:

Vad får man i arrende?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man i arrende?
 2. Vad är rimligt arrende?
 3. Hur mycket kan man höja ett arrende?
 4. Vad händer med ett arrende vid försäljning?
 5. När ska arrende betalas?
 6. Vad gäller vid uppsägning av arrende?
 7. Kan man bli av med ett arrende?
 8. Vad är skillnaden mellan hyra och arrende?
 9. Får man ta ner träd på Arrendetomt?
 10. Kan man bli av med Arrendetomt?
 11. Kan man bli av med arrende?
 12. Kan man säga upp en arrendator?
 13. Har en arrendator besittningsskydd?
 14. Hur betalas arrende?
 15. Hur mycket får man betalt per träd?

Vad får man i arrende?

En nyttjanderätt att bruka viss mark för arrendatorn uppstår när jordägaren genom avtal upplåter mark till arrendatorn. Nyttjanderätten innebär att arrendatorn har rätt att använda en eller ett flertal fastigheter. 

De fyra olika typerna av arrende behandlas i jordabalken och det är hur jorden ska användas som avgör vilken typ av arrende det är fråga om. 

Det finns två typer av nyttjanderätt – total samt partiell. Total nyttjanderätt innebär att arrendatorn har rätt till all sorts användning av fastigheten. Partiell nyttjanderätt innebär att arrendatorn endast har möjlighet att använda fastigheten på ett visst sätt, till exempel för att bedriva jordbruk. 

Vad är rimligt arrende?

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde år 1995. Arrendepriserna avser att spegla hur mycket det i genomsnitt kostar att arrendera en hektar jordbruksmark i Sverige Mellan 2010 och 2020 har det genomsnittliga priset för att arrendera en hektar jordbruksmark ökat med 30 %. Den största ökningen skedde mellan 2010 och 2011 och därefter har prisökningen stagnerat.

Enligt vår arrendeprisundersökning, som genomförs vartannat år, har arrendepriset för en hektar jordbruksmark varit relativt oförändrat sedan år 2011. Mellan år 2019 och 2020 steg de genomsnittliga arrendepriserna på jordbruksmark med 2 %. Ökningen mellan år 2019 och 2020 var störst i produktionsområde Övre Norrland följt av Mellersta Sveriges skogsbygder. Enligt undersökningen kostade det i genomsnitt 1 811 kr att arrendera en hektar jordbruksmark i Sverige år 2020. Beräkningsunderlaget till statistiken baseras på ett urval om 1 800 företag.

I denna statistikrapport redovisas genomsnittliga arrendepriser för jordbruksmark. Priserna bygger på en urvalsundersökning som genomförs av Jordbruksverket vartannat år där uppgifter om två år efterfrågas vid samma tillfälle. Priserna är genomsnittliga och då regionerna vi redovisar priserna för är förhållandevis stora så förekommer det lokala prisvariationer.

Priserna som redovisas är för jordbruksmark respektive åkermark, där priset på jordbruksmark baseras på de arrenden som innehåller åkermark och/eller betesmark. Vidare redovisas priser för jordbruksmark både inklusive och exklusive så kallade gratisarrenden. Vi redovisar också ett genomsnittligt arrendepris på betesmark. Detta görs dock endast på riksnivå då beräkningsunderlaget för arrenden med enbart betesmark är väldigt litet. Samtliga priser är rensade från arrenden där arrendatorn arrenderar av sig själv, till exempel genom självägt bolag, och från andra arrenden där priset enligt uppgiftslämnaren inte är satt på marknadsmässig grund. Priserna är exklusive moms och per år. I databasen redovisar vi även genomsnittliga arrendepriser, inklusive gratisarrenden, på jordbruksmark där vi exkluderat arrenden där annat än mark ingår som påverkar arrendepriset, till exempel stödrätter och byggnader. Dessa sistnämnda priser är också de genomsnittliga arrendepriser Sverige översänder till Eurostat enligt deras metodologi.

Redovisning av resultat sker på riksnivå samt två olika indelningar, NUTS2 och produktionsområde. För NUTS2, som är sammanslagningar av län, har vi dessutom slagit ihop några regioner vilket beror på att vi i denna urvalsundersökning fått in för litet antal svar för att göra tillförlitliga beräkningar för regionerna Stockholm, Nedre Norrland och Övre Norrland. Stockholm redovisas därför tillsammans med Östra Mellansverige medan Nedre och Övre Norrland har slagits ihop och redovisas som Norra Sverige. Karta 2 visar samtliga NUTS2-områden i Sverige.

