:

Hur redovisas operationell leasing?

Innehållsförteckning:

 1. Hur redovisas operationell leasing?
 2. Vad menas med operationell leasing?
 3. Är billeasing operationell eller finansiell?
 4. Hur bokför man inköp av Leasingbil?
 5. Vilket konto bokföra leasing?
 6. Vilka poster redovisas i balansräkningen vid operationell leasing?
 7. Vem äger bilen vid operationell leasing?
 8. Vad menas med operationell?
 9. Vad innebär operationell leasing av ett fordon?
 10. Får man dra hela momsen på Leasingbil?
 11. Är Leasingbil en tillgång?
 12. Hur ska jag bokföra?
 13. Vad bokförs på konto 2510?
 14. Är leasing avdragsgill?
 15. När får man dra hela momsen på Leasingbil?

Hur redovisas operationell leasing?

20.1 Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av samtliga leasingavtal med undantag ava) licensavtal (se kapitel 18), ochb) operationella leasingavtal som är förlustkontrakt (se kapitel 21).

I punkt 20.29 finns särskilda regler för juridisk person.

Vad menas med operationell leasing?

Med operationell leasing är det enkelt att budgetera. Du som kund har total kostnadskontroll genom att försäkring, service, reparation, däck och däckhantering redan ingår i månadskostnaden. Månadskostnaden påverkas av bilens pris, utrustningsnivå, löptid och körsträcka. Varje modell beräknas för sig och en bil med ett högt inköpspris behöver inte nödvändigtvis ha en hög månadskostnad.

Jämför olika bilmodeller direkt i vår konfigurator

Är billeasing operationell eller finansiell?

Har karaktären av ett avbetalningsköp. Formellt finns äganderätten kvar hos leasinggivaren så länge avtalet löper medan de ekonomiska riskerna och fördelarna förs över till leasingtagaren. Efter avtalsperiodens slut har leasingtagaren möjlighet att bli ägare genom att köpa loss produkten för ett restvärde.

Hur bokför man inköp av Leasingbil?

Om företaget köper in en personbil eller mindre lastbil med en maximal vikt på 3500 kg så sätts alla utgifter som kopplas till köpet upp på konto 1240 (Bilar) i balansräkningen och räknas därmed som en tillgång. Hit hör bland annat registreringsavgifter, tullkostnader, moms och alkolås. Skulle du sedan sälja bilen så måste du kreditera bort det ursprungliga anskaffningsvärdet från kontot.

Alla de löpande utgifter som går att härleda till företagets köpta eller leasade bil ska enligt BAS-kontoplanen bokföras under kontogrupp 56**. Man kan välja att använda ett eller flera konton beroende vilka sorters utgifter man har och hur tydliga man vill att de ska vara.

En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag kan ta upp bilförmånen som en skattepliktig intäkt i bokföringen eller i inkomstdeklarationen.

En bil köps in för 100 000 kronor med ett betalkort som är kopplat till konto.

Vilket konto bokföra leasing?

DEBETKREDITKontoBeloppKontoBelopp56153 60019304 0002640400  

Månadsavgiften, 4 000 kr, betalas från företagskontot [1930]. ­Momsen är 800 kr, men eftersom det handlar om en personbil får du bara lyfta hälften [2640], dvs 400 kr. Månadens leasing­kostnad [5615] blir då 3 600 kr.

Vilka poster redovisas i balansräkningen vid operationell leasing?

En av redovisningens viktigaste uppgifter är att utgöra ett relevant bedömnings- och beslutsunderlag. För detta krävs att olika redovisningsprinciper beskrivs på ett öppet och informativt sätt. I detta avsnitt beskrivs de principer som används av Göteborgs Stad.

