:

Är arvode och lön samma sak?

Innehållsförteckning:

 1. Är arvode och lön samma sak?
 2. Vad är Arvodesersättning?
 3. Är arvode en inkomst?
 4. Hur räknar jag ut mitt arvode?
 5. Hur mycket får man i arvode?
 6. Måste man betala skatt på arvode?
 7. Vem betalar arvodet till god man?
 8. Hur mycket skatt betalar man på arvode?
 9. Kan man försörja sig som god man?
 10. Är arvode pensionsgrundande?
 11. Hur mycket tjänar en god man i månaden?
 12. Vad kostar en god man i månaden?
 13. Vem har lägst lön i Sverige?
 14. Får en god man ta ut pengar?
 15. Vilket yrke är sämst betalt?

Är arvode och lön samma sak?

Det helt grundläggande för att en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter ska uppstå är att någon har gett ut en ersättning för arbete (2 kap. 1 och 10 §§ SAL). Arbetet ska också ha utförts i Sverige. Begreppet arbete i Sverige kan även gälla visst arbete utomlands, t.ex. utsändning. Ersättning för arbete är ett centralt begrepp både vad gäller reglerna om arbetsgivaravgifter och bestämmelserna om skatteavdrag.

Med ersättning för arbete menas en ersättning som någon får för en arbetsprestation även om arbetsprestationen skulle vara mycket liten. Det spelar ingen roll om inkomsten ska tas upp i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet. Begreppet ersättning för arbete har här en vid tolkning och omfattar även ersättningar till idrottsmän och artister. Däremot ska inte ersättning för material och liknande räknas in (prop. 1991/92:112 s. 158).

Tävlingsvinster till idrottsutövare räknas således som ersättning för arbete. Det gäller också vinster i olika pristävlingar som inte räknas som lotteri.

Den som ger ut avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter (2 kap. 1 § SAL). I lagtexten ges exempel på vad som menas: ”Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga” (2 kap. 10 § SAL). Förutom kontant ersättning för arbete ska således även värdet av skattepliktiga förmåner ingå i underlaget.

Löner är den allra vanligaste formen av avgiftspliktig ersättning. Till kontant lön räknas bland annat

 • avgångsvederlag
 • bidrag från arbetsgivaren till bostadskostnader
 • bonus
 • restidsersättning
 • ersättning för förlorad arbetsförtjänst
 • jour- och beredskapsersättning
 • permitteringslön
 • provision
 • tantiem
 • semesterersättning
 • sjuklön, som utges under sjuklöneperioden d.v.s. dag 1–14 under sjukdomsfallet
 • styrelsearvode
 • arvode till god man.

Vad är Arvodesersättning?

Arvode är en ekonomisk term som avser ersättning för ett uppdrag eller arbete av tillfällig art.

Arvode utbetalas ofta avseende styrelsearbete, till riksdagsledamöter och kommunala befattningshavare. Beskattningsmässigt hanteras arvoden i de fallen som lön. Vid styrelsearbete i mindre föreningar utbetalas ofta inga arvoden men medlemmarna kan visa sin uppskattning genom att styrelsen exempelvis får äta en middag på föreningens bekostnad[1]. Storleken på arvodena när det rör sig om konsultföretag, kreativa enskilda näringsidkare, revisionsbyråer, advokatbyråer och förvaltare i konkurs beslutas ofta utifrån olika fakturor. Storleken på dessa styrs till viss del av exempelvis advokatbranschens "god advokatsed", bland annat innebärande att arvodena ska vara skäliga[2].

Är arvode en inkomst?

Ett viktigt verktyg för att hålla koll på och styra ekonomin är att göra en resultatbudget

. Du beräknar inkomster och utgifter och kan planera för framtida ekonomiska händelser.

Hur räknar jag ut mitt arvode?

Ett viktigt verktyg för att hålla koll på och styra ekonomin är att göra en resultatbudget

. Du beräknar inkomster och utgifter och kan planera för framtida ekonomiska händelser.

Hur mycket får man i arvode?

Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.  

Måste man betala skatt på arvode?

Ladda ner blanketten för det år som ersättningen betalades ut. Om du har betalat ut ersättning till flera mottagare under aktuell månad ska en förenklad arbetsgivardeklaration lämnas för varje mottagare.

