:

Kan man fakturera retroaktivt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man fakturera retroaktivt?
 2. Hur lång tid efteråt kan man fakturera?
 3. Hur lång tid efter kan man kräva betalning?
 4. Vad händer om man är sen med en faktura?
 5. Kan man fakturera moms i efterhand?
 6. Får man fakturera med 10 dagar?
 7. Är företag skyldiga att skicka påminnelse?
 8. Hur lång tid har hantverkare på sig att fakturera?
 9. Hur länge kan ett företag kräva betalning för en faktura?
 10. Hur lång förfallotid faktura?
 11. När måste man ställa ut en faktura?
 12. Hur långt i efterhand kan ett företag fakturera?
 13. Får man dra moms utan kvitto?
 14. Kan man kräva 30 dagars betalningsvillkor?
 15. När brukar företag betala fakturor?

Kan man fakturera retroaktivt?

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgstaxan grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Du kan själv ändra din inkomst genom att logga in i Hypernet.

Hur lång tid efteråt kan man fakturera?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Hur lång tid efter kan man kräva betalning?

Privaträttsliga skulder som företagen driver in hos konsumenter och som grundar sig på beviljande av lån eller anskaffning av varor eller tjänster är konsumentfordringar.

 • Preskriptionstiden för en skuld är i regel tre år från det att skulden förfallit till betalning eller varan överlåtits.
 • Preskriptionstiden för en skuld är fem år, om en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom har meddelats för skulden.

I regel kan preskriptionen av en skuld avbrytas. Efter att preskriptionen har avbrutits börjar en ny, lika lång preskriptionstid som kan avbrytas.

Vad händer om man är sen med en faktura?

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att det inte är något fel med dem. Om något inte stämmer, hör omedelbart av dig till företaget så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsanmärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.

Kan man fakturera moms i efterhand?

På fakturan skriver du in en lämplig benämning på raden och anger momsbeloppet i rutan Summa längre ut till höger på raden. Skriv in 0 i kolumnen Momskod och ändra försäljningskontot till det momskonto som ska användas.

Är det så att du återkommande kommeratt fakturera enbart moms så kan du lägga upp en artikel för detta i ditt artikelregister. Du behöver lägga upp en ny artikelkontering som du kopplar till artikeln för att få korrekta värden för momssats och momskonto. Läs mer om hur du skapar en artikelkontering i Artikelkonteringar, kortläge. När du har en artikelkontering kopplad till din artikel för moms, kommer programmet automatiskt lägga in rätt värden för konto och momssats.

Får man fakturera med 10 dagar?

Det här måste varje faktura innehålla, enligt mervärdesskattelagen, för att du och dina kunder ska kunna redovisa och dra av moms:

 • Fakturadatum: Det datum som du skapade fakturan.

 • Fakturanummer: Ett unikt nummer för varje faktura, i en löpande nummerordning. Om du har ett faktureringsprogram skapas det automatiskt. Nummerserien måste vara löpande och i rätt ordning, du får inte hoppa över något nummer.

 • Ditt momsregistreringsnummer.

 • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen finns i ett annat land inom EU:s momsområde och använder sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms.

 • Ditt namn/företagsnamn och adress.

 • Köparens namn och adress.

 • Kortfattad beskrivning av uppdragets art och omfattning, vad du har gjort, och när.

 • Priset på det du sålt, exklusive moms. Specificera om du har sålt olika tjänster, dock inte om det är en klumpsumma som uppdragsgivaren betalar för ett tillhandahållande. Eventuella kostnader i samband med uppdraget som du fakturerar kunden, exempelvis för resor, ska också anges exklusive moms.

 • Momsnivå (vanligen 6 % eller 25 % för journalister) för uppdraget. Om du fakturerar kunden för kostnader i samband med uppdraget, exempelvis resor, gäller samma momsnivå för kostnaderna som för det du säljer, även om du själv betalat en annan momsnivå.

 • Momsbelopp som kunden ska betala. Du får inte bara ange totalpriset inklusive moms.

Är företag skyldiga att skicka påminnelse?

Om du inte betalar ett krav utan låter förfallodagen passera så kan företaget du ska betala till välja olika åtgärder. De kan antingen driva in skulden själva eller låta ett inkassoföretag sköta indrivningen. 

Inkassoföretag får inte agera hur de vill för att kräva dig på betalning utan är styrda av lagar och allmänna råd. Ett inkassoföretag ska normalt först skicka ett inkassokrav med en uppmaning till dig att betala in beloppet.

Hur lång tid har hantverkare på sig att fakturera?

Under sommaren 2011 (maj-juni med några tilläggsarbeten i augusti) hade jag en vvs-firma/rörmokare som installerade bergvärmepump i mitt hus, och i samband med detta även gjorde vissa andra rörarbeten.

Den ursprungliga överenskommelsen mellan mig och företaget var, att själva bergvärmepumpen och installationen av denna (inklusive kopplingar/anslutningar till denna) hade ett fast pris som vi var överens om, och tilläggsarbetena tillkom vid sidan om på löpande räkning + extramaterial. Låt oss säga att det rörde sig om, i runda slängar, 100tkr fast pris för den ena delen, och uppskattningsvis 30tkr för tilläggsdelen.

Hur länge kan ett företag kräva betalning för en faktura?

Köpa, hyra ut & sälja

Hej! Jag köpte en bok hos ett företag för ett par år sedan när jag började studera, samtidigt som jag köpte en rad andra böcker från andra företag. Fakturor för böckerna jag köpte kom och jag betalade dem, och jag tog för givet att det var samtliga då jag inte hörde något annat från någon. Nu har alltså företaget jag köpte boken hos två år senare hört av sig om att de saknar en betalning från mig, och jag vet inte vad jag ska göra. Måste jag gå tillbaka två år i mitt bankutdrag och ta reda på om jag har betalat eller ej, eller är det företaget som bär skulden för att de inte har hört av sig tidigare? Kan jag råka illa ut om jag ignorerar deras mail?

Hur lång förfallotid faktura?

Hej Eva,

När du väljer att köpa en vara eller en tjänst av ett företag godkänner du samtidigt deras betalningsvillkor. Om det står i villkoren att du har 30 dagars betalningstid kan du också argumentera för att du ska ha det på den korrekta fakturan som skickats till dig.

När måste man ställa ut en faktura?

Europeiska unionens (EU) gemensamma regler för fakturor vid mervärdesbeskattningen stiftades med rådets direktiv 77/388/EEG. Detta direktiv ändrades med direktivet 2001/115/EG. Även efter ändringarna gav direktivet EU-länderna till vissa delar flera olika tillämpningsalternativ och därför var faktureringsbestämmelserna inte enhetliga i EU-länderna.

Eftersom den första ändringen av direktivet inte helt uppnådde de mål som uppställdes godkände rådet 13.7.2010 direktivet 2010/45/EU om ändring av direktiv 2006/112/EU vad gäller reglerna om fakturering (faktureringsdirektivet). Detta direktiv innehåller ändringar som gäller skyldigheten att utfärda fakturor, innehållet i fakturor, förutsättningarna för elektronisk fakturering och förvaringen av fakturor. I faktureringsdirektivet finns bestämmelser om vilket EU-lands bestämmelser som tillämpas på faktureringen. Dessutom preciserar direktivet tidpunkten då skattefordran uppstår vid gemenskapsintern försäljning och gemenskapsinterna förvärv av varor samt bestämmelser som gäller omräkning av valuta.

Mervärdesskattelagen ändrades så att den motsvarar faktureringsdirektivet med lagen om ändring av mervärdesskattelagen 29.6.2012/399. Ändringarna träder i kraft 1.1.2013 och de tillämpas när skattens prestationsskyldighet har uppstått efter 31.12.2012.

