:

Vad är filial för bolagsform?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är filial för bolagsform?
 2. Måste filial lämna årsredovisning?
 3. Vad räknas som en filial?
 4. Varför har man en filial?
 5. Vad är skillnaden mellan filial och dotterbolag?
 6. Måste man lämna in årsredovisningen digitalt?
 7. När ska man registrera en filial?
 8. Måste man registrera en filial?
 9. När måste man registrera filial?
 10. Är en filial ett dotterbolag?
 11. Kan en filial ingå avtal?
 12. Måste alla signera årsredovisning samma dag?
 13. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 14. Vad innebär fast driftställe och vad är skillnaden mot filial?
 15. Hur beskattas en filial?

Vad är filial för bolagsform?

Vi på Azets får ofta frågor om vad det betyder att ha ett dotterbolag i Sverige jämfört med att bedriva verksamhet via en filial. I den här artikeln förklarar vi skillnaderna.

En utländsk huvudman kan bedriva näringsverksamhet i Sverige genom ett aktiebolag eller en filial. En filial är ingen egen juridisk person utan en förlängning av sin huvudman (utländskt bolag), även om filialen får ett eget organisationsnummer. Finansieringen av en filial går direkt via sin huvudman till skillnad från aktiebolaget som har sitt eget egna kapital. Det innebär även att huvudmannen står för samtliga i filialens uppkomna förpliktelser. För den som bedriver verksamhet i ett aktiebolag är risken (i teorin) begränsad till det insatta aktiekapitalet.

Måste filial lämna årsredovisning?

Begreppet kan avse två situationer. Antingen är det ett svenskt företag som startar en filial i annat land än Sverige, eller så är det ett utländskt företag som startar en filial i Sverige.

En utländsk filial som ägs av ett svenskt företag ska som huvudregel löpande bokas in det svenska företagets huvudbok. I K3 kapitel 30 finns regler om hur en utländsk filial ska redovisas i bokslutet. I normalfallet bokförs filialen in enligt följande: Balansräkningen bokförs in till balansdagens kurs medan resultaträkningen bokförs in till en genomsnittskurs, se punkt 30.12 i K3. Enligt punkt 30.14 får dock omräkning ske genom att monetära poster räknas om till balansdagens kurs och icke-monetära poster till investeringskurs.

Vad räknas som en filial?

Ett utländskt företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt i Sverige för denna verksamhet. Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring.

För filialens bokföring gäller detsamma som för bokföringen i ett svenskt företag av motsvarande slag. Filialen ska därför tillämpa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

Varför har man en filial?

Vi på Azets får ofta frågor om vad det betyder att ha ett dotterbolag i Sverige jämfört med att bedriva verksamhet via en filial. I den här artikeln förklarar vi skillnaderna.

En utländsk huvudman kan bedriva näringsverksamhet i Sverige genom ett aktiebolag eller en filial. En filial är ingen egen juridisk person utan en förlängning av sin huvudman (utländskt bolag), även om filialen får ett eget organisationsnummer. Finansieringen av en filial går direkt via sin huvudman till skillnad från aktiebolaget som har sitt eget egna kapital. Det innebär även att huvudmannen står för samtliga i filialens uppkomna förpliktelser. För den som bedriver verksamhet i ett aktiebolag är risken (i teorin) begränsad till det insatta aktiekapitalet.

Vad är skillnaden mellan filial och dotterbolag?

Under en tid har det pratats om möjligheten att starta bolag i utlandet istället för i Sverige, för att komma åt fördelarna med aktiebolag men med ett mycket lägre aktiekapital. Vi tycker att detta sällan är en speciellt bra idé för småföretagaren, speciellt inte efter nedsättningen av aktiekapitalkravet och det slopade revisorskravet.

Den vanligaste varianten av SUF (Svensk Utlandsregistrerad Filial) som vi stöter på är ett engelsk Ltd-bolag med i princip inget aktiekapital. Det finns svenska bolag som hjälper dig sätta upp Ltd-bolaget mot en avgift. Du behöver även registrera en svensk filial, dvs ett slags avdelningskontor i Sverige som är en del av det utländska bolaget, men som måste ha egen bokföring och göra ett eget bokslut.

