:

Vem kan inte vara testamentsexekutor?

Innehållsförteckning:

 1. Vem kan inte vara testamentsexekutor?
 2. Vad får en testamentsexekutor göra?
 3. Vad kostar en testamentsexekutor?
 4. När vinner en bouppteckning laga kraft?
 5. Vem får inte skriva på testamente?
 6. Vem har rätt att läsa ett testamente?
 7. Vad händer om man bestrider ett testamente?
 8. Kan man testamentera bort lösöre?
 9. Hur lång tid tar det för banken att betala ut arv?
 10. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 11. Hur värderas lösöre i en bouppteckning?
 12. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 13. Vad kan ogiltigförklara ett testamente?
 14. Måste personnummer anges i testamente?
 15. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

Vem kan inte vara testamentsexekutor?

Juridik vid dödsfall

Vi är två gifta personer utan barn. I vårt testamente avsätter vi några summor till ideella organisationer samt till min hustrus syster. .Resten skall fördelas mellan våra syskonbarn, 5 st. Så långt känns allt relativt enkelt. 'Problemet' är att vårt dödsbo kommer att innehålla en större lägenhet, ett lantställe samt en aktieportfölj (totalvärde i dag c.a 20 miljoner kr.) Syskonbarnen bor långt ifrån varandra och det finns ingen av dem som vi anser kan 'ta tag' i försäljning av egendom och övrig hantering av dödsboet. Det behövs således en kompetent testamentsexekutor också för att undvika osämja mellan alla inblandade. Frågan är var man kan hitta någon bra sådan. Våra vänner är alla i hög ålder och kan inte ta tag i detta. Hälsningar

Vad får en testamentsexekutor göra?

Institutet med en testamentsexekutor har inga egentliga nackdelar då det ger individen frihet att själv bestämma vem som ska få sköta dödsboets förvaltning och skiftning. 

Problemet är dock jurist- och advokatbyråer som ofta passar på att skriva in sig själva som testamentsexekutor i de testamenten de upprättar, utan att egentligen informera om vad det innebär för den enskilde. Dessutom är det inte ovanligt att man ”fular sig” och erbjuder ett bättre pris för den enskilde att upprätta testamentet ifall man skriver in byrån som testamentsexekutor. 

Ur byråns håll är det givetvis en smart och bra affärsmöjlighet då man garanterar sig arbete längre fram. Även ur den enskildes sida är det antagligen inte en allt för dålig idé. Juristen som kommer ta hand om dödsboet är mest troligt mycket kompetent och kommer mest troligt att agera lojalt och korrekt, men problemet är att det kan innebära stora kostnader för dödsboet, som man kanske inte måste ha. Genom ett förordnande om testamentsexekutor förlorar dödsbodelägarna i realiteten möjligheten att välja jurist inte bara efter kompetens, utan även pris. I många fall kanske man inte ens behöver få hjälp av en jurist utan kan sköta bouppteckning och arvskifte själv. Det är inte ovanligt att en jurist kan debitera uppemot 20 000 kronor för att sköta arbetet som testamentsexekutor. 

Vad kostar en testamentsexekutor?

Testamentsexekutorn utses genom ett förordnande i testamentet (se Ärvdabalken 19 kap. 1 §).  Testatorn bestämmer alltså själv vem ska få uppdraget och har möjlighet att ge instruktioner om t.ex. förvaltningen i testamentet.

Vår uppfattning är att det vanligtvis är en jurist eller advokat på den byrå som hjälp till att skriva testamentet som får uppdraget som testamentsexekutor. Det är också klarlagt att den som har hjälp till att upprätta testamentet inte automatiskt blir jävig (se NJA 2007 s. 410).

Det är dock testatorns val och inget hindrar att testatorn utser någon helt annan till exekutor. Det finns inga krav på att testamentsexekutorn ska ha juridiska kunskaper (även om vi anser att det är en fördel).

För att testamentsexekutorn ska kunna ta över förvaltningen i boet måste testamentet först vinna laga kraft. Om det drar ut på tiden och/eller om det finns brådskande förvaltningsåtgärder kan boet behöva avträdas till förvaltning av boutredningsman.

När vinner en bouppteckning laga kraft?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Vem får inte skriva på testamente?

Som rubriken antyder är det inte tillräckligt med endast ett testamentsvittne. Det måste finnas minst två personer som bevittnar testamentet. Det kan även vara fler än två personer som bevittnar testamentet om testamentsgivaren önskar detta. Detta är dock ytterst ovanligt.

Det ställs ett antal krav på den person som ska bevittna ett testamente. Enligt ärvdabalken måste ett vittne vara minst 15 år och hen får inte:

 • lida av en psykisk störning som innebär att hen inte förstår betydelsen av bevittningen,
 • vara gift eller vara sambo med testator,
 • vara syskon eller vara gift med syskon till testator, eller
 • släkt med testator i rätt upp- eller nedstigande led (förälder, barn eller barnbarn).

Vem har rätt att läsa ett testamente?

Du som har fyllt 18 år får skriva ett testamente. Även du som fyllt 16 år får skriva ett testamente, men bara om sådan egendom som du på grund av eget arbete har haft möjlighet att köpa själv.

