:

Vad innebär en skuldsanering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär en skuldsanering?
 2. Vad krävs för att man ska få skuldsanering?
 3. Hur mycket får man leva på under skuldsanering?
 4. Vem betalar skulden vid skuldsanering?
 5. Är det värt med skuldsanering?
 6. Kan man förlora sin skuldsanering?
 7. Är man kreditvärdig efter en skuldsanering?
 8. Vad händer om man vinner pengar när man har skuldsanering?
 9. Kan man låna pengar om man har skuldsanering?
 10. Kan man jobba extra om man har skuldsanering?
 11. Kan man låna pengar efter en skuldsanering?
 12. Får man ha en bil när man har skuldsanering?
 13. När försvinner skulder efter skuldsanering?
 14. Vad händer om man inte kan betala sin skuldsanering?
 15. Hur dyr bil får man äga om man har skuldsanering?

Vad innebär en skuldsanering?

Det finns en föreställning om att skuldsanering innebär att dina skulder bara försvinner, vilket är felaktigt. Skuldsanering är ett sätt att minska och få bort sina skulder genom att betala in extra mycket på sina lån samtidigt som man lever på existensminimum.

Kortfattat betyder det att du betalar av en andel av dina skulder under ett par år, resten slipper du betala. När skuldsaneringen är slut ska du inte ha kvar dina skulder som ingick i saneringen.

Vad krävs för att man ska få skuldsanering?

En ansökan kan göras på olika sätt. Du kan som tidigare nämnt ansöka om skuldsanering direkt hos kronofogden. Men du kan också låta oss på Skuldsanera.com göra det åt dig.Då sköter vi allt, från ansökan till genomförd skuldsanering.

Du kan också anlita oss för att endast göra själva ansökningen.*Då kan du sedan sköta dina inbetalningar på egenhandnär ansökan väl har blivit beviljad.

Hur mycket får man leva på under skuldsanering?

Existensminimum är det belopp som en person som genomgår en utmätning eller skuldsanering via Kronofogden får att leva på varje månad, det belopp som krävs för en persons existens. Existensminimum är därmed det belopp som återstår av lönen som personen i fråga har kvar att leva på, resterande belopp betalas till Kronofogden för att betala av skulderna. Existensminimum är ett begrepp som används i folkmun, men i lagar och juridiska sammanhang används begreppet förbehållsbelopp. 

Om du har skulder som du inte har betalat, finns risken att ditt ärende till slut hamnar hos Kronofogden. Kronofogdens uppgift är att säkerställa att dina borgenärer (de som du står i skuld till) får tillbaka sina pengar. Om du inte betalar tillbaka dina skulder kan Kronofogden besluta om utmätning, som innebär att du förbinder dig till att leva på existensminimum. Förbindelsen till att leva på existensminimum varar i fem år, eller tills skulderna är återbetalda. 

I den här artikeln går vi igenom hur mycket existensminimum är 2023, hur man räknar ut existensminimum samt vad det ska räcka till varje månad. 

Vem betalar skulden vid skuldsanering?

Det finns en föreställning om att skuldsanering innebär att dina skulder bara försvinner, vilket är felaktigt. Skuldsanering är ett sätt att minska och få bort sina skulder genom att betala in extra mycket på sina lån samtidigt som man lever på existensminimum.

Kortfattat betyder det att du betalar av en andel av dina skulder under ett par år, resten slipper du betala. När skuldsaneringen är slut ska du inte ha kvar dina skulder som ingick i saneringen.

Är det värt med skuldsanering?

För privat personer, men även konsumenter är viktig att förstå fördelen med att skuldsanering.

Om du har tagit dåliga beslut genom livet, eller om du helt enkelt bara har haft otur. Så kan saneringen fungera som en omstart för både dig och din ekonomi. 

Kan man förlora sin skuldsanering?

Övrigt/annat

Har haft skuldsanering i ett år. Min fråga är får jag behålla skattepengarna som blir över? Enligt betalningsplanen står det samma summa som dom andra månaderna. Hittar inget om detta i papperna.

