:

Vad är en punktskatt ge exempel?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en punktskatt ge exempel?
 2. Vilka punktskatter finns det?
 3. Hur fungerar punktskatt?
 4. Hur mycket är punktskatten?
 5. Hur redovisar man punktskatt?
 6. När ska lämna in punktskatt?
 7. Hur betalar man punktskatt?
 8. Hur bokför man punktskatt?
 9. När ska man deklarera punktskatt?
 10. Hur bokför man 1630?
 11. Vad är återbetalning punktskatt?
 12. Hur bokför man skatten?
 13. Hur bokförs skatt på årets resultat?
 14. Hur bokförs punktskatt?
 15. Är årets resultat samma som vinst?

Vad är en punktskatt ge exempel?

Vissa varor beskattas extra för att styra konsumtionen av dessa. Exempel på sådana är tobak, alkohol, lotterier, reklam och koldioxid.

Förutom att dessa varor och varugrupper beskattas för att styra konsumtionen beskattas de även för att öka statens inkomster och för att kunna finansiera de statliga åtgärder som är kopplade till förbrukningen av varorna.

Vilka punktskatter finns det?

En punktskatt är en extra skatt eller "straffskatt" på vissa varor eller grupper av varor. Punktskatter läggs på varor som man vill begränsa konsumtionen av på grund av att det är skadliga eller farliga. Punktskatter används för att försöka styra (begränsa) försäljningen. Punktskatter kallas också för speciella konsumtionsskatter. Moms är inte en punktskatt utan en allmän konsumtionsskatt. Både allmänna- och speciella konsumtionsskatter ligger under kategorin indirekta skatter.

Hur fungerar punktskatt?

Vissa varor beskattas extra för att styra konsumtionen av dessa. Exempel på sådana är tobak, alkohol, lotterier, reklam och koldioxid.

Förutom att dessa varor och varugrupper beskattas för att styra konsumtionen beskattas de även för att öka statens inkomster och för att kunna finansiera de statliga åtgärder som är kopplade till förbrukningen av varorna.

Hur mycket är punktskatten?

 • alkoholskatt
 • avfallsskatt
 • avfallsförbränningsskatt
 • punktskatt på bekämpningsmedel
 • energiskatt, inkl. koldioxidskatt och svavelskatt. I folkmun även kallade elskatt, bensinskatt och dieselskatt
 • flygskatt
 • punktskatt på grupplivförsäkring
 • kemikalieskatt
 • punktskatt på naturgrus
 • nikotinskatt
 • punktskatt på plastbärkassar. I folkmun även kallad plastpåseskatt
 • reklamskatt
 • spelskatt
 • tobaksskatt
 • punktskatt på trafikförsäkringspremie

I vissa fall är det rimligt att skattebelägga ett område för att kompensera för negativa externaliteter från verksamheten som miljöproblem, så kallad pigouviansk skatt. De av ovanstående punktskatter som hamnar i den kategorin är avfallsskatt, avfallsförbränningsskatt, skatt på bekämpningsmedel, energiskatter, flygskatt, kemikalieskatt och skatt på naturgrus. Enligt nationalekonomiska teorier anses det att skatten skall vara så hög att de ökar en privat aktörs kostnad upp till nivån för samhällets kostnad för aktiviteten. Energiskatterna syftar dock inte bara till att kompensera för negativa effekter utan även till att ge staten skatteintäkter. Många stora energikrävande industrier som stålverk och datorhallar betalar inte full skatt, vilket naturligtvis skulle vara orimligt om syftet endast var att kompensera för de negativa externaliteterna.

Hur redovisar man punktskatt?

Hej Jonas, 

Tack för ditt svar, uppskattas! Nog för att jag är ekonom, men Gud straffade oss ekonomer med två saker; Moms och Årsbokslut 🙂

När ska lämna in punktskatt?

Man måste skilja mellan den tidpunkt då varan beläggs med punktskatt och den tidpunkt då skatten ska betalas. De flesta varor beläggs med punktskatt när de tillverkas eller importeras till EU. Man kan dock få uppskov med skattskyldigheten. I så fall betalas skatten först när varan släpps för konsumtion.

Om punktskattepliktiga varor förstörs eller går förlorade av oförutsebara skäl eller till följd av naturkatastrofer innan de släpps för konsumtion, behöver man inte betala punktskatt.

Det beror på vem du säljer till. Punktskatter måste betalas av

 • den person eller det företag som är den godkända upplagshavaren på den plats där de punktskattepliktiga varorna tillverkas, bearbetas, förvaras, tas emot eller avsänds
 • den avsändare, mottagare, transportör eller tredje part som ställer en transportgaranti som gör att varorna inte längre omfattas av punktskatteuppskovet (I det här fallet de 27 EU-länderna)
 • den person som importerar varorna, om de importeras utan punktskatteuppskov.

Ett punktskattenummer utfärdas av den behöriga myndigheten i det land där ett företag är etablerat och identifierar dess registrerade handlare, godkända upplagshavare och skatteupplag.

Om du vill veta om ett punktskattenummer är giltigt kan du kontrollera numret i Seed-systemet för verifiering av punktskatteuppgifter.

Om din handelspartner har ett giltigt nummer, kan du i Seed se vilka produkter företaget får handla med.