De kommunala bolagens redovisning tillämpas enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1), medan den kommunala sektorns redovisning regleras av Kommunallagens kapitel åtta samt Lag om kommunal redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning.Vid upprättande av kommunkoncernens årsredovisning, sammanställd redovisning, är det kommunala regelverket överordnat. Årsredovisningen är upprättad enligt detta regelverk med undantag för vissa delar av rekommendationen 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser. Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, med avsteg vad gäller val av konsolideringsmetod. Avsteg från rekommendationerna och orsak till dessa redovisas under respektive rubrik nedan.Förändrade redovisningsprinciper 2017Komponentredovisning av anläggningstillgångar tillämpas från och med 2017 vid nyanskaffning av byggnader och tekniska anläggningar, utifrån RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar. Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter.Förändringen innebär att poster som tidigare klassificerades som driftkostnad för löpande underhåll nu i större utsträckning hanteras som reinvestering. I budget för 2017 överfördes ca 250 mnkr från drift- till investeringsbudget baserat på nämndernas beräkning (deras bedömning är sammantaget att utfallet är i nivå med budget). Effekten på årets – och kommande års – 
avskrivningskostnad från den nya principen bör bli 
en ökande kostnad. För 2017 uppgår ökningen till 
ca 2 mnkr, då den enbart påverkas av innevarande 
års aktivering.Komponentredovisning tillämpas inte på investeringar/anläggningstillgångar som tagits i bruk till och med 2016-12-31. Komponentredovisning av befintligt bestånd kan komma att övervägas i ett senare skede i de fall arbetsinsatsen bedöms stå i proportion till nytta och väsentlighet. Detta kommer att utredas under 2018.Rättningar/justeringarEnligt RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning ska en avgift eller ett bidrag som är hänförbart till en investering intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Göteborgs Stad ändrade princip till att bruttoredovisa bidrag och gatukostnadsersättningar i nya projekt för exploatering och investering från och med 2013. Tidigare reducerade inkomsterna anläggningsvärdet på tillgångssidan. För projekt påbörjade före 2013 tillämpades då fortsatt de äldre redovisningsprinciperna. Från och med 2017 tillämpar Göteborgs Stad bruttoredovisning för bidrag och gatukostnadsersättningar fullt ut. Inkomsten tas upp som en skuld som sedan periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Rättning av utfall från och med 2010/2011 har gjorts i jämförelsetal för 2016 med totalt 1 243 mnkr på både tillgångs- och skuldsidan, samt i resultatet +/- 17 mnkr (se not 19 A).

Vem äger bilen vid operationell leasing?

Det finns två huvudsakliga alternativ av billeasing mot företag (och privatleasing som riktar sig mot konsumenten). Den stora skillnaden handlar om kostnadskontroll, vem som redovisningsmässigt äger bilen samt vem som står risken med restvärdet när leasingen avslutas och bilen säljs. Finansiell leasing är den vanligaste formen av finansiering för företag, även om operationell leasing ökat de senaste åren. Framförallt hos företag med fler än 10 bilar i vagnparken. För den som kör tjänstebil gör finansieringsformen i princip ingen skillnad. I operationell leasing och privatleasing finns en överenskommen körsträcka.

Vad menas med operationell?

Bestämning av ett begrepp (angivande av dess innebörd) genom beskrivning av hur man konstaterar och helst också mäter fenomenet i fråga.

Begrepp som attityd, behov, intelligens, trygghet, integritet har enligt operationalismen inte någon mening om man inte kan ange hur man konstaterar och mäter de fenomen som de avser. Samma sak gäller kliniska diagnoser inom psykologi, psykoterapi och psykiatri.

Vad innebär operationell leasing av ett fordon?

Finansiell leasing är den vanligaste formen av leasing i Sverige. Det går ut på att leasegivaren hyr ut produkten eller varan till leasetagaren under en överenskommen period. I ett finansiellt leasingavtal överförs i stort sett alla risker och fördelar med ägandet av tillgången till leasetagaren. Verksamheten som leasar har då alla rättigheter och befinner sig i ungefär samma situation som om de hade köpt tillgången. Detta betyder att verksamheten måste betala för service, reparation, försäkring och andra kostnader som kan förekomma vid exempelvis anskaffning av it-livscykelhantering. Efter att hyresperioden löper ut övergår ägandet av tillgången till leasetagaren.

