:

Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 2. Hur lång tid tar det innan en bouppteckning blir klar?
 3. Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?
 4. Hur vet man att bouppteckningen är klar?
 5. När ska arvet betalas ut?
 6. Vem ska betala för bouppteckning?
 7. Hur lång tid tar det för banken att betala ut arv?
 8. Vad händer när bouppteckningen är klar?
 9. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 10. När ska ett dödsbo vara klart?
 11. Hur mycket betalar man i skatt på arv?
 12. Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?
 13. Hur får man ut pengar efter bouppteckning?
 14. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 15. Måste man betala skatt på arv?

Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

Att ta hand om ett dödsbo kallas också för att för­val­ta ett dödsbo. Döds­bo­för­valt­ning­en går till enligt föl­jan­de steg:

 • Göra en bout­red­ning. Du un­der­sö­ker vilka till­gång­ar och skul­der som finns, om något tes­ta­men­te har skri­vits och vem som ska ärva med mera.
 • Upp­rät­ta en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment där det fram­går vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re samt vilka till­gång­ar och skul­der som den av­lid­ne hade. 
 • Föl­jan­de per­so­ner är döds­bo­de­lä­ga­re och an­sva­ri­ga för boupp­teck­ning och arv­skif­te:

  • Make/sambo
  • Legala ar­ving­ar, alltså de som enligt lag ska ärva den av­lid­ne
  • Uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re, alltså de som enligt ett tes­ta­men­te ska ärva den av­lid­ne

  Döds­bo­de­lä­gar­na måste ge­men­samt ta hand om döds­bo­et. Under för­valt­ning­en av döds­bo­et måste flera beslut tas. Det kan vara om att sälja vär­de­pap­per, av­slu­ta bank­kon­ton, hur till­gång­ar­na ska för­de­las och mera. Ef­tersom för­valt­ning­en ska ske ge­men­samt måste döds­bo­de­lä­gar­na vara över­ens. 

  Om döds­bo­de­lä­gar­na inte kommer över­ens om hur arvet ska delas upp kan en skif­tes­man utses av tings­rät­ten. En av döds­bo­de­lä­gar­na måste då ansöka om skif­tes­man. 

  En skif­tes­man vär­de­rar arvet och för­de­lar det mellan ar­ving­ar­na. Att ansöka om en skif­tes­man kostar 900 kronor och görs hos tings­rät­ten. En skif­tes­man har rätt till arvode för sitt arbete. 

  Hur lång tid tar det innan en bouppteckning blir klar?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?

  När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

  En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

  Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

  Hur vet man att bouppteckningen är klar?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  När ska arvet betalas ut?

  Första steget mot att kunna få ett arv är bouppteckningen. När någon har dött ska man upprätta en bouppteckning. Denna bouppteckning ska registreras hos Skatteverket innan man kan börja avveckla dödsboet. Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket kan man påbörja boets avveckling. Vad som sker i denna fas är beroende av hur tillgångarna i dödsboet ser ut. Kanske finns där en fastighet som ska säljas? Eller aktier som ska säljas? En skatteberäkning måste kanske till för säkerställa att man behåller tillräckligt med medel i boet för att betala kommande skulder? Det ser olika ut hur snabbt det går innan ett arv kan betalas ut. Om det finns flera dödsbodelägare behöver ni komma överens om hur ni ska fördela kvarlåtenskapen i ett så kallat arvskifte. Alla dödsbodelägarna behöver godkänna arvskiftet innan arvet kan betalas ut.

  Vem ska betala för bouppteckning?

  Det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans ska se till att en boupp­teck­ning blir gjord. Döds­bo­de­lä­gar­na kan själva välja att göra boupp­teck­ning­en. Det är då enklast att den person som bäst känner till den av­lid­nes eko­no­mi och ägande gör sam­man­ställ­ning­en. Det kan ex­em­pel­vis vara part­ner eller en bröstar­vinge. Det är oftast inte sär­skilt svårt och det finns mycket stöd att få om det skulle be­hö­vas. 

