:

Vilka obligationer kan en privatperson köpa?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka obligationer kan en privatperson köpa?
 2. Är det bra att investera i obligationer?
 3. Är obligationer säkra?
 4. Vilka obligationer är bäst?
 5. Hur tjänar man pengar på obligationer?
 6. Vad händer med obligationer när räntan går upp?
 7. Är svenska statsobligationer riskfria?
 8. Varför säljer man obligationer?
 9. Kan man köpa svenska statsobligationer?
 10. Hur beskattas obligationer?

Vilka obligationer kan en privatperson köpa?

Obligationer är en typ av räntebärande värdepapper. Dessa värdepapper ger alltså en avkastning till dess ägare i form av ränta. Genom att köpa en obligation lånar du helt enkelt ut dina pengar till utgivaren. I samband med detta blir du ägare till värdepappret. Som privatperson har du möjlighet att köpa antingen premieobligationer, företagsobligationer eller privatobligationer. Dessa är i grund och botten samma sak men är knutna till lite olika villkor. Alla olika obligationer delas ut under bestämda tidsperioder. Den period som du lånar ut pengar och innehar obligationen kallas löptid. Hur lång löptiden är varierar mellan olika obligationer. Gemensamt är dock att de alla har ett bestämt slutdatum. När detta datum infaller är löptiden slut och du kommer att få hela ditt utlånade belopp återbetalt.

Det finns många fördelar med att spara pengar i obligationer. Eftersom du får tillbaks hela ditt sparbelopp när löptiden går ut innebär ett sådant sparande väldigt låg risk. Dessutom vet du alltid i förväg vilken avkastning du kommer att få. Dina pengar är inte heller helt bundna. Detta då det alltid finns en möjlighet för dig att sälja obligationer innan löptiden passerat. I jämförelse med exempelvis aktier ger obligationer dock i regel inte en lika hög avkastning.

Är det bra att investera i obligationer?

En obligation är kort förklarat ett lån. Staten eller ett företag kan utfärda och sälja obligationer istället för att låna pengar av en bank. Staten/företaget betalar sedan ränta till den som äger obligationen. När en stat lånar pengar kallas det statsobligationer, och när ett företag gör det kallas det företagsobligationer.

Obligationer handlas i procent av sitt ursprungliga lånevärde, som kallas för nominellt belopp. Obligationer har en viss löptid och när de förfaller får långivaren i normalfallet tillbaka 100 % av sin investering. Lånet blir med andra ord återbetalt.

Är obligationer säkra?

Här redovisas Riksbankens totala innehav av säkerställda obligationer. Innehavet är nettosumman av köpta säkerställda obligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Uppgifterna redovisas i nominella termer och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp av obligationerna.

Vilka obligationer är bäst?

Att idag säga vilka räntefonder eller obligationsfonder som är bäst är mycket svårt. Detta då dagens räntor är rekordlåga samt att det i vanliga fall krävs en del kunskap inom detta område för att göra de rätta valen. Vi anser att du finner de bästa ränte- och obligationsfonderna på Avanza och Nordnet.

Hur tjänar man pengar på obligationer?

En obligation är enkelt uttrycket ett lån. Du lånar ut pengar till ett bolag eller till staten. Obligationer är värdepapper som vanligen ger avkastning i form av ränta. En obligation har en löptid som kan vara flera år och normalt får du som ägare avkastning i form av ränta under tiden. 

Ett bolag eller en stat kan utfärda obligationer i stället för att låna pengar av en bank. Utställaren betalar sedan normalt ränta till dig som ägare av obligationen, precis som ränta på ett vanligt lån. När en stat lånar pengar kallas det statsobligationer, och när ett bolag gör det kallas det företagsobligationer.

Vad händer med obligationer när räntan går upp?

En vanlig fråga när det kommer till räntefonder är vad som får dem att svänga i värde. De flesta vet att aktiekurser varierar och huvudskälet till att man köper aktier är att man tror på en uppgång. För obligationer, som räntefonder i regel består av, funkar det lite annorlunda. 

När ränteläget på marknaden förändras så förändras även attraktiviteten hos en obligation. Om man kan få högre ränta på obligationer som ges ut idag – vilket händer när räntan går upp – minskar värdet på obligationer som getts ut tidigare, det vill säga kurserna går ner, och tvärtom.När räntorna förväntas gå ner ökar räntefonder i värde och stigande räntor får dem att tappa i värde. 

Räntefonder finns i flera olika varianter och risknivåer men gemensamt för dem är att de placerar i olika typer av räntebärande värdepapper – alltså papper som exempelvis ges ut av stora företag, kommuner och staten. De tre vanligaste formerna av räntefonder är korta räntefonder, långa räntefonder och räntefonder bestående av företagsobligationer.

Är svenska statsobligationer riskfria?

En firmatecknare är en person i ett företag som kan teckna bindande avtal i företagets namn. Som firmatecknare får du företräda ett företag och har rätt att teckna avtal och signera andra handlingar för bolagets räkning.

Firmateckning gäller även när företagets företräds i domstolar och myndigheter. Ett företag kan ha en eller flera firmatecknare och dessa ska alltid registreras hos Bolagsverket. Dock kan företagets firmatecknare överlåta ansvaret till en annan genom en fullmakt.

Firmateckning kan innebära två saker; dels att signera avtal för bolagets räkning, och dels skriva under beslut som styrelsen beslutat om vid sammanträden och liknande. I det sistnämnda spelar bolagsordningen och de regler som har satts upp för företaget in. Styrelsen kan inte besluta om vad som helst om det strider mot bolagsordningen eller aktiebolagslagen.Det är oerhört viktigt att utse pålitliga firmatecknare eftersom de avtal som skrivs under är bindande för företaget.

Varför säljer man obligationer?

Det finns olika former av obligationer några av dem är:

 • Privatobligationer: Det finns två olika typer av privatobligationer och dessa är kupongobligationer och nollkupongobligationer. Löptiden på privatobligationer är mellan 1 och 10 år och har en fast förfallodag.

Kunpongobilgationen är ett räntebärande värdepapper och det ger periodiska räntebetalningar. Detta innebär att emittenten är skyldig att betala ränta till köparen och detta kallas kupong. Hur ofta dessa utbetalningarna ska göras varierar mellan de olika obligationerna.

Kan man köpa svenska statsobligationer?

En obligation är enkelt uttrycket ett lån. Du lånar ut pengar till ett bolag eller till staten. Obligationer är värdepapper som vanligen ger avkastning i form av ränta. En obligation har en löptid som kan vara flera år och normalt får du som ägare avkastning i form av ränta under tiden. 

Ett bolag eller en stat kan utfärda obligationer i stället för att låna pengar av en bank. Utställaren betalar sedan normalt ränta till dig som ägare av obligationen, precis som ränta på ett vanligt lån. När en stat lånar pengar kallas det statsobligationer, och när ett bolag gör det kallas det företagsobligationer.

Hur beskattas obligationer?

Värdepappersinstituten lämnar kontrolluppgift på avyttringar (inlösen och försäljning) av obligationer.

Värdepappersinstituten eller Euroclear lämnar också kontrolluppgifter på räntor under året. Observera dock att kontrolluppgift för betald räntekompensation endast lämnas om den räntekupong som kompensationen avser förfaller till betalning samma kalenderår som kompensationen betalats.