:

Vad betyder reviderat bokslut?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder reviderat bokslut?
 2. Vad betyder reviderad årsredovisning?
 3. Vad gör man när man reviderar?
 4. Vad menas revidera?
 5. När ska en revision vara klar?
 6. Hur länge kan man vänta med bokslut?
 7. När ska revisorn ha bokslutet?
 8. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 9. Vem granskar revisorerna?
 10. Vad är reviderad text?
 11. Vad betyder revidera en text?
 12. När ska bokslutet lämnas till revisorn?
 13. Vad krävs för revision?
 14. Kan man ändra ett bokslut?
 15. När ska ett bokslut vara klart?

Vad betyder reviderat bokslut?

Dags att planera bokslutet? Driver du ett aktiebolag och sköter kanske redovisningen själv eller hanterar den inhouse? Tar du hjälp av någon med ditt bokslut? Har du en revisor som granskar räkenskaperna? Då är det viktigt att planera bokslutet av många anledningar.

Min erfarenhet visar att ett bokslutsmöte ökar tryggheten för dig som företagare. Det är helt enkelt väldigt viktigt att alla involverade har all information. Inte minst du själv som företagare. Mötet minskar också risken för oförutsedda förändringar av resultatet i bokslutet. Det är inte ovanligt att det sker stora förändringar av resultatet när man kommer till bokslutet och bokslutsmötet hjälper dig att förstå dem.

Vad betyder reviderad årsredovisning?

Revision handlar om att i steg för steg säkerställa företagets ekonomiska trovärdighet. Där är vi på LR Revision och Redovisning Vingåker i Vingåker en trygg partner, och med oss får du en personlig kontakt som följer ditt företag under lång tid.

Reviderade årsredovisningar innebär många fördelar. Leverantörer, kunder, banker och andra intressenter ska kunna lita på årsredovisningar och att det är god ordning i företaget.

Revisionsberättelsen talar om hur företaget sköter sig och gör att intressenterna kan lita på årsredovisningen. Det kan i sin tur kan ge fler affärer och bättre villkor. En studie från Umeå Universitet visar till exempel att företag som revideras i regel får lägre räntor när de lånar pengar än företag som inte revideras.

Vad gör man när man reviderar?

Det är föreningens stadgar som avgör om det ska finnas en eller flera revisorer. Stadgarna är som ett regeldokument som gör gällande hur föreningen ska skötas och man gör stadgarna i samband med att föreningen upprättas. Det går också att göra ändringar i stadgarna på föreningsstämman i takt med att föreningen utvecklas.

Allt det vi går igenom i vår guide är generella tillvägagångssätt och regler. Det är alltid det som står i stadgarna som gäller ifall de säger något annat än det vi berättar i den här texten. 

Ett aktiebolag som måste ha en revisor behöver välja en auktoriserad revisor som ska anmälas till Bolagsverket. Det regleras i lagen. Det finns inga liknande bestämmelser kring vem som kan göra revision av en ideell förening utan reglerna är inte lika krävande. En revisor i en ideell förening behöver egentligen inte ha några förkunskaper, men det är förstås bra om denne har det.

Många tänker att en revision handlar om att hitta fel i arbetet som styrelsen har gjort, men det är inte det som är det huvudsakliga eller enda syftet med en revision. Därför ska man verkligen lägga ner tid på att hitta en revisor som är seriös och som hjälper föreningen att utvecklas. En bra revisor kommer göra ett arbete som stärker medlemmarnas förtroende för det som styrelsen gör. 

Även fast det inte finns regler som säger att revisorn måste ha förkunskaper ska man ändå leta efter någon som kan ekonomi. Det är en förutsättning för att revisorn ska veta vad och hur hen ska göra den granskning som revisionen innebär. 

Vad menas revidera?

 • ändra åsikt,
 • tänka om,
 • underkasta revision,
 • granska,
 • rätta,
 • syna,
 • genomse,
 • överse,
 • överarbeta,
 • bearbeta,
 • omarbeta,
 • förbättra,
 • ändra,
 • göra om

När ska en revision vara klar?

Gemensamt för ekonomiansvariga på aktiebolag oberoende av dess räkenskapsår, branschtillhörighet eller storlek är att det finns det många deadlines att hålla reda på. Är det enkelt? Nej, verkligen inte!

