:

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet?
 2. Måste man betalar skatt om man får pengar från utlandet?
 3. Måste man ta upp en gåva i deklarationen?
 4. Hur deklarera arv från utlandet?
 5. Kan man ta ut 100 000 kr i kontanter?
 6. Vilka uppgifter lämnar banken till Skatteverket?
 7. Vad händer om man inte deklarerar inkomst från utlandet?
 8. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 9. Hur mycket pengar kan man ge i gåva utan att skatta?
 10. Hur deklarerar jag gåva?
 11. Måste jag deklarera arv?
 12. När frågar banken om transaktioner?
 13. Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?
 14. Kan Skatteverket kolla på alla dina bankkonton?
 15. Vad behövs för att ta emot pengar från utlandet?

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns inga specifika regler för gåvor från privatpersoner som bor utomlands och inte är svenska medborgare. Det krävs således inget utländskt gåvobrev eller annan gåvohandling för att du ska kunna få gåvan.

Måste man betalar skatt om man får pengar från utlandet?

I tjänsten för att räkna om utländska tjänsteinkomster kan du som fått pension från Finland, Norge eller Danmark, få hjälp med att räkna om dina utländska inkomster till svenska kronor och se om du kan få avräkning. Tjänsten hjälper dig även med om du ska deklarera pensionen och hur du ska fylla i den i inkomstdeklarationen

Tjänsten för att räkna om utländska kapitalinkomster kan just nu bara hjälpa dig som har ränteinkomster eller utdelningar.

Fyll i den utländska inkomsten i rätt ruta på deklarationen. Tänk på att alla belopp ska vara omräknade till svenska kronor. Om det redan finns ett belopp tryckt i rutan ska du fylla i det nya totalbeloppet.

Måste man ta upp en gåva i deklarationen?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Sverige beskattas de olika inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Även andra inkomster, exempelvis gåvor, arv osv betraktas som inkomster eftersom de medför en förhöjning av mottagarens förmögenhet.

Hur deklarera arv från utlandet?

Juridik vid dödsfall

Hej! Behöver man skatta på ett arv från föräldrar som bott och sedan avlidigt utomlands? Min mamma flyttade till Sverige från Indien i början av 80-talet. Hennes pappa (min morfar) hade redan gått bort vid den tiden och några år därefter avled hennes mamma (min mormor). Som jag förstår det lämnade de mina morföräldrar efter sig en fastighet, som min mamma och hennes bröder samt systrar fått ärva. Hennes syskon har bott i huset fram till idag och nu ska de sälja huset och efteråt skulle vi vilja föra över pengarna till Sverige. Det vi undrar är, kommer man att behöva skatta på dessa arvspengar från försäljningen? Min moster skulle även vilja ge min mamma pengar från sin andel av försäljningen som gåva. Behöver man skatta på denna gåva? Vilka dokument behöver man eventuellt få med sig från Indien som underlag till överföringen av pengarna från arvet efter försäljningen för att kunna redovisa allt?

Kan man ta ut 100 000 kr i kontanter?

– Klager bestilte 1000-kronerssedler, pakket i forseglede poser, og sedlene ble lagt i en bankboks i samme bank, ifølge avgjørelsen fra Finansklagenemnda.

Grunnen til at oljeingeniøren har klaget inn saken, er gebyret han er belastet for transaksjonen. 0,25 prosent av uttaket blir nemlig 13.750 kroner. Kunden mener banken ikke har rett til å nekte uttak av store kontantbeløp, og viser til finansforetaksloven. Han karakteriserer også 13.750 kroner for et straffegebyr. Han benekter imidlertid ikke at han ble opplyst om at banken ville ta et gebyr for uttaket.

Vilka uppgifter lämnar banken till Skatteverket?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

Vad händer om man inte deklarerar inkomst från utlandet?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur mycket pengar kan man ge i gåva utan att skatta?

Hur det än ligger till så kan det vara på sin plats att ta en titt i back­spe­geln för att förstå varför saker och ting numera är som de är. Men vi börjar med idag.

Början på slutet för den svens­ka gå­voskat­ten kom i mitten av 2002. Den då­va­ran­de re­ge­ring­en gav den så kal­la­de Egen­doms­skat­te­kom­mit­tén i upp­drag att göra en hel­hets­gransk­ning av det svens­ka skat­te­sy­ste­met. Det re­sul­te­ra­de i flera för­slag om för­änd­ring­ar. Mest upp­märk­sam­mat blev för­mod­li­gen den suc­ces­si­va av­veck­ling­en av fas­tig­hets­skat­ten och av­skaf­fan­det av arvs­skatt och gå­voskatt.

En av de främs­ta an­led­ning­ar­na till att man bör­ja­de över­vä­ga för­änd­ring­ar i skat­te­sy­ste­met var att man ansåg det leda till skat­te­följ­der som var både svåra att för­ut­spå och ojämna be­ro­en­de på vilka till­gång­ar det hand­la­de om. Sy­ste­met ansågs även vara så pass kom­pli­ce­rat att det krävde om­fat­tan­de ad­mi­nist­ra­tion för att fak­tiskt räkna ut när skat­te­plik­ten gällde.

Som ett första steg av­skaf­fa­des gå­voskat­ten mellan makar och sambor. Det skedde 1 ja­nu­a­ri 2004. Ett år senare för­svann gå­voskat­ten helt.

Hur deklarerar jag gåva?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen(IL). Regler om vad inkomstdeklarationen ska innehålla finns i 31 kap. skatteförfarandelagen (SFL)

Måste jag deklarera arv?

De inkomster som den döda hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft behöver deklareras av delägarna i dödsboet. Dödsboet behöver deklarera så länge det finns tillgångar som inte har flyttats över till arvingar. Skatteverket skickar en deklarationsblankett till dödsboets adress i början av april.

När frågar banken om transaktioner?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! 

Du undrar alltså om banken får fråga dig varifrån pengarna som din kompis swishat till dig kommer. Det korta svaret på din fråga är att banken får fråga dig varifrån pengar som sätts in på ditt bankkonto kommer. Nedan kommer jag redogöra för anledningarna därför. 

Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?

I Sverige finns det 316 insättningsautomater runt om i landet. Här kan du sätta in kontanter om du är kund i Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB eller Swedbank/Sparbankerna.  

Kan Skatteverket kolla på alla dina bankkonton?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning i e-tjänsten Skattekonto. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller ett Servicekontor för att begära utbetalning av överskottet. Tänk på att samtidigt be om hjälp av Skatteupplysningen eller Servicekontoret att anmäla ett mottagande konto, så att du får dina pengar direkt på kontot nästa år.

Om du vill ha utbetalat till ett bankkonto, men inte kan anmäla det som ett mottagande bankkonto, kan du begära utbetalning via brev till Skatteverket. Nedan ser du vilka handlingar du måste skicka in för att du ska få ditt överskott utbetalat till bankkontot.

Om du inte tar ut överskottet, och inget annat än ränta registreras på kontot i tio år, tillfaller beloppet staten i februari det elfte året. Registreras något på skattekontot, till exempel en ny inbetalning, startar en ny tioårsperiod efter detta datum.

Vad behövs för att ta emot pengar från utlandet?

Ibland kan du behöva aktivera ett stöd för att kunna ta emot utlandsbetalningar hos din bank. Logga in på internetbanken för att kunna kontrollera att ett stöd för att kunna ta emot pengar från utländska konton finns. 

Efter att du säkerställt att du kan ta emot pengarna är det viktigt att du ger avsändaren alla uppgifter hon behöver.