:

Vad är riksdagsordningen för lag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är riksdagsordningen för lag?
 2. Vad innebär Regeringsordningen?
 3. Var är riksdagsordningen i lagboken?
 4. Vilka är riksdagens uppgifter och vilka är regeringens uppgifter?
 5. Hur gör riksdagen en ny lag?
 6. Vad är Sveriges fyra grundlagar och vad betyder de?
 7. Hur många personer sitter i riksdagen?
 8. Vad ingår i en regering?
 9. Hur riksdagsarbetet fungerar?
 10. Vilka är regeringens 5 uppgifter?
 11. Vilka är regeringens 3 uppgifter?
 12. Vem bestämmer vad i riksdagen?
 13. Vilka får sitta i riksdagen?
 14. Vad står i regeringsformen?
 15. Vilken regeringsform har Sverige?

Vad är riksdagsordningen för lag?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Vad innebär Regeringsordningen?

Lagrådet granskar och yttrar sig över lagförslag efter anmodan från regeringen eller ett riksdagsutskott. Lagrådet ska normalt höras över förslag till ändringar i de grundlagar som gäller tryckfriheten och yttrandefriheten i vissa medier och över förslag till lagar som berör enskilda människors fri- och rättigheter, deras personliga och ekonomiska förhållanden eller deras skyldigheter gentemot det allmänna. Regeringen kan emellertid avstå från att höra Lagrådet om den fråga som behandlas i ett lagförslag är sådan att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse eller om hörande av Lagrådet skulle fördröja lagstiftningsärendets behandling och detta skulle leda till avsevärda olägenheter.

Var är riksdagsordningen i lagboken?

SFS nr: 2014:801 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2014-06-19 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:507 Övrig text: Rättelsesida 2021:1118 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om riksdagen.

Vilka är riksdagens uppgifter och vilka är regeringens uppgifter?

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Vart fjärde år väljer svenska folket vilka 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. De som sitter i riksdagen kallas ledamöter.

Videospelare laddar.

Hur gör riksdagen en ny lag?

Vad är egentligen en lag, vem beslutar om lagar och hur går processen till? Alla dessa frågor kan Allt om Juridik nu hjälpa dig att få svar på.

Vad är en lag?

Vad är Sveriges fyra grundlagar och vad betyder de?

I Sverige har vi fyra grundlagar – regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagarna innehåller regler för hur landet ska styras och ska skydda vår demokrati, därför ska andra lagar inte strida mot grundlagarna.

För att det inte ska vara för lätt att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten.

I Sverige har vi fyra grundlagar – regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagarna innehåller regler för hur landet ska styras och ska skydda vår demokrati, därför ska andra lagar inte strida mot grundlagarna.

För att det inte ska vara för lätt att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten.

Hur många personer sitter i riksdagen?

Trots att riksdagsledamöter har längre arbetslivserfarenhet från offentlig sektor har ändå de flesta, 305 av 349, också erfarenhet av att arbeta i näringslivet. Mest samlad arbetslivserfarenhet från näringslivet har Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas representanter, medan Moderaternas och Vänsterpartiets har minst. Män i riksdagen har generellt mer erfarenhet av näringslivet än kvinnor.

Vad ingår i en regering?

En regering kan sitta kvar så länge den har tillräckligt stöd i riksdagen. Det finns flera anledningar till att en regering kan behöva avgå och en ny regering behöver bildas.

Hur riksdagsarbetet fungerar?

 • Utskotten & EU-nämnden
 • Riksdagens uppgifter
 • Arbetet i riksdagen
 • Så fungerar EU
 • Riksdagens internationella arbete
 • Demokrati
 • Riksdagens historia
 • Riksdagsförvaltningen

I utskotten förbereder ledamöterna de beslut som riksdagen fattar. I EU-nämnden förankrar regeringen sin EU-politik. 

Vilka är regeringens 5 uppgifter?

 • Med staten menas den svenska riksdagen, regeringen och myndigheterna. 
 • Sveriges kung kallas statschef men saknar politisk makt.
 • Riksdagen utgörs av 349 folkvalda representanter vars uppgifter är att fatta beslut i viktiga frågor och att stifta nya lagar.
 • Regeringen består av statsministern och de ministrar/statsråd som hen har utsett. Regeringen styr genom att den verkställer riksdagens beslut och tar initiativ till nya lagar eller lagändringar.
 • Domstolarnas uppgift är att döma den som begår lagbrott. Domstolarna är oberoende av statschefen, riksdagen och regeringen för att det ska vara rättssäkert.
 • En av statens viktigaste uppgifter är att skydda medborgarna och deras egendom och att försvara landet mot yttre hot. Till sin hjälp har staten myndigheter så som polisen, försvaret och rättsväsendet.

I dag är EU en del av det svenska politiska systemet. Vissa frågor som tidigare beslutats nationellt av riksdagen beslutas i dag av kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet.

Vilka är regeringens 3 uppgifter?

Sverige är en parlamentarisk demokrati. Med det menas att regeringen måste ha stöd eller i alla fall godtas av de flesta i riksdagen. Man säger att regeringen ska ha riksdagens förtroende.

