:

Vad finns det för olika typer av byggnader?

Innehållsförteckning:

 1. Vad finns det för olika typer av byggnader?
 2. Vilka kända byggnader finns i Stockholm?
 3. Vad är en byggnad Skatteverket?
 4. Vad är en bostadsbyggnad?
 5. Vad klassas som en byggnad?
 6. Vad är Byggnadsklass?
 7. Vad byggs i Stockholm?
 8. Vilken byggnad är äldst i Stockholm?
 9. Hur vet man typkod fastighet?
 10. Vad är skillnaden mellan byggnad och byggnadsverk?
 11. Vad är definitionen på byggnad?
 12. Vilka Brandklasser finns det?
 13. Vilka förorter finns i Stockholm?
 14. Vilka byggde Stockholm?
 15. Vilket är Sveriges äldsta hus?

Vad finns det för olika typer av byggnader?

Du vet när du ser en byggnad som är vacker enligt dig. Men har du någonsin undrat vad gör den vacker?

Vilka kända byggnader finns i Stockholm?

Gå en promenad genom Gamla stans kullerstensgränder och ta en titt på de fantastiska byggnaderna och insup deras spännande historia.

På senare år har man talat mycket om hur trendigt det är på Södermalm. Men bland alla inneställen från Sofo till Hornstull hittar man också en mängd intressanta gamla byggnader.

Vad är en byggnad Skatteverket?

Ekonomibyggnader ska klassificeras i en byggnadskategori som anger vad de är inrättade för. Har du en ekonomibyggnad som är inrättad för flera olika användningsområden, eller en byggnad som inte riktigt passar in i någon kategori, kan du beskriva byggnaden under Lämna övriga uppgifter.

De olika kategorierna är:

Vad är en bostadsbyggnad?

 • Viktigt att veta vilken sorts bostadshus det är
 • Vad är ett enbostadshus och ett tvåbostadshus?
 • Vad är ett enbostadshus?
 • Vad är ett tvåbostadshus?
 • Vad är ett friliggande en- och tvåbostadshus?
 • Vad är sammanbyggda en- och tvåbostadshus?
 • Sammanbyggda småhus eller flerbostadshus?
 • Relaterad information

Många av de åtgärder som är undantagna från krav på bygglov enligt PBL får endast uppföras eller utföras på eller i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. En av åtgärderna får endast göras i enbostadshus. Det är därför viktigt att veta när en bostadsbyggnad är ett en- eller tvåbostadshus eller ett flerbostadshus.

Vad klassas som en byggnad?

Gå en promenad genom Gamla stans kullerstensgränder och ta en titt på de fantastiska byggnaderna och insup deras spännande historia.

På senare år har man talat mycket om hur trendigt det är på Södermalm. Men bland alla inneställen från Sofo till Hornstull hittar man också en mängd intressanta gamla byggnader.

Vad är Byggnadsklass?

Boverket har i sin Regelsamling för byggande delat in byggnader i olika verksamhetsklasser, utifrån faktorer som påverkar säkerheten i det fall det skulle börja brinna. Klasserna delas in i Vk1 – Vk6.

Syftet med systemet med verksamhetsklasser är i stort att underlätta och släta ut frågetecken kring dimensionering samt att skapa en bild av vad som krävs när en viss typ av byggnad/verksamhet skall byggas.

Klassificeringen utgörs av huruvida personerna som vistas i lokalerna är vakna, har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter samt deras möjligheter att utrymma själva.

Likväl har Boverket delat in byggnader i olika tekniska byggnadsklasser. Dessa är Br 0 – Br 3, där Br 0 utgör den byggnadsklass för var de högsta kraven ställs.

Syftet med indelningen är att gruppera byggnader efter skyddsbehov i fyra klasser för att ge en tydlig bild på vilka krav som ställs på respektive byggnad samt för att ange vilka byggnader som erfordrar analytisk dimensionering.

Vad byggs i Stockholm?

På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor, och vart du ska vända dig om du inte vill att vi lagrar kakor på din dator.

Vad är kakor?

Vilken byggnad är äldst i Stockholm?

Riddarholmskyrkan är Stockholms kanske äldsta byggnad. Den tillhörde ett Franciskanerkloster från 1260-talet. Från början blev den också kunglig gravkyrka där alla monarker utom Gustaf VI Adolf och drottning Kristina ligger begravda. 

