:

Hur fungerar kassaflöde?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar kassaflöde?
 2. Vad innebär en kassaflödesanalys?
 3. Hur man gör en kassaflödesanalys?
 4. Vad får man fram genom en kassaflödesanalys?
 5. Hur läsa kassaflödesanalys?
 6. Vad visar kassaflöde?
 7. När måste man ha kassaflödesanalys?
 8. Vad kan man läsa ut av en kassaflödesanalys?
 9. Vem ska göra kassaflödesanalys?
 10. Hur ska man tolka en kassaflödesanalys?
 11. Vad säger kassaflöde?
 12. Vem ska upprätta kassaflödesanalys?
 13. Vilka konton ingår i kassaflödesanalys?
 14. Vad säger kassaflödet?

Hur fungerar kassaflöde?

Många företag gör en kassaflödesanalys för att det krävs enligt årsredovisningslagen. Men kassaflödesanalysen är ett utmärkt verktyg som alla företag har nytta av. Det är ett strukturerat och tydligt sätt för företagets ledning att se vart pengarna har tagit vägen.

Genom kassaflödesanalysen kan man bilda sig en uppfattning om hur företaget fungerar. Därför bör alla företag göra en minst en gång om året, för att få bättre kontroll över sin verksamhet.

Vad innebär en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys fokuserar normalt på tre delar:

Ofta är det enkelt att avgöra var en transaktion hör hemma. Men en transaktion kan ibland hänföras till flera olika kategorier. En återbetalning av lån med ränta skulle exempelvis kunna hänföras till både den löpande verksamheten (ränta) och till finansieringsverksamheten (kapitalbeloppet).

Hur man gör en kassaflödesanalys?

Den första, och viktigaste delen, av kassaflödet är den likviditet som kommer från företagets affärsverksamhet. Det är ju detta som är det område som man har valt att arbeta med, och som styr vilka investeringar mm som görs.

Här gäller en enkel regel: utgå från resultaträkningen, och ta bort alla poster som inte är inbetalningar eller utbetalningar. Normalt sett innebär detta att vi använder alla poster i resultaträkningen utom:

Vad får man fram genom en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys, även kallat finansieringsanalys, är en rapport som innehåller uppgifter om ett företags finansiella flöden, det vill säga företagets inbetalningar och utbetalningar under en viss period. En kassaflödesanalys är alltså en sammanställning av kassaflödet som används för att skapa en överblick över de likvida medel som strömmar in och ut ur verksamheten.

Varje år ska alla aktiebolag och många andra företag göra en årsredovisning. Enligt årsredovisninglagen (1995:1554) 2 kap. 1 § ska en årsredovisning bestå av

 • en balansräkning
 • en resultaträkning
 • noter
 • en förvaltningsberättelse

I lagen finns även angivelser om att det i årsredovisningen för ett större företag dessutom ska ingå en kassaflödesanalys.

Hur läsa kassaflödesanalys?

Många företag gör en kassaflödesanalys för att det krävs enligt årsredovisningslagen. Men kassaflödesanalysen är ett utmärkt verktyg som alla företag har nytta av. Det är ett strukturerat och tydligt sätt för företagets ledning att se vart pengarna har tagit vägen.

Genom kassaflödesanalysen kan man bilda sig en uppfattning om hur företaget fungerar. Därför bör alla företag göra en minst en gång om året, för att få bättre kontroll över sin verksamhet.

Vad visar kassaflöde?

P/E-talet populariserades av Benjamin Graham. Men sedan hans tid har bokföringsregler ändrats och filtrering på P/E-tal bland investerare har blivit mycket vanligare. En anledning till dess popularitet är att det är så lätt att till och med en nybörjare kan göra det. Men det innebär också att metoden inte längre är lika användbar som den var 1930.

Dessa dagar ger ett företags fria kassaflöde ofta en mer rättvisande bild av företagets verksamhet än vad marknaden betalar för sista årets vinst.

När måste man ha kassaflödesanalys?

