:

Kan vem som helst vidimera?

Innehållsförteckning:

 1. Kan vem som helst vidimera?
 2. Vem kan vidimera dokument?
 3. Vem kan vidimera namnteckning?
 4. Vad krävs för vidimering?
 5. Hur många ska vidimera ett dokument?
 6. Kan Skatteverket vidimera?
 7. Kan samma person bevittna pass?
 8. Kan familjemedlem bevittna?
 9. Hur bevittna dokument?
 10. Kan Förrättningsman vidimera?
 11. Kan min son bevittna min namnteckning?
 12. Kan syskon vidimera?
 13. Kan Bouppgivare och Förrättningsman vara samma person?
 14. Får äkta makar bevittna en namnteckning?
 15. Vem kan styrka min identitet?

Kan vem som helst vidimera?

Ladda ned – vårdnadshavares medgivande för pass/nationellt id kort (PDF)

Glöm inte att när minderåriga ska resa utomlands krävs ett föräldramedgivande. Detta gäller när minderåriga reser med en av föräldrarna, ensam eller med annan person.

Vem kan vidimera dokument?

Ditt personnummer ska finnas på alla betyg och intyg du skickar in. Du ska skicka in kopior och inte originalhandlingen. Kopiorna ska vara vidimerade. Det betyder att någon intygar med sin namnteckning att kopian överensstämmer med originalet. Be också personen att texta sitt namn tydligt under namnteckningen och skriva dit sitt telefonnummer.

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.

Vem kan vidimera namnteckning?

Ladda ned – vårdnadshavares medgivande för pass/nationellt id kort (PDF)

Glöm inte att när minderåriga ska resa utomlands krävs ett föräldramedgivande. Detta gäller när minderåriga reser med en av föräldrarna, ensam eller med annan person.

Vad krävs för vidimering?

Ett exempel på en vidimering

Vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet.[1] Ordet innebär även, i ett allmännare sammanhang, att bekräfta riktigheten i något. När det gäller exempelvis kopierade betygshandlingar, så innebär vidimeringen att två personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet. Ordet vidimera härstammar från latinets vidi, som betyder jag har sett.

Hur många ska vidimera ett dokument?

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs. när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet. Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand skriva "vidimeras". Exempelvis kan det göras följande: "Kopian överensstämmer med originalet" med en signatur, namnförtydligande samt kontaktuppgifter.

Kan Skatteverket vidimera?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Kan samma person bevittna pass?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid ansökan om pass för minderårig måste båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande till utfärdande av pass, det framgår av 7 § 2 punkten passlagen, samt 1 § 3 punkten passförordningen.

Kan familjemedlem bevittna?

Bevittning av samboavtal är inte ett formkrav men kan vara bra ut bevissynpunkt. Det finns inte heller några formkrav gällande vem som kan vara vittnen. Vi rekommenderar dock alltid att man väljer vittnen som inte är släkt med någon av parterna för att undvika situationer där en familjemedlem ska behöva vittna.

Skriv Samboavtal

Hur bevittna dokument?

Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!

Lagar om fullmakter återfinns i Avtalslagens 2:a kapitel. Det finns inget formellt lagkrav för bevittnande av namnteckning vid fullmakter. Det är därför fritt för avtalsparterna själva att bestämma vad de tycker ska innefattas i deras överenskommelse. Vissa fullmakter kan ändå kräva ett bevittnande av namnteckning, vilket är vanligt för till exempel bankfullmakter. Detta är då beroende på bankens interna policy.

Kan Förrättningsman vidimera?

Boupp­teck­ning­en ska upp­rät­tas inom tre må­na­der från döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en ska skic­kas till Skat­te­ver­ket inom en månad från att boupp­teck­ning­en upp­rät­ta­des.

Om döds­bo­de­lä­gar­na märker att det kommer ta längre tid än vad som är tillå­tet att skicka in boupp­teck­ning­en kan de ansöka om an­stånd hos Skat­te­ver­ket.

När boupp­teck­ning­en kommit till skat­te­ver­ket kon­trol­le­rar skat­te­ver­ket att all in­for­ma­tion som behövs finns med. Om någon upp­gift fattas kan Skat­te­ver­ket be om kom­plet­te­ring, annars re­gi­stre­ras boupp­teck­ning­en av hand­läg­ga­ren.