Är det viktigt? Ja, absolut! Om du av någon anledning inte skulle lyckas följa dessa deadlines kan följden bli exempelvis anmärkning i revisionsberättelsen, förseningsavgifter och i värsta fall åtal för bokföringsbrott. Sådana påföljder vill vi undvika. Nedan presenteras därför de viktigaste tidpunkterna att hålla reda på i samband med bokslut.

Hur länge kan man vänta med bokslut?

Alla företag ska varje år göra ett bokslut. Men vad innebär det egentligen? Vi reder ut begreppet och ger dig svar på tre vanliga och viktiga frågor. 

Alla företag, både enskilda firmor och aktiebolag, ska efter ett räkenskapsår göra ett bokslut. Det är en sammanställning av bokföringen, det vill säga de affärshändelser som bokförts under året, det som berättar hur det gått för företaget och hur ekonomin ser ut vid räkenskapsårets slut. Det är sedan bokslutet som ligger till grund för hur mycket skatt företaget ska betala. 

När ska revisorn ha bokslutet?

Vid revisionen granskar en revisor godkänd av Patent- och registerstyrelsen ditt företags bokföring, bokslut och förvaltning. Med hjälp av revisionen kontrolleras att bokslutet ger en korrekt bild av företagets resultat och ekonomiska ställning. Välj en revisor åtminstone i sådana fall där företaget uppfyller villkoren i revisionslagen.

Se relaterade tjänster och servicekanaler.

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

Bokslutstider brukar vara hektiska tider för företagare. Vi levererar kvalitetssäkrade bokslut och årsredovisningar oavsett storleken på ditt företag.

Ett bokslut är en översikt av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden utgörs bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och en del tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag gör även något kallat periodbokslut under året, antingen kvartalsvis eller månadsvis.

Vem granskar revisorerna?

Revisorerna ska årligen sammanfatta sin granskning av styrelsen i en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen ska det framgå vad revisorerna har granskat, t.ex. styrelseprotokoll, kassaböcker, bokföring osv. Revisorerna ska i revisionsberättelsen ge förslag till huruvida de förslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte. Revisorerna presenterar sin granskning för medlemmarna varje årsmöte. Detta görs innan årsmötets beslut i ansvarsfrihetsfrågan.

Om revisorerna har genomfört en ekonomisk granskning och en förvaltningsrevision och detta är i sin ordning och revisorerna kommer föreslå årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, kan följande mall användas. Tänk på att anpassa den till det revisorerna har granskat! Pdf: Revisionsberattelse

Vad är reviderad text?

ordbehandlingsprogram som Microsoft Word 2010 erbjuder många sätt att göra ändringar i dina dokument . Standard funktioner inkluderar möjligheten att klippa och klistra text till nya platser och ändra teckensnitt . Word innehåller ett Spåra ändringar som tar revidera dokumentet ett steg längre , denna funktion kommer att visa originaltexten med en strejk genom den och den nya texten understruken . Det kan skilja mellan användarna , så att du vet vem gjorde vad revideringar av dokumentet . Instruktioner 1

Aktivera Spåra ändringar . På menyn menyfliksområdet , klicka på " Review . " Klicka på " Spåra ändringar ". 2

Vad betyder revidera en text?

Har du skrivit klart ditt första utkast av texten? Eller har du kanske fastnat helt? Låt texten vila en stund! Lämna den och gör något helt annat, så får du välbehövlig distans till skrivandet. Om du har bråttom fungerar det att låta texten vila över toa­besöket eller lunchen – det viktigaste är att du över huvud taget kommer ifrån den.

När du sedan kommer tillbaka ser du ofta texten med en ny och fräsch blick. Då kan du enklare upptäcka oklarheter, hitta smidigare formuleringar och stryka överflödiga delar.

Be en kollega läsa ditt utkast. Försök att hitta någon som har lika mycket (eller lite) förkunskap om ämnet som målgruppen. Skicka gärna med frågor som din kollega kan utgå ifrån: Når budskapet fram? Står den viktigaste informationen först? Är språket begripligt? Annars är risken att du bara får vaga synpunkter i stil med ”det ser bra ut”.

