:

Hur gör man om man vill sälja en tomt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man om man vill sälja en tomt?
 2. Hur mycket skatt betalar man när man säljer en tomt?
 3. Hur värderar man en tomt?
 4. Vem betalar avstyckning av tomt?
 5. Hur stor måste en avstyckad tomt vara?
 6. Vad är rimligt att betala för mark?
 7. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 8. Hur undviker man vinstskatt?
 9. Vad tittar en mäklare på vid värdering?
 10. Kan en avstyckning nekas?
 11. Hur mycket kostar det att stycka av en tomt?
 12. Vad kostar det att få sin tomt uppmätt?
 13. Vad kostar det att markbereda en tomt?
 14. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 15. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Hur gör man om man vill sälja en tomt?

Obebyggd tomtmark kan vara privatbostadsfastighet enbart om avsikten är att bygga en privatbostad på tomten.

En privatbostad är ett småhus eller ägarlägenhet där mer än 50 procent av bostadens yta ska användas av dig som ägare eller dina närstående för permanent boende eller som fritidsbostad. Om småhuset inrättas som en bostad åt två familjer är det en privatbostad om den till minst 40 procent används för permanent- eller fritidsboende av dig som ägare eller dina närstående.

Bedömningen av om tomten är en privatbostadsfastighet eller inte görs på försäljningsdagen. Om tomtmarken ingår eller har ingått i en stamfastighet som är en privatbostadsfastighet blir tomtmarken inte automatiskt en privatbostadsfastighet av detta skäl.

Hur mycket skatt betalar man när man säljer en tomt?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag uppfattat din fråga ska ni sälja av en tomt mot en köpeskilling på 2 000 000 kr. Ni undrar därför vad som gäller skattemässigt vid en sådan försäljning och om det är något särskilt ni behöver tänka på. Jag kommer nedan förklara vad som gäller i dessa situationer, om du sedan har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Hur värderar man en tomt?

Vilken som är bästa tiden att sälja din tomt beror helt och hållet på läget och typen av mark. Är det en havsnära tomt i ett sommarhusområde känns den antagligen mer attraktiv under varmare delen av året. Ligger den i fjällnatur nära skidåkning, gör den sig kanske bättre under vintern. Men generellt är läget viktigare än säsong. Oavsett när du säljer är det en fördel att ha med bilder från den årstid då din tomt gör sig som bäst. Vill du vara redo när du väl bestämmer dig, kan du förbereda dig med vår tjänst På gång.

Det finns en köpare för alla tomter, oavsett karaktär och förutsättningar. Rent generellt finns det dock några saker som påverkar marknadsvärdet:

 • Arean

 • Eventuella servitut

 • Fastighetens taxeringsvärde

 • Eventuella pantbrev som är uttagna

 • Möjligheterna att bebygga tomten och hur mycket

 • Avstyckningsmöjligheter

 • Om el, vatten och fiber är framdraget till tomtgräns

 • Kommunikationer i området

 • Befintliga byggnader på marken

Vem betalar avstyckning av tomt?

En lantmäteriförrättning innebär en hel del arbete för att vi ska kunna trygga ägandet och säkra vem som äger vad, både idag och i framtiden.

Det skapar värde för dig som till exempel vill bygga ett hus, sälja av en bit mark, få visshet om var gränsen går eller använda din fastighet som säkerhet för att låna pengar.

I ett vanligt ärende blir kostnaden ofta 50 000 till 100 000 kronor, ibland betydligt mer. I kostnaden ingår ett grundbelopp för alla ansökningar som lämnas in, och i vissa fall ett tilläggsbelopp, samt en kostnad per timme:

 • Grundbeloppet är 6 500 kronor. Men det kostar mer om det är sex eller fler fastigheter inblandade – då lägger vi på ett tilläggsbelopp. Grund- och tilläggsbeloppet blir tillsammans mellan 6 500 och 18 500 kronor.
 • En kostnad per timme för allt vårt arbete med din ansökan. Kostnaden är 800–1 600 kronor i timmen.

Alla förrättningstjänster är momsfria. Våra kostnader styrs av instruktionen för Lantmäteriet och av förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Läs mer om hur vi tar betalt i Lantmäteriets föreskrift LMFS 2022:5 (pdf, nytt fönster)

Hur stor måste en avstyckad tomt vara?

