:

När ska Byråanstånd lämnas in?

Innehållsförteckning:

 1. När ska Byråanstånd lämnas in?
 2. När ska deklarationen vara inne 2023 anstånd?
 3. Hur långt anstånd?
 4. Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?
 5. När kan man söka Byråanstånd?
 6. När betala restskatt 2023 utan ränta?
 7. Hur ansöker man om anstånd?
 8. Varför står det 0 kr på mitt skattekonto?
 9. När kommer Skattetabellerna för 2023?
 10. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 11. När ska man betala restskatt för att slippa ränta?
 12. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 13. Vad innebär att begära anstånd?
 14. Hur fungerar anstånd?
 15. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

När ska Byråanstånd lämnas in?

Missa inga viktiga datum för årets inkomstdeklaration för ditt företag.

För att Skatteverket ska kunna fastställa den slutliga skatten måste alla företag och privatpersoner årligen lämna in en inkomstdeklaration.

När ska deklarationen vara inne 2023 anstånd?

6–10 mars 2023: Du som har en digital brevlåda eller skaffar en digital brevlåda senast den 5 mars i år får deklarationen där.

14 mars 2023: Deklarationstjänsten öppnar men den som har e-legitimation kan logga in och se deklarationen redan 10 mars.

15 mars–15 april 2023: Du som inte har digital brevlåda får en hemskickad pappersdeklaration.

För dig som har fonder på fondkonto, depå eller ISK Du som har fondandelar (t.ex. på fondkonto eller depå) och investeringssparkonto (ISK) beskattas för en schablonintäkt som utgör inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas av banken eller fondbolaget. Schablonintäkterna är redan ifyllda i deklarationen. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent. Hur schablonintäkten beräknas varierar mellan sparformerna.

 • Schablonintäkten för andelar i fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid årets ingång.Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2022 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent av 100 000 kronor) och skatten blir 120 kronor (30 procent av 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.
 • Schablonintäkten för ISK är 1,25 procent av ett framräknat kapitalunderlag. Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2022 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 1 250 kronor och skatten blir 375 kronor (30 procent av 1 250 kronor). Det motsvarar 0,375 procent av kapitalunderlaget.

Skjuta upp, behålla eller skatta fram uppskov? Eftersom det inte längre kostar något att skjuta upp beskattningen av bostadsvinsten kan det vara lönsamt att ansöka om bostadsuppskov. Du kan även göra det i efterhand. Man kan uttrycka det som att du har ett räntefritt lån av staten eftersom du kan skjuta upp skatten på din vinst. Du kan fortfarande välja mellan att skatta av vinsten eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren).

Det är dock viktigt att komma ihåg att du fortfarande har en latent skatteskuld. När du plockar fram din vinst till beskattning är det den vid tillfället gällande skattesatsen som du ska betala.

Skatten på kapital är 30 procent men eftersom det endast är 22/30 av vinsten som beskattas blir den 22 procent. Därför brukar man lite slarvigt säga att skatten på kapitalvinst vid bostadsförsäljning är 22 procent.

Hur långt anstånd?

Är du en enskild näringsidkare kan du få anstånd med att lämna in din deklaration för firman. Det kräver att du går in på Skatteverket och ansöker innan 2 maj (Skatteverket ska alltså ha ansökan hos sig senast detta datum). Det datumet gäller även för övriga som vill ansöka om att få uppskov eller så kallat anstånd med sin deklaration. Det här är värt att notera att det gäller ett korttidsanstånd. Till skillnad från vad vi strax ska gå igenom som rör sig om ett långtidsanstånd.

Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?

Funderar du på när skatteåterbäringen kommer att trilla in på kontot? I den här artikeln går Zensum igenom de vanligaste frågorna och svaren om skatteåterbäring 2023, vilka viktiga datum du behöver ha koll på och när du behöver ha deklarerat för att få tillbaka pengarna vid en viss tidpunkt.‍

Skatteåterbäring är den del av skatten som du får tillbaka om du har skattat för mycket på dina inkomster under föregående år. Det är inte bara privatpersoner som kan få skatteåterbäring, utan även företag.‍

Det som avgör när du får pengarna insatta på kontot är den tidpunkt och på vilket sätt du deklarerar. En annan aspekt som påverkar är om du behöver ändra några uppgifter i deklarationen, så som göra ränteavdrag på bolån, eller om du bara kan godkänna deklarationen och skicka in direkt.‍‍

När kan man söka Byråanstånd?

Den 2 maj är lagstadgad tid för att lämna in Inkomstdeklaration 1 för fysiska personer och dödsbon. Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta inkomstdeklarationer får ansöka om byråanstånd hos Skatteverket. Byråanstånd medges till och med den 15 juni (om detta datum infaller på en helgdag gäller närmast påföljande vardag).

Det går inte att få byråanstånd för Inkomstdeklaration 2, Inkomstdeklaration 3 och Inkomstdeklaration 4. Möjligheten att bevilja annan juridisk person än ett dödsbo, så kallat enskilt anstånd kvarstår, men då bara om det finns synnerliga skäl, 36 kap. 4 § SFL.

När betala restskatt 2023 utan ränta?

Vid ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta efter två olika nivåer, antingen med låg eller hög ränta beroende på hur underskottet uppstått. Den låga räntan uppgår till basräntan (2,5 procent fram till 31 januari 2023 och därefter 3,75 procent) medan den höga räntan är basränta plus 15 procentenheter. 

