:

När ska sambo begära bodelning vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

 1. När ska sambo begära bodelning vid dödsfall?
 2. Vad har en sambo rätt till vid dödsfall?
 3. Vem kan begära bodelning vid sambos dödsfall?
 4. Vad innebär bodelning vid dödsfall sambo?
 5. Måste man göra en bodelning vid dödsfall?
 6. Hur lång tid efter kan man begära bodelning?
 7. Hur räknar man ut bodelning sambo?
 8. Har sambo rätt till halva huset?
 9. Kan man göra bodelning själv vid dödsfall?
 10. Kan man neka bodelning vid dödsfall?
 11. Kan man skriva bodelning själv?
 12. Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?
 13. Kan man göra bodelning själv?
 14. Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?
 15. Hur gör man en bodelning själv?

När ska sambo begära bodelning vid dödsfall?

Efterlevande sambo är också den enda som kan begära att få överta gemensam bostad och gemensamt bohag. Den avlidnes arvingar och testamentstagare ska då ersättas med värdet för det som övertas. Om den kvarlevande sambon äger mer än hälften av samboegendomen kan det vara en fördel att vid dödsfall inte begära bodelning, eftersom man då får behålla mer än hälften av samboegendomen.

Vad har en sambo rätt till vid dödsfall?

Efterlevande sambo är också den enda som kan begära att få överta gemensam bostad och gemensamt bohag. Den avlidnes arvingar och testamentstagare ska då ersättas med värdet för det som övertas. Om den kvarlevande sambon äger mer än hälften av samboegendomen kan det vara en fördel att vid dödsfall inte begära bodelning, eftersom man då får behålla mer än hälften av samboegendomen.

Vem kan begära bodelning vid sambos dödsfall?

Det sambor kan göra för att skydda varandra vid dödsfall är att upprätta ett inbördes testamente med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande sambon ärver egendomen och kan spendera den efter önskan. Men egendomen kan inte testamenteras bort eller ges bort i gåva till en allt för stor del. Det beror på att egendomen ska fördelas på arvtagarna till den avlidne sambon den dag den efterlevande sambon avlider.

Ett inbördes testamente kan aldrig ge ett fullt lika starkt skydd som äkta makar har utan bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott direkt. Ett annat alternativ som finns öppet för sambor är att skriva sambon som förmånstagare till pensioner och livförsäkringar. 

Vad innebär bodelning vid dödsfall sambo?

Det är endast sambors gemensamma bostad och bohag som omfattas av sambolagen (2003:376). Lagen innehåller definitioner av vad som är ett samboförhållande (1 § sambolagen) och när ett samboförhållande ska anses ha upphört (2 § sambolagen).

Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Om bostaden eller bohaget inte har förvärvats för gemensam användning ingår egendomen inte i samboegendomen.

Om en bodelning enligt sambolagen ska ske, ingår endast samboegendom i bodelningen.

Måste man göra en bodelning vid dödsfall?

Enligt arvsreglerna har den efterlevande maken normalt rätt att med fri förfoganderätt överta alla tillgångar efter den avlidne maken. Den efterlevande maken har också rätt att behålla sina egna tillgångar. Det är endast när den avlidne efterlämnar särkullbarn, eller då den avlidne har upprättat ett testamente till någon annan som den efter­levande maken inte alltid har rätt att behålla samtliga tillgångar.

Då någon avlider måste de efterlevande se till att en bouppteckning upprättas. Det kan exempelvis vara en granne eller en jurist. I bouppteckningen ska det framgå vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Dödsbodelägarna ska se till att skulderna betalas innan arvet skiftas. Läs mer om bouppteckningen i avsnittet Bouppteckning längre fram.

Hur lång tid efter kan man begära bodelning?

Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtal. Ibland räcker det med en enklare bodelningshandling. Så kan det t ex vara när makar har ett äktenskapsförord där det har avtalats att all makarnas respektive egendom är enskild, eller då ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Det händer ibland att ingen bodelning efter skilsmässa görs att den ena maken återkommer efter flera år och begär att det ska göras. Till skillnad från i samboförhållanden finns det ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det betyder i praktiken att det alltså går att bodela långt efter en skilsmässa. Kanske stod den ena maken som ägare av en fastighet under äktenskapet, behöll den efter skilsmässan för att senare vilja sälja den. Det är Inskrivningsmyndigheten som beviljar lagfarter och de kommer då att fråga den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

Hur räknar man ut bodelning sambo?

Om du och din sambo tillsammans äger en bostad finns det 3 sätt du kan lösa situationen om antingen du eller din sambo vill flytta från bostaden, så att den part som flyttar från bostaden blir kompenserad på ett korrekt sätt.

Nedan pratar vi mer om de sätt att köpa ut sin sambo som precis nämnts i större detalj.

Har sambo rätt till halva huset?

2022-12-20

En ny dom i HD konstaterar att sambo kan bli av med halva bostadsrätten som denne är ensamägare till.

Kan man göra bodelning själv vid dödsfall?

Grund­re­geln är att bo­del­ning alltid ska ske vid skils­mäs­sa och döds­fall. Vid bo­del­ning reder man ut vilken egen­dom som är den ef­ter­le­van­de makens egen­dom och vilken egen­dom som hör till den av­lid­ne makens dödsbo. Ar­ving­ar­na ärver endast egen­dom som till­hör döds­bo­et.

När ett äk­ten­skap ingås blir allt det ma­kar­na äger gif­to­rätts­gods. Det in­ne­bär att när äk­ten­ska­pet upphör genom döds­fall eller äk­ten­skaps­skill­nad delas egen­do­mens värde lika mellan döds­bo­et och ef­ter­le­van­de maken.

Bo­del­ning­en om­fat­tar allt gif­to­rätts­gods som ma­kar­na hade vid döds­tid­punk­ten. Det har ingen be­ty­del­se vem som har köpt egen­do­men eller fått egen­do­men i arv eller gåva.

Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan du göra något till en­skild egen­dom. Det in­ne­bär att den egen­do­men inte ska räknas med i bo­del­ning­en och ska inte delas lika mellan den ef­ter­le­van­de maken och döds­bo­et. 

Kan man neka bodelning vid dödsfall?

När ett äktenskap tar slut ska makarnas egendom fördelas i en bodelning. Den egendom som fördelas i bodelningen är makarnas giftorättsgods. En bodelning ska göras både efter skilsmässa och dödsfall, men reglerna för hur bodelningen bör gå till skiljer sig åt en aning. När bodelningen sker med anledning av att den ena maken har avlidit är det dennes arvingar eller universella testamentstagare som inträder i den avlidnes ställe. Om den efterlevande maken är enda arvinge behöver ingen bodelning göras. 

Kan man skriva bodelning själv?

Så här skriver ni ett bodelningsavtal

En bodelning innebär kortfattat att ni i ett avtal, som kallas “bodelningsavtal”, skriver ner alla tillgångar och skulder ni har den dag er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten (den så kallade “brytdagen”).

Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?

Enligt arvsreglerna har den efterlevande maken normalt rätt att med fri förfoganderätt överta alla tillgångar efter den avlidne maken. Den efterlevande maken har också rätt att behålla sina egna tillgångar. Det är endast när den avlidne efterlämnar särkullbarn, eller då den avlidne har upprättat ett testamente till någon annan som den efter­levande maken inte alltid har rätt att behålla samtliga tillgångar.

Då någon avlider måste de efterlevande se till att en bouppteckning upprättas. Det kan exempelvis vara en granne eller en jurist. I bouppteckningen ska det framgå vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Dödsbodelägarna ska se till att skulderna betalas innan arvet skiftas. Läs mer om bouppteckningen i avsnittet Bouppteckning längre fram.

Kan man göra bodelning själv?

Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna begär att en sådan ska utföras. Om ni är överens om hur ni vill göra uppdelningen kan ni sköta hela processen själva. Ni måste skriva avtal i vissa fall, till exempel om ni äger en fastighet som ska delas upp.

Tips! Om ni är överens om bodelningen behöver ni inte anlita någon bodelningsförrättare eller advokat, utan kan sköta hela bodelningen själva.

Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av en expert kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat eller jurist som sköter bodelningen åt er. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse mellan parterna. Om ni inte kommer överens gör bodelningsförrättaren en tvångsdelning.

Ni som ska göra bodelning ska göra en utredning av de tillgångar och skulder som ni hade vid den tidpunkt då ni ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde, vid dödsfallet eller då ansökan skickas in. Dessa tillgångar och skulder ska skrivas upp i en bouppteckning.

Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?

När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert gemensamma liv. Det är något som sker genom bodelning. Även om det inte finns ett lagligt krav på bodelning är det något som rekommenderas, så att ni båda två slutar så jämlikt som möjligt. På denna sida ger vi dig vägledning i allt som har med bodelning att göra, både när det gäller bodelning för gifta som skiljer sig och för sambor som separerar.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Hur gör man en bodelning själv?

Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.