Måste man lämna in årsredovisningen digitalt?

 • Ta fram en digital årsredovisning enligt gällande regelverk genom en programvara med stöd för digitala årsredovisningar.

 • Bolagsverket har lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag (2021-01-19). Detta innebär att om riksdagen beslutar om ett digitalobligatorium måste alla aktiebolag lämna in deras årsredovisning digitalt från och med datumet som beslutas.

  När ska man registrera en filial?

  De civilrättsliga formerna för näringsverksamhet som utländska företag eller utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare bedriver i Sverige regleras i filiallagen.

  Filiallagen stadgar att näringsverksamhet i Sverige ska bedrivas genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning, om företaget inte väljer att etablera ett svenskt dotterbolag eller en agentur (2 § filiallagen). Det utländska företaget ska skriftligen anmäla hos Bolagsverket att det vill registrera en filial (1 § filialförordningen). Skyldigheten att registrera filial gäller utländska företag. Syftet med bestämmelserna är att ge verksamheter som bedrivs i Sverige en viss garanterad anknytning till Sverige och göra det möjligt för domstolar och myndigheter att vid behov kunna nå företaget eller utöva viss kontroll (se prop. 1991/92:88 s. 20).

  I filiallagen finns en upplysningsbestämmelse om att det i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring finns bestämmelser om krav som i vissa fall inte gäller för återförsäkringsföretag från USA (2 § fjärde stycket filiallagen).

  Måste man registrera en filial?

  När ett utländskt företag vill bedriva näringsverksamhet i Sverige kan man göra det på två vis, antingen genom att bilda ett svenskt dotterbolag i form av ett aktiebolag eller genom att registrera en filial till det utländska företaget. En filial är ett utländskt företags avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige. Ett och samma företag får bara ha en filial i Sverige. Det ska finnas en verkställande direktör (VD) för filialen. Filialen skall anmälas till Bolagsverket för registrering.

  Även i våra nordiska grannländer kan en filial registreras och då behövs i stort sett samma uppgifter som för en svensk flial.

  När måste man registrera filial?

  De civilrättsliga formerna för näringsverksamhet som utländska företag eller utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare bedriver i Sverige regleras i filiallagen.

  Filiallagen stadgar att näringsverksamhet i Sverige ska bedrivas genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning, om företaget inte väljer att etablera ett svenskt dotterbolag eller en agentur (2 § filiallagen). Det utländska företaget ska skriftligen anmäla hos Bolagsverket att det vill registrera en filial (1 § filialförordningen). Skyldigheten att registrera filial gäller utländska företag. Syftet med bestämmelserna är att ge verksamheter som bedrivs i Sverige en viss garanterad anknytning till Sverige och göra det möjligt för domstolar och myndigheter att vid behov kunna nå företaget eller utöva viss kontroll (se prop. 1991/92:88 s. 20).

  I filiallagen finns en upplysningsbestämmelse om att det i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring finns bestämmelser om krav som i vissa fall inte gäller för återförsäkringsföretag från USA (2 § fjärde stycket filiallagen).

  Är en filial ett dotterbolag?

  Ett utländskt företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt i Sverige för denna verksamhet. Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring.

  För filialens bokföring gäller detsamma som för bokföringen i ett svenskt företag av motsvarande slag. Filialen ska därför tillämpa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

  Kan en filial ingå avtal?

  Om ett svenskt bolag väljer att etablera sig i form av en filial i ett annat land så räknas det inte som en egen juridisk person utan som en del av det svenska bolaget. Filialens inkomster ska därför beskattas av bolaget i Sverige men kommer i många fall uppfylla definitionen av fast driftställe i det land där filialen bildas, enligt de interna regler som gäller där. Det innebär att bolaget också kommer att bli skattskyldig i det andra landet för de inkomster som kan hänföras till filialen. 

  Ett exempel på det är om ett svenskt klädmärke bildar en filial i ett annat land i form av en butik från vilken de bedriver försäljning så kan intäkter och kostnader som hänför sig till butiken komma att beskattas i den staten. 