Kan min son bevittna min namnteckning?

I båda fallen måste vissa formkrav vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Här berättar jag kort om vilka formkrav som ställs på själva bevittnandet av testamentet (nödtestamenten eller liknande tar jag inte upp här).

Testamentet ska bevittnas av två vittnen som är närvarande samtidigt. Det här är viktigt, det finns till och med rättsfall där testamenten har ogiltigförklarats bara för att vittnena inte har bevittnat testamentet gemensamt.

Kan syskon vidimera?

Ladda ned – vårdnadshavares medgivande för pass/nationellt id kort (PDF)

Glöm inte att när minderåriga ska resa utomlands krävs ett föräldramedgivande. Detta gäller när minderåriga reser med en av föräldrarna, ensam eller med annan person.

Kan Bouppgivare och Förrättningsman vara samma person?

Juridik vid dödsfall

Min make och jag har separata testamenten om våra respektive tillgångar. Min make har tre särkullsbarn, varav två bor i Danmark och en i Tyskland. Enligt hans testamente skall särkullsbarnen endast få sina laglotter, medan resterande (inklusive lösöre) går till mig. Eftersom barnen bor i olika länder bör jag bli den som tar ansvaret för bouppteckningen. Jag läste dock att man inte får vara både bouppgivare och dödsboägare. Hur gör man då?

Får äkta makar bevittna en namnteckning?

Det finns vissa do­ku­ment som har krav på att be­vitt­na namn­teck­ning. De van­li­gas­te är: 

 • Tes­ta­men­te
 • Fram­tids­full­makt
 • Er­kän­nan­de av fa­der­s­kap
 • När en köpare av fas­tig­het an­sö­ker om lag­fart

Det är också van­li­gt att be­vitt­na andra do­ku­ment även om reg­ler­na inte alltid kräver det. Det kan ge extra trygg­het för par­ter­na som ingår av­ta­let.

Vem som helst kan inte vara vittne. För att kunna be­vitt­na en  namn­teck­ning måste vissa krav vara upp­fyll­da. 

 • För det första kan inte per­so­nen som do­ku­men­tet gäller vara vittne. Det in­ne­bär att till ex­em­pel en full­makts­ha­va­re eller tes­ta­tor inte kan be­vitt­na sitt eget do­ku­ment. 
 • Ett vittne måste vara minst 15 år och ska förstå be­ty­del­sen av att be­vitt­na en namn­teck­ning. 
 • Vitt­net måste vara vid sitt sinnes fulla bruk. Det in­ne­bär att vitt­net måste förstå vad upp­gif­ten in­ne­bär och vad hen be­kräf­tar med sin un­der­skrift.

Be­ro­en­de på vilket ju­ri­diskt do­ku­ment det gäller är re­gel­ver­ket olika strikt för vem som får vara vittne. Kika därför under re­spek­tive rubrik nedan för att se om det finns sär­skil­da regler. 

Att be­vitt­na namn­teck­ning in­ne­bär att vara med när upp­hovs­man­nen till av­ta­let skri­ver under det. Det be­ty­der att vitt­ne­na måste vara i rummet sam­ti­di­gt som tes­ta­tor, full­makts­gi­va­re eller annan part skri­ver sin namn­teck­ning.

Do­ku­men­tet måste vara helt klart när det sig­ne­ras. Som vittne be­kräf­tar du att det verk­li­gen är rätt person som skri­ver under och att hen för­står vad den gör. 

Som vittne ska du direkt i sam­band med be­vitt­ning­en eller så snart som möj­li­gt där­ef­ter själv skriva under att be­vitt­ning­en skett. För­u­tom din namn­teck­ning och namn­för­tyd­li­gan­de ska du skriva andra vik­ti­ga upp­gif­ter såsom ditt yrke och adress.

Vem kan styrka min identitet?

Anna Lindblad

För att beviljas svenskt medborgarskap krävs att personen har styrkt sin identitet, men det finns undantag från den bestämmelsen. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar Migrationsöverdomstolens dom MIG 2019:18 om dispens från kravet på styrkt identitet.