:

Hur räknar man ut ett Efterarv?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut ett Efterarv?
 2. Vad ska Efterarvingar göra för att få ut sitt arv?
 3. Hur mycket ärver den efterlevande maka?
 4. Hur mycket ärver en fru om särkullbarn finns?
 5. Vilka räknas som Efterarvingar?
 6. Hur fördelas Efterarv?
 7. Måste Efterarvingar kallas till bouppteckningen?
 8. Hur mycket betalar man i skatt på arv?
 9. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 10. Hur stor del har särkullbarn i Efterarv?
 11. Vad är skillnad på Dödsbodelägare och Efterarvinge?
 12. Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?
 13. Har min fru rätt till mitt arv?
 14. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 15. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Hur räknar man ut ett Efterarv?

Om den avlidna var gift kan den efterlevande maken eller makans arv omfattas av en efterarvsrätt. Det innebär att den efterlevande maken eller makan ärver vid dödsfallet och att den avlidnas andra arvingar får vänta på sitt arv till dess att den efterlevande maken eller makan också avlidit (3 kap. 1 § första stycket och 2 § första stycket ÄB).

Om någon har rätt till efterarv enligt lag kan det påverka bouppteckningen.

Vad ska Efterarvingar göra för att få ut sitt arv?

Trygga min framtid

Hej! Jag har en fundering kring testamente. Släkt till mig var gifta, saknade bröstarvingar. Då makan avled gjordes en bouppteckning där det också står vilka som är makans efterarvingar och som ska ärva hennes del. Maken som är kvar i livet har nu upprättat ett testamente där han lämnar all kvarlåtenhet till en annan person som inte är efterarvinge. Är detta juridiskt korrekt? Kan testamentet göra makans efterarvingar lottlösa vid makens död, och att samtliga tillgångar då tillfaller personen han delgett i sitt testamente? 

Hur mycket ärver den efterlevande maka?

Om någon dör utan att efterlämna någon make, maka eller registrerad partner är det den avlidnas närmaste släktingar som är berättigade till arv enligt arvsordningen i ärvdabalken. Den avlidnas (arvlåtarens) arvsberättigade släktingar delas in i tre arvsklasser (parenteler). Arvsklasserna står i tur till arv efter varandra. Det innebär att så länge någon arvinge inom en klass lever och kan ta arv är arvingarna i en mer avlägsen klass uteslutna från arvet.

Om en arvinge i första eller andra arvsklassen är avliden går dennes avkomlingar in i den avlidnas ställe. Detta kallas istadarätt.

Hur mycket ärver en fru om särkullbarn finns?

Juridik vid dödsfall

Vi är gifta och har ett gemensamt barn samt ett särkullbarnet. Vi äger ett hus tillsammans, hälften var. Vi har båt, två bilar och en del pengar i aktier och fonder. Om min make (det är han som har särkullbarnet ) skulle avlida före mig, vad händer då? Jag har hört olika. En del säger att särkullbarnet ärver hälften av min mans del i huset. Sen säger en del att särkullbarnet ärver hälften av likvida medel medan en del säger att särkullbarnet ärver 25% och jag 75%. Vad är sant i detta?

Vilka räknas som Efterarvingar?

 • Dödsbodelägare
  • Förändringar i dödsbodelägarkretsen
 • Efterarvinge
 • Referenser

En efterlevande make, maka eller sambo, legala arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare. Även den tidigare avlidna maken eller makans efterarvingar är dödsbodelägare i den sist avlidnas bouppteckning (18 kap. 1 § tredje stycket ÄB). Om bodelningen har gjorts efter arvlåtarens död eller om någon bodelning inte ska göras är den efterlevande maken, makan eller sambon dödsbodelägare endast om hen är legal arvinge eller universell testamentstagare.

Om ett mål om skilsmässa (äktenskapsskillnad) pågår är den efterlevande maken eller makan delägare i boet. I vissa fall kan en frånskild make eller maka eller sambo vara delägare i boet om någon bodelning inte har skett. Vem eller vilka som är dödsbodelägare påverkar vilka som ska kallas till förrättningen.

