:

Vad får man betalt för att vara jourhem?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man betalt för att vara jourhem?
 2. Hur mycket pengar får man som kontaktfamilj?
 3. Hur mycket ersättning får man om man är ett familjehem?
 4. Vad ska Omkostnadsersättning täcka?
 5. Hur länge får ett barn stanna i Jourfamilj?
 6. Kan man försörja sig som familjehem?
 7. Hur mycket får man i månaden som familjehem?
 8. Får man barnbidrag när man är familjehem?
 9. Hur mycket kan man få i ersättning?
 10. Vad krävs för att bli jourhem?
 11. Hur lång tid tar det att bli jourhem?
 12. Kan jourhem bli familjehem?
 13. Vad är skillnaden mellan jourhem och familjehem?
 14. Hur mycket får familjehem i månaden?
 15. Kan familjehem få avlastning?

Vad får man betalt för att vara jourhem?

I juni i år beslutade SKR:s förbundsstyrelse om höjda arvodesnivåer för familjehem. Det innebär att istället för den årliga höjningen som följer löneutvecklingen för vissa yrken, sker en höjning med 2991 kronor i jämförelse med 2020 års belopp. Se tabell med arvodesnivåerna för 2023, samt kursiverat för 2020 och 2022.

Hur mycket pengar får man som kontaktfamilj?

Arvodet för att ta hand om ett barn ligger i regel på mellan 7 000 och 15 000 kronor per månad. Om barnet har studiebidrag dras den summan från din ersättning, och utöver det måste du betala skatt på all ersättning du får. Om du tar hand om 3 barn är en ersättning på 30 till 45 000/mån skälig.

Den ersättning du får ta del av är tvådelad. Den ena delen ersätter dig för barnets omkostnader, likt skjuts till skola och idrottsträningar. Den andra delen är ett fast arvode vars storlek främst beror på barnets ålder.

Hur mycket ersättning får man om man är ett familjehem?

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.

Vad ska Omkostnadsersättning täcka?

Kostnadsersättning som betalas ut till dagbarnvårdare av en kommun ska inte tas upp till beskattning till den del ersättningen motsvarar kostnader i verksamheten (11 kap. 48 § IL). Dagbarnvårdaren får därför inte göra avdrag för utgifter som täcks av sådana ersättningar (12 kap. 3 § tredje stycket IL).

Skatteverket anser att sådan kostnadsersättning är skattefri även för en dagbarnvårdare som är anställd av en privat arbetsgivare som bedriver barnomsorgsverksamhet. Detta gäller bara under förutsättning att arbetsgivaren får kommunal barnomsorgspeng och tillämpar samma regler för beräkning av kostnadsersättningen som gäller för kommunalt anställda. Detta medför att dagbarnvårdaren inte heller i detta fall får göra avdrag för de utgifter som ersättningen ska täcka.

Privat anställda dagbarnvårdare som inte kan få skattefri kostnadsersättning enligt ovan får avdrag med visade faktiska kostnader. Om dagbarnvårdaren har fått kostnadsersättning ska avdrag medges med motsvarande belopp, men högst med beloppen i SKV M 2012:20 om inte dagbarnvårdaren kan visa att kostnaderna har varit högre på grund av särskilda förhållanden (se nedan).

Hur länge får ett barn stanna i Jourfamilj?

Nej. Det viktigaste är att familjehemmet lever ett stabilt, tryggt och lugnt liv. Barn som placeras i familjehem har rätt till en trygg och stabil tillvaro. Samtliga familjehem hos Göteborgs Stadsmission kommer att genomgå Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i”, samt grundläggande förståelse av anknytning och trauma samt, för familjehem som tar emot skyddsplaceringar, våldets mekanismer och skydd- och säkerhetsarbete. Fortbildning kommer erbjudas löpande.

För att bli familjehem hos Göteborgs Stadsmission måste du vara vuxen och leva ett stabilt liv. Ålder är en del av den större matchningen inför varje placering. Längden på placeringen och barnets eller ungdomens ålder är också av vikt.

Kan man försörja sig som familjehem?

På overkalix.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Innan du har godkänt sätter vi bara kakor som är nödvändiga. Du kan välja vilka kakor vi får använda.

Besöksstatistik Marknadsföring

Hur mycket får man i månaden som familjehem?

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 22:41 "Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023" (kap 13).

Får man barnbidrag när man är familjehem?

Barnets individuella behov kan göra att du har kostnader utöver det som ingår i grundkostnaden. Exempel på sådana tilläggskostnader är

Om en kommun eller ett konsulentföretag betalar ut ersättning för tilläggskostnader behöver det finnas en redogörelse som motiverar utbetalningen. Av motiveringen ska det framgå att det finns ett individuellt behov hos barnet som gör att du har kostnader som tillkommer utöver grundkostnaden. Det ska framgå vilka kostnader som ingår i ersättningen och hur de är beräknade. Det behöver däremot inte finnas kvitton på tilläggskostnader inom SKR:s rekommenderade schablonbelopp. Om utbetalaren har följt SKR:s rekommendationer kan du få avdrag för belopp motsvarande det som du har fått ersättning för.

Hur mycket kan man få i ersättning?

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Prisbasbeloppet bestäms i januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället och gäller sedan för hela året.

Vad krävs för att bli jourhem?

