:

Måste man redovisa uppskjuten skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man redovisa uppskjuten skatt?
 2. Hur redovisas uppskjuten skatt?
 3. Är uppskjuten skatt en obeskattad reserv?
 4. Hur beräknas uppskjuten skatt?
 5. När ska uppskjuten skatt redovisas?
 6. Hur fungerar uppskjuten skatt?
 7. När måste man betala uppskjuten skatt?
 8. Hur uppstår uppskjuten skattefordran?
 9. När uppstår uppskjuten skattefordran?
 10. Vad menas med uppskjuten skatt?
 11. När ska uppskjuten skatt betalas?
 12. Hur fungerar uppskjuten skattefordran?

Måste man redovisa uppskjuten skatt?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Hur redovisas uppskjuten skatt?

Företag ska enligt IAS 12 Inkomstskatter redovisa uppskjuten skatt på alla temporära skillnader. Undantag görs dock, givet att vissa villkor är uppfyllda, för temporära skillnader som uppkommer vid första redovisningen av en tillgång eller skuld.

I maj 2021 publicerade IASB en ändring av IAS 12, "Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction" som tydliggör att undantaget från att redovisa uppskjuten skatt inte är tilllämpligt på transaktioner som vid första redovisningstillfället ger upphov till lika stor uppskjuten skattefordran som uppskjuten skatteskuld. Exempel på transaktioner som berörs är den initiala redovisningen av en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld till följd av IFRS 16.

Är uppskjuten skatt en obeskattad reserv?

Enligt K3 ska inga obeskattade reserver redovisas i koncernens balansräkning. De obeskattade reserverna, även moderföretagets, ska delas upp i två delar, en skattedel och en eget kapitaldel.

Skattedelen ska upptas som skuld under rubriken Uppskjuten skatteskuld. Egetkapitalandelen av obeskattade reserver ska i koncernbalansräkningen redovisas som en del av posten Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat.

Hur beräknas uppskjuten skatt?

21 juni 2022

En återkommande fråga som vi på BDO får är hur olika skatter såsom inkomstskatt, löneskatt och fastighetsskatt ska klassificeras i årsredovisningen och hur posten/posterna ska benämnas. Det råder inte sällan delade meningar om vad som ska ingå i Skatteskuld respektive Aktuell skatteskuld. Vi ska försöka bena ut skillnaden i begreppen och vad som enligt K2 respektive K3 redovisas i posterna.

När ska uppskjuten skatt redovisas?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Hur fungerar uppskjuten skatt?

För att du ska kunna få uppskov med beskattning av vinsten, måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Om ni är två eller flera som äger en bostaden tillsammans, behöver uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor per delägare.

 • En privatbostad är ett småhus (till exempel villa eller radhus), en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än halva ytan till permanent- eller fritidsboende. Har småhuset två bostäder räcker det att ni har använt 40 procent av ytan till permanent- eller fritidsboende.
 • Bostadsrätten ska vara en andel i ett privatbostadsföretag (en så kallad äkta bostadsrätt) den 1 januari försäljningsåret. Är bostadsföretaget oäkta den 1 januari, måste det ha blivit ett privatbostadsföretag när du och köparen skriver på köpekontraktet för att det ska vara möjligt att begära uppskov.

Har du sålt en andelslägenhet kan du inte få uppskov. Ett andelshus är ett hyreshus.

När måste man betala uppskjuten skatt?

För att du ska kunna få uppskov med beskattning av vinsten, måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Om ni är två eller flera som äger en bostaden tillsammans, behöver uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor per delägare.

 • En privatbostad är ett småhus (till exempel villa eller radhus), en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än halva ytan till permanent- eller fritidsboende. Har småhuset två bostäder räcker det att ni har använt 40 procent av ytan till permanent- eller fritidsboende.
 • Bostadsrätten ska vara en andel i ett privatbostadsföretag (en så kallad äkta bostadsrätt) den 1 januari försäljningsåret. Är bostadsföretaget oäkta den 1 januari, måste det ha blivit ett privatbostadsföretag när du och köparen skriver på köpekontraktet för att det ska vara möjligt att begära uppskov.

Har du sålt en andelslägenhet kan du inte få uppskov. Ett andelshus är ett hyreshus.

Hur uppstår uppskjuten skattefordran?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

När uppstår uppskjuten skattefordran?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Vad menas med uppskjuten skatt?

Alla företag som tillämpar K3-regelverket ska redovisa aktuella och uppskjutna skatteeffekter av transaktioner och andra händelser. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för ett skattepliktigt resultat för framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

 • Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag.
 • Uppskjuten skatteskuld är inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden. 
 • När ska uppskjuten skatt betalas?

  Företag ska få ytterligare 15 månader på sig att betala tillbaka uppskjuten skatt, enligt finansminister Magdalena Andersson, rapporterar Ekot.

  Publicerad: 1 sep 2021, 08:29

  Hur fungerar uppskjuten skattefordran?

  Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 29 Inkomstskatter. I resultaträkningen ska både aktuell skatt och uppskjuten skatt tas med i skattekostnaden/-intäkten.

  Uppskjuten skatt är enligt punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

  Uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till