Enklast blir det om ett parti har fler platser i riksdagen än alla de andra partierna tillsammans. Det partiet kan då bilda en majoritetsregering. Det är ovanligt med majoritetsregeringar i Sverige under de senaste åren...

Riksdagen: Där landets folkvalda samlas och fattar beslut (diskuterar och bestämmer olika saker, främst lagar). I Sverige finns 349 platser i riksdagen. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera regeringen så att de sköter sig och inte gör saker som de inte får.

Regering: Förenklat gäller att de politiska partier som har flest platser i riksdagen (majoriteten av de 349 platserna) bildar regering. Regeringen styr landet men granskas av riksdagen. I Sverige leds regeringen av en statsminister. Statsministern har många ministrar till sin hjälp att styra landet, t.ex. utrikesminister, finansminister, jordbruksminister m.fl.

Det är talmannen i riksdagen som ger uppdraget att bilda en regering till någon av partiledarna. Budet går till den partiledare som bedöms ha den största möjligheten att bilda en regering.

Partiledaren som har fått i uppdrag att bilda regeringen kallas för statsminister. Det är statsministern som utser vilka personer som ska ingå i regeringen. Regeringens medlemmar kallas statsråd eller ministrar.

Regeringsbesluten fattas kollektivt. Varken ministerstyre (att enskilda statsråd fattar beslut för regeringen) eller ministerförvaltning (att enskilda statsråd styr förvaltningen) är tillåtna i Sverige.

Vem bestämmer vad i riksdagen?

 • Utskotten & EU-nämnden
 • Riksdagens uppgifter
 • Arbetet i riksdagen
 • Så fungerar EU
 • Riksdagens internationella arbete
 • Demokrati
 • Riksdagens historia
 • Riksdagsförvaltningen

I utskotten förbereder ledamöterna de beslut som riksdagen fattar. I EU-nämnden förankrar regeringen sin EU-politik. 

Vilka får sitta i riksdagen?

Rösträtt i riksdagsvalet har den som är svensk medborgare, som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Den som vill bli vald till riksdagsledamot måste ha rösträtt i riksdagsvalet och vara nominerad, det vill säga utsedd till kandidat, av ett politiskt parti. Den som nomineras måste i förväg ha sagt ja till att bli nominerad. En riksdagsledamot kan företräda en annan valkrets än den som han eller hon bor i.

Den som har rösträtt kan rösta i en vallokal på valdagen eller rösta i förväg i lokaler som kommunen har bestämt.

Det finns också en möjlighet att rösta med bud för personer som till exempel är gamla, sjuka, har en funktionsnedsättning eller av andra skäl inte kan ta sig till en vallokal.

Svenska medborgare som bor i utlandet kan skicka sin röst per post eller rösta på svenska ambassader eller konsulat.

Vad står i regeringsformen?

Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. Det ska finnas tid för eftertanke och konsekvenserna av en grundlagsändring måste vara extra genomtänkta. Tanken är att skydda demokratin. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som till exempel begränsar människors fri- och rättigheter.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. Väljarna ska kunna ta ställning till förslaget om grundlagsändring och välja den riksdag som tycker som de själva gör i frågan.

Det är möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga. Om riksdagen har fattat ett första beslut om att ändra i en grundlag kan riksdagen besluta att en folkomröstning ska hållas. Resultatet av folkomröstningen är då bindande endast om en majoritet av de röstande är emot förslaget. Då får riksdagen inte ändra i grundlagen. Möjligheten att folkomrösta om grundlagsändringar infördes 1980 men har aldrig använts.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas.

Det har funnits skrivna regler för hur Sverige ska styras sedan 1300-talet. Den första regeringsformen utfärdades 1634. 1809 kom en regeringsform som bland annat slog fast att det skulle finnas en viss maktdelning mellan kungen och riksdagen. Parlamentarism, det vill säga att regeringen styr med stöd av parlamentet, riksdagen, började användas efter första världskriget. Men den skrevs in i regeringsformen först 1969.

Kungens makt har gradvis minskat genom åren. När den nuvarande regeringsformen trädde i kraft 1974 blev kungen utan politisk makt och fick bara symboliska uppgifter.

Vilken regeringsform har Sverige?

 • Med staten menas den svenska riksdagen, regeringen och myndigheterna. 
 • Sveriges kung kallas statschef men saknar politisk makt.
 • Riksdagen utgörs av 349 folkvalda representanter vars uppgifter är att fatta beslut i viktiga frågor och att stifta nya lagar.
 • Regeringen består av statsministern och de ministrar/statsråd som hen har utsett. Regeringen styr genom att den verkställer riksdagens beslut och tar initiativ till nya lagar eller lagändringar.
 • Domstolarnas uppgift är att döma den som begår lagbrott. Domstolarna är oberoende av statschefen, riksdagen och regeringen för att det ska vara rättssäkert.
 • En av statens viktigaste uppgifter är att skydda medborgarna och deras egendom och att försvara landet mot yttre hot. Till sin hjälp har staten myndigheter så som polisen, försvaret och rättsväsendet.

I dag är EU en del av det svenska politiska systemet. Vissa frågor som tidigare beslutats nationellt av riksdagen beslutas i dag av kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet.