:

Hur ändrar man ägare på lagfart?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ändrar man ägare på lagfart?
 2. Vem ansvarar för lagfart?
 3. Vem skriver lagfart?
 4. Vad är lagfart juridik?
 5. Kan två stå på lagfart?
 6. Kan man äga en fastighet utan lagfart?
 7. Vem betalar lagfart?
 8. Hur bokför man lagfart?
 9. Kan man dela på lagfart?
 10. När räknas man som ägare av en fastighet?
 11. Kan man se vem som har lagfart?
 12. Hur ser man vem som har lagfart?
 13. Är lagfart avdragsgillt?
 14. Kan man sälja ett hus utan lagfart?
 15. Vem står som ägare på ett hus?

Hur ändrar man ägare på lagfart?

Bouppteckningen måste förrättas inom tre månader efter ett dödsfall. Lantmäteriverkets kundservice hjälper till i utredningen av de fastigheter som den avlidna personen äger och av fastighetsinteckningar. Hos oss kan du beställa lagfartsbevis, gravationsbevis eller intyg om arrenderätt. 

När bouppteckningen är gjord, lönar det sig att ansöka om förtydligande lagfart på fastigheter som ingår i dödsboet. En förtydligande lagfart gör det lättare att sälja fastigheten, eftersom den visar alla delägare i dödsboet och säljaren inte längre behöver ge bouppteckningsinstrumentet med bilagor till köparen.

Fastighetspantbreven förvaras oftast hos banken eller hos fastighetens ägare. Om ett pantbrev har försvunnit, måste det dödas (förklaras ogiltigt) vid tingsrätten.

Vid arvskifte fördelas den avlidnes eventuella fastighetsinnehav mellan bodelägarna och eventuella testamentstagare. Efter detta ska den nya ägaren registrera sin äganderätt genom att ansöka om lagfart. Som bilaga till ansökan ska du skicka bouppteckningsinstrumentet med bilagor, eventuellt testamente med bilagor och det ursprungliga arvskiftesavtalet.

Vid partiellt arvskifte förblir den oskiftade egendomen i dödsboets besittning. Då lönar det sig att ansöka om förtydligande lagfart på den.

Vem ansvarar för lagfart?

När du lånar pengar för att köpa en ny fastighet eller när du tar ytterligare lån på en fastighet du redan äger, vill banken ha en säkerhet – det vill säga pant – för bolånet. Du kan använda fastigheten du köper eller en fastighet du redan äger som den säkerheten. Men eftersom du inte fysiskt kan lämna in fastigheten till banken blir lösningen ett pantbrev.

Pantbrevet är med andra ord ett juridiskt bevis på att banken har en säkerhet i den belånade delen av din fastighet, och för att få pantbrevet gör du en inteckning på ett visst belopp i fastigheten. Om du missköter amorteringen eller betalningen av bolåneräntan kan banken begära utmätning i din fastighet, vilket betyder att du kan bli tvungen att sälja den.

Vem skriver lagfart?

En animerad film som hjälper dig som vill ansöka om lagfart.

Du som har e-legitimation kan göra din ansökan, eller hjälpa någon annan att ansöka, via vår e-tjänst. När du ansöker om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav via e-tjänsten ska den bifogade förvärvshandlingen, eventuella fullmakter och medgivanden vara elektroniska kopior av originalhandlingarna.

Det innebär att du ska skanna eller fotografera handlingarna i original och bifoga dem som filer. Du ska också intyga i e-tjänsten att det är elektroniska kopior av originalhandlingarna som är bifogade. Det gör du genom att bocka i en särskild ruta i e-tjänsten när du bifogat filerna.

Ansöker du via e-tjänsten ska du inte skicka några handlingar till oss per post.

Vad är lagfart juridik?

Om du har förvärvat en fastighet, till exempel genom köp, ska du ansöka om lagfart för att registrera att det är du som är ägare till fastigheten. Ansökan ska göras inom tre månader hos Lantmäteriet som är den ansvariga myndigheten för lagfartsärenden. Ansökan kan göras antingen via e-legitimation eller genom blankett hos Lantmäteriet. 

Det kan dessutom vara bra att känna till att det finns ett fastighetsregister, lagfartsregister. Det visar hur marken i Sverige är indelad och vem som äger vad. Det går att begära ut handlingar från registret genom kontakt med Lantmäteriet.

Kan två stå på lagfart?

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Kan man äga en fastighet utan lagfart?

Vad är lagfart och vad kostar det?

En lagfart är ett registrerat bevis på vem som äger en fastighet. Lagfart registreras hos Lantmäteriet och du måste enligt lag registrera lagfart inom 3 månader efter köp eller överlåtelse. Om du istället köper en så kallad tomträtt, ska du ansöka om inskrivning av tomträttsinnehav. Oftast hjälper din bank dig med ansökan om lagfart i samband med tillträdet av fastigheten. Din mäklare kan också hjälpa dig med ansökan.

Vem betalar lagfart?

När du tar ett bolån för att köpa hus fungerar fastigheten som säkerhet för lånet. Pantbrev är ett värdebevis som används som säkerhet när du ska ta bolån för att köpa hus eller tar ytterligare lån på en fastighet du redan äger. Pantbrevet är med andra ord ett juridiskt bevis på att banken har en säkerhet i den belånade delen av din fastighet, och för att få pantbrevet gör du en inteckning på ett visst belopp i fastigheten.

Ett pantbrev är alltid knutet till en specifik fastighet och tas därför över av den nya ägaren när huset säljs. Kontrollera med mäklaren vilka pantbrev som finns på en fastighet inför ett köp. Om de pantbrev som finns i huset är mindre än det belopp du vill låna, behöver du ansöka om inteckning, för att få ut ytterligare pantbrev.

Kostnaden för pantbrev beror på hur mycket tidigare ägare av fastigheten har tagit i pantbrev. Om den tidigare ägaren har tagit stora pantbrev på huset så kan det betyda att du inte behöver ta ut så mycket och får därför en lägre kostnad. 

Lantmäteriet hjälper till att utfärda nya pantbrev mot en avgift. Kostnaden för att ta ut nya pantbrev är 2 procent av lånebeloppet, en så kallad stämpelskatt. I tillägg tar Lantmäteriet ut en handläggningsavgift som i dagsläget ligger på 375 kronor per pantbrev. 

Räkneexempel:Den förra ägaren har tagit ut pantbrev på 1 miljon kronor och du vill belåna huset med två miljoner kronor. Då behöver du ta nya pantbrev på 1 miljon kronor. Det vill säga: 1 000 000 x 0,02 + 375 = 20 375 kronor.

Hur bokför man lagfart?

Den som får äganderätten till fast egendom ska ansöka om inskrivning av förvärvet, så kallad lagfart. Detta gäller oavsett om det är en människa eller en juridisk person som förvärvar fastig­heten samt ­oavsett om fastigheten förvärvas genom köp, byte, gåva, arv, bodelning, fusion eller på något annat sätt. Även underåriga och dödsbon kan få lagfart för en fastighet.

Vid ett så kallat transportköp, dvs ett köp där den förvärvade fastigheten eller tomträtten överlåts vidare utan något annat tillägg till eller någon annan ändring i köpevillkoren än tiden för tillträdet och betalningen, tas inte någon stämpelskatt ut för den första överlåtelsen. Andra ändringar av köpevillkoren än här angivna innebär att skattefriheten för transportköpet går förlorad.

Kan man dela på lagfart?

När fastighetens ägare avlider lönar det sig att registrera dödsbodelägarnas namn i lagfartsuppgifterna. Detta görs genom att ansöka om förtydligande lagfart. När uppgifterna är tidenliga är det lättare att sköta dödsboets ärenden.

Om dödsboet vill sälja en fastighet kan delägarnas äganderätt kontrolleras direkt från lagfartsbeviset och man behöver inte ge bouppteckningsinstrumentet till köparen för lagfartens skull.

När räknas man som ägare av en fastighet?

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / VW / Y / Z / Å / Ä / Ö

Akt - Samling av alla handlingar i ett ärende.

Kan man se vem som har lagfart?

I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

 • Privatpersoner
 • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

Hur ser man vem som har lagfart?

Registret innehåller dessutom information om adresser, byggnader och fastighetstaxering. Överskådlig beskrivning av fastighetsregistrets innehåll.

Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar.

Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan som uppdateras löpande.

Är lagfart avdragsgillt?

En lagfart är ett dokument med information som rör ditt fastighetsköp. Det visar bland annat vem som äger fastigheten, hur köpet gick till, köpeskillingen och fastighetens historik. Lagfarten ska även ha med giltiga köpehandlingar – det vill säga originalavtalet för köpet. Vid överlåtelse av tomträtt behöver du också en lagfart som ägarbevis.

Enligt lag ska en lagfart registreras senast tre månader efter att ni undertecknat köpekontraktet. Ansökan skickas till Lantmäteriet. Din bolånebank – förutsatt att du har en sådan – hjälper vanligen till med ansökan och registreringen av lagfarten.

När du köper en fastighet behöver du en lagfart som bevisar att du är den rättmätiga ägaren.

Kan man sälja ett hus utan lagfart?

När du köper ett hus ansöker du om att bli registrerad som fastighetens ägare hos Lantmäteriet. Lagfarten är själva beviset på att du äger din fastighet. Kostnaden för en lagfart kallas för stämpelskatt. Den ligger på 1,5 % av köpeskillingen eller taxeringsvärdet, beroende på vilket som är högst. Du betalar också en avgift för ansökan på 825 kronor. Banken brukar hjälpa till med ansökan om lagfart.

När du tar ett lån hos banken för ditt hus kan du behöva använda fastigheten som pant, som säkerhet för lånet. Banken sköter i de flesta fall ansökan om inteckning. Pantbrevet är själva beviset på att inteckning beviljats. Ett bevis på att banken äger en del av din bostad, den del som är belånad. De gör att om du missköter betalningen av dina lån kan banken kräva att du säljer bostaden för att de ska få tillbaka det utlånade beloppet. Om säljaren redan har lån på huset kan det finnas pantbrev som du kan ta över. Då är det mellanskillnaden mellan befintliga pantbrev och ditt bolån som behöver intecknas. Det är alltså ekonomiskt fördelaktigt om det redan finns pantbrev på huset. Nya pantbrev kostar två procent i stämpelskatt av pantbrevets belopp samt en avgift på 375 kronor. Banken kan ofta hjälpa till med uttag av nya pantbrev.

Vem står som ägare på ett hus?

I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

 • Privatpersoner
 • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.