  Det går också att anlita en jurist eller ta hjälp av be­grav­nings­by­rå som ofta har en egen jurist eller sam­ar­be­te med en ju­rist­by­rå. Du kan också välja att låta någon annan ut­om­stå­en­de som du litar på göra boupp­teck­ning­en. 

  Insikt: Nor­disk studie: En­kel­het vik­tigt för svens­kar när dom gör boupp­teck­ning

  Kost­nad för boupp­teck­ning kan va­ri­e­ra stort och beror på vem du väljer att anlita och den tid som krävs för ar­be­tet. Det kan ta olika lång tid be­ro­en­de på hur till­gång­ar och skul­der i dödsbo ser ut, om det finns mycket att gå igenom och reda ut.

  Om ett dödsbo har många döds­bo­de­lä­ga­re kan det också be­hö­vas extra tid för att ta reda på vem som ska ärva, jäm­fört med ett dödsbo som bara har en eller ett par nära ar­ving­ar. 

  En jurist tar i regel från 1 500–1 600 kr i timmen, och även en enkla­re boupp­teck­ning tar åt­minsto­ne några timmar. Kost­nad för boupp­teck­ning kan därför börja på runt 4 000 kr och kosta upp mot det dubbla eller mer om det är kom­pli­ce­rat. 

  Hur lång tid tar det för banken att betala ut arv?

  Har den avlidna haft tillgångar i banken i form av pengar görs en överföring till dödsbodelägarna. Om det har varit andra tillgångar, exempelvis aktier eller liknande kan dödsbodelägarna välja att sälja aktierna eller fördela aktierna så som de är. Har den avlidna placerat pengar i fondkonto eller ISK behöver du som dödsbodelägare även öppna sådana konton.

  För att banken ska kunna göra en utbetalning av arvskifte och fördela pengarna, värdepapper m.m. till dödsbodelägarna behöver du boka tid och besöka ett bankkontor. Du måste även ta med dig vissa handlingar.

  Vad händer när bouppteckningen är klar?

  Vid en bouppteckning går delägarna i dödsboet igenom dödsboets ekonomiska tillgångar och skulder. Sedan skriver du detta i en förteckning som ingår i bouppteckningen.

  Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket. Det är först när detta är gjort som det går att avsluta bankkonton, få lagfart på en fastighet och göra ett arvskifte.

  Måste man ange lösöre i bouppteckning?

  En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

   En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

  Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

  Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

  När ska ett dödsbo vara klart?

  Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

  När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

  Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

  Hur mycket betalar man i skatt på arv?

  1. Arvs- och gåvoskatten – en enig riksdag; från vänster till höger, avskaffade dem i december 2004.

  2. Förmögenhetsskatten – infördes 1947 och avskaffades 2007. När den tillkom, var den ett effektivt verktyg för att jämna ut inkomstskillnader i Sverige.

  3. Fastighetsskatten – länge ett irritationsmoment för många villaägare, främst i storstäderna. Den ersattes med en kommunal fastighetsavgift den 1 januari 2008.

  Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?

  Juridik vid dödsfall

  Vi har gjort bouppteckning efter vår far, efter att allt är klart så hittade jag ett testamente. Kan man påverka det som redan gjort? Eventuellt har jag hittat ett konto utomlands. Skulle jag då kunna använda testamentet utan att de som inte skulle ha något får reda på det? Endast 2 av 4 skulle ärva vår far. Tack för ett svar.

  Hur får man ut pengar efter bouppteckning?

  Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

  Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  Hej, tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

  För att kunna besvara din fråga kommer vi behöva använda oss av ärvdabalken (ÄB). Där framgår det att en bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Det är vidare dödsbodelägare som förvaltar och företräder dödsboet (18 kap. 1 § ÄB). Dödsbodelägare är exempelvis efterlevande make, legala arvingar och universella testamentstagare.

  Måste man betala skatt på arv?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen. Du skriver att stugan inte sålts till din syster, utan att hon tar över ägandet. Hade det varit så att du efter arvsskiftet sålt hälften av stugan till din syster hade detta räknats som en kapitalvinst (41 kap 2 § inkomstskattelagen). Kapitalvinster beskattas med 30 % (65 kap 7 § inkomstskattelagen).