Är man kreditvärdig efter en skuldsanering?

En skuldsanering i Kronofogdens regi är en process som de flesta uppfattar som väldigt krävande. Här kommer vi att gå igenom vad som händer efter avslutad skuldsanering och varför det är något att se fram emot. 

Skuldsanering beviljas av Kronofogden, men det är tyvärr färre än hälften av alla som vill ha skuldsanering som får sin ansökan beviljad. Vi på Nstart erbjuder en alternativ lösning och här kommer vi också att titta på vad som händer efter skuldsanering med ett av våra skuldfinansieringslån.

Vad händer om man vinner pengar när man har skuldsanering?

Det huvudsakliga syftet med en skuldsanering är att den ska vara rehabiliterande genom att svårt överskuldsatta personer (ofta kallade evighetsgäldenärer) får en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem. De ska på det sättet få en chans till ett dräg­ligare och mer samhälls­nyttigt liv. En skuldsanering medför flera positiva effekter för gäldenären. Förutom att gäldenären blir kvitt sin skuldbörda så motiveras även personen att förbättra sin ekonomiska situation över huvud taget. Samtidigt måste rehabiliteringssyftet vägas mot borgenär­ernas intresse av att få betalt för sina fordringar.

Ett annat syfte är att möjligheterna till skuldsanering ska verka preventivt genom att det inte blir lika lätt att få krediter och att färre människor därför hamnar i situationer med en övermäktig skuld­börda.

Slutligen är ett syfte att borgenärerna ska gynnas av en skuldsanering på så sätt att gäldenären kan betala åtminstone någon del av sina skulder. I förlängningen bör också sam­hället i stort gynnas eftersom man kan förvänta sig att det kan bidra till ökade skatteintäkter och minskade sociala kostnader (SOU 2013:72 s. 62 och s.176).

Den tidigare skuldsaneringslagen från 2006 (SksanL) ersattes den 1 november 2016 av en ny skuldsaneringslag (NSksanL). Reformen syftar till att

 • förbättra kunskapen i samhället om möjligheten till skuldsanering (främst genom information från Kronofogden)
 • i ett tidigare skede hjälpa skuldsatta som riskerar att fastna i skuldfällan (genom insatser från Kronofogden och kommunernas budget- och skuldrådgivning)
 • utforma förfarandet på ett enklare och effektivare sätt, för att möjliggöra för fler att ansöka om och genomgå skuldsanering.

Den gamla lagen upphörde alltså att gälla den 1 november 2016. Det innebär att den nya lagen tillämpas även i pågående ärenden hos Kronofogden där inledandebeslutet har meddelats före den 1 november. Undantag gäller dock för de nya bestämmelserna om interimistisk betalning under inledandefasen (18 § NSksanL) och om att inledandefasen ska räknas av vid bestämmandet av betalningsplanens längd (34 § tredje stycket NSksanL). Dessa bestämmelser ska tillämpas endast i ärenden där inledandebeslutet har fattats den 1 november eller senare (punkt 3 i övergångsbestämmelserna till NSksanL).

Kan man låna pengar om man har skuldsanering?

När det gäller att låna pengar med en skuld hos Kronofogden så är det inte helt lätt, och det går inte att på förhand säga exakt vad som gäller för att få låna. Det finns möjligheter att låna pengar trots tidigare betalningssvårigheter, men om man fortfarande har ett skuldsaldo hos Kronofogden så försvårar det läget.

Ingen av storbankerna erbjuder dig att låna pengar med ett skuldsaldo hos Kronofogden. Men, det finns långivare som erbjuder lån trots betalningsanmärkningar och skulder. Ett alternativ är snabblån, även kallade sms-lån. Ett annat alternativ är omstartslån, lån som är tänkta just för att betala av tidigare skulder.

Viktigt!Om du har en skuld hos Kronofogden så kommer det bli svårt att få låna pengar. Det är heller inte sunt att du drar på dig fler skulder i ett sådant läge. Om du är i akut behov av pengar så rekommenderar vi att du kontaktar Kronofogden för att diskutera kring din skuldsanering samt att du även kan kontakta en skuldrådgivare hos din kommun.