De flesta fastigheter i Sverige är belånade med så kallad inteckning  som säkerhet. Det är möjligt att ansöka om att inteckningar som funnits på den ursprungliga fastigheten inte ska omfatta den nya fastigheten.

Det vill säga, man begär en så kallad inteckningsfri avstyckning. Det är särskilt aktuellt om fastigheterna inte ska ägas av samma person.  Framförs ingen sådan begäran till Lantmäteriet fortsätter de befintliga inteckningarna att gälla båda fastigheterna. 

Vad är rimligt att betala för mark?

När kommuner säljer mark räknas priset vanligen ut per kvadratmeter bruttoarea eller tomtarea. Bruttoarea är den totala arean i husen som ska byggas på marken, medan tomtarea är den totala arean på tomten.

För att få en bra överblick av kommunernas markförsäljningar bad vi dem uppge genomsnittliga priser för de alternativ som använts, och även uppdelat för vilka sorts bostäder som skulle byggas på marken; bostadsrätter, hyresrätter eller en- och tvåbostadshus.

Frågan i enkäten var: Vad var det genomsnittliga markpriset per kvadratmeter bruttoarea vid kommunala markförsäljningar avseende nybyggnation av bostadsrätter i flerbostadshus 2019?

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Det finns inga gränser för hur mycket skrot man får sälja som privatperson i Sverige. Men även om det inte finns några gränser för hur mycket skrot man får sälja, så finns det däremot regler för i vilka fall det går att sälja skrot utan att betala skatt. Det får du veta mer om här nedan.

Hur undviker man vinstskatt?

Tips 1 – Betala mindre skatt - undvik onödigt höga skatteuttag

De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider gränsen då man börjar betala statlig skatt. På inkomst över den gränsen blir det en av världens högsta marginalskatter, som då ligger på minst 63-68 procent på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket ingen gärna vill betala.

När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

Arbetsgivare får ge skattefria julgåvor till sina anställda, och under 2022 är denna gåva begränsad till 500 kr inklusive moms. Gåvan kan bestå av vad som helst, men det får inte vara en gåva i rena pengar eller något som är utbytbart mot pengar. Som anställd räknas också en ensam fåmansföretagare i ett aktiebolag, men däremot inte en enskild näringsidkare eller ägare av ett handelsbolag. Anställda i den enskilda firman och handelsbolaget kan dock få julgåvan.

Skattefria julgåvor kan även ges till uppdragstagare, exempelvis styrelseledamöter och suppleanter i ett aktiebolags styrelse.

(Obs: Den skattefria extragåvan, coronagåvan, på 2 000 kr per anställd/uppdragstagare under 2021 gäller inte längre.)

Skattereduktioner är något som vi haft i svensk skattelagstiftning i över 30 år. Till en början fanns bara en enda, nämligen den som ger en minskning av skatten på grund av exempelvis höga räntekostnader, kapitalförluster och liknande.

Skattereduktionens fördel för lagstiftaren är att den är skattemässigt neutral marginalskattemässigt. Den ger alltså inte en höginkomsttagare relativt sett en mindre skatt än vad en låginkomsttagare får som har haft en förlust vid försäljning av aktier eller räntekostnader på ett boende.

Skattereduktion för ROT- och RUT-arbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

Du som fåmansföretagare som äger aktier i företaget vid årets ingång, exempelvis 1 januari 2022, har rätt till att beräkna gränsbeloppet, den lågbeskattade utdelningen, för det året. Det är alltid årets ingång som är avstämningstidpunkten. Det räcker med att aktiebolaget är stiftat.

För dig som har planer på att starta ett nytt aktiebolag ska således göra det före årsskiftet. För då får du ett extra år med lågbeskattad utdelning än om du väntar till efter årsskiftet. Eftersom förenklingsregeln (en schablonregel) finns, ger det ett gränsbelopp, en möjlig utdelning, på 195 2500 kr år 2023, om du startar bolaget före 2022 års utgång. I handen betyder det ett nettobelopp på drygt 156 000 kr.

Eftersom ett gränsbelopp kan sparas till ett kommande år, så är detta ett lönsamt råd.

Vad tittar en mäklare på vid värdering?

