:

Vad skriver man i förvaltningsberättelsen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad skriver man i förvaltningsberättelsen?
 2. Måste man ha en förvaltningsberättelse?
 3. Vad innebär en förvaltningsberättelse?
 4. Är verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse samma sak?
 5. Hur ser en förvaltningsberättelse ut?
 6. Vem skriver under förvaltningsberättelsen?
 7. Vem skriver en förvaltningsberättelse?
 8. Måste man ha verksamhetsberättelse?
 9. Måste en ideell förening upprätta årsredovisning?
 10. Vem skriver verksamhetsberättelse i en förening?
 11. Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?
 12. Vad ska vara med i en verksamhetsberättelse?
 13. Vad ska man ha med i en verksamhetsberättelse?
 14. Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?
 15. Är föreningens protokoll offentliga?

Vad skriver man i förvaltningsberättelsen?

En förvaltningsberättelse är den del av ett företags årsredovisning som beskriver företagets viktigaste händelser under ett räkenskapsår. Den ger en överblick över hur utvecklingen sett ut för företagets verksamhet, resultat och ställning på marknaden. Kortfattat kan man säga att förvaltningsberättelsen tar upp sådant som inte berättas genom balans- och resultaträkningen. Som regel ska den spegla en rättvisande bild av verksamheten och dess resultat. Den måste också vara skriven på ett sådant sätt att den är lättförståelig för intressenter.

Måste man ha en förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse är en skrivelse där ett företag redogör för de allra viktigaste händelserna som inträffat under ett räkenskapsår. Det är det kanske mest huvudsakliga innehållet, men berättelsen har också andra krav på sig som vi kommer gå närmare in på senare. 

Förvaltningsberättelsen ska ses som ett komplement till det som finns i resultaträkningen, balansräkningen och noterna som hör till årsredovisningen. Det som står i förvaltningsberättelsen ska också vara mer detaljerat än den information som finns i de delar vi precis nämnde. Vidare ska förvaltningsberättelsen också innehålla jämförelser med resultat från tidigare räkenskapsår.

De företag som ska upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket måste också göra en förvaltningsberättelse. Man ska alltså betrakta en förvaltningsberättelse som en obligatorisk del av årsredovisningen. Placeringen av förvaltningsberättelsen är också viktig. Den ska vara allra längst fram i årsredovisningen. Det betyder med andra ord att förvaltningsberättelsen kommer före resultaträkning, balansräkning och noter samt eventuell kassaflödesanalys.

Vad innebär en förvaltningsberättelse?

Aktiebolag, ekonomiska föreningar samt vissa handelsbolags räkenskapsår ska alltid avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut. Årsredovisningen består av en balansräkning, en resultaträkning, en revisionsberättelse samt en förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla sådant som inte kan återges i balansräkningen och resultaträkningen. Den ska återge en rättvisande översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat.

Är verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse samma sak?

I punkt 3.7 förtydligas och utökas ÅRL:s krav på en förvaltningsberättelse enligt följande:

 • verksamhetens art och inriktning,

 • viktiga förändringar i verksamheten,

 • viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,

 • speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget,

 • ägare som innehar mer än 10 % av rösterna,

 • komplementär i kommanditbolag, och

 • väsentliga förändringar i ägarstrukturen.

Om företaget inte längre tillämpar fortlevnadsprincipen i 2 kap. 4 § ÅRL ska detta enligt punkt 3.8 framgå av förvaltningsberättelsen.

Hur ser en förvaltningsberättelse ut?

Vad är ett årsbokslut?Ett årsbokslut ska upprättas av alla företag efter utgången av ett räkenskapsår och utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Syftet är att skapa en helhetsbild över hur företaget presterat samt hur situationen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Läs också: 5 saker du INTE får glömma inför årsbokslutet

Hur gör man ett årsbokslut? I arbetet upprättas och analyseras balans- och resultaträkningen där tillhörande dokumentation kontrolleras och kompletteras. Slutligen genomförs bokslutstransaktioner som bland annat utgör:

Vem skriver under förvaltningsberättelsen?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Vem skriver en förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse är den del av ett företags årsredovisning som beskriver företagets viktigaste händelser under ett räkenskapsår. Den ger en överblick över hur utvecklingen sett ut för företagets verksamhet, resultat och ställning på marknaden. Kortfattat kan man säga att förvaltningsberättelsen tar upp sådant som inte berättas genom balans- och resultaträkningen. Som regel ska den spegla en rättvisande bild av verksamheten och dess resultat. Den måste också vara skriven på ett sådant sätt att den är lättförståelig för intressenter.

Måste man ha verksamhetsberättelse?

Med större företag menas bland annat ekonomiska föreningar

som uppfyller mer än ett av de följande villkor två år i rad (samma villkor):

 • Mer än 50 anställda i medeltal.
 • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning. 
 • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning. .

Ekonomiska föreningar som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisning enligt det förenklade K2-regelverket.

Måste en ideell förening upprätta årsredovisning?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund benämns på denna sida alla som ”föreningar”. En förening som är bokföringsskyldig enligt 2 kap. 2 § BFL ska antingen avsluta sin löpande bokföring för räkenskapsåret med ett årsbokslut eller med en årsredovisning. Årsbokslutet kan även upprättas i förenklad form. På vilket sätt en förening ska avsluta sin löpande bokföring beror på föreningens storlek (6 kap. 1 § och 6 kap. 3 § BFL). Vilken normgivning föreningen kan använda beror på om en årsredovisning eller ett årsbokslut ska upprättas vid räkenskapsårets utgång.

En förening som är ett mindre företag ska avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med ett årsbokslut (6 kap. 3 § BFL). Om nettoomsättningen normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor kan den löpande bokföringen för räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut i förenklad form (6 kap. 3 BFL). Om föreningen är moderföretag i en koncern kan föreningen även använda de internationella redovisningsreglerna.

Vem skriver verksamhetsberättelse i en förening?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Vad ska vara med i en verksamhetsberättelse?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad ska man ha med i en verksamhetsberättelse?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Är föreningens protokoll offentliga?

 • När mötet ägt rum, datum och klockslag.
 • Var mötet ägt rum, eller hur (telefon, Skype eller annat)
 • Vilka som närvarat och vilka suppleanter som ersatt vilka ledamöter.
 • Vilka ärenden som behandlats och vilka beslut som fattats.
 • Eventuella reservationer.
 • Underskrifter av protokollförare och justeringsperson.