:

Hur får man reda på konkurser?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man reda på konkurser?
 2. Vad gör en tillsynsmyndighet?
 3. Är konkurser offentliga?
 4. Hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?
 5. Hur kan jag kolla upp ett företag?
 6. Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 7. Vilka tillsynsmyndigheter finns det?
 8. Vilken myndighet utövar tillsyn?
 9. Var publiceras konkurser?
 10. Kan man se ett företags skulder?
 11. Hur kan man kolla om ett företag är seriöst?
 12. Vem står för skulder i ett aktiebolag?
 13. Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?
 14. Får myndigheter dela information?
 15. Är länsstyrelsen en tillsynsmyndighet?
 16. Varför Ska man försättas i konkurs?
 17. Vad är Ansökningsavgiften för annans konkurs?
 18. Vad är tingsrätten för konkursförvaltare?

Hur får man reda på konkurser?

När tingsrätten beslutar om konkurs meddelas det i Post- och Inrikes tidningar. Där står också vem som är utsedd till konkursförvaltare.

Post- och Inrikes tidningarhttps://poit.bolagsverket.se/

Vad gör en tillsynsmyndighet?

Under 2020 skedde en lagändring som gav begreppet tillsyn en lite tydligare beskrivning. Med tillsyn avses bland annat att tillsynsmyndigheten ska:

 • på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse,
 • underlätta för en enskild att fullgöra sina skyldigheter enligt de handlingsregler som avses i 1 genom information och liknande verksamhet.
 • Är konkurser offentliga?

  När tingsrätten har fastställt utdelningen så är konkursen avslutad. Bolaget upphör i och med detta och möjligheterna att få utdelning från konkursen försvinner.

  Alla konkursbeslut som avser företag i sverige kan man se på AllaKonkurser.se. Här finns uppgifterna om vem som är utsedd av tingsrätten till konkursförvaltare samt dennes adressuppgifter.

  Hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?

  Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare. Förvaltaren sammanställer företagets eller personens tillgångar och skulder. Tillgångarna ska säljas och omvandlas till pengar som sedan ska fördelas mellan borgenärerna, det vill säga, de som har betalningskrav mot den som försatts i konkurs.

  Nu kan du som konkursförvaltare skicka in din underrättelse enligt 7 kap. 16 § konkurslagen digitalt direkt till Ekobrottsmyndigheten genom Aktörsportalen. Aktörsportalen är en säker och snabb kommunikationsväg som är kostnadsfri.

  Hur kan jag kolla upp ett företag?

  När du vill hitta ett företag på Upplysning.se söker du snabbt och enkelt på företagsnamn, organisationsnummer eller telefonnummer i sökrutan "Vem". Du kan kombinera sökningen med "Var" genom att också skriva in t.ex. gata, postnummer eller ort.

  Du kan självklart också enbart söka på "Var" för att till exempel få fram alla företag på en speciell gata.

  Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

  Enligt 1 kap. 3 § aktiebolagslagen (här) så har inte aktieägarna ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Om en styrelseledamot eller VD agerat redligt så är inte heller denne ansvarig för bolagets förpliktelser. Däremot kan både styrelseledamot, VD, och aktieägare bli personligt betalningsansvariga om de inte agerar i enlighet med lagen (1 kap 3 § 2 st. samt 25 kap. 18 och 19 §§ aktiebolagslagen). T.ex. kan någon av dessa bli personligt betalningsansvariga om de inte gör en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Betalningsansvaret kommer då avse de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid underlåtenheten består. Att du som VD medvetet håller dig från att inse nåt sådant duger inte för att undkomma ansvar. Som VD har man en plikt att se till att bolagets finanser är i sin ordning.

  Vilka tillsynsmyndigheter finns det?

  Naturvårdsverkets nuvarande vägledningar om API:erna riktar sig främst till it-utvecklare och verksamhetsutövare. Informationen går  i nuläget att använda för att komma igång med utvecklingsarbetet för tillsynsmyndigheter. 

