:

Vad menas med intressebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med intressebolag?
 2. När blir det ett intressebolag?
 3. Hur redovisas andelar i intressebolag?
 4. När är det ett koncernföretag?
 5. Hur mycket måste man äga för att vara moderbolag?
 6. Kan man ha två moderbolag?
 7. När är man moderbolag?
 8. Hur beskattas utdelning från intressebolag?
 9. Hur beskattas utdelning från intresseföretag?
 10. Vad klassas som koncernföretag?
 11. Vad krävs för att bilda en koncern?
 12. Måste moderbolag ha K3?
 13. Är Holdingbolag och moderbolag samma sak?
 14. Vad är skillnad på ägarintresse och intresseföretag?
 15. Vad är skillnaden mellan moderbolag och koncern?

Vad menas med intressebolag?

Ett moderföretag har bestämmande inflytande över ett eller flera dotterföretag. Tillsammans utgör dessa företag en koncern. Det kan med andra ord inte finnas ett moderföretag om det inte finns ett dotterföretag och vice versa.

Begreppet bestämmande inflytande är avgörande vid bedömning om det finns ett dotterföretag eller inte. Detta begrepp förklaras i mer detalj nedan.

Begreppet bestämmande inflytande är avgörande vid bedömning om det finns ett dotterföretag eller inte.

Om ett företag har ett ägarintresse och utövar ett betydande inflytande i ett annat företag kan det delägda företaget utgöra ett intresseföretag. Det betydande inflytandet ska vara kopplat till driftsmässig och finansiell styrning. Om företaget är ett dotterföretag eller gemensamt styrt företag är det dock inte ett intresseföretag.

Ett ägande på minst 20 procent förutsätts vara ett ägarintresse.

När blir det ett intressebolag?

Intresseföretag tas in i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden är en redovisningsmetod som innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid förvärvstillfället och därefter justeras med ägarföretagets andel av förändringen i investeringsobjektets nettotillgångar. Någon minoritetsandel redovisas inte.  Intresseföretag redovisas endast på två rader i resultat- och balansräkningen. Hela resultat- och balansräkningen skall alltså inte tas in i koncernredovisningen.

Hur redovisas andelar i intressebolag?

Intresseföretag tas in i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden är en redovisningsmetod som innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid förvärvstillfället och därefter justeras med ägarföretagets andel av förändringen i investeringsobjektets nettotillgångar. Någon minoritetsandel redovisas inte.  Intresseföretag redovisas endast på två rader i resultat- och balansräkningen. Hela resultat- och balansräkningen skall alltså inte tas in i koncernredovisningen.

När är det ett koncernföretag?

En koncern definieras som en ekonomisk konstellation bestående av ett moderbolag och minst ett dotterbolag, där moderbolaget har bestämmande inflytande. Vi kan därför säga att en koncern, åtminstone i normalfallet, uppstår när moderbolaget införskaffar en antingen direkt eller indirekt majoritet av rösterna i dotterbolaget. Viktigt att komma ihåg är också att ett koncernförhållande endast kan uppstå mellan juridiska personer. Vi kan alltså inte tala om en koncern i de fall en privatperson äger två bolag.

Hur mycket måste man äga för att vara moderbolag?

Ett moderföretag har bestämmande inflytande över ett eller flera dotterföretag. Tillsammans utgör dessa företag en koncern. Det kan med andra ord inte finnas ett moderföretag om det inte finns ett dotterföretag och vice versa.

Begreppet bestämmande inflytande är avgörande vid bedömning om det finns ett dotterföretag eller inte. Detta begrepp förklaras i mer detalj nedan.

Begreppet bestämmande inflytande är avgörande vid bedömning om det finns ett dotterföretag eller inte.

Om ett företag har ett ägarintresse och utövar ett betydande inflytande i ett annat företag kan det delägda företaget utgöra ett intresseföretag. Det betydande inflytandet ska vara kopplat till driftsmässig och finansiell styrning. Om företaget är ett dotterföretag eller gemensamt styrt företag är det dock inte ett intresseföretag.

Ett ägande på minst 20 procent förutsätts vara ett ägarintresse.

Kan man ha två moderbolag?

En koncern är en ekonomisk konstellation mellan självständiga företag i syfte att samordna verksamheterna som ingår. Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. Definitionen av ett dotterföretag är att moderföretaget ska ha bestämmande inflytande. 

En koncern uppstår i normalfallet när ett moderbolag innehar mer än 50 % av rösterna i dotterbolaget antingen direkt eller indirekt.

Ett koncernförhållande kan bara uppstå mellan juridiska personer. Om en privatperson ensam äger två bolag uppstår alltså inget koncernförhållande mellan bolagen även om de är närstående genom sitt ägarförhållande. 

När är man moderbolag?

Ett dotterbolag är en affärsenhet eller ett företag som antingen ägs helt eller delvis av ett annat företag, ett så kallat moderbolag. Vanligtvis äger moderbolaget en majoritetsandel av dotterbolaget, från 51 till 99 procent. I fall där hela dotterbolaget – 100 procent – ägs av ett annat företag, kallas dotterbolaget för ett helägt dotterbolag.

