:

Hur kan man ansöka om skilsmässa?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man ansöka om skilsmässa?
 2. Hur skickar man in skilsmässoansökan?
 3. Hur mycket kostar det att skilja sig?
 4. Kan man ansöka om skilsmässa själv?
 5. Kan man bli nekad skilsmässa?
 6. Kan man skiljas snabbt i?
 7. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 8. Kan man skilja sig utan advokat?
 9. Hur snabbt kan man skilja sig?
 10. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 11. Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?
 12. Kan man skilja sig och bo tillsammans?
 13. Vad delas inte vid skilsmässa?
 14. Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?
 15. Får jag behålla huset vid skilsmässa?

Hur kan man ansöka om skilsmässa?

Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även om det känns dramatiskt att skicka in ansökan är det bara en liten del av hela skilsmässan. Endbright kan hela tiden kan hjälpa dig med allt juridiskt stöd som du behöver kring bodelning, vårdnad, välmående, ekonomi med mera.

Nedan beskriver vi steg-för-steg vad du behöver göra när du ska ansöka om skilsmässa!

Hur skickar man in skilsmässoansökan?

 • För att tingsrätten ska kunna behandla er ansökan behöver ni bifoga personbevis för skilsmässa för er båda.
 • Personbevisen beställer ni via Skatteverket. Ange att det gäller skilsmässa.

Hur mycket kostar det att skilja sig?

Att bli ensamstående efter en skilsmässa innebär ofta högre månadskostnader – för ett genomsnittligt par kan det i år röra sig om flera tusenlappar, enligt Länsförsäkringars beräkningar. Den ekonomiska faktorn kan också vara en orsak till att färre väljer att skilja sig.

Under 2022 valde 21 465 par i Sverige att skilja sig. Det var 2 182 och 4 154 par färre än året innan respektive 2020.

Kan man ansöka om skilsmässa själv?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Kan man bli nekad skilsmässa?

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur en skilsmässa ska gå till finns i Äktenskapsbalken. Det finns ingen regel i äktenskapsbalken som hindrar den ena maken att motsäga sig en skilsmässa. Det finns däremot regler som hanterar situationen när bara den ena maken vill skiljas, en sådan regel finns i 5 kap 2 § äktenskapsbalken. Bestämmelsen säger att om bara den ena maken vill skiljas har denne rätt till det först efter en betänketid. Detta innebär att den make som vill skiljas kan yrka på skilsmässa, men innan en domstol dömer i frågan löper en betänketid om 6 månader. Först när betänketiden löpt ut kan maken om denna fortfarande skilja sig göra ett särskilt yrkande om skilsmässa vilket framgår av 5 kap 3 § äktenskapsbalken.

Kan man skiljas snabbt i?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Hej, och tack för din fråga!

Kort sagt är det som du säger med bodelning, att det mesta av egendomens värde delas lika. Det gäller all egendom som är giftorättsgods. Aktuellt är som du säger främst sådant man har undantagit i äktenskapsförordet eller som man ärvt eller fått (Se främst 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230).

Kan man skilja sig utan advokat?

Det är inte säkert att ni behöver en advokat när ni ska skiljas. Under förutsättning att ni är överens om att ta ut skilsmässa och att ni kan diskutera och lösa problem på ett förnuftigt sätt sinsemellan så kan ni skilja er utan att blanda in jurister.

En skilsmässa är känslomässig men mycket underlättas om ni kan samarbeta kring det rent praktiska. Ni är två vuxna individer och ni behöver inte bråka för sakens skull. Speciellt inte om ni har allt att vinna båda två på att processen går så lugnt och smidigt som möjligt.

Hur snabbt kan man skilja sig?

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Hur många ångrar sin skilsmässa?

De som har upp­levt en skils­mäs­sa kan vittna om att det är långt ifrån en obe­tyd­lig hän­del­se. När man be­ak­tar hur nära sam­man­vävt liv kan vara, sär­skilt när det gäller barn och delade till­gång­ar, så ökar risken att pro­ces­sen blir både ut­dra­gen och på­fres­tan­de.

Vid samma tid­punkt kan en smy­gan­de känsla in­fin­na sig, som viskar att kanske inte allt hopp är för­lo­rat. Det är då vär­de­fullt att vara med­ve­ten om att det fort­fa­ran­de finns möj­lig­het att ångra sig innan hela pro­ces­sen är av­slu­tad. 

I det föl­jan­de går vi igenom de olika möj­lig­he­ter­na ni har att om­vär­de­ra be­slu­tet.

För dig som fun­de­rar på skils­mäs­sa kan första chan­sen till ef­ter­tan­ke komma innan skils­mäs­so­an­sö­kan har skic­kats in. Du kan samla ihop skils­mäs­so­pap­per och fylla i an­sö­kan (eller stäm­nings­an­sö­kan om skils­mäs­sa), men vänta med att posta den. Låt den ligga en tid för att hinna re­flek­te­ra över be­slu­tet. Kanske också ge par­te­ra­pi en chans – vad finns att för­lo­ra i detta skedet?

Skils­mäs­so­pro­ces­sen kan trigga vik­ti­ga in­sik­ter om vad som är vik­tigt i livet. När an­sö­kan är in­skic­kad kan verk­lig­he­ten komma ikapp: ”Nu går det mot slutet, vill jag verk­li­gen det?", " Finns det andra lös­ning­ar?”.

Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Kan man skilja sig och bo tillsammans?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

Vad delas inte vid skilsmässa?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

Statistik visar på att ca 50 procent av alla äktenskap i Sverige slutar i skilsmässa, år 2018 skilde sig hela 24 958 par. Att gå igenom en skilsmässa är nog inte det första ett nykärt par tänker på. Att då behöva prata om den delade ekonomin kan verka mindre viktigt och prioriteras ofta bort. Men har du inte tänkt igenom ekonomin innan en separation sker kan du i värsta fall stå tomhänt utan ett ekonomiskt skyddsnät.

Frågor att ställa sig innan skilsmässan är ett faktum är bland annat huruvida du kommer att klara dig på en inkomst. Behöver du flytta till en mindre bostad? Kommer du behöva ändra din livsstil?

Har du barn är det ännu viktigare att veta att ekonomin går runt och helst vill man försöka undvika att flytta långt bort då barnen behöver byta skola. Så titta på vad bostäder i närheten kostar och om de är lämpliga för din ekonomi idag.

Får jag behålla huset vid skilsmässa?

Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Jag antar att du och din man är gifta, samt att ni har varit tillsammans i minst fem år. Jag antar även att ni inte har ett befintligt äktenskapsförord.