:

Var kan man hitta konkursbeslut?

Innehållsförteckning:

 1. Var kan man hitta konkursbeslut?
 2. Vad innebär konkursbeslut?
 3. Vad händer efter konkursbeslut?
 4. Vem kan överklaga konkursbeslut?
 5. Är konkurser offentliga?
 6. Hur kan man se konkurser?
 7. Kan en ägare bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 8. Hur mycket kostar det att överklaga?
 9. Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 10. Hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?
 11. Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?
 12. När blir man personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 13. Vem betalar överklagande?
 14. Får man alltid överklaga?
 15. Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

Var kan man hitta konkursbeslut?

Ett tvångsförfarande där en gäldenärs samtliga tillgångar tas i anspråk för att betala dennes borgenärer.

Under konkursen omhändertas tillgångarna av ett konkursbo, som är en separat juridisk person som företräds av en konkursförvaltare. Gäldenären förlorar alltså rådigheten över tillgångarna. Konkursförvaltarens uppgift är att se till att fastställa vilka tillgångar och fordringar som egentligen finns, och omvandla tillgångarna till pengar så att borgenärerna kan få betalt för sina fordringar. När det är fråga om ett företag som går i konkurs kan detta innebära att företaget styckas upp och säljs i bitar, men också att det drivs vidare som en enhet om det gör det troligare att hitta en bra köpare. Innan konkursen är avslutad skall dock all egendom i konkursboet ha omvandlats till pengar. En fordran kan innehas med viss förmånsrätt (prioriterad fordran), vilket påverkar vilka borgenärer som i första hand får betalt, om pengarna inte räcker till samtliga.

Vad innebär konkursbeslut?

Både privatpersoner och så kallade juridiska personer (bolag, föreningar med mera) kan försättas i konkurs. Det kan däremot inte staten, kommuner, myndigheter och liknande. Det är bara domstolar som kan besluta om konkurs och ett ärende inleds alltid genom att en ansökan om konkurs lämnas eller skickas in till en tingsrätt. Den som i ansökan begärs i konkurs kallas för gäldenären. En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan. Ansökan kan komma antingen från gäldenären själv eller från en borgenär, alltså någon som har en fordran – ett krav på betalning – mot gäldenären. Utöver privatpersoner och juridiska personer kan även staten ha en sådan fordran och därmed rätt att ansöka om att en gäldenär försätts i konkurs. I konkursärenden företräds staten av Skatteverket och fordran avser inte sällan just skatteskulder men det kan också handla om trängselavgifter, underhållsstöd med mera. Ansökan ska göras vid den tingsrätt där gäldenären är folkbokförd (för privatpersoner) eller styrelsen har sitt säte (för juridiska personer). En ansökan från gäldenären är avgiftsfri medan en borgenär måste betala en ansökningsavgift som för närvarande är på 2 800 kr.

En förutsättning för att domstolen ska besluta om konkurs är att gäldenären är på obestånd, eller med ett annat ord är insolvent. Detta innebär att gäldenären inte kan betala sina skulder i tid och att oförmågan att betala inte bara är tillfällig utan kan förväntas bli mer varaktig. En gäldenär som ansöker om konkurs antas ha sådan insyn i sin ekonomi att tingsrätten normalt inte ifrågasätter ett påstående om obestånd utan beslutar om konkurs, vanligtvis samma dag som ansökan görs. Samma sak gäller om ansökan kommer från en borgenär och gäldenären därefter medger att bli försatt i konkurs. Om ansökan kommer från en borgenär och den inte medges av gäldenären håller tingsrätten en konkursförhandling. Det är en rättegång dit borgenären och gäldenären kallas. Parterna ges då tillfälle att argumentera för sin sak och kan hänvisa till skriftliga handlingar eller hålla förhör med en part eller ett vittne. Efter förhandlingen tar tingsrätten ställning till om det finns förutsättningar att försätta gäldenären i konkurs – alltså om borgenären har en fordran mot gäldenären och om gäldenären är på obestånd. Om tingsrätten anser att så är fallet beslutas att gäldenären ska försättas i konkurs men brister det i någon av förutsättningarna avslås ansökan och då blir det ingen konkurs. I båda fallen kan den part som inte är nöjd överklaga beslutet till hovrätten.

Vad händer efter konkursbeslut?

Istället för att sättas i konkurs kan företaget ansöka om rekonstruktion hos Tingsrätten. Det kan bli en rekonstruktion om företaget på sikt kan överleva. När en rekonstruktion genomförs görs normalt inga utmätningar.

Vem kan överklaga konkursbeslut?

Du kan överklaga ett mål eller ärende från Kronofogden. Rätten att överklaga gäller både dig som privatperson och för företag. Beslut som kan överklagas är exempelvis skuldsanering eller utmätning av egendom eller lön. Ditt överklagande ska vara skriftligt och du ska skicka det till Kronofogden.

I beslutet som du har fått från Kronofogden står det hur du ska göra för att överklaga.

Är konkurser offentliga?

Hej!

Du undrar om alla handlingar i en konkurs är offentliga. Det som kan sägas om konkursförvaltarens arbete är att det i sig inte står under offentlighetsprincipen. Konkursförvaltarens egna anteckningar och liknande är alltså inte offentliga. Dock finns det vissa handlingar som konkursförvaltaren ska skicka in till tingsrätten och när dessa kommer dit blir de offentliga och kan alltså begäras ut från tingsrätten. De handlingar som ska skickas in är konkursansökan, bouppteckning d.v.s. tillgångar och skulder, förvaltarberättelsen samt förvaltarens slutredovisning. Utöver detta ska konkursförvaltaren varje halvår lämna en rapport till tingsrätten om vad som händer i konkursen och här finns då information om exempelvis försäljningar. Även avtal bifogas ofta vilket gör att även dessa blir offentliga.

Hur kan man se konkurser?

Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. Konkursstatistiken visar hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser, dels månadsvis och dels i en årsrapport.

I den månadsvisa statistiken redovisas statistiken efter region och bransch. Årsrapporten belyser fler perspektiv, som storleksklass och företagsform. Om inget annat anges täcker statistiken endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Kan en ägare bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

I ett aktiebolag har företrädarna som huvudregeln inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. I vissa fall kan dock företrädarna bli personligt ansvariga. Det gäller t ex:

Många bolag kommer på grund av coronaviruset ha en ansträngd ekonomi och ha svårt att betala bolagets skulder. Därför går vi i den här artikeln gå igenom ansvaret för skatter och avgifter samt ansvaret när bolagets kapital förbrukas. 

Hur mycket kostar det att överklaga?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en avgift vid överklagande av bygglov samt detaljplaner och tillkännager detta för regeringen.

Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?

Om ett aktiebolag inte betalar sina skatteskulder, riskerar styrelseledamot, styrelsesuppleant eller den som har ledande befattning i aktiebolaget, att bli personligt betalningsansvariga för bolagets skatteskulder.

Ansvaret görs i regel gällande när ett aktiebolag försätts i konkurs. Då väcker normalt sett Skatteverket talan, hos Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten fattar sedan beslut om ett personligt betalningsansvar för aktiebolagets skatteskulder. Betalningsansvaret grundar sig på de belopp som finns upptaget på företagets skattekonto.

Hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?

När ett bolag har skulder som inte går att betala det leda till att bolaget försätts i konkurs. Den som är skyldig någon pengar kallas för gäldenär  och den som har lånat ut pengar kallas för borgenär, exempelvis en bank. Det är tingsrätten som beslutar om ett bolag ska försättas i konkurs. Tingsrätten utser också konkursförvaltare.

Konkursförvaltarens uppdrag är att se till att de som har fordringar på bolaget får betalt. Konkursförvaltaren är vanligtvis en jurist med specialisering på obeståndsrätt. Till en början brukar konkursförvaltaren se om det finns möjlighet att driva vidare verksamheten. Om det inte går att fortsätta verksamheten säljs bolagets tillgångar för att på så vis få täckning för alla skulder.

Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?

När kassan är på väg att sina finns det en del viktiga saker att tänka på. Vi har bett Peter Eriksson på advokatfirman Carler ge sina tips.

För det första är det bra att du i förväg har upptäckt att bolaget inte kommer att kunna betala räkningar när de förfaller till betalning. Ju tidigare, desto bättre möjligheter att analysera varför du inte kommer att kunna betala räkningarna och att göra vad som kan göras med anledning av detta.

Det första man bör fråga sig är om det är fråga om en tillfällig brist på likvida medel eller om det har uppstått – eller kommer att uppstå – en varaktig oförmåga för bolaget att betala sina skulder (dvs. att bolaget är på obestånd).

Vidare kan du, tillsammans med sin revisor eller med en advokat inriktad på obeståndsjuridik, analysera om det finns förutsättningar att återställa betalningsförmågan. Exempelvis med hjälp av nya krediter, betalningsanstånd, omförhandling av avtal eller genom en företagsrekonstruktion.

När blir man personligt ansvarig i ett aktiebolag?

I ett aktiebolag har företrädarna som huvudregeln inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. I vissa fall kan dock företrädarna bli personligt ansvariga. Det gäller t ex:

Många bolag kommer på grund av coronaviruset ha en ansträngd ekonomi och ha svårt att betala bolagets skulder. Därför går vi i den här artikeln gå igenom ansvaret för skatter och avgifter samt ansvaret när bolagets kapital förbrukas. 

Vem betalar överklagande?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kostar inget att överklaga ett beslut mot Försäkringskassan. Beslutet överklagas till förvaltningsdomstol, i första instans förvaltningsrätten. Utgångspunkten är här att du själv får betala dina kostnader om du anlitar advokat. Detta gäller oavsett hur det går i målet, om domstolen dömer som du vill eller inte. Just när det gäller socialförsäkringsärenden och ett överklagande av ett beslut mot Försäkringskassan finns det tyvärr inte så stora möjligheter att få hjälp med att betala sina rättegångskostnader.

Får man alltid överklaga?

I vissa mål krävs det att hovrätten först tar ställning till om målet ska tas upp i hovrätten. Ett sådant ställningstagande kallas för prövningstillstånd. Det framgår av tingsrättens dom om det behövs ett prövningstillstånd eller inte. För att avgöra om ett prövningstillstånd ska ges, sätter en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar det muntligt för tre domare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom och om det finns skäl att ge prövningstillstånd. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall:

Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

Som ägare i ett aktiebolag har du normalt sett begränsat ansvar, vilket innebär att du inte personligen ansvarar för företagets skulder och förpliktelser. Det finns dock undantag från detta, till exempel om du har agerat oetiskt eller brutit mot lagen i din roll som företagsledare. Det är viktigt att alltid följa reglerna och ta ansvar för företagets ekonomi för att undvika personligt ansvar.

Ja, om företaget inte kan betala sina skulder kan Kronofogden begära att företaget försätts i konkurs. Detta kan innebära att företaget säljs för att täcka skulderna och eventuellt avslutas helt.