Dotterbolag har ett antal fördelar jämfört med moderbolag. Bland dessa finns:

 • Varumärkeskännedom. Allteftersom dotterbolagen ökar i storlek, kan det bygga upp varumärket och öka den totala marknadsandelen.
 • Riskreducering. Strukturen moderbolag/dotterbolag minskar riskerna eftersom det är olika juridiska personer. När ett dotterbolag går med förlust, påverkar dessa förluster inte moderbolaget direkt. Och om dotterbolaget skulle gå i konkurs, har moderbolaget inga förpliktelser om det kan bevisas att de inte är samma juridiska person.
 • Hur beskattas utdelning från intressebolag?

  Huvudregeln är att utdelning på en näringsbetingad andel är skattefri (24 kap. 35 § IL). Läs mer om när en andel i en utländsk juridisk person kan vara näringsbetingad.

  En förutsättning för att en andel ska vara en näringsbetingad andel är att den ägs av en sådan juridisk person som räknas upp i 24 kap. 32 § IL (ägarföretaget). Läs om ägarvillkoret. Om ett företag erhåller en rätt till utdelning på aktier som företaget inte äger kan utdelningen inte blir skattefri (HFD 2012 not. 32, mål nr 939-12).

  Hur beskattas utdelning från intresseföretag?

  En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

  Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

  Vad klassas som koncernföretag?

  En koncern definieras som en ekonomisk konstellation bestående av ett moderbolag och minst ett dotterbolag, där moderbolaget har bestämmande inflytande. Vi kan därför säga att en koncern, åtminstone i normalfallet, uppstår när moderbolaget införskaffar en antingen direkt eller indirekt majoritet av rösterna i dotterbolaget. Viktigt att komma ihåg är också att ett koncernförhållande endast kan uppstå mellan juridiska personer. Vi kan alltså inte tala om en koncern i de fall en privatperson äger två bolag.

  Vad krävs för att bilda en koncern?

  Begreppet koncern används på flera ställen i inkomstskattelagen. Det finns en allmän definition av begreppet svensk koncern i 2 kap. 5 § IL. Flera kapitel i inkomstskattelagen innehåller också specifika koncerndefinitioner som begränsas till vissa regler. Ibland används begreppet koncern utan att definieras särskilt.

  Hur begreppet koncern ska tolkas i ett visst fall beror alltså på om en specifik koncerndefinition är tillämplig. I annat fall får de allmänna reglerna i 2 kap. IL tillämpas.

  Måste moderbolag ha K3?

  För att ett bolag ska klassificeras som ett större bolag måste två av följande gränsvärden vara uppfyllda två år i rad:

  Är Holdingbolag och moderbolag samma sak?

  Ett holdingbolag kallas ibland moderbolag, och är ett bolag som har ett aktieinnehav eller äger andelar i andra företag. Ofta bedrivs ingen direkt verksamhet i holdingbolaget, utan den sker i dotterbolaget eller dotterbolagen. Det är därför många holdingbolag har ”Holding” med i namnet.

  Ett holdingbolag är ett aktiebolag och rent juridiskt finns det ingen skillnad mellan ett holdingbolag och ett vanligt aktiebolag. Däremot bör det framgå i verksamhetsbeskrivningen och bolagsordningen att syftet med holdingbolaget är att äga aktier i andra bolag.

  Vad är skillnad på ägarintresse och intresseföretag?

  En koncern är en ekonomisk konstellation mellan självständiga företag i syfte att samordna verksamheterna som ingår. Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. Definitionen av ett dotterföretag är att moderföretaget ska ha bestämmande inflytande. 

  En koncern uppstår i normalfallet när ett moderbolag innehar mer än 50 % av rösterna i dotterbolaget antingen direkt eller indirekt.

  Ett koncernförhållande kan bara uppstå mellan juridiska personer. Om en privatperson ensam äger två bolag uppstår alltså inget koncernförhållande mellan bolagen även om de är närstående genom sitt ägarförhållande. 

  Vad är skillnaden mellan moderbolag och koncern?

  Dotterbolag är ett bolag som kontrolleras och styrs av ett moderbolag. Tillsammans bildar de en koncern.

  Ett moderbolag tillsammans med ett eller flera dotterbolag bildar en koncern. Begreppen moderbolag och dotterbolag definieras i årsredovisningslagen. Moderbolaget är det bolag som har ett bestämmande inflytande över det andra bolaget, dotterbolaget. Moderbolaget innehar därför ofta en röstmajoritet i dotterbolaget, alltså mer än hälften av rösterna på företagets bolagsstämma. Ett dotterbolag kan även kontrolleras genom avtal som ger moderföretaget ett stort inflytande över verksamheten. I de flesta fall är dotterbolag ett aktiebolag men ett dotterbolag kan också vara en ekonomisk förening, ett handelsbolag eller kommanditbolag. I en koncern med flera dotterbolag brukar dessa sinsemellan kallas för systerbolag. Ibland används begreppet filial istället för dotterföretag. Om ett företag äger en stor del av ett annat företag men inte så stor del så att det räknas som ett bestämmande inflytande brukar man tala om intresseföretag.