:

Vem har rätt till laglott?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har rätt till laglott?
 2. Kan syskon ärva olika mycket?
 3. Kan syskon kräva arv?
 4. Kan man testamentera bort sina syskon?
 5. Är syskon bröstarvingar?
 6. Måste man ta ut sin laglott?
 7. Vem ärver min morbror utan barn?
 8. Måste arv delas lika?
 9. Får jag ärva min bror?
 10. Vem ärver ett syskon utan barn?
 11. Måste syskon godkänna testamente?
 12. Kan man testamentera bort Laglotten?
 13. Måste syskon kallas till bouppteckning?
 14. Kan man avstå laglott?
 15. Vem ärver min barnlösa syster?

Vem har rätt till laglott?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Kan syskon ärva olika mycket?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har i delat upp mitt svar i olika sektioner för att redogöra för hur ett arv mellan gifta personer fördelas. Jag har antagit att makans kvarlåtenskap på 2,1 miljoner kronor innefattar det arv på 1,5 miljoner hon ska ärva med fri förfoganderätt från sin make som avlidit innan henne. Om detta skulle vara felaktigt får du gärna kontakta mig så kompletterar jag svaret.

Kan syskon kräva arv?

En ogift och barnlös brevskrivare undrar om det går att hindra att syskonen får del av hans arv. SvD:s familjeadvokat förklarar vilka misstag som bör undvikas.

Kan man testamentera bort sina syskon?

Barn står enligt lag först i led att ärva när för­äld­rar­na går bort. Olika gäller be­ro­en­de på om för­äld­rar­na är gifta, sambo eller se­pa­re­ra­de. 

 • För­äld­rar­na är gifta med varand­ra – För­äld­rar­na ärver först varand­ra. Barnen ärver efter att båda för­äld­rar­na har gått bort. 
 • För­äld­rar­na är sambo med varand­ra – Barnen ärver för­äl­der med en gång och be­hö­ver inte vänta på att båda för­äld­rar­na har gått bort.
 • För­äld­rar som är se­pa­re­ra­de – Barnen ärver för­äl­der med en gång. Detta gäller även om för­äl­dern har gift om sig.

Har barnet gått bort före sin för­äl­der ärver istäl­let barn­barn och där­ef­ter barn­barns­barn. 

Barn har enligt lag alltid rätt till sin lag­lott. Det in­ne­bär inte att barnen au­to­ma­tiskt ärver allt du har, utan bara att de har rätt till en viss del av det du lämnar kvar när du går bort. Det går alltså inte att göra barn helt arv­lö­sa genom tes­ta­men­te. Enligt lag gäller det alla barn som du har, oav­sett ålder och om barnen bor med dig eller inte samt om ni har kon­takt eller ej. 

Barnen har alltid rätt till hälf­ten av sin lag­lott, men den andra hälf­ten kan du välja att ge till en annan person eller än­da­mål. Låt oss visa i ett ex­em­pel där Klas och Ka­ta­ri­na har två barn till­sam­mans.

 • Om arvs­rät­ten styr och inget tes­ta­men­te finns kommer barnen att ärva 50% var.
 • Om Klas och Ka­ta­ri­na skri­ver tes­ta­men­te kan de välja att barnen som minst ärver 25% var av det de har. Detta mot­sva­rar den andel som lagen har be­stämt att barn har rätt till. Den andra hälf­ten som blir kvar kan de tes­ta­men­te­ra hur de vill. 
 • Om Klas och Ka­ta­ri­na vill att barnen ska ärva olika mycket kan de genom tes­ta­men­te låta det ena barnet ärva 75% som mest och det andra barnet 25% som minst.

Är syskon bröstarvingar?

Bröstarvinge är i många fall synonymt med barn, men även barnbarn och barnbarnsbarn kan vara bröstarvingar.  Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen och kan aldrig lämnas arvlösa. 

Om den avlidne efterlämnar flera bröstarvingar ärver de lika mycket, om inte ett testamente som säger annat finns.

Måste man ta ut sin laglott?

Idag har vart femte barn som föds minst ett halvsyskon och när det gäller särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, finns det särskilda regler beträffande arv som är viktiga att ha koll på. Här reder vi ut vad som gäller.

Enligt svensk lag har dina barn alltid rätt till en viss del av ditt arv oavsett vad som står i ditt testamente. Denna del kallas för laglott. Särkullbarn har alltid rätt att kräva sin laglott direkt vid sin förälders bortgång, till skillnad från gemensamma barn som ärver först när båda föräldrarna gått bort.

Laglotten utgör hälften av ditt arv och fördelas lika mellan barnen. Har du ett barn är barnets laglott alltså 50 procent av allt du äger, har du två barn är laglotten 25 procent av allt du äger för respektive barn och har du tre barn är laglotten 1/6 av allt du äger för respektive barn. Ett barns laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort.

Arvsrätten gör att ett gift par där båda har särkullbarn inte kan bestämma att alla barn ska få lika mycket i arv efter dem när de gått bort. Särkullbarn ärver bara sin egen förälder. Om den make som inte är barnens föräldrar vill att de ska få något av arvet, är ett sätt att lösa detta att ge barnen gåvor under livstiden.

Vem ärver min morbror utan barn?

Min morbrors syster (min mor) hade två barn varav två är döda. Hur är arvsordningen? Det finns två syskonbarn i livet och fyra syskonbarnbarn till ett syskonbarn som avled. Ärver syskonbarnbarnen i stället för sin avlidna förälder?

Jurist Peter Samuelsson svarar:

Måste arv delas lika?

Juridik vid dödsfall

Hur fördelas arv mellan syskon ? Två av baren har jag mycket bra kontakt med, tredje barnet finns ingen kontakt med sedan över 30 år tillbaka i tiden. Kan man fördela arvet olika mellan dessa syskon? 