På grund av färgen på sina kåpor kallades franciskanermunkarna i Sverige för gråbröderna. Den gotiska kyrkan började byggas på 1270-talet. Redan de tidiga kungliga beskyddarna av klostret ville begravas där. Magnus Ladulås låg under ett ståtligt monument där en bild som ska föreställa honom. Johan III satte upp monumentet tre sekel senare i efterhand. En sentida undersökning av vad man trodde vara Magnus skelett visade sig dessvärrre i skenet av moderna analysmetoder vara någon annan, osäker vem. I skrivande stund pågår sökandet under jorden efter de äkta resterna av kungen.

Hur vet man typkod fastighet?

En fastighetsbeteckning är den unika beteckning som varje fastighet blir tilldelad av Lantmäteriet. Fastighetsbeteckningen består av ett områdesnamn, traktens namn (men i städer ett valt namn), ett blocknummer, ibland följt av ett kolon och ett enhetsnummer. Fastighetsbeteckningar kan alltså se ut såhär: Stockholm Marevik 23. Om den fastigheten delades upp får den nybildade fastigheten det första lediga enhetsnumret – Stockholm Marevik 23:1. Med andra ord har fastigheter med höga enhetsnummer ofta styckats av från den ursprungliga fastigheten.

Det är lätt att tänka på hus när man hör ordet fastighet, men i det här sammanhanget betyder ordet ett avgränsat markområde, som en tomt, en åker eller del av en sjö. Fasta byggnader, växter och staket inom markgränsen är sådant som vanligen hör till fastigheten, så kallade fastighetstillbehör.

Vad är skillnaden mellan byggnad och byggnadsverk?

SVANTE BERGSTRÖM. Upphovsrätt till byggnadsverk. Sthlm 1980. Föreningen Sveriges Praktiserande Arkitekter. 80 s.

Den nyligen avlidne professorn vid Uppsala universitet Svante Bergström var en av de stora gestalterna inom den svenska upphovsrätten. Ett av hans sista verk handlar om upphovsrätten till byggnadsverk. I förordet till boken anges bl. a. att bristen på samlad sakkunnig behandling av upphovsrättens innehåll och tillämplighet på arkitektområdet har känts besvärande och att detta är bakgrunden till bokens tillkomst. Initiativet är synnerligen välkommet och boken måste anses fylla ett klart behov.    Boken innehåller en inledning och fem kapitel samt litteraturförteckning,utdrag ur upphovsrättslagen och sakregister. I inledningen tas upp den för lekmän ofta svårgripbara frågan om förhållandet mellan äganderätt till exemplar av verk och upphovsrätt till verket som sådant. Förhållandet mellan dessa båda rättsområden belyses i korta drag och Bergström framhåller betydelsen av att man i arkitektursammanhang har klart för sig när den ena eller den andra typen av regler är att tillämpa.    Bokens huvuddel tar upp de viktigaste frågorna inom upphovsrätten och deras förhållande till den speciella grupp av skyddade alster som byggnadsverken utgör. Bergström går igenom den rättsliga bakgrunden och belyser bl. a. genom olika praktiska åskådningsexempel dess tillämpning inom arkitekturområdet. Kap. 1 behandlar skyddsobjektet, dvs. upphovsrättens verksbegrepp och särskilt innebörden i begreppet byggnadsverk. På följande kapitelbeskriver upphovsmannabegreppet och där bl. a. de i samband med byggnadsverk ofta aktuella frågorna om vad som är självständiga verk, gemensamma verk eller bearbetningar. Därefter följer ett kapitel om innehållet i upphovsrätten till byggnadsverk. Kapitlet innehåller dels en allmän framställning av upphovsrättens uppkomst, skyddstid, internationella skydd m. m., dels en skildring av upphovsrättens två huvudelement, nämligen förfoganderätten och den ideella rätten, och deras tillämpning i samband med byggnadsverk. Av en särskild betydelse är den utförliga framställningen av ett av de viktigaste problemen i sammanhanget, nämligen förhållandet till upphovsrättslagens regler om rätten att ändra byggnad.    Kap. 4 behandlar överlåtelse av byggnadsverk. Här tas till mera ingående behandling upp skillnaden mellan upplåtelse av upphovsrätt och överlåtelse av exemplar och analyseras vissa viktiga frågor rörande innehållet i överlåtelseavtal. Bokens avslutande kapitel berör vissa mera marginella men därför inte oviktiga frågor, exempelvis upphovsrätten till ritning som inte utgör byggnadsverk. Vidare behandlas kortfattat rätten till kartmaterial och rätten till fotografi.    Bergströms bok är relativt liten till omfånget men mycket innehållsrik och är trots det svåra ämnetsområdet utomordentligt klar och lättläst. Som nyss nämnts fyller den ett klart behov på ett område som hittills har blivit föga behandlat inom rättslitteraturen men som från praktisk synpunkt har en stor betydelse. Boken är självfallet i första hand av intresse för arkitektföretag och deras beställare. Den måste emellertid anses ha ett intresse även långt utanför dessa kretsar på grund av sin grundläggande framställning av det upphovsrättsliga regelsystemet och därför att den rör rättsförhållanden som inte alltför sällan blir föremål för tvister.

