:

Måste man ha Not om anställda?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ha Not om anställda?
 2. Hur beräkning antal anställda årsredovisning?
 3. Hur räknar man ut antalet årsarbetare?
 4. Vilka noter måste vara med i en årsredovisning k2?
 5. Hur räknar man Medelantal anställda?
 6. Vad är medelantal anställda?
 7. När måste man redovisa enligt K3?
 8. Hur många måste skriva under årsredovisning?
 9. Vilka måste skriva under en årsredovisning?
 10. Hur räknar man ut omsättning per anställd?
 11. Hur räknar jag ut Medeltalet anställda?
 12. När väljer man K2 eller K3?
 13. Vad är skillnaden mellan K2 och K3?
 14. Måste alla i styrelsen skriva under årsredovisningen samma dag?
 15. Måste alla styrelseledamöter skriva under årsredovisningen samma dag?

Måste man ha Not om anställda?

Noter är en obligatorisk del i en årsredovisning. Tilläggsupplysningar lämnas i både resultat- och balansräkning. Detta görs i form av noter med tydlig hänvisning till de olika posterna i balans- och resultaträkningen.

Syftet med noter är att de ska komplettera årsredovisningens övriga delar och tillsammans ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.

 • Avskrivning

  • Materiella anläggningstillgångar

  • Immateriella anläggningstillgångar

 • Tjänste- och entreprenaduppdrag

 • Anskaffningsvärde för egentillverkade varor

Hur beräkning antal anställda årsredovisning?

I sitt sommarprogram berättade Fredrik Reinfeldt bland annat att han har startat företag. Han hade lite roligt över sitt eget bolagsstämmoprotokoll där han var den ende aktieägaren, valdes till såväl ordförande som protokollförare samt att det i protokollet noterades att alla beslut fattats enhälligt.

När Fredrik ska upprätta årsredovisning ska han bland annat som tilläggsupplysning ange hur många anställda företaget har haft i medelantal. Jag vet inte, men gissar att det bara är Fredrik som bidrar till intäkterna i företaget. Hur många är då Fredrik räknat i medelantal anställda?

Hur räknar man ut antalet årsarbetare?

Krav på noter finns framför allt i 5 kap. ÅRL. Samtliga företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4-24 §§ ÅRL. Noterna får inte lämnas på annan plats i årsredovisningen. Om inte något annat följer av kravet på överskådlighet, (2 kap. 2 § ÅRL) ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning (dvs. notnumret) ska göras vid de poster som noterna hänför sig till.

Bestämmelserna i K2 grundar sig på de notkrav som återfinns i framför allt i 5 kap. ÅRL. Under detta uppslagsord redovisas upplysningskravet per ämnesområde oavsett om kravet återfinns i ÅRL, i K2 eller om K2 är förtydligande till ÅRL.

Vilka noter måste vara med i en årsredovisning k2?

Krav på noter finns framför allt i 5 kap. ÅRL. Samtliga företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4-24 §§ ÅRL. Noterna får inte lämnas på annan plats i årsredovisningen. Om inte något annat följer av kravet på överskådlighet, (2 kap. 2 § ÅRL) ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning (dvs. notnumret) ska göras vid de poster som noterna hänför sig till.

Bestämmelserna i K2 grundar sig på de notkrav som återfinns i framför allt i 5 kap. ÅRL. Under detta uppslagsord redovisas upplysningskravet per ämnesområde oavsett om kravet återfinns i ÅRL, i K2 eller om K2 är förtydligande till ÅRL.

Hur räknar man Medelantal anställda?

Det finns ett notkrav (upplysningskrav) i 5 kap. 20 § årsredovisningslagen (1995:1554) där det står:

"En upplysning ska lämnas om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Lag (2015:813)"

Men ingen vägledning om på vilket sätt detta medeltal ska beräknas. Förarbetena till årsredovisningslagen hänvisar till att den här formuleringen i huvudsak överensstämmer med gamla aktiebolagslagen, men där finns ingen beräkningshjälp heller..

Uträkningen kan göras på 3 olika sätt. Du kan välja vilket du vill som du tycker är enklast och smidigast för dig.

 • 1. Baserat på antalet tjänster på företaget omräknat till heltidstjänster. Har du två deltidsanställda på halvtid har du alltså haft 1 anställd i medeltal under året.

Vad är medelantal anställda?

I årsredovisningen ska det anges hur många anställda i medelantal företaget haft under året. En heltidstjänst som jobbat hela året räknas som en person. Har en eller flera personer börjat eller slutat under året måste du göra en liten räkneövning för att få fram medelantalet anställda. 

Du kan göra det på några olika vis. Här är två exempel:

När måste man redovisa enligt K3?

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) är huvudregelverket för de företag som är skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt 6 kap. 1 § BFL. Det gäller dock inte företag som ska upprätta en redovisning baserad på internationella redovisningsregler enligt IAS-förordningen (Europaparlamentets och rådets för­ordning [EG] nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämp­ning av internationella redovisningsstandarder). Företag som omfattas av IAS-förordningen ligger utanför Bokföringsnämndens normgivning i frågor om att upprätta årsredovisning och koncernredovisning. Dessa företag ska följa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation Redovisning för juridiska personer. Företag som frivilligt valt att tillämpa rekommendationen från Rådet för finansiell rapportering får inte heller tillämpa K3 (BFNAR 2012:1 punkt 1.3).