Hur fördelas Efterarv?

Särkullbarn har samma arvsrätt som ett gemensamt barn – men med en viktig skillnad. De har rätt att få ut arvet från sin biologiska förälder direkt, även om styvföräldern fortfarande lever.

I värsta fall kan det innebära att den efterlevande styvföräldern tvingas att sälja hemmet, säger Monika Selvin.

– I ett testamente kan föräldern be särkullbarnet att vänta med att ta ut sitt arv tills den efterlevande makan eller maken har avlidit, förklarar Monika Selvin. Särkullbarnet blir därmed så kallad efterarvinge på samma sätt som de gemensamma barnen. Det innebär att barnet får vänta på en del av sitt arv tills dess att även styvföräldern har avlidit. Särkullbarnet har dock alltid rätt att direkt få ut halva sin arvslott, den så kallade laglotten.

Måste Efterarvingar kallas till bouppteckningen?

En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

Hur mycket betalar man i skatt på arv?

Från och med 1 januari 2005 har inte Sverige haft en generell skatt på arv. Med det sagt betalas det normalt sett inte någon skatt på arv för närstående mottagare som barn, make/maka eller barnbarn. Däremot finns det vissa undantag och särskilda situationer där skatt kan vara tillämplig. Det kan exempelvis vara vid arv av fastigheter eller värdepapper med inbyggda vinster. 

Läs även: Arvskifte – vad är det och hur ska det utföras?

Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

När det kommer till en separation eller skilsmässa gör juridiken skillnad mellan exempelvis äktenskap och samboskap.

– En skillnad är att när ett par separerar eller skiljer sig har man som gift, som huvudregel, rätt till hälften av alla gemensamma tillgångar, även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt som man i och för sig kan avtala bort genom ett äktenskapsförord, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Hur stor del har särkullbarn i Efterarv?

Idag har vart femte barn som föds minst ett halvsyskon och när det gäller särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, finns det särskilda regler beträffande arv som är viktiga att ha koll på. Här reder vi ut vad som gäller.

Enligt svensk lag har dina barn alltid rätt till en viss del av ditt arv oavsett vad som står i ditt testamente. Denna del kallas för laglott. Särkullbarn har alltid rätt att kräva sin laglott direkt vid sin förälders bortgång, till skillnad från gemensamma barn som ärver först när båda föräldrarna gått bort.

Laglotten utgör hälften av ditt arv och fördelas lika mellan barnen. Har du ett barn är barnets laglott alltså 50 procent av allt du äger, har du två barn är laglotten 25 procent av allt du äger för respektive barn och har du tre barn är laglotten 1/6 av allt du äger för respektive barn. Ett barns laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort.

Arvsrätten gör att ett gift par där båda har särkullbarn inte kan bestämma att alla barn ska få lika mycket i arv efter dem när de gått bort. Särkullbarn ärver bara sin egen förälder. Om den make som inte är barnens föräldrar vill att de ska få något av arvet, är ett sätt att lösa detta att ge barnen gåvor under livstiden.

Vad är skillnad på Dödsbodelägare och Efterarvinge?

När varken legala arvingar eller testamente finns, innebär det att dödsboet saknar förmånstagare. I dessa fall har riksdagen bestämt att alla tillgångar ska tillfalla Allmänna Arvsfonden.

Varje år avlider det ca 1 800 personer som saknar arvingar. Som arvingar räknas släktingar t o m mostrar, fastrar, morbröder och farbröder. Kusiner ärver inte varandra. Ca 1 200 av personerna utan arvingar har dock skrivit ett testamente, men de resterande ca 600 saknar förmånstagare. I dessa 600 fall, tillfaller den avlidne personens tillgångar Allmänna Arvsfonden. Då utses en god man av Kammarkollegiet som avvecklar dödsboet och för över tillgångarna till Allmänna Arvsfonden.

Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?

Juridik vid dödsfall

Hej Min fru dog 2001, vi hade ett gemensamt barn. I bouppteckning ser det ut så här:

Har min fru rätt till mitt arv?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

19 december, 2016

Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.