Det finns ingen lag som säger att du måste anlita en jurist för att skriva ett testamente. Du kan alltså skriva ditt testamente själv. Ett tydligt testamente underlättar dock för dina anhöriga, ökar din och familjens trygghet och minskar risken för framtida problem. Det kan därför vara en god idé att anlita en jurist. En jurist kan dessutom se till att allt går rätt till när du skriver ditt testamente.

Hos Familjens Jurist kan själv skriva ett testamente i deras onlinetjänst eller boka tid med en jurist.

 • Du ska skriva på testamentet med din underskrift. Detta kan gå till på två olika sätt:
 • Vad händer om man bestrider ett testamente?

  Ifall en misstanke finns om att något är fel med ett testamente kan en arvinge använda sig av klander. På så vis kan testamentet bli ogiltigt till viss del eller i dess helhet. 

  Ifall testamentet ogiltigförklaras i sin helhet sker fördelning av den avlidnes arv enligt lag. Klanderreglerna är till för att skydda det den avlidne uttryckt i sitt testamentet som sin sista vilja.

  En talan om klander måste därför grunda sig på något av de krav för ogiltighet som lagen, ärvdabalken ställer upp för att vinna laga kraft. Det är dessutom viktigt att inledningsvis påpeka att en arvinge som godkänner testamentet förlorar sin rätt att väcka klandertalan.

  Kan man testamentera bort lösöre?

  Juridik vid dödsfall

  Hej, Min far gick bort för ett antal år sedan, fem år senare övertog jag och en av mina bröder (vi är fem bröder) mina föräldrars fritidshus genom ett gåvobrev.

  Hur lång tid tar det för banken att betala ut arv?

  Första steget mot att arv kan be­ta­las ut är att göra en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning är en skrift­lig hand­ling som visar den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der. Av boupp­teck­ning­en fram­går det också vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re och ar­ving­ar.

  Boupp­teck­ning och arv­skif­te är alltså nära knutna till varand­ra. Efter att boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­rats hos Skat­te­ver­ket kan den an­vän­das för att visa vem som har rätt att fö­re­trä­da döds­bo­et och göra det som be­hö­ver göras innan arv kan be­ta­las ut.

  En boupp­teck­ning ska upp­rät­tas inom 3 må­na­der från döds­fal­let. 

  Vid arv­skif­te be­hö­ver du göra en arv­skif­tes­hand­ling. Det är ett ju­ri­diskt do­ku­ment där det står vem som ärver vad efter att någon har gått bort. Arv­skif­tes­hand­ling­en an­vänds sen som en slags le­gi­ti­ma­tion eller bevis för att till ex­em­pel banken ska kunna betala ut pengar från den av­lid­nes bank­kon­ton till ar­ving­ar­na. 

  Om det endast är du som är döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du inte göra något arv­skif­te. Till­gång­ar­na över­går då direkt till dig när boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­rats hos Skat­te­ver­ket. Vid ett en­mans­döds­bo räcker det alltså med att bara göra en boupp­teck­ning. 

  👍 Arv­skif­te eller arv­skif­tes­hand­ling be­hö­ver inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

  Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

  Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. 

  Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­ligt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

  Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv. 

  För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

  Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et. 

  Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara. 

  Hur värderas lösöre i en bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

  För att förstå vad lösöre är, är det viktigt att först veta att all egendom som inte är fast egendom betraktas som lös egendom (se 1 kap. 1 § jordabalken motsatsvis). Begreppet lös egendom har alltså en mycket vid definition. Den vida definitionen har gjort det nödvändigt att dela in lös egendom i ytterligare underkategorier: lösöre, pengar, värdepapper och andra immateriella tillgångar. Till underkategorin lösöre räknas alla lösa saker som inte är pengar, värdepapper eller andra immateriella tillgångar. Porslin räknas alltså som lösöre. Husgeråd, möbler, kläder, smycken, datorer, bilar, vapen och tavlor är andra exempel på lösören.

  Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

  Tillbaka

  Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

  Vad kan ogiltigförklara ett testamente?

  Ett testamente kan ogiltigförklaras om något av nedanstående skett.

  • Den som upprättade testamentet saknade behörighet
  • Testamentet uppfyller de formkrav som ställs enligt lag
  • Den som upprättade testamentet led av en psykisk störning vid tidpunkten när det upprättades
  • Den som upprättade testamentet blev tvingad att ange något av innehållet eller till att upprätta hela testamentet
  • Någon utomstående har utnyttjat den som upprättat testamentet som på grund av sitt oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning blivit övertygad att skriva på ett visst sätt
  • Den som upprättat testamentet har blivit svikligen förledd att skriva något av innehållet eller hela testamentet
  • Den som upprättat testamentet har missförstått någon omständighet eller sak som haft avgörande betydelse till att testamentet upprättades på det här sättet

  Det är bara om något av ovanstående hänt som du kan klandra testamentet och begära att det ska förklaras vara ogiltigt.

  Måste personnummer anges i testamente?

  Trygga min framtid

  Ett testament skrivet 70talet, bevittnat av av två vittnen med namn, titel, adresser, men utan personnummer. Räcker det, eller måste man komplettera med personnummer.

  Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

  Min make har precis fått reda på att hans pappa som avled för några veckor hade skrivit ett testamente där han testamenterat bort hela sitt arv till sin avlidne brors son. Min man är helt förstörd och jag undrar om det finns något som han kan göra. Vad jag läst så finns det något som innebär att han kan ”klandra” testamentet som gör att han ärver sin pappa.