:

Vad är definitionen av ett avbetalningsköp?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är definitionen av ett avbetalningsköp?
 2. Vad gäller vid avbetalningsköp?
 3. Var återfinns definitionen av avbetalningsköp?
 4. I vilken lag regleras avbetalningsköp mellan två företagare?
 5. Vad är skillnaden mellan kredit och avbetalning?
 6. Hur betalar man avbetalning?
 7. Kan man avbryta en avbetalning?
 8. Hur registrerar jag ett avbetalningsköp?
 9. Vad är skillnaden på avbetalning och delbetalning?
 10. Hur ska man bokföra avbetalningsköp?
 11. Vad gäller vid köp mellan företag?
 12. Är avbetalning ett lån?
 13. Finns det nackdelar med avbetalning?
 14. Är avbetalning kredit?
 15. Är det bra att betala av lån i förtid?

Vad är definitionen av ett avbetalningsköp?

Vid försäljning på avbetalning med återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. inträder redovisningsskyldigheten vid den tidpunkt då en faktura enligt god redovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats. Det innebär att säljaren ska redovisa den utgående skatten på sådana fordringar för den redovisningsperiod under vilken fakturan enligt god redovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats (13 kap. 9 § ML). Säljaren ska alltså redovisa hela den utgående skatten på försäljningen vid ett tillfälle (jämför prop. 1983/84:75 s. 20).

Vad gäller vid avbetalningsköp?

 • Avtal om kredit som en företagare eller kreditförmedlare erbjuder konsument.

God kreditgivningssed betyder bland annat att om du lånar ut pengarna till en konsument ska du ha konsumentens intresse i fokus. Du kan till exempel behöva förklara vissa delar av avtalet för att konsumenten ska förstå vad avtalet innebär och vilka kostnader som konsumenten ska betala.

Var återfinns definitionen av avbetalningsköp?

1 §  Denna lag gäller avbetalningsköp som sluts mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet eller som annars faller utanför konsumentkreditlagen (2010:1846).

Med avbetalningsköp avses avtal om köp av vara, om

 • betalningen ska erläggas i särskilda poster, varav minst en sedan varan har lämnats ut till köparen, och
 • 4 §  Köparen har alltid rätt att betala sin skuld till säljaren i förtid.

  Säljaren får kräva betalning i förtid endast om han har gjort förbehåll härom samt

 • köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med att erlägga förfallen del av kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av hela kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid olika tidpunkter förfallna poster, till mer än en tjugondel av denna, eller
 • 6 §  Belopp som köparen erlägger för avräkning på säljarens fordran på grund av avbetalningsköpet får säljaren inte först avräkna på annan fordran.

  Första stycket utgör ej hinder för säljare att göra gällande förbehåll om avräkning på fordran som avser ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande varan.

  I vilken lag regleras avbetalningsköp mellan två företagare?

  I propositionen föreslås en ny lag om avbetalningsköp som skall gälla för köp som sluts mellan näringsidare i deras yrkesmässiga verksamhet eller som annars faller utanför konsumentkretlitlagen (1977z98l ). Den föreslagna lagen ersätter tillsammans med den nyligen antagna konsumentkreditlagen den nu gällande lagen (1915z219) om avbetalningsköp.

  Den nya avbetalningsköplagen bygger i stor utsträckning på den nuva- rande. Den innehåller en tvingande reglering som främst syftar till att ge avbetalningsköparen ett skydd mot alltför stränga påföljder om han får svårt att fullfölja köpet. Lagen begränsar säljarens möjligheter att kräva ut betalning i förtid eller att återta varan. Sådana åtgärder får vidtas endast om köparen har gjort sig skyldig till mera väsentligt kontraktsbrott. Köparen garanteras en rimlig ekonomisk uppgörelse med säljaren när varan måste återlämnats. Liksom f. n. ställs ett smidigt handräckningsiörlarande till säljarens förfogande när han har rätt att återta varan. Reglerna i den nya avbetalningsköplagen har anpassats till konsumentkrcditlagens systematik och terminologi.

  Lagstiftningen föreslås träda i kraft samtidigt med konsumentkreditlagen , dvs. den ljanuari 1979.

  1. köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med att erlägga förfallen del av kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av hela. kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid olika tidpunkter

  ]. köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med att erlägga förfallen och ej preskriberad delav kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av hela kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid olika tidpunkter förfallna poster, till mer än en tjugondel av denna, eller som utgör återstoden av kreditfordringen, eller

  2. köparen genom att åsidosätta i förbehållet angiven förpliktelse på grund av avbetalningsköpet har äventyrat säljarens säkerhet i varan.

  85 Om köparen i fall som avses i 7; 1 efter utgången av den där angivna tiden men innan varan återtages erlägger belopp som inte har betalats i rätt tid jämte dröjsmålsränta och ersättning för säljarens kostnader i anledning av dröjsmålet, i förekommande fall beräknade enligt de grunder som anges i 9 & fjärde och femte styckena, får säljaren ej återtaga varan på grund av dröjsmålet. Ej heller får säljaren i sådant fall göra gällande avtalsvillkor som avses i 49' andra stycket.

  Vad är skillnaden mellan kredit och avbetalning?

  Handla idag och välj det alternativ som passar dig bäst! Det kan finnas flera olika anledningar till att välja finansiering när du handlar hos oss. Därför erbjuder vi en rad olika finansieringsalternativ så att du kan välja det som passar dig.

  Hur betalar man avbetalning?