K3 ska inte heller tillämpas av de mindre företag som har valt att tillämpa de förenklade redovisningsreglerna i K2 Årsredovisning (BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag).

Det allmänna rådet BFNAR 2012:1 gäller för samtliga företagsformer. Det har därför kompletterats med ett särskilt kapitel för stiftelser (kapitel 36) och ett för ideella föreningar och registrerade trossamfund (kapitel 37) för att tillgodose deras särart.

Hur många måste skriva under årsredovisning?

Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och eventuell VD – som har dessa funktioner just vid undertecknandetillfället. En styrelseledamot eller vd kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen. Detta måste göras av denne personligen, annars godtas inte årsredovisningen hos Bolagsverket. En styrelseledamot kan inte heller vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska ledamoten ändå skriva under årsredovisningen och lämna in den avvikande meningen tillsammans med årsredovisningen. 

Vilka måste skriva under en årsredovisning?

En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys (2 kap. 1 § ÅRL). Den ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form och vara skriven på svenska. Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Om företaget är i likvidation ska detta anges (2 kap. 5 § ÅRL).

Hur räknar man ut omsättning per anställd?

För att ge en definition för nettoomsättning måste vi först förklara begreppen omsättning och bruttoomsättning.

När man pratar om företagets omsättning syftar man på den totala summan intäkter från försäljningen av varor och tjänster under en viss period (månad, kvartal eller år), det vill säga bruttoomsättningen. Med andra ord är bruttoomsättning och omsättning samma sak.

Vad gäller nettoomsättning är den lika med bruttoomsättningen minus moms, skatter och andra avdrag (som vi beskriver i detalj längre ner). Intäkterna ska komma från den normala verksamheten som bedrivs i Sverige.

Som tidigare nämnt är nettoomsättningen summan av intäkterna från sålda varor och utförda tjänster från företagets normala verksamhet minus moms, skatt och andra avdrag. Det är bara intäkterna från näringsverksamhet som ingår i begreppet.

För att du ska få en sann bild av nettoomsättningen ska du bokföra alla intäkter på rätt period, det vill säga de ska periodiseras. På så sätt inkluderar perioden för all aktuell försäljning även, om betalningen kommer senare.

Hur räknar jag ut Medeltalet anställda?

Olika redovisningsregler gäller för olika företag. Gränsvärdena har betydelse i bokföringslagen för om vissa bok­föringsskyldiga ska upprätta årsredovisning eller inte. I årsredovisningslagen påverkar gränsvärdena bl.a. vilka tilläggsupplysningar som företaget är skyldigt att lämna. Gränsvärden finns även i lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen och aktiebolagslagen.

När väljer man K2 eller K3?

Alla aktiebolag i Sverige behöver tillämpa något av regelverken K2, K3 eller IFRS. För den stora mängden onoterade bolag är det främst K2 eller K3 som gäller. Valet mellan dessa kan kännas självklart för de flesta, men många har mycket att vinna på att välja rätt - helst från start, men även vid ett byte vid ett senare tillfälle. 

Storleken på företaget idag och i framtiden men även vilken verksamhet företaget bedriver kan och bör påverka valet av redovisningsregelverk. Det kan inträffa händelser där företagets årsredovisningar granskas extra noggrant. Konkurs, likvidation, skatterevision eller domstolsprocess är några sådana tillfällen. Nedan förklarar vi bakgrunden och vad man behöver tänka på vid byte av redovisningsregelverk.

Vad är skillnaden mellan K2 och K3?

Generella skillnader mellan K3 (BFNAR 2012:1) och K2 (BFNAR 2016:10).

K3 är principbaserat medan K2 är regelbaserat. K3 innehåller ett kapitel där begrepp som Tillgång, Skuld, m.m. definieras. När en tolkningsfråga avseende redovisning ska avgöras och det allmänna rådet inte ger tydlig vägledning måste frågan besvaras utifrån de principer och definitioner som finns i kapitel 2. Det ger upphov till mer tolkningsfrågor och resonemang än i K2.

Måste alla i styrelsen skriva under årsredovisningen samma dag?

Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och eventuell VD – som har dessa funktioner just vid undertecknandetillfället. En styrelseledamot eller vd kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen. Detta måste göras av denne personligen, annars godtas inte årsredovisningen hos Bolagsverket. En styrelseledamot kan inte heller vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska ledamoten ändå skriva under årsredovisningen och lämna in den avvikande meningen tillsammans med årsredovisningen. 

Måste alla styrelseledamöter skriva under årsredovisningen samma dag?

Att inte upprätta och skriva under årsredovisningen i tid är ett bokföringsbrott som styrelsen kan åtalas för. Om ni till exempel skulle skjuta på stämman är det ändå viktigt att föreningen upprättar och skriver under årsredovisningen senast sex månaderna från utgången av räkenskapsåret eller den tidigare tidpunkt som framgår av stadgarna.