Mellan åren 1995 och 2011 fördubblades det genomsnittliga priset för att arrendera mark i Sverige. Sedan 2000 har takten på arrendeprisökningen varit i snitt mellan 0-7 % per år med några få undantag. Mellan 2004 och 2005 samt 2012 och 2013 skedde minskningar på mindre än 1 % och mellan åren 2006 och 2007 samt 2010 och 2011 ökade arrendepriserna med 16 respektive 15 %. Att avräkningspriserna för spannmål steg kraftigt under samma perioder kan vara en bidragande orsak till denna prisutveckling i spannmålsbygderna.

Efter år 2011 har prisnivån på riksnivå varit något stigande till och med år 2020. Enligt punktskattningen har arrendepriset gått upp med 13 % denna period men ökningen är inte statistiskt säkerställd. Mellan år 2019 och 2020 steg priset med 2 %. En hektar jordbruksmark kostar i genomsnitt 1 811 kr/ha per år i Sverige att arrendera och en hektar åkermark kostar 1 945 kr/ha. Priset för att arrendera en hektar betesmark var 547 kr 2020. Sedan 2011 har genomsnittet för betesmark varit i intervallet 525–600 kr/ha.

Hur mycket kan man höja ett arrende?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att fråga handlar om bostadsarrende då inget annat än ett fritidshus nämnts i själva frågan. Men du är naturligtvis välkommen att ställa kompletterande frågor ifall det skulle röra sig om någon annan arrendeform.

Vad händer med ett arrende vid försäljning?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om arrendeavtal och vad som sker vid övergång till ny ägare finns i jordabalkens (JB) 7 kapitel.

När ska arrende betalas?

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde år 1995. Arrendepriserna avser att spegla hur mycket det i genomsnitt kostar att arrendera en hektar jordbruksmark i Sverige Mellan 2010 och 2020 har det genomsnittliga priset för att arrendera en hektar jordbruksmark ökat med 30 %. Den största ökningen skedde mellan 2010 och 2011 och därefter har prisökningen stagnerat.

Enligt vår arrendeprisundersökning, som genomförs vartannat år, har arrendepriset för en hektar jordbruksmark varit relativt oförändrat sedan år 2011. Mellan år 2019 och 2020 steg de genomsnittliga arrendepriserna på jordbruksmark med 2 %. Ökningen mellan år 2019 och 2020 var störst i produktionsområde Övre Norrland följt av Mellersta Sveriges skogsbygder. Enligt undersökningen kostade det i genomsnitt 1 811 kr att arrendera en hektar jordbruksmark i Sverige år 2020. Beräkningsunderlaget till statistiken baseras på ett urval om 1 800 företag.

I denna statistikrapport redovisas genomsnittliga arrendepriser för jordbruksmark. Priserna bygger på en urvalsundersökning som genomförs av Jordbruksverket vartannat år där uppgifter om två år efterfrågas vid samma tillfälle. Priserna är genomsnittliga och då regionerna vi redovisar priserna för är förhållandevis stora så förekommer det lokala prisvariationer.

Priserna som redovisas är för jordbruksmark respektive åkermark, där priset på jordbruksmark baseras på de arrenden som innehåller åkermark och/eller betesmark. Vidare redovisas priser för jordbruksmark både inklusive och exklusive så kallade gratisarrenden. Vi redovisar också ett genomsnittligt arrendepris på betesmark. Detta görs dock endast på riksnivå då beräkningsunderlaget för arrenden med enbart betesmark är väldigt litet. Samtliga priser är rensade från arrenden där arrendatorn arrenderar av sig själv, till exempel genom självägt bolag, och från andra arrenden där priset enligt uppgiftslämnaren inte är satt på marknadsmässig grund. Priserna är exklusive moms och per år. I databasen redovisar vi även genomsnittliga arrendepriser, inklusive gratisarrenden, på jordbruksmark där vi exkluderat arrenden där annat än mark ingår som påverkar arrendepriset, till exempel stödrätter och byggnader. Dessa sistnämnda priser är också de genomsnittliga arrendepriser Sverige översänder till Eurostat enligt deras metodologi.

Redovisning av resultat sker på riksnivå samt två olika indelningar, NUTS2 och produktionsområde. För NUTS2, som är sammanslagningar av län, har vi dessutom slagit ihop några regioner vilket beror på att vi i denna urvalsundersökning fått in för litet antal svar för att göra tillförlitliga beräkningar för regionerna Stockholm, Nedre Norrland och Övre Norrland. Stockholm redovisas därför tillsammans med Östra Mellansverige medan Nedre och Övre Norrland har slagits ihop och redovisas som Norra Sverige. Karta 2 visar samtliga NUTS2-områden i Sverige.