Får man dra hela momsen på Leasingbil?

Den vanligaste formen av billeasing är idag finansiell leasing. Finansiell leasing innebär att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av bilen i allt väsentligt överförs från leasinggivare till leasingtagare. Den formella äganderätten finns dock kvar hos leasinggivaren.

Är Leasingbil en tillgång?

Vid lösen av leasing av exempelvis en personbil eller lastbil debiteras konto 1240 Bilar och andra transportmedel (BAS 2023) med hela lösenpriset, inklusive den påförda momsen. I bilhandelsföretag bokförs lösen av bilar som varuinköp.

Hur ska jag bokföra?

I företagets bokföring införs alla företagsverksamhetens utgifter och inkomster. Alla företag är bokföringsskyldiga. Det är du som företagare som bär ansvaret för att bokföringen ordnas. Det lönar sig oftast att lägga ut bokföringen till en professionell bokförare eller en revisionsbyrå, särskilt om ditt företag har en mer omfattande verksamhet.

Se relaterade tjänster och servicekanaler.

Vad bokförs på konto 2510?

I Sverige har alla ett skattekonto hos Skatteverket. Det är till skattekontot du betalar in skatt, moms och sociala avgifter. 

Här kan du läsa om hur du kan bokföra skattekontot, skatt och moms i de olika bolagsformerna. Klicka på den bolagsform du vill läsa mer om. 

Är leasing avdragsgill?

Du skapar en ny utbetalningspost genom att välja Löpande rutiner - Kassabok - Ny utbetalning. Läs mer i avsnittet Ny utbetalning - Kassabok.

När du gör första betalningen på din leasingbil ska du registrera en ny utbetalning med utbetalningstypen Bilutgifter. Du registrerar hur mycket du har betalat och i rutan varav moms anger du endast den avdragsgilla delen av momsen, normalt 50%.

Det finns ett antal utbetalningstyper fördefinierade i programmet. Du kan anpassa listan genom att markera rutan Typ av utbetalning och klicka på Lägg till/ta bort utbetalningstyper. Du når även funktionen under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Kassabok.

Om du registrerat en utbetalning av en förstahyra under innevarande år som delvis ska fördelas som avdrag under nästkommande år och senare, måste resultatet för innevarande år justeras i programmets årsrutiner. Justeringen sker på sidan Leverantörsskulder m m i avsnittet Ange utbetalda förskott 20XX om de totalt överstiger 5 000 kr exkl moms och avser varor/tjänster som levereras tidigast nästkommande år. Ange den del av din förstahyra som är förskottsbetalning. Som Typ av kostnad väljer du Bilutgifter.

När får man dra hela momsen på Leasingbil?

Du får normalt inte dra av ingående moms vid inköp av personbil. Kostnader för olika tillval som görs i samband med bilköpet anses ingå i bilens inköpspris och omfattas också av avdragsförbudet. Du får däremot göra avdrag för ingående moms på inköp av personbil om du använder bilen för

Du får dra av 50 procent av den ingående momsen om du hyr (leasar) en personbil. För att du ska få göra avdrag krävs att bilen används i mer än ringa omfattning (mer än 100 mil per år) i momspliktig verksamhet. I övrigt finns inget krav på hur mycket bilen måste användas i verksamheten. Du får även dra av 50 procent av momsen om du korttidshyr en bil i samband med en tjänsteresa.

Om du köper en personbil innan hyrestiden gått ut så måste du betala alla leasingavgifter fram till hyrestiden går ut. Den moms som du betalar vid lösen av ett leasingkontrakt är moms på inköp av en personbil och inte på leasingavgiften. Du får därför inte göra avdrag för ingående moms när du löser ett leasingkontrakt, om det inte sker för sådan verksamhet där du har rätt till avdrag vid inköp av personbil.

Du får göra avdrag för hela momsen på hyra av personbil om du använder bilen för