:

Vem betalar klander av arvskifte?

Innehållsförteckning:

 1. Vem betalar klander av arvskifte?
 2. Kan man neka arvskifte?
 3. Hur lång tid har man på sig att överklaga en bouppteckning?
 4. Vem ansvarar för arvskifte?
 5. Hur lång tid tar det att få pengar efter arvskifte?
 6. När kommer pengarna efter arvskifte?
 7. Vem betalar kostnaden för arvskiftet?
 8. Får en god man godkänna ett arvskifte?
 9. Får man sälja saker innan bouppteckningen är klar?
 10. Hur lång tid att överklaga?
 11. Vad händer om man inte kommer överens vid arvskifte?
 12. När betalar banken ut arv?
 13. Hur mycket betalar man i skatt på arv?
 14. Hur lång tid innan arv betalas ut?
 15. Hur lång tid brukar arvskifte ta?

Vem betalar klander av arvskifte?

Skiftesman kan utses om dödsbodelägare i ett dödsbo inte kan komma överens om hur tillgångar ska värderas eller om hur de ska fördelas, det vill säga skiftas genom arvskifte.[1]

Ansökan ska göras till den tingsrätt där den avlidne var bosatt.[2][3] Ansökan får endast göras av dödsbodelägare. Innan ansökan kan prövas fordras att sökanden betalar en ansökningsavgift.

Kan man neka arvskifte?

Fördelningen av en avliden persons tillgångar kallas för arvskifte.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och arvskiften.

Fördelningen av en avliden persons tillgångar kallas för arvskifte.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och arvskiften.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter med arvsrättsliga frågor

Hur lång tid har man på sig att överklaga en bouppteckning?

Hej och tack för din fråga,

En bouppteckning ska som huvudregel förrättas senast tre månader efter dödsfallet.[1] Den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet. Därvid anges tillgångarnas värde och skuldernas belopp i bouppteckningen.[2]

Vem ansvarar för arvskifte?

Eftersom efterlevande maka, make eller registrerad partner ärver före gemensamma barn, är det vanligt med dödsbon som bara har en enda delägare – så kallade enmansdödsbon. Det finns även andra fall där en person är ensam delägare i ett dödsbo.

Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Därför behövs ingen särskild arvskifteshandling. Däremot måste du själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig – det kallas att föra över tillgångarna. 

Hur lång tid tar det att få pengar efter arvskifte?

Tillbaka

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

När kommer pengarna efter arvskifte?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

Vem betalar kostnaden för arvskiftet?

Om det finns tillgångar efter den som har dött ärver delägare i dödsboet. I Sverige ärver man inte skulder. Vem som ärver beror på om den döda var gift eller inte och om det finns barn. Ibland kan det finnas äktenskapsförord och testamente som säger att vissa saker ska gå till en särskild person eller organisation. Sambor ärver inte varandra om det inte finns ett testamente.

Kostnaderna för begravningen, transport av kroppen och för räkningar som den döda stod för enskilt ska dödsboet betala innan arvet fördelas. Om skulderna är större än tillgångarna så behöver dödsboet inte betala den skuld som är kvar.

Får en god man godkänna ett arvskifte?

 • Gode mannen / förvaltaren ska kallas till bouppteckningen som ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska därefter sändas till skatteverket för registrering. Se till att det framgår i bouppteckningen att en god man / förvaltare är förordnad.
 • God man/förvaltare får som huvudregel inte göra arvsavstående för huvudmannens räkning enligt FB 15:6.
 • God man/förvaltare ska endast ta del av och inte godkänna ett testamente. Observera att ett testamente kan innebära att Du som god man/förvaltare måste göra förbehåll för laglott.
 • Ska en bostadsrätt eller fastighet säljas krävs överförmyndarens samtycke. Se anvisningar angående köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt.
 • Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvskifteshandling ska upprättas skriftligen. Har arvskifte inte skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska en skriftlig redovisning lämnas till överförmyndarnämnden med förklaring om varför arvet inte skiftats.
 • God man/förvaltare ska ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till överförmyndarnämnden tillsammans med en ansökan om nämndens samtycke. Observera att samtliga övriga dödsbodelägare ska ha godkänt arvskiftet innan det sänds till överförmyndarnämnden. Övriga dödsbodelägares godkännande ska vara med i underlaget som lämnas till nämnden.
 • Så snart skiftet är verkställt genom att den enskilde erhållit arvet på sitt bankkonto, eller om det gäller en fastighet lagfart beviljats, ska gode mannen/förvaltaren redovisa skiftet till överförmyndarnämnden.
 • Då arvet går till en omyndig och överstiger ett basbelopp ska insättning ske på överförmyndarspärrat konto.
 • I de fall make/maka avlider och den överlevande parten är ensam arvtagare krävs inget arvskifte. Eftersom arvskifte inte upprättas krävs inte heller överförmyndarnämndens samtycke. I dessa fall sak dödsboet redovisas till överförmyndarnämnden och gode mannen/förvaltaren ska visa underlag som visar att dödsboet avslutats och att tillgångarna överförts till huvudmannen.

Får man sälja saker innan bouppteckningen är klar?

Juridik vid dödsfall

Min man avled 16/2 i år.vi ha en gemensam skuld på en husvagn som min man står registrerad på. Min man har tre barn sedan tidigare äktenskap. Vi är alla dödsbodelägare. Om vi alla är överens om att vagnen ska säljas kan vi göra det innan bouppteckningen och inte ta med den i bouppteckning. I så fall vad krävs .Det är jag makan som har hand om dödsboet. I annat fall om den skall tas upp i bouppteckningen Hur gör vi då?

Hur lång tid att överklaga?

Huvudregeln i svensk rätt är att en dom eller ett beslut får överklagas av den som domen eller beslutet rör om avgörandet har gått henne eller honom emot. Överklagandet ska skickas in till den instans som meddelade beslutet eller domen. De kommer sedan att pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar sedan över överklagandet till nästa instans som avgör om parten har rätt att klaga. Det finns två typer av beslut – slutliga beslut och icke slutliga beslut. Ett slutligt beslut få alltid överklagas om inte annat är föreskrivet. Ett icke slutligt beslut får ibland enbart överklagas i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut. Det kan t.ex. röra beslut som fattas under en pågående rättegång. Ibland kan det även krävas att en part anmäler missnöje för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

För att ett mål ska tas upp till prövning i hovrätten krävs det i vissa fall prövningstillstånd. Det krävs exempelvis inte prövningstillstånd i ett brottmål när påföljden har blivit annan än böter. Prövningstillståndet är ingen begränsning i en parts rätt att överklaga men det innebär att underinstansens beslut eller dom inte kan prövas om hovrätten eller Högsta domstolen inte gett sitt tillstånd. Prövningstillstånd meddelas om det finns anledning att tro att underinstansens dom inte är korrekt eller om målet rör en fråga som är viktig att få prövad eftersom det saknas vägledande avgöranden inom det området.

Vad händer om man inte kommer överens vid arvskifte?

Juridik vid dödsfall

Vad gäller när två bröstarvingar är oense om när ett arvskifte ska ske? Kan min bror hindra att ett partiellt eller helt arvskifte sker?

När betalar banken ut arv?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

Hur mycket betalar man i skatt på arv?

Hej Lawline

Min far har gått bort och efterlämnat ett arv, min syster har fått fullmakt som hon har lämnad över till banken.

Hur lång tid innan arv betalas ut?

Första steget mot att kunna få ett arv är bouppteckningen. När någon har dött ska man upprätta en bouppteckning. Denna bouppteckning ska registreras hos Skatteverket innan man kan börja avveckla dödsboet. Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket kan man påbörja boets avveckling. Vad som sker i denna fas är beroende av hur tillgångarna i dödsboet ser ut. Kanske finns där en fastighet som ska säljas? Eller aktier som ska säljas? En skatteberäkning måste kanske till för säkerställa att man behåller tillräckligt med medel i boet för att betala kommande skulder? Det ser olika ut hur snabbt det går innan ett arv kan betalas ut. Om det finns flera dödsbodelägare behöver ni komma överens om hur ni ska fördela kvarlåtenskapen i ett så kallat arvskifte. Alla dödsbodelägarna behöver godkänna arvskiftet innan arvet kan betalas ut.

Hur lång tid brukar arvskifte ta?

När någon avlider behöver en bouppteckning göras. Det är en summering av den bortgångnas tillgångar och skulder. Detta blir grund för arvskiftet som är en skriftlig handling över hur arvet fördelas mellan dödsbodelägarna. Alla som ärver ska skriva under handlingen för att visa att de är överens. När skulder och kostnader i dödsboet betalats kan delägarna sedan dela på tillgångarna. Om den som har avlidit var gift eller sambo föregås arvskiftet ofta av en bodelning enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken och sambolagen.

Om du är ensam delägare i ett dödsbo behöver du inte upprätta något arvskifte. Då övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Däremot är det viktigt att du ser till att vissa tillgångar registreras på dig. Det kan exempelvis handla om att skriva över fordon eller fastigheter i ditt namn.