Enligt bokföringslagen (1336/1997) är var och en som driver rörelse eller utövar yrke skyldig att föra bok över denna verksamhet. Enligt 1 § 1 mom. i mervärdesskatteförordningen ska den skattskyldige som är bokföringsskyldig registrera de affärshändelser som påverkar mervärdesskattens belopp i kronologisk ordning för att den skatt som ska betalas eller dras av ska fås fram. Registreringen görs enligt den tidpunkt då den skatt, som ska betalas eller dras av på basis av affärshändelserna, ska beaktas vid beräkningen av den skatt som ska redovisas för skatteperioden.

Den skattskyldige ska lägga upp sin bokföring så att de uppgifter som behövs för fastställande av skatten kan fås ur den. Bokföringen av de affärshändelser som inverkar på beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas eller dras av ska basera sig på verifikationer som avses i bokföringslagen med ytterligare beaktande av vad som i mervärdesskattelagen stadgas om verifikationer (209 § i mervärdesskattelagen).

Registreringarna kan göras i en särskild faktureringsbok eller annan bok så att deras samband med bokföringen enligt bokföringslagen kan konstateras utan svårigheter. Försäljningar och inköp som omfattas av olika skattesatser ska i den systematiska bokföringen utan svårighet kunna särskiljas från varandra.

I mervärdesskattelagens bestämmelser används begreppet faktura. I enlighet med mervärdesskattedirektivet räknas det i mervärdesskattelagen och i denna anvisning som en faktura förutom egentliga fakturor även övriga verifikationer som fungerar som fakturor. Som fakturor räknas även fakturor och alla verifikationer samt anmälningar som innehåller en ändring eller en hänvisning till den ursprungliga fakturan. En faktura kan utfärdas åt köparen i pappersform eller, om mottagaren samtycker, elektroniskt. Med en elektronisk faktura avses en faktura som ges och tas emot i elektroniskt format. EU-länderna för inte kräva särskilda förutsättningar för elektroniska fakturor.

En samlingsfaktura kan utfärdas för flera separata försäljningar av varor och tjänster.

En faktura kan bestå av flera separata handlingar. Därför måste den egentliga fakturan inte ha alla anteckningar som mervärdesskattelagen kräver om uppgifterna finns i en annan handling som både säljaren och köparen har. Också då är villkoret att den egentliga fakturan har en entydig hänvisning till denna handling. Man kan t.ex. i fakturan hänvisa till en följesedel som ges åt köparen på samma gång och där de sålda varorna har specificerats. Det räcker att handlingarna tillsammans uppfyller mervärdesskattelagens innehållskrav. Detta tillämpas dock inte på distansförsäljning eller gemenskapsintern försäljning av varor och inte heller på sådan försäljning av varor eller tjänster i ett annat EU-land, för vilken köparen på basis av omvänd skattskyldighet är skattskyldig. I de fakturor som utfärdas för dessa försäljningar måste alla betalningsuppgifter som krävs finnas.

Hur långt i efterhand kan ett företag fakturera?

Av mervärdesskattelagen framgår i vilka fall det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som kan utfärda den. För vissa omsättningar finns en tidsfrist för att utfärda fakturan.

Får man dra moms utan kvitto?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Kan man kräva 30 dagars betalningsvillkor?

Den 16 mars blir det lag på högst 30 dagars betaltid mellan företag. Den nya lagen innebär dessutom rätt att ta ut en förseningsavgift på 450 kronor direkt när fakturan förfaller till betalning.

Företagen har ofta problem med kunder som ej betalar i tid. Det är oftast storföretag och offentliga sektorn som är sämst att betala sina fakturor i tid. Nu införs en lag på högst 30 dagars betalningstid. Detta efter att EU-kommissionen redan 1995 uppmanade sina medlemsländer till krafttag mot sena betalningar. För två år sedan infördes ett EU-direktiv som medlemsländerna måste införa som nationell lag. Lagen mot sena betalningar införs den 16 mars 2013, då EU:s tidsgräns går ut.

När brukar företag betala fakturor?

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att det inte är något fel med dem. Om något inte stämmer, hör omedelbart av dig till företaget så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsanmärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.