Funderar du på att sälja din villa eller lägga om ditt bolån kan det vara läge för en värdering. Men hur går egentligen en värdering till och vad kollar mäklaren på? Allt detta får du svar på här.

Kan en avstyckning nekas?

FMI har nyligen prövat en fastighetsmäklares förmedling av en tomt som förutsatte en lantmäteriförrättning.

I objektsbeskrivningen angavs att det var två villatomter under avstyckning, vilka skulle få en area på drygt 2 500 kvm vardera. Man kunde förvärva en eller båda tomterna och vid förvärv av båda tomterna skulle området få en area på drygt 5 000 kvm. Vid rubriken ”Tomt” angavs: ”tomtarean 2 500 kvm, (friköpt). Då avstyckning ännu ej är klar, kan tomtarealen komma att förändras”.

Hur mycket kostar det att stycka av en tomt?

Att stycka av mark från en befintlig fastighet är ett av två sätt att bilda en ny fastighet, med eller utan byggnader på. Det andra sättet är att klyva fastigheten, så att fastighetens alla delägare får sin egen fastighet, men det är en annan historia. Det är alltid fastighetsägaren som ansöker om avstyckning.

Nej, det är inte säkert att du får stycka av din tomt – även om du själv tycker att de två nya tomterna blir stora nog. Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur stor en tomt behöver vara. Då kan du fråga kommunen om vad som gäller. Du kan också ansöka om förhandsbesked så att du vet att du, eller den du säljer till, verkligen får bygga på den avstyckade tomten.

Vad kostar det att få sin tomt uppmätt?

En lantmäteriförrättning innebär en hel del arbete för att vi ska kunna trygga ägandet och säkra vem som äger vad, både idag och i framtiden.

Det skapar värde för dig som till exempel vill bygga ett hus, sälja av en bit mark, få visshet om var gränsen går eller använda din fastighet som säkerhet för att låna pengar.

I ett vanligt ärende blir kostnaden ofta 50 000 till 100 000 kronor, ibland betydligt mer. I kostnaden ingår ett grundbelopp för alla ansökningar som lämnas in, och i vissa fall ett tilläggsbelopp, samt en kostnad per timme:

 • Grundbeloppet är 6 500 kronor. Men det kostar mer om det är sex eller fler fastigheter inblandade – då lägger vi på ett tilläggsbelopp. Grund- och tilläggsbeloppet blir tillsammans mellan 6 500 och 18 500 kronor.
 • En kostnad per timme för allt vårt arbete med din ansökan. Kostnaden är 800–1 600 kronor i timmen.

Alla förrättningstjänster är momsfria. Våra kostnader styrs av instruktionen för Lantmäteriet och av förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Läs mer om hur vi tar betalt i Lantmäteriets föreskrift LMFS 2022:5 (pdf, nytt fönster)

Vad kostar det att markbereda en tomt?

I många projekt är markarbetet en stor del av kostnaden och du kan spara mycket pengar på att planera hela projektet väl. De projekt vi framförallt kommer fokusera på är projekt såsom grundläggning av villor, grundläggning och bygge av hus med källare, markarbetet inför en pool, dränering, avjämning av tomter, enskilda avlopp mm mm.

Det finns många olika typer av markarbeten och vi försöker i denna artikel övergripande täcka in dem.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Möjligheten att tjäna pengar är den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet. För att kriminella ska kunna använda brottsvinster i den lagliga ekonomin tvättas svarta pengar rena.

Syftet med penningtvätten är att dölja var pengarna kommer ifrån. Exempelvis sker transaktioner som omvandlar pengar från till exempel narkotikahandel eller bankrån, till skenbart lagliga inkomster och tillgångar.

Det stora flertalet utredningar om penningtvättsbrott har sin början i polisens ordinarie linjearbete eller fångas upp i andra brottsutredningar.

I många utredningar av brott, oavsett brottstyp, finns anledning att göra en finansiell kartläggning där exempelvis transaktioner utreds. I ett sådant arbete upptäcks ofta penningtvätt, till exempel genom att pengar slussas runt mellan olika personer och konton.

Ett av syftena med kriminaliseringen av penningtvätt är att motverka att brottsutbyte förs in och cirkulerar i det finansiella systemet. För att motverka detta bör det vara en central och naturlig del av brottsbekämpningen att spåra, säkra och förverka vinning av brott.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.