Tillämpas indirekt metod ska enligt punkt 7.9 nettot av in- och utbetalningar i den löpande verksamheten beräknas och redovisas genom att resultatet justeras för

 • icke-kassaflödespåverkande poster och alla övriga poster vilkas kassaflödeseffekt hänförs till investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten, samt

 • Vad kan man läsa ut av en kassaflödesanalys?

  Kassaflödesanalysen visar ”pengaströmmen” under en viss tidsperiod, vanligen ett kvartal eller ett år. En mer korrekt förklaring är att kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel (kontanter) under en viss period.

  Det första i en kassaflödesanalys är årets resultat. Årets resultat är den vinst (eller förlust) ett bolag genererat under viss tidsperiod. Botten av resultaträkningen är alltså början av kassaflödesanalysen.  

  Vem ska göra kassaflödesanalys?

  21 juni 2022

  Många företag upprättar kassaflödesanalys därför att det krävs enligt årsredovisningslagen (ÅRL). Det framgår av ÅRL och K3 att koncernredovisningen och större företags årsredovisning ska innehålla en kassaflödesanalys. Även mindre koncerner som frivilligt väljer att presentera en koncernredovisning, ska upprätta en kassaflödesanalys.

  Hur ska man tolka en kassaflödesanalys?

  Begreppet kassaflödesanalys är en rapport som består av uppgifter om det finansiella flödet i ett företags, in- och utbetalningar gjorda för en viss period. Alla större företag måste lämna en kassaflödesanalys för att förklara förändringen av likvida medel. 

  Internt kan även en kassaflödesanalys ge bättre kontroll över hur pengar rör sig i företaget. 

  För långivare och intressenter, exempelvis investerare, är företagets förändring i finansiell styrka en viktig indikator för lönsamhet, samt återbetalningsförmåga av skulder.

  Vad säger kassaflöde?

  This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

  Analytics

  Vem ska upprätta kassaflödesanalys?

  I årsredovisningen för ett större företag ska det ingå en kassaflödessanalys (2 kap. 1 § andra stycket ÅRL). I en koncernredovisning ska det alltid ingå en kassaflödesanalys (7 kap. 4 § ÅRL).

  I kassaflödesanalysen ska företaget redovisa sin finansering och sina kapitalinvesteringar under räkenskapsåret, d.v.s. företagets in- och utbetalningar (6 kap. 5 § ÅRL).

  In- och utbetalningarna hänförs till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Att dela upp kassaflödet i kategorier ger information som gör att man kan bedöma respektive kassaflödes relativa betydelse för företagets finansiella ställning och likviditetssituation, samt kassaflödenas inbördes samband.

  Vilka konton ingår i kassaflödesanalys?

  En kassaflödesanalys, även kallat finansieringsanalys, är en rapport som innehåller uppgifter om ett företags finansiella flöden, det vill säga företagets inbetalningar och utbetalningar under en viss period. En kassaflödesanalys är alltså en sammanställning av kassaflödet som används för att skapa en överblick över de likvida medel som strömmar in och ut ur verksamheten.

  Varje år ska alla aktiebolag och många andra företag göra en årsredovisning. Enligt årsredovisninglagen (1995:1554) 2 kap. 1 § ska en årsredovisning bestå av

  • en balansräkning
  • en resultaträkning
  • noter
  • en förvaltningsberättelse

  I lagen finns även angivelser om att det i årsredovisningen för ett större företag dessutom ska ingå en kassaflödesanalys.

  Vad säger kassaflödet?

  Många företag gör en kassaflödesanalys för att det krävs enligt årsredovisningslagen. Men kassaflödesanalysen är ett utmärkt verktyg som alla företag har nytta av. Det är ett strukturerat och tydligt sätt för företagets ledning att se vart pengarna har tagit vägen.

  Genom kassaflödesanalysen kan man bilda sig en uppfattning om hur företaget fungerar. Därför bör alla företag göra en minst en gång om året, för att få bättre kontroll över sin verksamhet.