  Handla idag och välj det alternativ som passar dig bäst! Det kan finnas flera olika anledningar till att välja finansiering när du handlar hos oss. Därför erbjuder vi en rad olika finansieringsalternativ så att du kan välja det som passar dig.

  Kan man avbryta en avbetalning?

  Med delbetalning kan du fördela kostnaden för ditt köp under upp till 36 månader.

  Du får ett e-postmeddelande från oss med din betalningsplan när butiken skickar din beställning.

  Hur registrerar jag ett avbetalningsköp?

  Vid försäljning på avbetalning med återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. inträder redovisningsskyldigheten vid den tidpunkt då en faktura enligt god redovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats. Det innebär att säljaren ska redovisa den utgående skatten på sådana fordringar för den redovisningsperiod under vilken fakturan enligt god redovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats (13 kap. 9 § ML). Säljaren ska alltså redovisa hela den utgående skatten på försäljningen vid ett tillfälle (jämför prop. 1983/84:75 s. 20).

  Vad är skillnaden på avbetalning och delbetalning?

  Vad menas egentligen med delbetalning? Vad behöver du som konsument veta? Och vad är fördelarna och nackdelarna jämfört med att ta ett privatlån för att finansiera ett köp? Här förklarar vi grunderna i begreppet delbetalning.

  Kort sagt; att delbetala innebär att priset för det du handlar delas upp i mindre delar, som ska betalas av under en bestämd tid. Många kallar delbetalning för avbetalning, men det är egentligen två begrepp som betyder samma sak. Tiden att betala tillbaka kan variera, vanligtvis från 3 till 36 månader, och allt fler butiker erbjuder möjligheten att dela upp betalningen. Det kanske vanligaste exemplet är att delbetala sitt köp av ny mobiltelefon, eller att delbetala ett par glasögon, men nu för tiden är det är också vanligt att dela upp kostnaden när vi till exempel köper en resa eller besöker tandläkaren. Butikerna har ofta samarbetsavtal med banker och kreditföretag, och det är de som erbjuder själva betalningslösningarna.

  Hur ska man bokföra avbetalningsköp?

  Vid köp av större inventarier finns det ofta möjlighet att köpa dem på avbetalning. Köparen betalar ofta en handpenning sedan levereras inventarien (tex en maskin). Till sist är det dags att börja betala tillbaka. Utbetalningen av lånet  finns inte som en transaktion på bankkontot och därför behöver det bokföras i manuell kontering. 

  Förslag på bokföringskonton ▾

  Vad gäller vid köp mellan företag?

  Vilken lag gäller om mitt bolag hamnar i tvist med ett annat företag avseende en tjänst som vi utfört? Ibland åker vi ut på städuppdrag efter att ett kundföretag ringt och utan att vi skrivit något avtal.

  Det finns inte någon lag som gäller för köp av tjänst mellan två näringsidkare. Det innebär att om du har ingått avtal med kundföretaget är det villkoren i det avtalet som reglerar vad som ska gälla er emellan. Om ni inte har något avtalat eller om avtalet är otydligt på någon punkt kommer avtalet tolkas eller fyllas ut med hänsyn till partsviljan, det vill säga om ni haft en gemensam avsikt i en viss fråga eller inte.

  Är avbetalning ett lån?

  Avbetalning är en form av kreditköp och lån, som du har möjlighet att betala efterhand. Detta erbjuds hos många butikskedjor som oftast delar upp betalningen i flera delbetalningar under en viss tidsperiod. Avbetalningar marknadsförs ofta som "räntefri avbetalning", men om du inte betalat tillbaka hela lånet under utsatt tidsperiod kommer du få betala en ränta som oftast är hög.

  Idag är det vanligt att privatpersoner väljer att avbetala sina köp av varor och tjänster. Istället för att betala allting på en gång så kan betalningen delas upp över en längre tid. Mobiltelefoner betalas ofta av över 12 eller 24 månader för att hålla nere månadskostnaden. Många privatpersoner väljer även att köpa kapitalvaror och resor med hjälp av avbetalning.

  Finns det nackdelar med avbetalning?

 • Du kan köpa produkter och tjänster utan att du behöver ha sparat ihop alla pengarna i förväg. 
 • Du behöver inte vänta på att spara ihop pengar utan kan köpa nu, vilket kan vara fördelaktigt om exempelvis en vara är på rea just nu. 
 • Du behöver bara betala en mindre summa pengar åt gången och riskerar därför inte att välta din privatekonomi budget. 
 • Är avbetalning kredit?

  I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

  Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.

  Är det bra att betala av lån i förtid?

  Som konsument är det din rättighet att få förtidslösa ditt lån, trots att räntan är bunden och bindningstiden inte har gått ut. Dock finns det vissa situationer, t.ex. när du samlar lån och krediter, då förtidslösen av lån kan medföra vissa kostnader. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver veta om att betala av ditt lån i förtid.

  Banken har bara under vissa omständigheter rätt att säga upp ditt lån, i dessa fall måste du återbetala lånet omedelbart. Långivaren får endast säga upp lån om:

  • Du är mer än en månad sen med att betala ett belopp som är större än 10 % av lånet.
  • Du har fler än två gånger varit mer än en månad sen med att betala ett belopp som är större än 5 % av lånet.
  • Säkerheten för lånet (såsom bostaden eller tomten) har sjunkit väsentligt i värde.
  • Det är tydligt att du undviker att betala skulden.
  • Långivaren har särskilda skäl.

  Om du av något skäl vet att du kommer att få problem att återbetala ditt lån bör du kontakta din långivare omgående. I vissa fall kan de gå med på att sätta upp en alternativ amorteringsplan som gör det lättare för dig att betala.