:

Hur beskattas vindkraft?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas vindkraft?
 2. Vem betalar fastighetsskatt vid arrende?
 3. Hur mycket ska man betala i fastighetsskatt?
 4. Hur mycket betalar man i fastighetsskatt per år?
 5. Måste man betala skatt på egenproducerad el?
 6. Hur mycket får markägaren för ett vindkraftverk?
 7. Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 8. När betalas fastighetsskatt för 2023?
 9. Vad är det för skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 10. Hur länge slipper man fastighetsskatt?
 11. Vad händer om man producerar mer solel än man förbrukar?
 12. Måste man betala skatt på solpaneler?
 13. Vad kostar ett 5 MW vindkraftverk?
 14. Får man ha ett eget vindkraftverk?
 15. När tog fastighetsskatten bort?

Hur beskattas vindkraft?

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska fastighetsskatt tas ut med 0,5 procent av taxeringsvärdet ifall en tillämpning av den lägre skattesatsen för vindkraftverk om 0,2 procent medför att takbeloppet överskrids enligt EU-kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande ”Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk” (2015-03-24, dnr 131 143176-15/111).

Vem betalar fastighetsskatt vid arrende?

Skyldig att betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt är den som vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (FTL) ska anses som ägare (2 § FSL och 2 § FAvL). Den som innehar fastigheten med fideikommissrätt, tomträtt eller med ständig eller ärftlig besittningsrätt ska anses som ägare (1 kap. 5 § FTL).

Samtliga ägare av avgiftspliktiga och skattepliktiga fastigheter, både fysiska och juridiska personer, ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt, oavsett om de är skattskyldiga till inkomstskatt eller inte. Det innebär att exempelvis ideella föreningar och stiftelser, stat och kommun samt personer bosatta i utlandet betalar fastighetsavgift eller fastighetskatt för avgifts- och skattepliktiga fastigheter. De är därmed också deklarationsskyldiga (30 kap 1 § 5 p SFL och 30 Kap. 4 § 4 p SFL).

Fastighetsavgiften och fastighetsskatten ska betalas för hela kalenderåret av den som vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § FTL anses som ägare (2 § FSL och 2 § FAvL). Överlåts fastigheten under året är det ändå den som var ägare vid kalenderårets ingång som betalar fastighetsavgift eller fastighetsskatt för hela året. Avtalad tillträdesdag saknar betydelse.

Hur mycket ska man betala i fastighetsskatt?

Fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes med en förutsägbar kommunal fastighetsavgift som har ett takbelopp. Allt fler förespråkar nu en återinförd fastighetsskatt. Ta reda på vad du skulle behöva betala om fastighetsskatten återinfördes genom att lägga in priset på din villa eller bostadsrätt i fältet nedan.

Hur mycket betalar man i fastighetsskatt per år?

Sedan den 1 januari 2008 är det kommunal fastighetsavgift som gäller för bostäder i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala.

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

 • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 500 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.
 • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms.
 • Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

Om du har en näringsfastighet, om du driver företag i enskild näringsverksamhet eller om du har flera anläggningar som producerar el, hittar du information på nedanstående sida:

Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Det vanligaste för privatpersoner är att installera solceller på fastigheten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.

Hur mycket får markägaren för ett vindkraftverk?

Tillsammans med tre andra markägare slöt de avtal med vindkraftprojektören Eolus Vind om att arrendera ut sin mark till vindkraftsändamål. En lång process av ansökningar, tillstånd och ännu fler avtal följde, med många förändringar längs vägen.

– Eolus skötte ansökningsprocessen som gick väldigt smidigt. Normalt sett brukar det bli många överklaganden innan det går igenom, men i vårt fallvar det ingen som överklagade. Ett skäl till detta tror jag är att det finns få sommarstugor i området, dessutom är man van vid industriell verksamhet då det finns ett pappersbruk i närheten. Jag tror också att det underlättade att kommunen var väldigt positiv till vindkraft och hade pekat ut vårt område som särskilt lämpligt för vindkraftsetablering, berättar Lars.

Tiden från idé till förverkligande har, trots detta, tagit över tio år, med många förändringar i projektet längs vägen. När verken började planeras var tanken att den maximala effekten skulle ligga på 2–2,5 megawatt per verk, med en maxhöjd på 150 meter. Något helt annat än vad slutresultatet blev, berättar Lars.

Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Sedan den 1 januari 2008 är det kommunal fastighetsavgift som gäller för bostäder i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala.

När betalas fastighetsskatt för 2023?