Låg ränta beräknas bland annat på belopp som: 

 • uppkommer på grund av underskott av slutlig skatt fram till förfallodag
 • Skatteverket har gett anstånd med att betala
 • uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol (fram till förfallodagen) 
 • överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Hur ansöker man om anstånd?

Om du inte kan betala kan du ansöka om att få betala mindre (nedsatt betalning) eller inte betala alls (anstånd) under ett år.

Varför står det 0 kr på mitt skattekonto?

J.D. väckte vid Solna tingsrätt den talan mot Skatteverket som framgår av tingsrättens dom.

Tingsrätten (rådmannen Anders Samuelson) anförde följande i dom den 30 juli 2015.

När kommer Skattetabellerna för 2023?

I fåmansföretag där din roll förändras är det viktigt att veta hur företag ska klassificeras. Har det under åren tillkommit utomstående ägare eller har du slutat arbeta i företaget kan karensperiod ha påbörjats. Efter att en tidigare aktiv delägare varit passiv i fem hela beskattningsår eller om det tillkommit ett utomstående ägande om minst 30 procent kan andelarna vid ingången av det sjätte beskattningsåret anses okvalificerade, under förutsättning att övriga krav är uppfyllda.

Vill du som ägare vara säker på att en karensperiod påbörjas före ingången av 2023 eller i vart fall före utgången av 2023 rekommenderar vi att man sätter en plan för när karensperioden ska påbörjas och vilka åtgärder som ska vidtas före. Det kan till exempel vara att tydligt avsluta sin anställning, flytta ut från bolagets kontor och säga upp mobilabonnemang. Även åtgärder som att maila till alla anställda och kommunicera offentligt en sista dag kan vara av vikt vid en bevisprövning av när passiviteten faktiskt inleddes. 

Har du ett stort gränsbelopp kan det å andra sidan vara viktigt att säkerställa att aktierna inte blir okvalificerade.

Under sommaren 2022 har Skatterättsnämnden meddelat två nya förhandsbesked och så sent som 19 oktober fastställdes ett annat förhandsbesked av Högsta förvaltningsdomstolen, alla avseende utomståenderegeln - som ska balansera skatten för olika typer av ägande i fåmansföretag. I de båda fallen hos Skatterättsnämnden har utgången varit negativ för de sökande och de har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Slutsatsen av dessa är bland annat att fysiska personer som själva är verksamma i sina egna ägarbolag, till exempel ett investeringsbolag, inte kommer kunna anses som utomstående ägare om de deltagit i en nyemission eller på annat sätt tillfört kapital till verksamhetsbolaget. Inte heller de riskkapitalbolag som är fåmansföretag där delägarna innehar kvalificerade andelar, kommer kunna anses som utomstående i fåmansföretag de investerar. Det blir också än mer tydligt att det rör sig om strikta kriterier vad gäller både omfattningen och tiden av ägandet.

För de som förlitar sig på utomstående äganden likt de ovan beskrivna situationerna bör därför under 2023 vara extra uppmärksamma kring utgången i de två målen hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Vad ska Skatteverket granska 2023?

Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.

När ska man betala restskatt för att slippa ränta?

12 september gäller, för alla som fick slutskattebesked i juni.

Alla som får deklaration från Skatteverket är skyldiga att deklarera. Syftet med deklarationen är att räkna fram den verkliga skatten du är skyldig att betala på dina inkomster. Har du betalat för mycket i preliminärskatt under inkomståret kommer du att få återbäring. Om du däremot betalat för lite får du så kallad restskatt.

I denna artikel får du lära dig mer om restskatt, vad det är och när den ska betalas. Likvidum tipsar också om vad du kan göra för att undvika restskatt helt.

Den främsta anledningen till att du får restskatt är att skatten som har dragits på din lön under förra året är lägre än slutskatten du får med din deklaration. Slutskattebeskedet du får gäller förutsatt att du inte ska göra ytterligare ändringar som kan påverka beräkningen av den slutliga skatten.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Vad innebär att begära anstånd?

AnståndAtt begära anstånd innebär helt enkelt att du ber domstolen att inte göra någonting till dess att du har hunnit komma in med de handlingar du vill. Det är domstolen som bestämmer om du får anstånd eller inte. Anstånd på upp till en månad i ärenden där det är du som har överklagat ett beslut brukar inte vara några problem att få. Du begär anstånd genom att kontakta domstolen, vanligen genom telefon eller mail. Du kan också skicka vanlig post eller faxa.

Avskrivning Domstolen låter bli att pröva överklagandet eftersom det har förlorat sin betydelse. Detta kan bero på att du har meddelat domstolen att du inte längre vill att det ska prövas.

Hur fungerar anstånd?

Skatteverket gör en bedömning från fall till fall, och beviljar det belopp de anser vara skäligt givet omständigheterna. Normalt sett beviljar Skatteverket inte belopp som är högre än underskottet på skattekontot.

De tillfälliga anstånden är uppdelade i två led. I det första ledet kan du få anstånd upp till tolv månader från den dag Skatteverket beviljar ditt anstånd, men som längst till och med den 12 mars 2022 (17 januari 2023 om du redovisar moms per helår). Detta innebär att anståndstiden kan variera beroende på när du ansöker.

När den maximala anståndstid i första ledet är utnyttjad kan du ansöka om en förlängning av det tidigare anståndet med maximalt 12 månader. Den bortre tidsgränsen blir då 12 mars 2023 (17 januari 2024 om du redovisar moms per helår). Även här kan din anståndstid variera beroende på när du ansöker.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.