Fyll i vilken månad (till exempel april) som ersättningen betalats ut.

Vem betalar arvodet till god man?

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och ersättning för de utgifter som han eller hon har haft för att utföra sitt uppdrag för dig.

Även om din gode man eller förvaltare är anhörig till dig har han eller hon rätt till ett arvode, men måste inte begära det.

Hur mycket skatt betalar man på arvode?

Här kan du läsa mer om hur det fungerar med utbetalning av arvode, inbetalning av arbetsgivaravgift och skatt.

Skövde, Tibro, Falköping, Gullspång, Hjo, Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Svenljunga

Kan man försörja sig som god man?

En vuxen person som har svårt att sköta sin ekonomi eller som behöver stöd i vardagen kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

Det är frivilligt och det kostar att ha god man – ingen kan få en god man mot sin vilja. Om personens hjälpbehov kan tillgodoses på något annat sätt så ska godmanskap inte anordnas. Den mest ingripande åtgärden är att utse en förvaltare och då krävs inget samtycke från personen med hjälpbehov.

Är arvode pensionsgrundande?

Den som är nämndeman har rätt att vara ledig från sin anställning i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. Det innebär att arbetsgivaren ska bevilja ledighet för att nämndemannen ska kunna delta vid förhandlingar och andra sammanträden i domstolen.

Hur mycket tjänar en god man i månaden?

Det upprör ordföranden i Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV, Johnny Samuelsson.

– Det är bedrövligt, det finns inte en chans att de ska hinna med sina uppdrag, säger han.

Samuelsson menar att ingen god man borde ha mer än femton barn.

Marita Eklöf, 57, i Göteborg toppar listan. Hon har i dag hand om 29 ensamkommande flyktingbarn i Göteborg och i Mölndals kommun. Med en ersättning på 2 000 till 2 200 kronor per månad och barn tjänar hon 61 825 kronor per månad.

– Jag jobbar heltid med det här, jag har ingenting annat att göra. Jag klarar det gott och väl, säger Marita Eklöf och lägger på luren.

Shah Khatgar, 47, i Göteborg som har 21 flyktingbarn - och tjänar drygt 46 000 kronor per månad - säger att han tycker ersättningen är för låg för gode män, men säger samtidigt att han många gånger bara behöver jobba några timmar varje vecka.

Vad kostar en god man i månaden?

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och ersättning för de utgifter som han eller hon har haft för att utföra sitt uppdrag för dig.

Även om din gode man eller förvaltare är anhörig till dig har han eller hon rätt till ett arvode, men måste inte begära det.

Vem har lägst lön i Sverige?

Hur ser arbetsmarknaden ut och vad blir min framtida lön? Sök fram månadslön & konkurrens om jobb. Du kan sedan jämföra historiska löner och hur löneskillnaderna ser ut baserat på kön och privat/offentlig sektor.

Sök efter ett yrke eller via en yrkeskategori, till exempel projektledare eller inom IT-data.

Får en god man ta ut pengar?

För att din huvudman ska ha pengar att röra sig med kan du föra över fick- och matpengar till ett konto som han eller hon ensam disponerar. Till detta konto kan du knyta ett bank­omat­kort som huvudmannen använder. Förutsättningen för bankomatkort är att huvudmannen klarar att hantera ett sådant. Om inte, är det lämpligare att du ger huvud­mannen kontanter mot kvittens.

Fickpengskontot ska vara försett med överförmyndarspärr. Om banken inte kan överförmyndarspärra ett konto dit det kopplats ett kort ska du be banken att lägga in en notering om att huvudmannen ensam disponerar kontot.

Glöm inte att ta med ditt registerutdrag och giltig legitimation till banken.  

Vilket yrke är sämst betalt?

Innan vi går vidare är det viktigt att förstå vad som menas med ”sämst betalt”. Generellt sett är det lägsta lönerna i Sverige för närvarande cirka 13 000 kronor per månad före skatt för heltidsanställningar. Men eftersom Sverige har en relativt hög kostnad för levnad, särskilt i städer, kan det fortfarande vara svårt att leva på en sådan lön. Därför kan det finnas jobb där lönerna är högre än miniminivån men ändå anses vara sämre betalt på grund av låg inkomst i förhållande till kraven på arbetet.

Här är några av de sämst betalda jobben i Sverige: