:

Vem kan vara vårdnadshavare?

Innehållsförteckning:

 1. Vem kan vara vårdnadshavare?
 2. När man inte är vårdnadshavare?
 3. När kan man bli vårdnadshavare?
 4. Får ett barn vara vårdnadshavare?
 5. Hur kan jag styrka att jag är vårdnadshavare?
 6. När barn står utan vårdnadshavare?
 7. Vem är vårdnadshavare i familjehem?
 8. Hur styrker jag att jag är vårdnadshavare?
 9. Kan min sambo bli vårdnadshavare?
 10. Har man en vårdnadshavare när man är 18?
 11. Är fosterföräldrar vårdnadshavare?
 12. Är syskon vårdnadshavare?
 13. Hur bevisar man att man är vårdnadshavare?
 14. Kan man bo tillsammans utan att vara sambo?
 15. Måste man betala underhåll om man inte är vårdnadshavare?

Vem kan vara vårdnadshavare?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är endast barnets föräldrar som kan vara vårdnadshavare (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vid särskilda fall kan rätten utse en så kallad särskild förordnad vårdnadshavare, en särskild förordnad vårdnadshavare utses om barnets föräldrar har avlidit eller om båda vårdnadshavarna brister i barnets omsorg på ett sådant sätt att det medför en konkret fara för barnets hälsa eller utveckling ( 6 kap. 7- 9 § föräldrabalken).

När man inte är vårdnadshavare?

Familj & barn

Jag har en två månader gammal son. Pappan gjorde klart för sig att han inte ville vara delaktig och inte ha med barnet att göra och jag har inte hört något från honom på 9 månader nu. Jag ska skicka in hans uppgifter nu så att han ska betala underhåll och göra faderskaps test osv. Men jag undrar om han på något sätt kan avskriva sig som pappa ? så att han inte kan komma tillbaka om 3 år och bestämma saker osv... han vill ju inte ha med barnet och göra har han ju själv sagt. Sen undrar jag om jag kommer behöva prata med honom privat eller på något möte angående underhåll eller sköts det mellan försäkrings kassan och honom ? Då jag inte vill ha med honom att göra

När kan man bli vårdnadshavare?

Om föräldrarna inte kan ta hand om sitt barn eller är olämpliga som vårdnadshavare behöver barnet få en särskilt förordnad vårdnadshavare. Ett behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare kan även uppstå om barnets vårdnadshavare avlider eller på annat sätt är varaktigt förhindrade att ha hand om vårdnaden om barnet. Även barn som kommer till Sverige utan föräldrar har rätt att få en särskilt förordnad vårdnadshavare när barnet fått uppehållstillstånd.

Det är tingsrätten som utser en särskilt förordnad vårdnadshavare. Som huvudregel är det socialnämnden i kommunen där barnet bor som ansöker till tingsrätten om att en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses.

Får ett barn vara vårdnadshavare?

Skatteverket registrerar uppgift om vem som är vårdnadshavare för ett barn som är folkbokfört i Sverige. Skatteverket kan efter anmälan från föräldrar till ett folkbokfört barn besluta om att vårdnaden ska vara gemensam. Skatteverket behöver även uppgift om vem eller vilka som är vårdnadshavare för ett barn för att bedöma vem som är behörig att företräda barnet i ett ärende där barnet är part.

Hur kan jag styrka att jag är vårdnadshavare?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

När barn står utan vårdnadshavare?

Alla barn har rätt till stabilitet och trygghet. Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för barnets uppfostran och utveckling och ska stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda och ta nödvändiga beslut till barnets bästa (jfr artikel 5 i FN:s konvention om barnets rättigheter; barnkonventionen).

Det kan t.ex. handla om att ett barn behöver få vård eller behandling. Det är samhällets ansvar att ge lämpligt stöd till barnets föräldrar eller vårdnadshavare i utövandet av dessa uppgifter. Om en förälder gör sig skyldig till allvarligt våld mot den andra föräldern eller barnet, ställs höga krav på att samhället ingriper för att skydda barnet(jfr artikel 19 i barnkonventionen).

Vem är vårdnadshavare i familjehem?

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Mamman har yrkat att hovrätten ska avslå socialnämndens yrkande att utse familjehemsföräldrarna som särskilt förordnade vårdnadshavare för sonen. Pappan har förklarat att han instämmer i mammans yrkande. Socialnämnden har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.

Hur styrker jag att jag är vårdnadshavare?

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad.

Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år.

Kan min sambo bli vårdnadshavare?

Min vän har ensam vårdnad över sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamma?

Svar:

Har man en vårdnadshavare när man är 18?

Filmen vänder sig till unga mellan 18 och 20 år som har separerade föräldrar och som bara bor hos en av dem. Filmen berättar om hur de ska göra för att få underhållsbidrag eller förlängt underhållsstöd.

Är fosterföräldrar vårdnadshavare?

Hovrätten för Västra Sverige2017-09-28 Mål nr T 1257-17(Redigerat; t ex har namn tagits bort)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Är syskon vårdnadshavare?

När två föräldrar varken kan samarbeta eller kommunicera är det givetvis ett stort problem. Fungerar inte föräldrarna ihop under en längre period så kan man tala om djupgående samarbetsproblem, vilket kan vara en grund för att tilldela den ena parten ensam vårdnad. Ensam vårdnad kan även bli aktuellt under andra omständigheter. Det kan då handla om missbruk av alkohol eller narkotika, kriminalitet i någon form eller om den andra parten eller barnet har utsatts för våld eller hotats med våldsamheter.

I första skedet är alltid strävan att båda föräldrarna ska få vårdnaden av barnet eller barnen. Men om någon av omständigheterna ovan föreligger så kan det vara olämpligt med umgänge, eftersom barnets bästa alltid ska vara i fokus.

Hur bevisar man att man är vårdnadshavare?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Kan man bo tillsammans utan att vara sambo?

Iband blir inte livet som man tänkt sig. Om ni inte vill bo tillsammans längre upphör samboförhållandet. Då ska, om någon av er vill det, bostad och möbler delas upp i hälften mellan er genom så kallad bodelning - om ni inte har samboavtal. Då gäller det ni kommit överens om i samboavtalet.

Då behöver ni ha ett skriftligt och undertecknat samboavtal. I samboavtalet kan ni bestämma att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla.

Måste man betala underhåll om man inte är vårdnadshavare?

Har du ensam vårdnad om ditt barn är den andra föräldern skyldig att betala underhållsbidrag till dig. Ni som föräldrar är underhållsskyldiga fram till den dagen ert barn fyller 18 år. Är det så att barnet fortfarande går i skolan vid tidpunkten för artonårsdagen så gäller underhållsskyldigheten fram till att barnet är klar med skolgången. Det gäller dock som längst till den dagen barnet fyller 21 år.

Det finns ingen bestämd summa som den andra föräldern är skyldig att betala till dig, utan ni kan tillsammans komma överens om ett belopp som är rimligt. Summan ska bidra till barnets grundläggande behov såsom mat, hygienartiklar och kläder. När ni bestämmer ett belopp ska ni alltid ta hänsyn till bådas ekonomiska situation. Har den andra föräldern en fördelaktig ekonomisk situation kan bidraget även hjälpa till att täcka saker som inte räknas som grundläggande. Underhållsbidraget ska också anpassas efter barnets ålder och behov. Kan ni inte komma överens om vad den andra föräldern ska betala i underhållsbidrag så finns det verktyg som ni kan använda er av. Försäkringskassan har ett bra beräkningsverktyg där ni kan skriva in era ekonomiska uppgifter, barnets kostnader och därefter beräknas underhållsbidraget. Ni kan även skriva ett avtal gällande underhållsbidraget för att slippa eventuella konflikter i framtiden.