Vi på Språkkonsulterna ber ständigt varandra om respons innan vi publicerar eller skickar en text. Vårt språkbrev är ett ypperligt exempel på det. Det är alltid minst en kollega som granskar texten kritiskt, från innehåll och struktur till menings­byggnad och ordval. Sedan får en annan kollega korrektur­läsa språkbrevet i sin färdiga form, så att inga slarvfel har smugit sig in längs vägen.

När ska bokslutet lämnas till revisorn?

Ett företags första årsredovisning skall omfatta tiden fr.o.m. registrerings­datum eller för enskild näringsidkare från den dag boköringspliktig verksamhet påbörjades t.o.m. räkenskapsårets sista dag. Denna tid kan vara högst 18 månader. För enskild närinsverksamhet och handelsbolag med fysiska personer som bolagsmän är räkenskapsårets sista dag alltid den 31 december. I aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan ha vilket månadsskifte som helst som bokslutsdag är flexibiliteten större. Exempel: aktiebolaget registrerades den 10/9 och har bokslut per 30/4. Den 5/12 köper ni bolaget. Dess första rä­kenskapsår skall då omfatta tiden 10/9 – 30/4.

När ett lagerbolag köps efter att bolagets första räkenskapsår avslutats, ansvarar Aktiebolagstjänst för upprättande och insändande av årsredovisning samt inkomstdeklaration för detta första räkenskapsår.

Vad krävs för revision?

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk utbildning på universitet eller högskola och en praktisk utbildning under handledning av auktoriserad eller godkänd revisor. Därefter ska du avlägga ett prov för revisorsexamen hos Revisorsinspektionen .

Den teoretiska utbildningen ska bestå av att du har minst en kandidatexamen i valfritt ämne från universitet eller högskola.

Kan man ändra ett bokslut?

Ibland vill ett företag ändra det redovisade resultatet för näringsverksamheten i efterhand, genom att företaget upprättar ett nytt bokslut och begär att beskattningen ska ske i enlighet med det nya bokslutet. Frågan är om ett fastställt bokslut kan ersättas med ett nytt bokslut med verkan på det skattemässiga resultatet?

Högsta förvaltningsdomstolen har klarlagt att det inte är förenligt med god redovisningssed att rätta fel i räkenskaperna genom att ersätta ett fastställt bokslut med ett nytt. Det nya bokslutet kan inte ligga till grund för beskattningen (HFD 2012 ref. 61).

Om det skattepliktiga resultatet behöver korrigeras i efterhand, antingen på initiativ av företaget eller på Skatteverkets initiativ, ska en prövning göras mot reglerna i 14 kapitlet IL.

Utgångspunkten för att bestämma det skattemässiga resultatet för näringsverksamhet är bokföringsmässiga grunder. Inkomster ska tas upp som intäkter och utgifter ska dras av som kostnader det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om något annat inte är föreskrivet i lag (14 kap. 2 § IL). Läs mer under God redovisningssed kontra särskild skatteregel.

En rättelse av ett redovisat resultat, som bygger på ett fastställt bokslut, kan inte ske med ett nytt bokslut. Rättelsen ska i stället göras enligt de justeringsregler som finns i 14 kap. IL. Ändringen av det skattemässiga resultatet görs genom en tilläggs- eller avdragspost till den deklarerade inkomsten. Det finns två möjligheter att i efterhand justera det redovisade resultatet enligt reglerna:

 • Om det redovisade resultatet inte stämmer överens med god redovisningssed ska man göra en justering så att det redovisade resultatet överensstämmer med god redovisningssed (14 kap. 5 § IL). Justeringen ska göras det beskattningsår som felet är hänförligt till.
 • Värderingen av vissa balansposter ska ske utifrån förhållandet vid beskattningsårets utgång (14 kap. 3 § IL). Felaktigheter i en balanspost som har gjorts ett tidigare beskattningsår kan justeras när man bedömer värdet på posten ett senare beskattningsår.

När ska ett bokslut vara klart?

Här kan du läsa om vilka inlämningsdatum som gäller generellt för årsredovisning och Inkomstdeklaration 2. Men vill du bara veta vad som gäller för just ditt företag så kan du direkt gå längre ner och ange datum för sista dagen på räkenskapsåret.