Mellan åren 1995 och 2011 fördubblades det genomsnittliga priset för att arrendera mark i Sverige. Sedan 2000 har takten på arrendeprisökningen varit i snitt mellan 0-7 % per år med några få undantag. Mellan 2004 och 2005 samt 2012 och 2013 skedde minskningar på mindre än 1 % och mellan åren 2006 och 2007 samt 2010 och 2011 ökade arrendepriserna med 16 respektive 15 %. Att avräkningspriserna för spannmål steg kraftigt under samma perioder kan vara en bidragande orsak till denna prisutveckling i spannmålsbygderna.

Efter år 2011 har prisnivån på riksnivå varit något stigande till och med år 2020. Enligt punktskattningen har arrendepriset gått upp med 13 % denna period men ökningen är inte statistiskt säkerställd. Mellan år 2019 och 2020 steg priset med 2 %. En hektar jordbruksmark kostar i genomsnitt 1 811 kr/ha per år i Sverige att arrendera och en hektar åkermark kostar 1 945 kr/ha. Priset för att arrendera en hektar betesmark var 547 kr 2020. Sedan 2011 har genomsnittet för betesmark varit i intervallet 525–600 kr/ha.

Vad gäller vid uppsägning av arrende?

Bostad & Fastighet

Hej, Min fråga gäller sommarbostads arrende. Min sambo och jag bor på en gård som ägs av sambons pappa. Till denna gård tillhör det mark vid vattnet (Vänern). Totalt finns det 3 stugor på marken varav 2 står på ofrigrund. Ett 49-årigt kontrakt skrevs på under 50-60-tal av dåvarande jordägare (sambons pappas pappa som nu inte finns i liv). Personen som arrenderade på 50-60 talet är heller inte i livet utan nu är det generation 2 som arrenderar sommarstugorna. Snart är det aktuellt att generation 3 skall ta över sommarstugorna vilket vi inte är så intresserad av. För att förenkla detta så har alltså det 49-åriga grundarrendet gått ut och ett nytt 5-årigt kontrakt men generation 2 skrivits på men även det har snart gått ut. Jag undrar vad jordägaren har för rättigheter om han vill avsluta arrendena och låta hans barn ta över stugorna? Har jordägaren möjlighet att göra detta och hur går man tillväga?

Kan man bli av med ett arrende?

Du ska säga upp arrendeavtalet skriftligt. Om arrendeavtalet inte sägs upp i tid fortsätter det att gälla med samma villkor för ytterligare en period.

Vad är skillnaden mellan hyra och arrende?

En nyttjanderätt är en rätt för en person att på visst sätt nyttja annans fasta egendom. Själva äganderätten till fastigheten blir alltså kvar hos fastighetsägaren, men nyttjanderättshavaren får bruka fastigheten på det sätt som har bestämts i upplåtelsen. Nyttjanderätten skiljer sig från servitutet genom att upplåtelsen alltid riktar sig till en person – fysisk eller juridisk – och inte till en fastighet.

Nyttjanderätt upplåts normalt genom avtal – avtalsnyttjanderätter – men kan också uppkomma genom myndighetsbeslut, så kallade officialnyttjanderätter.

Får man ta ner träd på Arrendetomt?

Bostad & Fastighet

Hej jag skulle vilja veta om arendetomt  Jag hade ett stort träd som stormen tog jag arrendera tomten  trädet la sig över huset  vem ansvarar över trädet

Kan man bli av med Arrendetomt?

Ett arrende räknas som jordbruksarrende om jordägaren och arrendatorn har ingått ett avtal om att marken ska användas för jordbruksändamål. Till exempel kan arrendatorn använda marken till åkermark eller betesmark.

Tänk på! Avtalet måste alltid vara skriftligt. Muntliga avtal är inte giltiga.

Det finns två olika typer av jordbruksarrenden: gårdsarrende och sidoarrende. Skillnaden mellan dem är att det vid upplåtelse av gårdsarrende även ingår en bostad, vilket det inte gör vid sidoarrende.

För att upplåtelsen ska räknas som bostadsarrende ska syftet vara att arrendatorn ska bo på platsen och betala ersättning till jordägaren. Arrendatorn har då rätt att bygga en bostad eller ha kvar en bostad som finns på marken. Vanligast är att arrendatorn har ett fritidshus eller en sommarstuga på marken, men även en permanentbostad kan vara ett bostadsarrende.

Till skillnad från gårdsarrende får marken däremot inte användas till jordbruk.

I regel gäller bostadsarrenden bara för fysiska personer. Upplåts ett liknande arrende till juridiska personer räknas det vanligtvis som ett lägenhetsarrende.

Anläggningsarrenden innebär att arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar byggnader för att bedriva verksamheten på marken. Anläggningsarrenden kan exempelvis vara bensinstationer, fabriker, vindkraftverk eller lagerhus.

