villig att betala vid försäljning av verksamheten.

Hur bokför man negativ goodwill?

Goodwill är ett uppskattat värde av ett företags renommé och anseende. Det avser alltså immateriella tillgångar och kan, förutom renommé och anseende, bestå av till exempel varumärket och kundregister. Det är helt enkelt det värde som överstiger företagets bokförda värde och innebär att företaget värderas högre än de faktiska tillgångarna.

Goodwill uppstår när ett företag ska säljas och det förvärvande företaget betalar mer än vad de tillgångar och skulder som finns i bolaget är värda, dvs företagets tillgångar minus dess skulder. Man betalar alltså för saker som inte är materiella men som ändå har ett värde. Det kan vara att företaget befinner sig på en mycket lönsam marknad eller att företaget har ett starkt profilerat varumärke. Företaget får inte göra avskrivningar på goodwill men kan skriva ner det om värdet sjunkit. Tillgångarna ska värderas till dess verkliga värde och företaget måste alltså regelbundet kontrollera (nedskrivningspröva) om goodwillvärdet finns kvar oförändrat. Motsatsen till goodwill är badwill eller negativ goodwill.

Hur bokförs nedskrivning av goodwill?

De grundläggande principerna för hur man redovisar förvärvade immateriella anläggningstillgångar finns i ÅRL. I redovisningsnormgivningen förtydligas bl.a. vilket värde en förvärvad immateriell anläggningstillgång får tas upp till i företaget. Redovisningsnormgivningen preciserar bestämmelserna i ÅRL. Läs mer under respektive normgivning nedan.

En av tankarna bakom de redovisningsregler som ska användas när man upprättar ett förenklat årsbokslut är att det bokförda resultatet så långt som möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen ska grunda sig på. Skattereglerna har fått störst betydelse för redovisningsreglerna för enskilda näringsidkare. För dessa personer har man även ändrat skattereglerna för att anpassa dem efter en del av de förenklade redovisningsregler som ska användas när man upprättar ett förenklat årsbokslut.

Är goodwill avdragsgill?

Skillnaden mellan priset man betalar för en verksamhet när den köps och värdet av tillgångarna kallas goodwill. Den behandlas som immateriell tillgång som kan skrivas av på samma sätt som inventarier. Se värdeminskningsavdrag.

En annan variant är den som uppstår vid köp av ett aktiebolag då priset för aktierna är högre än kapitalet i det köpta bolaget, så kallad koncerngoodwill. Den är däremot inte avdragsgill. Om företag köps för lägre pris än vad tillgångarna är bokförda till blir skillnaden en negativ goodwill, som blir skattepliktig om den upplöses. I gengäld har tillgångarna fått ett högre avdragsgillt anskaffningsvärde. RÅ 2011 ref 1. Se även näringsverksamhet.

Hur påverkar goodwill resultatet?

Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och består av bland annat rykte, vaurmärken och kundkrets. Det kan förenklat förklaras som att det är det värde som överstiger ett företags bokförda värde.

Om ett företag har ett gott rykte värderas det högre än det faktiska kapital som företaget innehar. Vid en försäljning utgör företagets goodwill därför själva skillnaden mellan företagets nettovärde, alltså företagets tillgångar minus dess kostnader, och vad köparen betalar.

Är goodwill en kostnad?

Med goodwill menas ett gott anseende eller gott rykte – något som är positivt för företagets affärsvärde.

Inom redovisning är goodwill en immateriell anläggningstillgång som kan bestå av ett varumärke, ett företagsnamn, en tidningstitel eller något annat som man inte direkt kan ta på.

Vad är goodwill i balansräkning?

Goodwill är ett vanligt förekommande begrepp inom företagsekonomi. Goodwill uppstår vid företagsförvärv när ett företag blir uppköpt för en summa som är högre än det egna kapitalet och det som utgör goodwill är då priset utöver det egna kapitalet. Man kan säga att ”goodwillen” är värdet på ett företags processer, kompetens, status och anseende. Nystartade företag som tidigare inte haft någon verksamhet brukar generellt inte ha någon goodwill. Goodwill räknas som en tillgång och bokförs i balansräkningen.

Goda kundrelationer, konkurrenskraftiga anställda, innehavande av patent, unik teknologi eller starka varumärken har en positiv verkan på goodwill. Dessa faktorer ökar nämligen företagets chanser att lyckas. Eftersom dessa faktorer inte går att ta på men ändå ökar företagets konkurrenskraftighet har man bestämt att de ska räknas med i redovisningen under rubriken goodwill. Goodwill hamnar i sin tu under kategorin immateriella tillgångar men tas endast in i beräkningen vid företagsfusioner eller förvärv. 

Vad bokförs på konto 6590?

Hyreskostnader och övriga kostnader för rörelsefastigheter i egen användning, inklusive hyror för maskiner och anläggningar samt bl. a. fusionsförluster, försäkrings- och andra säkerhetskostnader, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter och andra kostnader som inte är hänförliga till någon annan post.

Är det moms på goodwill?

Ett förvärv av en verksamhet innebär att en redovisningsenhet köper tillgångarna/skulderna (inkråmet) eller andelarna i ett annat företag.

En försäljning av aktier eller andra andelar i ett företag är alltid momsfri. En försäljning av en hel verksamhet (inkråm) eller en avgränsad del av en verksamhet är momsfri om köparen är momsregistrerad och skall driva verksamheten vidare. Om förutsättningarna för momsfri överlåtelse är uppfyllda får säljaren inte ta ut någon moms.

Hur beskattas goodwill?

Även andra tillgångar än maskiner och vanliga inventarier ska behandlas som inventarier enligt 18 kap. IL. Dessa tillgångar är enligt punkt 1 och 2 (18 kap. 1 § andra stycket IL)

 • koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan
 • anslutningsavgift eller anläggningsbidrag som avser en nyttighet, t.ex. vatten, som är knuten till en fastighet och inte till ägaren personligen.
 • Vad bokförs på 6560?

  Du köper in diverse kontorsmaterial för 500 kronor inklusive moms till företaget. Momsbeloppet är 100 kronor. Du betalar med företagets bankkort.

  Vad bokförs på 6991?

  Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

  När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

  Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

  Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

  Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

  Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

  Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare. 

  Vad bokförs på 6990?

  Externa rörelsekostnader är värdet av förbrukade resurser avseende material, varor och tjänster under en redovisningsperiod som förbrukas i redovisningsenheten utan att säljas vidare till externa kunder.

  Externa rörelseutgifter är icke periodiserade och icke klassificerade värden som har utbetalats eller som förväntas utbetalas från en redovisningsenhet. Externa kostnader är det verkliga värdet av förbrukade varor och tjänster i en redovisningsenhet under en redovisningsperiod.

  När används konto 6992?

  Gåvor till kunder är i praktiken enbart avdragsgilla om det är fråga om representationsgåvor eller reklamgåvor.

  Julgåva är skattefritt om värdet inte överstiger 500 kr inkl moms. I värdet är ej kostnad för transport mm inräknat. Från första kronan över 500 kr så är gåvan skattepliktig.

  Jubileumsgåva vilken kan ges till anställda då företaget firar jubileum, till exempel 25, 50, 75 eller 100 år. Beloppet får ej överstiga 1500 kr inkl moms.

  Minnesgåva som kan ges i samband då en anställd uppnår en viss ålder, tex 50 år. Det kan också vara då person varit anställd i över 20 år. Dock så krävs det att personen varit anställd i företaget i 6 år vid tillfället. Slutligen räknas även gåva vid samband då anställd slutar sin tjänst. Gåvan är skattefri om det ej överstiger 15 000 kr och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.