Vad är definitionen på byggnad?

Plan- och bygglagen har ingen egentlig definition på begreppet byggnad. I lagen Kap 8 §2 anger lagstiftaren uttryckligen vilka andra anläggningar än byggnader som kräver bygglov. Inte heller dessa anläggningar är närmare definierade än exempelvis "materialgårdar", "nöjesparker", "motorbanor", och "djurparker". Och det gör egentligen inte så mycket. När man kommer till praktiska problem kan man börja leta rättsfall.

Ibland föreligger bygglovsplikt också för annan anläggning än byggnad. Och ifråga om vissa byggnader behövs inget bygglov.

Vilka Brandklasser finns det?

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. Vilka regler kring brandsäkerhet du behöver känna till och följa beror på ditt byggprojekt.

När det gäller brandregler för dörrar är byggherrens ansvar omfattande och brandcellsgränser extremt viktiga. Kontakta oss därför tidigt i din byggprocess för rätt support hela vägen. 

Det är lagkrav att byggnader utformas så att brandsäkerheten blir tillfredsställande (BBR 5:1) och att brandskyddsdokumentation upprättas (BBR 5:12). Vid installation av branddörrar som är typgodkända alternativt CE-märkta enligt EN 16034 anses byggherren uppfylla sitt ansvar.

Installeras branddörrar som inte är typgodkända eller CE-märkta enligt EN 16034 övertar byggherren hela ansvaret att säkerställa brandsäkerheten och att upprätta brandskyddsdokumentation. Enligt Boverket är det byggherrens ansvar enligt PBL att de tekniska egenskapskraven och byggreglerna uppfylls.

Om det efter att byggnaden har tagits i bruk inträffar en olycka till följd av att kraven inte uppfyllts kan straffrättsliga bestämmelser till exempel böter eller fängelse bli aktuella. Läs mer på boverket.se.

I brandcellsgränser är en branddörr en viktig komponent. I Boverkets byggregler (BBR) anges vilken brandklass som krävs för dörrar i olika situationer. Dalocs branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar är godkända i brandklasserna 30 och 60 minuter för trädörrar samt 30, 60 och 120 minuter för ståldörrar.

Vid byggnation uppfyller byggherren byggföreskrifterna när de allmänna råden i BBR följs – förenklad dimensionering (5:111).

Alternativt kan byggherren välja analytisk dimensionering (5:112). Denna används främst vid komplicerade och större byggobjekt. Analytisk dimensionering upprättas och dokumenteras av brandsakkunnig i varje enskilt objekt. Verifiering av byggnadens brandskydd görs genom följande metoder.

Vilka förorter finns i Stockholm?

På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor, och vart du ska vända dig om du inte vill att vi lagrar kakor på din dator.

Vad är kakor?

Vilka byggde Stockholm?

Stockholmsvy hämtad från Erik Dahlberghs praktverk Suecia Antiqua et hodierna.

Stockholms uppkomst på 1200-talet är intimt förknippad med kontrollen av vattenvägarna mellan Östersjön och Mälaren. . Den rika bygden kring Mälarens norra strand hade vid flera tillfällen hemsökts av plundrande sjöfarare som sannolikt kom från dagens Estland och Karelen. Antalet funna nedgrävda skatter från 1000-talet är mycket stort i stockholmstrakten, vilket indikerar att bygden har varit utsatt för krigiska besök och hot.

Vilket är Sveriges äldsta hus?

Vilken är Sveriges äldsta byggnad? Jag får frågan då och då, och särskilt i semestertider kan det vara intressant att känna till svaret.

Ett antal kyrkliga byggnader kämpar om äran att vara äldsta svenska träbyggnad, men ingen lär kunna besegra Granhults kyrka i Småland. Om vi vidgar sökandet efter äldsta icke-kyrkliga träbyggnad kommer, mig veterligen (detta är omdiskuterat), tiondeboden i Ingatorp först. Båda dessa byggnader stammar emellertid från 1200-talet, vilket gör att de lätt distanseras kronologiskt av alla de stenbyggnader som har överlevt i form av sockenkyrkor från 1100-talet. Särskilt i Skåne, Västergötland och Östergötland finns det gott om dem. Tornet till Husaby kyrka på Kinnekulle, som lär ha anlagts omkring 1100, tillhör definitivt de äldsta ännu upprättstående byggnaderna i Sverige.