Som vanligt när det kommer till att ta lån så bör du vara noga med att jämföra dina erbjudanden. När du som låntagare har en väldigt låg kreditvärdighet finns alltid risken att lånen som erbjuds kommer med en väldigt hög ränta och övriga avgifter.

En låg kreditvärdighet kan du ha till exempel på grund av många skulder, många kreditupplysningar hos UC, en låg inkomst, eller många betalningsanmärkningar hos de olika kreditupplysningsbolagen.

Det kan skilja så mycket som 27 procentenheter mellan den bästa möjliga räntan och den ränta som gäller vid lån för en person med mycket låg kreditvärdighet. Ta därför gärna hjälp av en låneförmedlare när du vill vara säker på att hitta lånet med bäst villkor.

Kan man jobba extra om man har skuldsanering?

Jag har skuldsanering/F-skuldsanering, kan jag få anstånd med betalning enligt min betalningsplan?

Nej, Skatteverket kan inte bevilja anstånd för betalningar enligt din betalningsplan. När du får skuldsanering tas alla skatter och avgifter som ingår i skuldsaneringen bort från ditt skattekonto. Betalning enligt din betalningsplan sker till Kronofogden som sedan förmedlar betalningarna vidare till borgenärerna.

Kan man låna pengar efter en skuldsanering?

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Så som jag uppfattar frågan undrar du huruvida din sambo kan använda din inkomst vid en ansökan om bygglån trots att du har en pågående skuldsanering. Vidare undrar du om du kan stå som medsökande vid en ansökan om lån.

Får man ha en bil när man har skuldsanering?

Skuldsanering är en rättslig process där en person med allvarliga skulder kan få en möjlighet att betala av sina skulder över en längre tid. Under denna process kommer en skuldsaneringsman att fastställa en budget för personen, inklusive en kostnadsgräns för fordon. Detta för att se till att personen har tillräckligt med pengar för att betala av sina skulder samtidigt som de har råd med nödvändiga utgifter som hyra, mat och andra räkningar.

När försvinner skulder efter skuldsanering?

Personer som är svårt skuldsatta kan få hjälp att betala sina skulder och slippa betalningsansvaret för delar av skulden. Syftet är att göra det lättare för den skuldsatte att komma på fötter igen och se till att personen ifråga kan betala större delen av skulden inom en rimlig tidsperiod.

Kraven för att få skuldsanering är relativt omfattande, det räcker inte att vara skuldsatt och att ha betalningsproblem.

När du inte längre kan betala dina skulder kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. En skuldsanering innebär att du blir av med dina skulder inom loppet av fem år. Under denna saneringstid kommer du att leva på existensminimum, då allt överskott av lönen efter räkningar går till att betala av skulderna.

Vad händer om man inte kan betala sin skuldsanering?

Vad är en skuldsanering?Om du har haft skulder länge och inte kan betala dem kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. En skuldsanering innebär att du betalar av en del av dina skulder under några år. När du är klar med skuldsaneringen har du inte längre kvar de skulder som förut ingick i skuldsaneringen. Tanken är att du efter processen ska vara skuldfri.

När gör man en skuldsanering?Skuldsanering är till för dig som har skulder som du inte kan betala på egen hand under överskådlig framtid. Det är inte en lösning på tillfälliga ekonomiska problem. För att Kronofogden ska kunna bevilja dig en skuldsanering krävs i första hand att du har försökt lösa din ekonomiska situation.

Hur dyr bil får man äga om man har skuldsanering?

När du uttrycker sig som om det är mer regel än undantag så antar jag att man anser det. Det blir en högst polariserad och onyanserad diskussion på det viset.

Du får gärna citera var jag ger uttryck för att man inte får diskutera avarterna, problemet är när det framstår som att skuldsanering bara består av avarter. Det blir extremt skuldbeläggande och dömande.