Dina cookies, ditt val!. Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att ge dig en förbättrad upplevelse, sammanställa statistik och för att viss nödvändig funktionalitet ska fungera på webbplatsen. Du väljer själv vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst. Läs mer om vår cookiepolicy här.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Vad är det för skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

Hur länge slipper man fastighetsskatt?

Den 1 januari inkomståret 2008 slopades den statliga fastighetsskatten på bostäder. I stället infördes ett nytt system med kommunal fastighetsavgift.

Fastighetsavgiften för inkomståret 2008 hade ett fast maxbelopp på 6 000 kronor för varje småhus. Det fasta maxbeloppet är indexbundet och för inkomståret 2020 har det ökat till 8 349 kronor.

Vad händer om man producerar mer solel än man förbrukar?

Som solcellsägare (med en huvudsäkring på som mest 100 A) har man rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el. Skattereduktionen är den viktigaste förklaringen till att det oftast blir bäst ekonomi i en anläggning där man har lägre solelproduktion än förbrukning.

Ett hushåll som producerar mer än vad det gör av med får bara skattereduktion på såld el motsvarande mängden el som köps in. Dvs om man “överproducerar” blir den andel el som överskrider årsförbrukningen värd 60 öre mindre. Om man bara producerar något över sin elförbrukning så får detta alltså bara en marginell påverkan på ekonomin då man som sagt ändå får skattereduktion för resten av produktionen. (Att sen skattereduktionen inte är tidsbestämd av politikerna och därmed ingen garanti under anläggningens livslängd, är en annan historia.)

Rent praktiskt får man skattereduktionen först efterföljande år i samband med deklarationen där den ska stå förtryckt på deklarationsblanketten. Den syns alltså inte på fakturan från sitt elnätföretag.

Måste man betala skatt på solpaneler?

Har du investerat i en solcellsanläggning och blivit en mikroproducent av fossilfri solenergi? Grattis! Detta är en lönsam investering som kommer att ge dig möjlighet att både sänka dina elkostnader och sälja vidare överskottsel i många år framöver. Här har vi på Sesol tagit fram en sammanfattning över aktuella skatteregler för solceller, så att du enkelt vet du hur deklarerar dina inkomster. 

Om du som privatperson säljer din överskottsel vidare till elnätet klassas inkomsten som kapitalinkomst. Du har årligen rätt till ett schablonavdrag på 40 000 kronor per privatbostad, men alla intäkter över denna gräns beskattas med 30 %. Det är därför viktigt att du alltid deklarerar inkomsterna från din solcellsanläggning. Förutom försäljning av överskottsel räknas även ersättning för nätnytta, elcertifikat och ursprungsgarantier som kapitalinkomster. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid försäljning av produkt från privatbostad. 

Vad kostar ett 5 MW vindkraftverk?

Kunskap om olika teknikers kostnad är en viktig nyckel för en samhällsekonomiskt effektivt omställning av energisystemet. Den 15 februari genomförde Energiforsk ett webbinarium med resultat från projektet El från nya anläggningar. Ett projekt som undersöker de ekonomiska förutsättningarna för att bygga olika typer av elproducerande anläggningar i Sverige.

Intresset var jättestort och nästan 600 deltagare var anmälda till webbinariet. Vi fick in många intressanta frågor via chatten. Eftersom vi inte hade möjlighet att besvara frågorna under pågående webbinarium har vi nu sammanställt ett urval av de frågor som kom in.

Får man ha ett eget vindkraftverk?

 • Vad är ett vindkraftverk?
 • När krävs det bygglov?
 • När krävs det inte bygglov?
 • När krävs det anmälan?
 • Krävs det rivningslov för vindkraftverk?
 • Vilka krav gäller för vindkraftverket?
 • Andra tillstånd kan krävas
 • Relaterad information

Ett vindkraftverk är enligt TNC ett kraftverk för omvandling av vindenergi till elektrisk energi. (TNC. Energiordlista 1984. Tillgänglig på Rikstermbanken)

Enligt Nationalencyklopedin, NE, är ett vindkraftverk en anläggning där man använder vindenergi för att framställa el. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk-enkel, vindkraftverk. Hämtad 2020-11-24)

När tog fastighetsskatten bort?

Fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes med en förutsägbar kommunal fastighetsavgift som har ett takbelopp. Allt fler förespråkar nu en återinförd fastighetsskatt. Ta reda på vad du skulle behöva betala om fastighetsskatten återinfördes genom att lägga in priset på din villa eller bostadsrätt i fältet nedan.