Att bli ett familjehem är en noggrann utredningsprocess som innehåller flera moment. Det är viktigt för oss på Familjehemsguiden att lära känna familjehemmet och skapa en tillitsfull relation, dels för ett gott samarbete men också för att utreda om familjen passar att vara familjehem. Rekryteringsprocessen av nya familjehem beräknas därför ta mellan fyra och sex månader. För erfarna, som tidigare blivit utredda av socialtjänst eller annan organisation, sker rekryteringsprocessen oftast under kortare tid. Utredningen baseras på Socialstyrelsens rekommendationer och allmänna råd (SOSFS 2012:11) och innehåller manualbaserad telefonintervju samt register och referenstagning, initial bedömning enligt Socialstyrelsens metod BRA-fam som handlar om risk- och skyddsfaktorer, hembesök med genomgång av hälsodeklaration och genogram samt intervjuer med föräldrarna tillsammans och enskilt. I utredningen har Familjehemsguiden även beaktat inställningen hos barn och unga i familjehemmet.

När familjehemmet har genomgått utredningen erbjuds dem att gå utbildningen Ett hem att växa i. Ett hem att växa i är en utbildning utarbetad av Socialstyrelsen och ger familjehemmet grundkunskaper om att vara familjehem.

Hur lång tid tar det att bli jourhem?

Jag påminns om gång på gång hur många fantastiska familjehem jag har träffat genom åren. Vid första anblick utmärker de sig inte. Men när jag lär känna dem och får se hur de arbetar får jag en väldig respekt för dem. Hur de viger sin tid, engagerar sig och inkluderar barnen i allt. Det imponerar på mig. Och det kan vara tufft att vara familjehem, det måste man vara ärlig med. Det är därför en av mina viktigaste uppgifter är att arbeta så att familjehemmet får ägna sin fulla energi åt barnet och att båda känner sig sedda och uppskattade.

Kan jourhem bli familjehem?

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar. Du kan bo i villa på landet eller lägenhet mitt i stan, vara gift, sambo eller ensamstående, ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg livssituation, tid och engagemang för att ta hand om någon annans barn. 

Jourhem innebär att man tar emot ett barn eller en ung person under en begränsad tid, eller i väntan på familjehem. Jourhem tar emot barn i ett akut läge och barnet kan flytta in bara med några timmars varsel. Under tiden barnet bor i jourhem utreder socialtjänsten barnets behov och situation.

Vad är skillnaden mellan jourhem och familjehem?

Som jourhemsförälder ska du se till att barnet får sina behov tillgodosedda under den tiden som det bor hos dig. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp det behöver. Du har ansvar för den dagliga omsorgen vilket kan handla om att

 • bidra till att barnet får en bra vardag
 • stödja barnet i dess skolgång, till exempel om barnet behöver byta skola
 • bidra till att barnet får hälso- och sjukvård och tandvård
 • stötta barnet i kontakten med familj och vänner.

Du har inte vårdnaden om barnet utan det har barnets föräldrar. Ensamkommande barn har en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare med motsvarande ansvar. Det ansvaret kan till exempel handla om val av skola, eller samtycke om vaccinationer. Du har inte försörjningsskyldighet för barnet.

Det är socialtjänsten som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund men ibland behöver beslutet tas mot barnets, vårdnadshavarnas eller den gode mannens vilja. I dessa fall görs det med stöd av en lag som kallas för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också vara placerade med stöd av den lagen. Barn kan placeras i jourhem, familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller i ett stödboende.

Hur mycket får familjehem i månaden?

Minst fem barn placerades hos samma familjepappa, trots att han hade stora skulder. Det upptäckts först efter att ett barn larmat sin kommun. Socialtjänsten kontrollerade aldrig mannen före placeringen. Fem barn innebär en statlig ersättning på 90 000 kronor i månaden.

Kan familjehem få avlastning?

Svaret på varför ett barn får kontaktfamilj skiljer sig från fall till fall. Två vanliga anledningar är att barnet bor hos en ensamstående förälder med glest socialt nätverk eller att barnet anses må bra av att få uppleva hur ett annat hem fungerar. Det kan vara så att barnet tar så mycket av förälderns uppmärksamhet att det inte finns mycket tid över för syskon eller att barnet har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte hela vägen förmår att ge barnet det stöd som barnet behöver.

Innan du bestämmer dig för att bli kontaktfamilj bör du fråga dig själv om du har tid till uppdraget även på längre sikt. Barn mår bra av långsiktigt stabila relationer. Även när uppdraget officiellt har avslutats kan det vara givande för barnet att ha en fortsatt kontakt.

Du kan anmäla ditt intresse för att bli exempelvis kontaktfamilj på olika sätt.

Familjehemsbanken- Du är varmt välkommen att lägga in en intressenotis i Familjehemsbanken. Familjehemsbanken är en mötesplats på nätet för personer som vill bli t.ex. kontaktfamilj och handläggare inom kommun och olika företag. Besök gärna hemsidan för mer information.

Du kan också ringa direkt till socialtjänsten i din kommen eller att ta kontakt med ett företag som arbetar med s.k. konsulentstödd familjehemsvård. Företagen anlitas av kommunerna, ofta vid lite svårare placeringar, där man kan behöva ett utökat stöd i sitt uppdrag. Det är inte lika vanligt att uppdrag som kontaktfamilj går genom ett företag som vid familjehems- och jourhemsuppdrag.