:

Vad är split med inlösen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är split med inlösen?
 2. Vad menas med inlösen?
 3. Hur deklarerar man inlösen av aktier?
 4. Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?
 5. Är det bra med en aktiesplit?
 6. Vad händer med mina aktier vid en split?
 7. Vad händer med mina aktier i Swedish Match?
 8. När kan man tvångsinlösa aktier?
 9. Hur deklarerar jag en split?
 10. Hur undviker man skatt på aktier?
 11. Varför inlösen istället för utdelning?
 12. När får man inte använda schablonmetoden?
 13. Varför gör man en split?
 14. Har Investor gjort en split?
 15. Är aktiesplit positivt?

Vad är split med inlösen?

Om ett bolag har en stark finansiell ställning kan det vara en idé att anpassa balansräkningen till en mer effektiv kapitalstruktur, vilket kan göras genom att köpa tillbaka sina egna aktier.

En inlösen av aktier kan ses som en typ av utdelning till aktieägarna. Anledningen till att man vill göra en inlösen av aktier istället för, eller utöver, en vanlig kontant utdelning är att det kan vara skattemässigt mer fördelaktigt för vissa aktieägare. Det gynnar framförallt utländska investerare givet att de säljer inlösenaktierna på marknaden i stället för att låta dem gå till inlösen. Att låta dem gå till inlösen innebär annars att de måste betala svensk kupongskatt på hela inlösenbeloppet, alltså att den beskattas som en svensk utdelning.

Skillnaden mellan att göra inlösen av aktier och återköp av aktier är att vid det senare är det enbart de aktieägare som säljer sina aktier som deltar, medan en inlösen innebär att samtliga aktieägare deltar. Om syftet är att bolagets aktieägare ska få sin andel av det likvida belopp som skiftas ut, är det viktigt att alla deltar.

Vad menas med inlösen?

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift när du sålt sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter. På kontrolluppgiften får du information om ersättningen för rätterna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter du sålt och namnet på rätterna.

Hur deklarerar man inlösen av aktier?

Om ett bolag har en stark finansiell ställning kan det vara en idé att anpassa balansräkningen till en mer effektiv kapitalstruktur, vilket kan göras genom att köpa tillbaka sina egna aktier.

En inlösen av aktier kan ses som en typ av utdelning till aktieägarna. Anledningen till att man vill göra en inlösen av aktier istället för, eller utöver, en vanlig kontant utdelning är att det kan vara skattemässigt mer fördelaktigt för vissa aktieägare. Det gynnar framförallt utländska investerare givet att de säljer inlösenaktierna på marknaden i stället för att låta dem gå till inlösen. Att låta dem gå till inlösen innebär annars att de måste betala svensk kupongskatt på hela inlösenbeloppet, alltså att den beskattas som en svensk utdelning.

Skillnaden mellan att göra inlösen av aktier och återköp av aktier är att vid det senare är det enbart de aktieägare som säljer sina aktier som deltar, medan en inlösen innebär att samtliga aktieägare deltar. Om syftet är att bolagets aktieägare ska få sin andel av det likvida belopp som skiftas ut, är det viktigt att alla deltar.

Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?

Årsstämman i Sectra beslutade om ett inlösenprogram som genomfördes under oktober 2018 där 4,50 kronor per aktie överfördes till aktieägarna. Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier 2018 (beteckning SECT IL A och SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på följande sätt:

 • Skatteverkets allmänna råd som innebär att du fördelar av viss del av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på inlösenaktierna.
 • Alternativt kan schablonmetoden användas om transaktionen avser av inlösenaktier av serie B.

Är det bra med en aktiesplit?

En aktiesplit är en ganska självförklarande term. Ett företag delar upp sina enskilda aktier i mindre delar till ett visst delningsförhållande. Till exempel, om ett företag tillkännager en aktiesplit på fem för en, och varje nuvarande företagsaktie värderas till 400 dollar, skulle aktiekursen sjunka till en femtedel av det, eller 80 dollar, efter delningen. Under en sådan händelse multipliceras varje aktieägares nuvarande antal aktier baserat på delningsförhållandet.

Vad händer med mina aktier vid en split?

Bilden ovan visar en Aktiesplit med villkoren 2:1. Det betyder att du får 2 aktier för varje 1 aktie du äger sedan tidigare. I praktiken så dubblas antalet aktier i företaget och samtidigt så kommer aktiepriset att halveras. Det totala börsvärdet är fortfarande detsamma, så rent ekonomiskt varken skapar eller förstör det något värde.

Varför ett företag väljer att göra split är ofta för att sänka priset på aktien så det lockar fler investerare att köpa. Rent praktiskt är det ofta enklare att köpa som privatperson om en aktie kostar 100 kr/aktie istället för 1 000 kr/aktie.

En omvänd split är motsatsen och gör att antalet aktier blir färre och därmed priset per enskild aktie högre. Ofta kan man se företag vars aktie har gått ganska dåligt ett tag och handlas till några ören genomföra omvänd splitt för att få priset att se mer “seriöst” ut.

Vad händer med mina aktier i Swedish Match?

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på webbplatsen för Erbjudandet (www.smokefree-offer.com). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

När kan man tvångsinlösa aktier?

Om du tackar nej, eller inte besvarar ett uppköpserbjudande riskerar du att dina aktier tvångsinlöses.

Tvångsinlösen innebär att minoritetsägare tvingas sälja sina aktier, trots att de inte har accepterat uppköpserbjudandet. Det kan ske när det köpande bolaget har fått in mer än 90 procent av rösterna i det uppköpta bolaget. De kan då köpa loss de resterande ägarnas aktier med tvång för att uppnå 100 procents ägande.

Hur deklarerar jag en split?