  Vilken myndighet utövar tillsyn?

  Tillsynen bedrivs av tillsynsmyndigheterna, främst av landets Länsstyrelser och kommuner. Vilken myndighet som har ansvar för tillsynen regleras i miljötillsynsförordningen. Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter klagomål i nödvändig utsträckning kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs samt vidta de åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska följa reglerna. 

  Verksamhetsutövare och enskilda har ansvar för att följa lagar och regler och är den som bäst känner till sin verksamhet. Ansvaret innefattar att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Genom egna undersökningar eller på annat sätt ska verksamhetsutövaren veta vilken påverkan verksamheten har. Tillsynsmyndigheten bör bedriva tillsynen så att den stödjer verksamhetsutövarens egenkontroll.

  Var publiceras konkurser?

  •    18.5. Enligt industrins och handelns lagerstatistik minskade värdet av företagens lager under årets första kvartal. •    19.5. Enligt statistiken över vägtrafikolyckor minskade antalet trafikolyckor i april jämfört med året innan. •    19.5. Hanna Sutelas bloggDu flyttar till en annan tjänst.: Att informationsarbetet är så vanligt gjorde ett genombrott av distansarbetet möjligt i Finland (på finska). •    19.5. Antalet lediga jobb var på fjolårets nivå under januari–april. •    20.5. Antalet konkurser ökade under januari–april med 8,4 procent från året innan. •    20.5. Snabbestimat över antalet döda har publicerats i databasen över experimentell statistikDu flyttar till en annan tjänst.. Uppgifterna sträcker sig bakåt till vecka 19, dvs. till 10.5. •    20.5. Enligt det experimentella snabbestimatet för produktionen för april sjönk den säsongrensade produktionen inom samhällsekonomin i april med 1,5 procent. •    20.5. Sampo Pehkonen analyserar i sin bloggDu flyttar till en annan tjänst. (på finska) förändringen av löntagarnas löneinkomster på basis av uppgifterna i inkomstregistret. •    22.5. Ett snabbestimat för konkursstatistiken visar att totalt 49 konkurser anhängiggjordes under vecka 20. Uppgifterna uppdateras då materialen kompletteras. •    22.5. Ilkka Lehtinens artikelDu flyttar till en annan tjänst.: (på finska) coronan kan påverka bostadsmarknaden liksom finanskrisen gjorde.

  Kan man se ett företags skulder?

   kan själv ansöka om konkurs. Någon som aktiebolaget är skyldig pengar (borgenär) kan också ansöka. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i företaget. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om företagets egendomar ska säljas direkt. 

  När tingsrätten har beslutat om att företaget har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket som registrerar att konkursen är inledd. Därefter kan man inte ändra vissa uppgifter för aktiebolaget hos Bolagsverket, till exempel företagets namn. 

  Skatteverket får information från tingsrätten om konkursen. Skatteverket registrerar att företaget inte längre har F-skatt

  Hur kan man kolla om ett företag är seriöst?

  Många hittar kontaktuppgifterna till olika städföretag via Google. Börja redan där med att googla exempelvis ”städfirma med kollektivavtal”. Om ett städföretag har avtal vill de gärna skriva ut det på hemsidan för att visa att man bryr sig om personalens villkor. Fråga sedan företaget hur villkoren ser ut.

  Men räcker det? Tyvärr förekommer det att företag uppger att de har avtal fast de inte har det. Eller helt enkelt struntar i att följa kollektivavtalet. Då kan du kolla vidare på andra sätt.

  Städfirmor har oftast kollektivavtal med antingen Fastighets eller Kommunal. Kontakta dem och ställ frågor för att vara helt säker på om ett städföretag har kollektivavtal. Fråga facken vad företaget har för villkor.

  Kommunal har också en tjänst som heter Kollkollen. Där kan du söka på företagets namn för att se om det har kollektivavtal med Kommunal.

  Vem står för skulder i ett aktiebolag?

  Att driva sin verksamhet i aktiebolagsform har många fördelar, kanske framförallt att företagaren inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och därmed inte riskerar sin privata ekonomi om företaget går dåligt. Det kan därför komma som en obehaglig överraskning för många att man som styrelseledamot i ett aktiebolag ändå under vissa omständigheter kan drabbas av personligt betalningsansvar. I de flesta fall kan problemen undvikas genom att i tid vidta rätt åtgärder. I denna artikel reder Tobias Gårderyd, biträdande jurist på Advokatfirman Fylgia, ut vad som gäller.

  Riskerar jag att behöva betala bolagets skulder? Det är en av de vanligaste frågor vi får när vi som konkursförvaltare träffar ett aktiebolags styrelse efter en konkurs eller ska lämna rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för skulder som kan uppgå till mångmiljonbelopp kan för den som drabbas innebära en personlig ekonomisk katastrof. Samtidigt känner många, framförallt mindre, företagare inte till vad som gäller. Syftet med den här artikeln är att belysa de regler som gäller och ge några handfasta råd kring hur du kan agera för att undvika personligt betalningsansvar.

  Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?

  När kassan är på väg att sina finns det en del viktiga saker att tänka på. Vi har bett Peter Eriksson på advokatfirman Carler ge sina tips.

  För det första är det bra att du i förväg har upptäckt att bolaget inte kommer att kunna betala räkningar när de förfaller till betalning. Ju tidigare, desto bättre möjligheter att analysera varför du inte kommer att kunna betala räkningarna och att göra vad som kan göras med anledning av detta.

  Det första man bör fråga sig är om det är fråga om en tillfällig brist på likvida medel eller om det har uppstått – eller kommer att uppstå – en varaktig oförmåga för bolaget att betala sina skulder (dvs. att bolaget är på obestånd).

  Vidare kan du, tillsammans med sin revisor eller med en advokat inriktad på obeståndsjuridik, analysera om det finns förutsättningar att återställa betalningsförmågan. Exempelvis med hjälp av nya krediter, betalningsanstånd, omförhandling av avtal eller genom en företagsrekonstruktion.

  Får myndigheter dela information?

  Åsa Arffman, Svenska Bankföreningen

  Målkonflikten: Bankerna har att ansvar för bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Här är informationsdelning viktig. Det finns i dag vissa lagreglerade möjligheter till informationsdelning mellan myndigheter och banker och även mellan banker och banker. Möjligheterna är dock så begränsade att de hindrar effektivt informationsutbyte.

  Är länsstyrelsen en tillsynsmyndighet?

  Tillsynsobjekt som är möjliga att överlåta är bland annat tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, vattenverksamheter, skyddade områden, artskydd, vilthägn, stängeselgenombrott, föroreningsskador och andra miljöskador.

  Överlåtelse av tillsyn är vanligast när det gäller tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. Inom andra tillsynsområden sker överlåtelser i relativt begränsad omfattning. 

  Varför Ska man försättas i konkurs?

  För att försättas i konkurs krävs att företaget eller personen är på obestånd. Det är tingsrätten som bedömer detta. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt. Det innebär att det inte räcker att ett företag eller en person har större skulder än tillgångar.

  Vad är Ansökningsavgiften för annans konkurs?

  Ansökningsavgift - 2 800 kronor För den som ansöker om annans konkurs. Använd vår betaltjänst. Konkursförvaltares kostnader. Om det finns tillgångar i konkursen, så kallad utdelningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning ur konkursboet innan tillgångarna fördelas till borgenärerna.

  Vad är tingsrätten för konkursförvaltare?

  Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare. Förvaltaren sammanställer företagets/personens tillgångar och skulder. Finns det tillgångar ska dessa delas upp mellan borgenärerna, de som personen har en skuld till.