Avtal för anläggningsarrenden måste alltid vara skriftliga, med undantag för avtal som träffades före 1 juli 1968.

Kan man bli av med arrende?

Du ska säga upp arrendeavtalet skriftligt. Om arrendeavtalet inte sägs upp i tid fortsätter det att gälla med samma villkor för ytterligare en period.

Kan man säga upp en arrendator?

Jordbruksarrenden som inte innefattar en bostad kallas får sidoarrende. Innefattar arrendet en bostad för arrendatorn är det fråga om ett gårdsarrende. Vid sidoarrenden hyr arrendatorn marken endast för att bedriva jordbruk.

Till skillnad från gårdsarrende som har en minimitid för avtalet på fem år, finns ingen minimitid för hur länge sidoarrendet måste pågå. Om avtalet löper tillsvidare räknas det som ett femårigt avtal.

För jordbruksarrende gäller en maximitid på 25 år. Har det gått längre tid än så har båda parterna rätt att säga upp avtalet. Staten har däremot möjlighet att hyra ut mark under hela arrendatorns livstid. 

Har en arrendator besittningsskydd?

Regleringen i svensk rätt kring nyttjanderätt är uppbyggd utifrån tanken att bestämmelserna ska fungera som en social skyddslagstiftning till förmån för den part som traditionellt ansetts vara den svagare i avtalsrelationen. 

När det gäller hyra och arrende är denna part hyresgästen respektive arrendatorn. Skyddets omfång varierar dock beroende på vilken typ av nyttjanderätt det rör sig om. Reglerna för hyra skiljer sig från reglerna för arrende. Dessutom skiljer sig reglerna mellan de olika formerna av hyra och arrende åt beroende på om det är en bostad eller lokal som hyrs och om arrendet avser jordbruk, bostad, anläggning eller någon annan form. 

Hur betalas arrende?

Vi har åker/ängsmark utarrenderad. Arrendeavtalet stipulerade: • Arrendeavgift 6500 kr exklusive moms • Arrendeavtalet skall indexuppräknas varje år och följer konsumentprisindex (KPI) exkl. moms. • Betalningen skall erläggas i förskott, den 1:e mars, Vilket även skall anses som huvudförfallodag. • Uppsägningtid ett år. Vår arrendator har inte betalat arrendet för detta året trots påstötning. Arrendatorn har för närvarande får betande på vår mark. Fråga: Kan arrendet anses förverkat och vi begära avisning? Vem har rätt till höskörden?

Hej! Tack för din fråga. Jordbruksarrende regleras i Jordabalken (JB) som du hittar här: https://lagen.nu/1970:994. Enligt JB 8 kap 23 § är arrenderätten förverkad om arrendatorn dröjer med betalning av arrende mer än en månad efter förfallodagen. I sådana fall är jordägaren berättigad att säga upp avtalet. Det framgår av JB 8 kap 4 § att om avtalet uppsägs med anledning av att arrenderätten är förverkad, upphör avtalet att gälla den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen om ej rätten finner det skäligt att ålägga arrendatorn att avflytta tidigare. Fardag är enligt JB 8 kap 3 st. den 14 mars. Detta innebär att avtalet slutar att gälla 14 mars nästa år, vilket i sin tur innebär att nyttjanderätten och därmed rätten till höskörden kvarstår till detta datum. Du kan dock framställa ett yrkande i domstol att rätten ska ålägga arrendatorn att avflytta tidigare. Detta gäller även som uppsägning när delgivning skett i behörig ordning. Detta framgår av JB 8 kap 8 §. Arrendatorn får dock ej skiljas från arrendestället, om arrendeavgiften betalas senast 12 vardagar efter uppsägningen. I avvaktan på detta, får beslut om vräkning inte meddelas förrän 14 vardagar efter uppsägningsbeslutet. Detta framgår av JB 8 kap 25 §. Enligt JB 8 kap 24 § får arrendator ej heller skiljas från arrendestället om betalning har erlagts innan du har gjort bruk av din rätt att säga upp avtalet. Vänligen Amanda Harrysson

Hur mycket får man betalt per träd?

Allt arbete räknas in i tid och kubik lika med kostnad där efter får man ett fast pris.

De ni kan själva göra innan ni kontaktar oss är att göra en detaljplan, fundera igenom vad ni vill ha för arbete utfört t.ex. endast nertagning av trädet, beskärning, sågas upp i 30cm kubbar, om ni ska ha bortforsling av träd avfallet eller endast grenar. Om trädafall ska forslas bort hur långt träden står från vägkanten. Mer information on lastbilen finns på länken transporter