  Måste alla signera årsredovisning samma dag?

  • Ägaren till aktiebolaget upprättar en årsredovisning enligt K2 eller K3. Om aktiebolaget har revisor ska även revisionsberättelse upprättas. 
  • Årsstämman hålls och årsredovisningen godkänns. Hela styrelsen skriver under och skapar därmed ett original, antingen digitalt i Visma Sign eller på papper. Originalet av årsredovisningen och (i förekommande fall) revisionsberättelsen sparas hos aktiebolaget i den form det skapades i - digitalt eller papper. 
  • Utse en person som ska företräda bolaget och signera fastställelseintyget. Det ska vara vd:n eller en styrelseledamot.
  • Använd en programvara som har stöd för digital inlämning. Här laddas en avskrift av årsredovisningen upp. Ange personnummer och e-post till den person som ska företräda bolaget och signera fastställelseintyget. Avskriften kontrolleras så att alla uppgifter finns med. 
  • Företrädaren för bolaget får ett mejl med information om att avskriften har laddats upp samt en inbjudningslänk. Inbjudningslänken är aktiv i 21 dagar. Företrädaren loggar in med mobilt BankID, väljer företag, granskar och signerar fastställelseintyget. Då lämnar avskriften det tillfälliga utrymmet hos Bolagsverket och inkommer som en allmän handling. 
  • En kvittens skickas ut som kan vidarebefordas till alla i styrelsen. 

  Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

  Bokslut är något alla som driver näringsverksamhet är skyldiga att göra, företag och organisationer. Bokslut görs för att du ska få överblick över företagets siffror, en rättvis bild över hur det har gått ekonomiskt under året. Bokslutet görs till en årsredovisning eller ett årsbokslut, som är en sammanställning över räkenskapsåret. Om det är en årsredovisning eller ett årsbokslut beror på vilken företagsform och/eller storlek du driver företaget i.

  Bokföring är att löpande registrera olika affärshändelser, som inköp och försäljning. Till varje bokföringspost ska det finnas en verifikation, exempelvis ett kvitto, en faktura eller annat underlag att registrera och redovisa. Bokföringen avslutas med ett bokslut, det vill säga med en balansräkning och en resultaträkning.

  Vad innebär fast driftställe och vad är skillnaden mot filial?

  De civilrättsliga formerna för näringsverksamhet som utländska företag eller utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare bedriver i Sverige regleras i filiallagen.

  Filiallagen stadgar att näringsverksamhet i Sverige ska bedrivas genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning, om företaget inte väljer att etablera ett svenskt dotterbolag eller en agentur (2 § filiallagen). Det utländska företaget ska skriftligen anmäla hos Bolagsverket att det vill registrera en filial (1 § filialförordningen). Skyldigheten att registrera filial gäller utländska företag. Syftet med bestämmelserna är att ge verksamheter som bedrivs i Sverige en viss garanterad anknytning till Sverige och göra det möjligt för domstolar och myndigheter att vid behov kunna nå företaget eller utöva viss kontroll (se prop. 1991/92:88 s. 20).

  I filiallagen finns en upplysningsbestämmelse om att det i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring finns bestämmelser om krav som i vissa fall inte gäller för återförsäkringsföretag från USA (2 § fjärde stycket filiallagen).

  Hur beskattas en filial?

  Vi på Azets får ofta frågor om vad det betyder att ha ett dotterbolag i Sverige jämfört med att bedriva verksamhet via en filial. I den här artikeln förklarar vi skillnaderna.

  En utländsk huvudman kan bedriva näringsverksamhet i Sverige genom ett aktiebolag eller en filial. En filial är ingen egen juridisk person utan en förlängning av sin huvudman (utländskt bolag), även om filialen får ett eget organisationsnummer. Finansieringen av en filial går direkt via sin huvudman till skillnad från aktiebolaget som har sitt eget egna kapital. Det innebär även att huvudmannen står för samtliga i filialens uppkomna förpliktelser. För den som bedriver verksamhet i ett aktiebolag är risken (i teorin) begränsad till det insatta aktiekapitalet.