:

Vad är en motfordran?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en motfordran?
 2. Vad är skillnaden mellan en skuld och en fordran?
 3. Hur skriver man en fordran?
 4. Vad är en Kvittningsgill motfordran?
 5. När får man kvitta en fordran?
 6. Hur upphör en fordran?
 7. Är en faktura en fordran?
 8. Är en fordran en tillgång?
 9. Hur länge kan man ha en fordran?
 10. Är faktura en fordran?
 11. Kan man ärva en fordran?
 12. Hur bokför jag en fordran?
 13. Vem betalar mina skulder när jag dör?
 14. När uppstår en fordran?
 15. Måste barn betala föräldrars skulder?

Vad är en motfordran?

Kvittning innebär att en gäldenär fullgör sin förpliktelse genom att avstå från en fordran (motfordran) som han eller hon har mot borgenären. I domen behandlas vissa frågor rörande hur avräkning av en motfordran ska göras.

Om någon av fordringarna löper med ränta kan det vid kvittning behöva klargöras per vilken dag som avräkningen ska ske, för att den upplupna räntan ska kunna beräknas. I domen uttalas att om svaranden gör gällande att betalning har skett genom att en kvittningsförklaring lämnats till käranden (borgenären) före eller under rättegången ska avräkningen göras per den dag när förklaringen kom fram till borgenären. Om svaranden i rättegången framställer en invändning om kvittning ska avräkningen göras per den dag invändningen kom fram till domstolen.

Vad är skillnaden mellan en skuld och en fordran?

Handlar om förpliktelsers innehåll, förändring och upphörande. Gäldenär har en skuld till borgenär som har en fordran på gäldenären. I ömsesidigt förpliktande avtal är båda parter både gäldenär och borgenär.

Genusförpliktelse – borgenär ska prestera något av en speciell art, ex olja, mikrovågsugnar eller utföra ett arbete Speciesförpliktelse – borgenär ska prestera någon specifik sak, inte bara specificerat till art utan även individualiserat.

Hur skriver man en fordran?

Enligt Förordning om hantering av statliga fordringar kan en myndighet besluta att indrivning ska avbrytas om indrivningsåtgärderna framstår som utsiktslösa (t .x. vid konkurs) eller om de inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna. Indrivningsåtgärder ska vidtas i den omfattning som är motiverat med hänsyn till fordringens belopp, gäldenärens betalningsförmåga och omständigheter i övrigt. Framstår det som omöjligt eller olämpligt att driva in fordran kan den skrivas av, dvs. kostnadsföras. Fordran kostnadsförs efter överenskommelse med ekonomiavdelningen. Underlaget ska undertecknas av prefekt/administrativ chef och innehålla tydlig förklaring till avskrivningen.

Beloppet bokförs som konstaterad kundförlust genom att kreditera den tidigare uppbokningen på 1518 (Osäkra kundfordringar) mot konto 5441 (Konstaterad kundförlust, varor) eller konto 5451 (Konstaterad kundförlust, tjänster). Samtidigt återförs den tidigare bokningen på konto 1519 (Värdereglering kundfordringar) mot konto 5442 (Befarade kundförluster, varor) eller konto 5452 (Befarade kundförluster, tjänster). Eventuell moms bokas på konto 2572 (Utgående moms) i debet. Om moms vänds tillbaka på en konstaterad kundförlust, meddelas ekonomiavdelningen, så att momsen kan stämmas av på ett korrekt sätt!

Nedan ett exempel på bokföring av en konstaterad kundförlust där den ursprungliga kundfordran var 100 (varav moms 20). Förutsättningen är att man bokat enligt vad som ovan beskrivits.

Vad är en Kvittningsgill motfordran?

Kvittning regleras i skuldebrevslagen avseende den situation att ett skuldebrev har överlåtits och att en gäldenär som har en fordran på överlåtaren vill kvitta den fordringen (genfordringen) mot den nye borgenärens fordran på gäldenären (huvudfordran).

För löpande skuldebrev regleras detta i 18 § SkbrL. Som huvudregel framgår av första meningen att kvittning ej må göras gällande, vilket mot bakgrund av löpande skuldebrevs negotiabilitet (omsättningsbarhet) som kommer till uttryck i 15 § är ganska självklart (det vore ju föga lukrativt att förvärva löpande skuldebrev om dessa kunde kvittas mot en skuld gäldenären har mot en tidigare borgenär). Därefter följer två undantag Det första säger att om genfordrans indrivande skulle äventyras genom kvittningsrättens upphörande och nye borgenären uppenbarligen insåg detta då skuldebrevet kom i hans hand får kvittning göras gällande. Situationen avser alltså att den ursprunglige borgenären närmast är på obestånd och den nye borgenären kände till detta vid förvärvet samt kände till att gäldenären skulle få svårt att driva in sin fordran därav. Uppenbarligen insåg innebär kvalificerad ond tro, med andra ord full insikt vid besittning.

När får man kvitta en fordran?

Principen är att arbetsgivaren har rätt att kvitta sin fordran på en arbetstagare genom löneavdrag. Men det finns begränsningar i lagen, skriver juristen Kati Piipponen.

Kvittning är ett sätt att driva in en skuld i ett läge där både fordringsägaren och gäldenären har fordringar på varandra. Min artikel gäller en situation där arbetsgivaren har en fordran på arbetstagaren. Arbetsgivaren kan ha en fordran på arbetstagaren till exempel för att för mycket lön betalats till arbetstagaren, för att arbetstagaren fått löneförskott eller tagit ett lån av arbetsgivaren eller för att arbetstagaren ska ersätta en skada som hen orsakat. Vid sidan av penninglönen räknas naturaförmåner, arvoden och andra förmåner som arbetstagaren får med anledning av arbetet som lön. Kostnadsersättningar ses däremot inte som lön. Arbetsgivaren kan helt fritt kvitta mot kostnadsersättningar bara arbetstagaren får en skälig andel.

Hur upphör en fordran?

Kvittning innebär att en gäldenär som har en motfordran hos en borgenär får kvitta (avräkna) sin fordran mot sin skuld till borgenären. Fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra. Kvittningen blir då att jämställa med en betalning. Ett kvittningsbeslut innebär därmed en möjlighet för Skatteverket att få betalning i olika situationer.

Är en faktura en fordran?

Huvudregeln är att det löper en tioårig preskriptionstid på fordringar mellan näringsidkare. Det innebär att man med giltig verkan kan skicka fakturor långt efter att fordran uppkom. Avtalsparter har en långtgående lojalitetsplikt gentemot varandra och ska agera lojalt, vilket innebär att även fakturor ska hanteras på ett för motparten förutsebart och korrekt sätt. Det är dock inget direkt lagbrott att vänta med att skicka fakturor på sina anspråk.

När det gäller invändningar mot en fakturas belopp så ska dessa riktas i anslutning till att man tar emot fakturan. Även detta är ett utlopp av lojalitetsplikten - dvs. att agera på ett sätt som är förutsebart och rätt gentemot sin avtalsmotpart. Däremot så finns det alltså inget lagstadgat krav mot att bestrida inom någon viss tid, som skulle innebära att ens möjligheter att invända mot framställd faktura skulle inskränkas eller försvinna.

Det som kan hända är att man genom sin passivitet, för tiden innan bestridandet, agerat på ett sätt som gjort att motparten trott att man accepterat fordran och dess storlek. Bundenhet genom passivitet är visserligen en undantagsregel, men kan inträffa. Då kan man argumentera för att en situation kan ha uppkommit som gör att man försuttit sin rätt att bestrida med rättslig verkan.

Är en fordran en tillgång?

Enligt årsredovisningslagarna (ÅRL, ÅRKL och ÅRFL) klassificeras tillgångar i ett företag antingen som omsättningstillgångar eller anläggningstillgångar. Tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i företaget är anläggningstillgångar. Övriga tillgångar är omsättningstillgångar (4 kap. 1 § ÅRL). Anläggningstillgångar är normalt sett tillgångar som företaget har för avsikt att inneha i mer än ett räkenskapsår.

Hur länge kan man ha en fordran?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt så frågar du efter preskriptionstiden för fordringar.

Är faktura en fordran?

Om du har fått en felaktig faktura från ett företag ska du göra en invändning mot fakturan, alltså bestrida denna. Nedan följer 5 tips om vad du bör tänka på när du bestrider ett betalkrav: 

Bestrid felaktiga betalningskrav skriftligen, gärna genom att skicka e-post med mottagnings-kvittens. 

Kan man ärva en fordran?

Om banken lånar pengar till en pri­vat­per­son upp­rät­tar dom alltid ett skul­debrev. Men det sker inte alltid vid lån mellan pri­vat­per­so­ner. 

Det är dock vik­ti­gt att skriva skul­debrev även vid pri­va­ta lån. Spe­ci­ellt om det hand­lar om mycket pengar eller om det är ett lån mellan när­stå­en­de. Det är alltså lika vik­ti­gt med skul­debrev inom fa­mil­jen som mellan be­kan­ta.

Och inte minst om den du har lånat pengar till skulle gå bort. Med ett skul­debrev kan du bevisa att det finns en skuld och den ris­ke­rar inte heller att bli bort­glömd i hand­lägg­ning­en av döds­bo­et. 

Låt oss istäl­let säga att det är tvärt om, och att någon är skyl­dig den av­lid­ne pengar. Det  be­ty­der att det finns en fordran eller ett krav på en be­tal­ning. Den över­går au­to­ma­tiskt från den av­lid­ne till döds­bo­et. 

En fordran är att be­trak­ta som en till­gång i döds­bo­et. Det in­ne­bär att döds­bo­et kan driva in skul­den på samma sätt som den av­lid­ne skulle ha gjort. Det be­ty­der också att döds­bo­et ska följa vill­ko­ren i skul­debre­vet. Döds­bo­et och den som lånat pengar kan också komma över­ens om annat. 

Ett dödsbo finns kvar tills alla dess till­gång­ar har för­de­la­ts mellan ar­ving­ar­na. Döds­bo­et kan därför inte bli av­slu­tat förrän fordran är in­dri­ven.

Hur bokför jag en fordran?

Om du har anledning att tro att en kund inte kommer att betala, kan du boka din kundfordran som en befarad kundförlust. Vid inkomstbeskattningen får företaget avdrag för kundförlusten om du kan göra det troligt att det finns ett nedskrivningsbehov. Detta är normalt fallet först vid en konstaterad förlust, t ex vi konkurs eller offentligt ackord. Du kan dock få avdrag för förlusten även om den inte är konstaterad om det finns ett sannolikt nedskrivningsbehov. Enligt Skatteverket ska nedskrivningsbehovet prövas utifrån en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Tecken på att det finns ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan vara (förutom fordrans ålder i relation till normal kredittid) att den trots upprepade krav inte har betalats.

Vem betalar mina skulder när jag dör?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man ärver inte någon annans skulder

När uppstår en fordran?

När du lånat ut pengar har du som långivare rätt att kräva låntagaren på återbetalning. Köper och betalar du för en bil har du också rätt att kräva att bilförsäljaren lämnar över bilen. Den här rätten att kräva en specifik prestation av en annan person kallas för fordran, och i en situation där ordet fordran används finns ytterligare två begrepp som du bör känna till. Dessa är borgenär och gäldenär. Du som har en fordran kallas med ett finare ord för borgenär. Gäldenären är borgenärens motpart. Har borgenären lånat ut pengar, så är det gäldenären som har lånat och ska betala tillbaka. 

Oftast uppkommer en fordran i samband med ett avtal mellan två eller fler parter. Avtalet kan exempelvis röra ett lån, förhandsköp eller köp genom avbetalning. En fordran kan även uppkomma genom ett skuldebrev. Ofta regleras då hur återbetalning ska ske. En fordran kan dock uppkomma även utan avtal. Här kommer några exempel:

Måste barn betala föräldrars skulder?

Tillbaka

Om en nära släkting avlider och har skulder hos t ex, Kronofogden, blir jag som ärver skyldig att betala detta?