Hur betalar man punktskatt?

Vissa varor beskattas extra för att styra konsumtionen av dessa. Exempel på sådana är tobak, alkohol, lotterier, reklam och koldioxid.

Förutom att dessa varor och varugrupper beskattas för att styra konsumtionen beskattas de även för att öka statens inkomster och för att kunna finansiera de statliga åtgärder som är kopplade till förbrukningen av varorna.

Hur bokför man punktskatt?

För dig som är enskild när­ings­idkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas t ex

Som privata skatter och avgifter räknas t ex inkomstskatter, egen­avgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

När ska man deklarera punktskatt?

Punktskattedeklarationen ska ha kommit till Skatteverket senast vid den tidpunkt som framgår av följande tabeller. Olika tabeller gäller beroende på om företaget redovisar moms och storleken på beskattningsunderlaget för moms.

Det står även på deklarationsblanketten när den senast ska vara lämnad till Skatteverket. Observera att datumet för när punktskatte­deklarationen senast ska vara lämnad kan skilja sig åt från när andra skattedeklarationer (till exempel momsdeklarationen) ska vara lämnade.

Hur bokför man 1630?

Ett företag ska löpande under året betala in preliminär skatt till Skatteverket. Detta kallas debiterad preliminärskatt. Den preliminära skatten ska så nära som möjligt motsvara vad den slutliga skatten kommer att bli. Företaget lämnar underlag till Skatteverket om hur stort resultatet förväntas bli (när företaget registreras eller i en preliminär deklaration), och utifrån detta beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt som ska betalas varje månad. Det beslutade beloppet kommer att dras från företagets skattekonto varje månad (oftast runt den 12:e i månaden). Det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot.

När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld, på konto 2518 (vissa använder gruppkontot 2510 istället, men vi rekommenderar 2518 så att preliminärskatten hålls separat). Motkonto är 1630.

En detalj som kan vara lite förvirrande är att den debiterade preliminärskatten betalas i efterskott. Skatten som avser januari dras från skattekontot i februari. Detta gör att preliminärskatten för räkenskapsårets sista månad dras först under nästa räkenskapsår. Mer om detta lite längre ner.

Vad är återbetalning punktskatt?

Jordbruksidkare: lämna ansökan för 2022 senast 28.2.2023. Om du lämnar ansökan på papper, ska blanketten vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen.

Samfund eller samfällda förmåner: lämna ansökan senast fyra månader efter utgången av räkenskapsperioden. I regel ska du ansöka om återbäring i samband med att du lämnar skattedeklarationen. Samfund är bl.a. aktiebolag, andelslag och registrerade föreningar. Som en samfälld förmån betraktas bl.a. skifteslag.

Tidsfristen för att lämna ansökan kan inte förlängas.

Hur bokför man skatten?

I och med att bolagsskatten är en kostnad för bolaget kan man anta att de preliminära skatteinbetalningarna kostnadsförs löpande. Bokföringen görs på konto 8910 Skatt som belastar årets resultat, även kallat Årets skattekostnad. Dock beräknas skattekostnaden utifrån hela årets resultat, alltså intjänas vinsten inte jämnt under året på samma sätt som de preliminära skatteinbetalningarna. Följaktligen är det onödigt att kostnadsföra de preliminära inbetalningarna då man löpande ändå inte kan redovisa ett rättvisande resultat efter skatt. Förutom det försvårar en löpande kostnadsföring beräkningen av periodiseringsfond. De preliminära skatteinbetalningarna bokförs som förskottsinbetalningar löpande under konto 2518 (Betald preliminärskatt/F-skatt). Vanligt förekommande är att man istället bokför inbetalningarna i gruppkonto 2510 (Skatteskulder). Motkontot som används är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).

Ökar ett skuldkonto på debet blir nettoeffekten på en balansräkning motsvarande som om debet ökat hos ett tillgångskonto.

Hur bokförs skatt på årets resultat?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur bokförs punktskatt?

Hej Jonas, 

Tack för ditt svar, uppskattas! Nog för att jag är ekonom, men Gud straffade oss ekonomer med två saker; Moms och Årsbokslut 🙂

Är årets resultat samma som vinst?

Årsredovisningen är en viktig del av företagets årliga rutiner. Efter att ha genomfört en noggrann kontroll av bokföringen och stämt av alla konton är det dags att upprätta bokslutet och fastställa årets resultat. Årets resultat kan vara positivt eller negativt, beroende på verksamhetens kassaflöde under året. Det är viktigt att bokföra resultatet oavsett resultatet, eftersom det ger en överblick av företagets ekonomiska ställning och en möjlighet att justera kontona inför nästa räkenskapsår.

Bokföringen av resultatet påverkar både resultatrapporten och balansräkningen. En vinst bokförs som en kostnad i resultatrapporten och en ökad tillgång i balansräkningen, medan en förlust å andra sidan bokförs som en intäkt i resultatrapporten och en minskad tillgång i balansräkningen. Slutligen är det viktigt att fördela resultatet, som vinst eller förlust, på rätt sätt. Hur detta görs varierar beroende på företagsformen. I ett enskilt företag beslutar ägaren, medan i ett aktiebolag är det aktieägarna som avgör.