Under 2013 valde flera börsbolag att lösa in egna aktier. Inlösen är något som orsakar huvudbry hos många svenskar och som Placera får en hel del frågor kring. Inlösen är lite krångligare än att deklarera vanliga aktieaffärer, men inte krångligare än att du kan göra det själv.

Från och med idag, 20 mars, kan du deklarera på nätet. Placera reder ut detaljerna kring inlösen tillsammans med Magnus Johansson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Det här är artikel nummer två i Placeras serie om årets deklaration, den första kan du läsa här.

Hur undviker man skatt på aktier?

De finns tre grundläggande civilrättsliga förutsättningar för att aktierna du ger bort ska anses vara en gåva:

 • Förmögenhetsöverföring – givarens förmögenhet ska minska och gåvotagarens öka.
 • Frivillighet – någon motprestation får inte finnas. Det innebär att gåvan inte kan ersätta betalning för utfört arbete.
 • Vid gåvor i aktier träder gåvomottagaren in i givarens (dvs den tidigare aktieägarens) skattemässiga situation, enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Vid gåva av kvalificerade aktier i fåmansföretag tar gåvomottagen därmed över givarens omkostnadsbelopp och sparade utdelningsutrymme (gränsbelopp) på aktierna.

  Varför inlösen istället för utdelning?

  Den enkla anledningen till varför vissa bolag väljer ett inlösenförfarande istället för en vanlig utdelning är för att det gynnar vissa aktieägare skattemässigt. Och vissa aktieägare innebär de utländska.

  Bolagets utländska ägare kan sälja den här inlösenrätten över marknaden (den brukar handlas omkring 2 veckor), och på så vis undvika den traditionella beskattningen på en svensk utdelning.

  Det är egentligen ingen större skillnad mellan en inlösenrätt och en vanlig utdelning, bortsett från hur själva utbetalningen sker. Du som svensk aktieägare missgynnas inte av detta inlösenförfarande, men de utländska ägarna får alltså en mer förmånlig skatt.

  När får man inte använda schablonmetoden?

  Om du har gjort en kapitalvinst (gått plus, för att använda ett vardagligt uttryck) vid försäljning av värdepapper ska du redovisa denna i din inkomstdeklaration eftersom vinsten ska beskattas. För att beräkna beskattningsunderlaget måste du först dra av det så kallade omkostnadsbeloppet från vinsten.

  Omkostnadsbeloppet är vanligtvis anskaffningsutgiften, alltså det du har betalat för dina värdepapper. Om du har fått värdepapper som till exempel gåva eller vid arv övertar du den tidigare ägarens omkostnadsbelopp.

  För att räkna ut det belopp som du ska deklarera vid en värdepappersförsäljning ska du alltså dra av omkostnadsbeloppet från vinsten. Detta gör du med hjälp av en så kallad kapitalvinstberäkning. För att kunna beräkna detta behöver du ta reda på inköpspriset.

  När du säljer värdepapper – till exempel aktier – har Skatteverket i de flesta fall ditt försäljningspris via banken, vilket oftast är angivet i deklarationen när du får den. Du behöver dock fylla i inköpspriset, det vill säga anskaffningsvärdet för dina aktier. Om du har köpt aktierna i den “digitala eran” kan du vanligtvis hitta avräkningsnotorna i din digitala historik över köp och försäljning. En avräkningsnota är ett skriftligt kvitto på en transaktion där du antingen har köpt eller sålt aktier eller andra värdepapper.

  När du beräknar omkostnadsbelopp för de aktier du har sålt måste du ta hänsyn till händelser som skett i bolaget från att du köpte aktierna till att du sålde dem. Exempel på sådana händelser är nyemission, fondemission, aktiesplit, inlösen eller utdelning av aktier.

  Varför gör man en split?

  Bilden ovan visar en Aktiesplit med villkoren 2:1. Det betyder att du får 2 aktier för varje 1 aktie du äger sedan tidigare. I praktiken så dubblas antalet aktier i företaget och samtidigt så kommer aktiepriset att halveras. Det totala börsvärdet är fortfarande detsamma, så rent ekonomiskt varken skapar eller förstör det något värde.

  Varför ett företag väljer att göra split är ofta för att sänka priset på aktien så det lockar fler investerare att köpa. Rent praktiskt är det ofta enklare att köpa som privatperson om en aktie kostar 100 kr/aktie istället för 1 000 kr/aktie.

  En omvänd split är motsatsen och gör att antalet aktier blir färre och därmed priset per enskild aktie högre. Ofta kan man se företag vars aktie har gått ganska dåligt ett tag och handlas till några ören genomföra omvänd splitt för att få priset att se mer “seriöst” ut.

  Har Investor gjort en split?

  Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

  Avstämningsdag: 20 maj 2021Sista dag för handel före split: 18 maj 2021Första dag för handel efter split: 19 maj 2021

  Är aktiesplit positivt?

  En split innebär att ett aktiebolags aktier delas i fler och mindre delar. Bolagets värde och aktieägarnas penningmässiga innehav förändras inte i samband med en split.

  Ordet split kommer från engelskan ”split” som betyder dela. Vid en aktiesplit delas en aktie upp i mindre delar och varje akties värde sjunker med motsvarande del. Det sammanlagda värdet på de nya aktierna är alltså lika stort som värdet på den gamla aktien. När ett aktiebolag gör en split anges villkoren genom att antal nya aktier skrivs följt av ett kolon och antal gamla aktier. Vid till exempel en 2:1 split delas en aktie på hälften. Aktiepriset minskar med 50 procent och antal aktier fördubblas. Priset/värdet per aktie sjunker alltså, men eftersom antal aktier ökar behåller bolaget sitt värde och aktieägaren sitt penningmässiga innehav. Beslut om aktiesplit i ett bolag fattas av bolagsstämman.