Får jag ärva min bror?

Fri förfoganderätt innebär att en arvinge kan sätta sprätt på arvet. Hur mycket av egendomen som finns kvar har betydelse för eventuella efterarvingar. Advokat Caroline Elander Knip svarar på läsarnas frågor om familjerätt och arvsrätt.

Vem ärver ett syskon utan barn?

Singel, sambo, gift, barn, skild, omgift, särkullbarn, gemensamma barn, styvbarn, gifta barn, skilda barn m.m.

Oavsett i vilket skede i livet du befinner dig finns det anledning att fundera över vem som tar över de tillgångar du lämnar efter dig när du avlider. Antingen tillfaller de någon enligt lag, (reglerna finns i Ärvdabalken) eller så har du själv i ett testamente bestämt vem som ska överta dina tillgångar. Här nedan går vi igenom vem som ärver dig enligt lagens regler.

Måste syskon godkänna testamente?

Om man inte skriver ett testamente fördelas ens tillgångar enligt arvsordningen i Ärvdabalken. Förenklat innebär det att familj och släktingar ärver dig. Om inga sådana finns hamnar tillgångarna hos Allmänna arvsfonden.

Genom att skriva ett testamente kan du själv bestämma hur arvsordningen ska se ut. Exempelvis kan du bestämma att din sambo ska ärva er gemensamma bostad istället för att dina syskon gör det.

Ett testamente kan ses som en människas sista önskan i livet. När testamentet skrivs på rätt sätt får din sista önskan stöd i svensk lag.

Testamenten behöver uppfylla vissa krav för att vara giltiga. När du skriver ett testamente online hos oss behöver du bara svara på några frågor så skapar vi ett juridiskt korrekt testamente åt dig.

 • För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och  undertecknat av dig och två vittnen.
 • Testamentet ska vara undertecknat med namn, ort, datum och personnummer.
 • Vittnena ska vara minst 15 år och ni får inte vara släkt.

Huvudregeln är att man måste ha fyllt 18 år för att kunna skriva ett testamente. Men från huvudregeln finns två undantag:

 • Första undantaget gäller den som är eller har varit gift.
 • Det andra undantaget gäller den som fyllt 16 år och äger egendom som han eller hon har rätt att bestämma över själv. Exempelvis egna inkomster.

Kundfråga: Jag har 2 barn (vuxna), samt sambo sedan 11 år tillbaka. Vi har inte skrivit några papper mellan oss. Nu undrar jag om jag med ett testamente kan ge mitt ena barn 25%, mitt andra barn 40% och min sambo resterande 35% av mitt arv? Har villa och aktier.

Kan man testamentera bort Laglotten?

För att förstå vad en laglott är behöver du först ha koll på begreppet arvslott. När en person dör blir allt hen lämnar efter sig – ägodelar, pengar och skulder, del av det så kallade dödsboet. Om det finns tillgångar kvar när den avlidnes skulder är betalda, kallas denna egendom för kvarlåtenskap.

Arvslott är den del av kvarlåtenskapen som en arvinge ska ärva enligt lag. Arvslottens storlek beror på hur många arvingar den avlidne har. Om den avlidne har tre arvingar, får vardera arvinge en tredjedel av kvarlåtenskapen, vilket utgör arvslotten.

I ett testamente kan man justera vem som ska ärva en, och hur arvet ska fördelas. Men bröstarvingar (barn eller barnbarn) får aldrig göras helt arvlösa. En laglott är den del av arvet som bröstarvingar alltid har rätt till, enligt lag. Laglotten är hälften av arvslotten. För en person med tre bröstarvingar innebär detta att varje bröstarvinge minst ska få ärva en sjättedel var av kvarlåtenskapen.

Måste syskon kallas till bouppteckning?

En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

Kan man avstå laglott?

Särkullbarn kallas de barn som bara den ena maken i ett äktenskap är förälder till. Med andra ord – den efterlevande makens styvbarn. Särkullbarnet är bröstarvinge till sin biologiska förälder. Viktigt att veta är att det finns vissa juridiska skillnader när det kommer till särkullbarn och arv.

 • Det är skillnad på barn och barn. Den stora skillnaden mellan särkullbarn och gemensamma barn, är att särkullbarnen kan begära att få ut sitt arv direkt när deras biologiska förälder går bort.
 • Skriv alltid testamente om någon av er har särkullbarn. Utan ett testamente ärver nämligen särkullbarnet allt efter sin förälder. Med ett testamente kan föräldern till särkullbarnet istället bestämma att efterlevande maken ska ärva delar av vad föräldern lämnar efter sig.
 • Be särkullbarnet att vänta på sitt arv. Man kan i ett testamente be ett särkullbarn att vänta med att få sitt arv, tills dess att även den efterlevande partnern också har gått bort. Detta är dock helt frivilligt för särkullbarnet.
 • Ta bort rätten till efterarv. I ett testamente kan man även bestämma att om särkullbarnet tar ut sin laglott direkt, så har hon eller han inget rätt till efterarvet. Detta kan motivera särkullbarnet till att inte kräva sitt arv direkt.
 • Man kan lösa ut ett särkullbarn. I de flesta fall har särkullbarnet rätt till själva värdet på tillgångarna, inte exempelvis den avlidne förälderns andel i ett landställe. Om den kvarlevande partner har ekonomin att lösa ut särkullbarnets laglott, kan detta innebära att partnern inte behöver sälja det gemensamma landstället.
 • Teckna en livförsäkring. Ett annat vedertaget tips är att ni tecknar varsin livförsäkring. Då kan den efterlevande partnern ersätta särkullbarnet med försäkringspengarna, om särkullbarnet kräver sin laglott.

Vem ärver min barnlösa syster?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies