:

Hur går ett Förrättningsmöte till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går ett Förrättningsmöte till?
 2. Hur lång tid tar en förrättning bouppteckning?
 3. Vem får förrätta en bouppteckning?
 4. Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?
 5. Vad gör man på en förrättning?
 6. Måste man ha Bouppteckningsförrättning?
 7. Hur lång tid tar det för banken att göra arvskifte?
 8. Får en arvinge göra bouppteckning?
 9. Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?
 10. Hur lång tid tar en förrättning?
 11. Vem betalar en förrättning?
 12. Vem ska kallas till Bouppteckningsförrättning?
 13. När kommer pengarna efter arvskifte?
 14. Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?
 15. Måste man ange lösöre i bouppteckning?

Hur går ett Förrättningsmöte till?

En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

Hur lång tid tar en förrättning bouppteckning?

Den person som vårdar den avlidnas egendom, eller i övrigt bäst känner till dödsboets egendom, utses till bouppgivare. Bouppgivaren ska lämna uppgifter om dödsboet inför bouppteckningen.

Bouppgivaren ska även utse två utomstående förrättningsmän. Förrättningsmännen ska vara personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt att ärva den avlidne. Förrättningsmännen ska intyga att det som har antecknats i bouppteckningen är riktigt och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

En boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte vara förrättningsman.

Vem får förrätta en bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?

  till Finansminister Mikael Damberg (S)

  Skatteverket anger nu i maj 2022 på sin hemsida att väntetiden för att påbörja handläggningen av en bouppteckning är cirka nio till elva veckor. Skatteverkets produktionsmått i årsredovisningen för 2021 är andelen registrerade bouppteckningar inom fyra veckor respektive inom nio veckor.

  Vad gör man på en förrättning?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Måste man ha Bouppteckningsförrättning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Hur lång tid tar det för banken att göra arvskifte?

  Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

  De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

  Får en arvinge göra bouppteckning?

  En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

  Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

  Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

  Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?

  Om en uppgift inte kan lämnas ska det antecknas i bouppteckningen (20 kap. 3 § första stycket ÄB).

  Om en uppgift saknas i bouppteckningen kan Skatteverket inte utan vidare registrera bouppteckningen. Skatteverket kan behöva kontakta ingivaren för kompletterande uppgifter.

  Hur lång tid tar en förrättning?

  • Privatperson som ska bygga bostadshus
  • Öka eller minska storleken på en privatägd fastighet
  • Utveckla kommersiell eller offentlig fastighet
  • Utveckla eller avveckla jord- eller skogsbruk
  • Skapa eller ändra en offentlig verksamhet
  • Utveckla allmän infrastruktur
  • Gemensamt äga, ta hand om eller ändra gemensamhetsanläggning

  Exempel: Privatperson som ansöker om att skapa en eller flera nya fastigheter för att bygga ny bostad.

  Vem betalar en förrättning?

  Här kan du ta del av kostnadsexempel för att bilda en ny gemensamhetsanläggning eller ändra beslutet i en befintlig. Exemplen ska inte betraktas som bindande för en liknande ansökan.

  Vem ska kallas till Bouppteckningsförrättning?

  En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

  Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

  När kommer pengarna efter arvskifte?

  Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet behöver du anmäla att du är ny ägare. Det görs inte automatiskt.

  Du behöver ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet i den region som fastigheten ligger i. Lantmäteriet behöver se den registrerade bouppteckningen när du ansöker om ny lagfart.

  I många fall kan den bank som har beviljat bolån också hjälpa till med lagfarten.

  Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

  Om du och den döda har haft en gemensam hyresrätt ska kontraktet ändras. Kontakta i så fall hyresvärden att få rätt namn på kontraktet och på hyresavierna.

  Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?

  Om man väljer att anlita en jurist för att få hjälp med bouppteckningen kan priset variera. Priset beror på hur mycket arbete juristen behöver lägga ner, då de oftast tar betalat per arbetad timme. Det betyder att en bouppteckning för ett större dödsbo med många dödsbodelägare där fler utredningar behöver göras kostar mer, än om det bara finns en efterlevande som ska ärva allt.

  Idag finns det fastpristjänster som bygger på att den efterlevande gör en större del av utredningsarbetet själv, och att juristen endast vägleder i vissa delar.

  Måste man ange lösöre i bouppteckning?

  Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

  • Möbler, pors­lin och heme­lektro­nik
  • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
  • Ma­ski­ner och verk­tyg
  • Skul­debrev, sedlar och mynt
  • Bil, cykel och andra fordon

  Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

  Lösöre är inte rik­ti­gt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

  I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

  Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom.