:

Hur mycket får jag ta ut i hyra för min bostadsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får jag ta ut i hyra för min bostadsrätt?
 2. Vad säger lagen om andrahandsuthyrning av bostadsrätt?
 3. Får man hyra ut sin bostadsrätt hur länge som helst?
 4. Får föreningen ta ut avgift för andrahandsuthyrning?
 5. Hur räknar man ut skälig hyra?
 6. Kan man köpa en bostadsrätt för att hyra ut?
 7. Kan en brf neka uthyrning?
 8. Vad är giltiga skäl för andrahandsuthyrning?
 9. Kan en bostadsrättsförening neka uthyrning?
 10. Får min dotter bo i min bostadsrätt?
 11. Hur mycket får man lägga på hyran vid andrahandsuthyrning?
 12. Hur mycket höjs hyran med 2023?
 13. Vad är normal hyra för en trea?
 14. Hur beskattas uthyrning av bostadsrätt?
 15. Kan man äga en bostadsrätt utan att bo där?

Hur mycket får jag ta ut i hyra för min bostadsrätt?

Hyresvärdar

I februari 2013 började en ny lag för privatuthyrning att gälla som gör skillnad på hyressättningen för hyresrätter och bostadsrätter. I båda fallen finns det en rad viktiga saker att ta hänsyn till som hyresvärd. Samtrygg har sammanställt det allra viktigaste i denna guide om hyressättning vid bostadsuthyrning så att du snabbt och enkelt kan få en uppskattning på vad rätt hyra är för dig och ditt kontrakt.

Vad säger lagen om andrahandsuthyrning av bostadsrätt?

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller när du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Utöver det så finns det variationer mellan olika bostadsrättsföreningar. Så för att veta exakt vad som gäller i din förening, läs stadgarna eller fråga någon i styrelsen.

Får man hyra ut sin bostadsrätt hur länge som helst?

Din personliga guide i hyresdjungeln. Här kan du läsa och bli uppdaterad om det senaste inom andra hand. Vi informerar om allt från lagar och regler till spännande reportage och nyheter – allt du behöver veta om andrahandsmarknaden på ett och samma ställe!

Frågor och svar Hyresvärdar

Får föreningen ta ut avgift för andrahandsuthyrning?

Reglerna om bostadsrättsföreningarnas rätt till att ta ut en avgift infördes den 1 juli 2014. Detta innebär inte att alla föreningar får rätt att ta ut en avgift utan detta måste röstas om vid två stämmor och därefter skrivas in i föreningens stadgar. Om du är nyfiken på om din bostadsrättsförening får ta ut en avgift eller inte kan du kontrollera detta i stadgarna. Om inget står skrivet i stadgarna kan det vara så att avgiften inte har föreslagits alternativt inte hunnits röstas igenom.

Tips! Fördelen med att vara engagerad i bostadsrättsföreningen är att du kan påverka frågor så som avgift för uthyrning.

Den avgift som föreningen får ta ut är begränsad till 10 % av prisbasbeloppet per lägenhet och år. Vad prisbasbeloppet är per år kan du få information om hos Statistiska Centralbyrån. År 2017 är prisbasbeloppet 44800 kr, vilket innebär att en bostadsrättsförening maximalt kan kräva 4480 kr per år i en sådan avgift.

Hur räknar man ut skälig hyra?

 • Hyran måste vara skälig och inte avvika för mycket mot liknande lägenheter i samma område som också hyrs ut i första hand.  

 • Det är okej att hyran avviker med cirka 4–5 procent jämfört med en likvärdig lägenhet. 

 • Om du anser att din hyra är för hög är det bra att i första hand informera hyresvärden om det. Skulle ni inte vara överens om hyran kan du vända dig till Hyresnämnden för att få en prövning av frågan.

Kan man köpa en bostadsrätt för att hyra ut?

Nu rapporteras det om i media att nyproducerade lägenheter säljs med argumentet att man kan hyra ut sin lägenhet utan att behöva godkännande från föreningen. Exempel tas bland annat upp i Hässelby (http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-saljknepet-hyr-ut-din-lagenhet-fritt-i-andrahand/repqkC!W76k1cCd9JtQdn@AUCBvYA/), men har funnits tidigare i annonser för bostadsrätter då det ofta upplevs som något positivt från en potentiell köpare. Det här innebär dock att man som bostadsrättsinnehavare har fortsatt fullt ansvar gentemot föreningen för betalning av avgift och för hyresgästens skötsamhet om man hyr ut sin lägenhet.

I ett internationellt perspektiv så är Sverige unikt vad gäller köp av lägenheter och vilka rättigheter man har som lägenhetsinnehavare att få hyra ut sin lägenhet. I Sverige köper man bara rätten att få nyttja sin lägenhet, därav namnet bostadsrätt, men i de allra flesta länder så köper man den faktiska lägenheten. På samma sätt så skiljer det sig så att när man har köpt en lägenhet så har man oftast rätten att själv få bestämma om sin uthyrning. Dock så kvarstår ansvaret gentemot grannar i skötsamhet osv.

Kan en brf neka uthyrning?

All uthyrning i andra hand för självständigt nyttjande skall alltid godkännas av föreningen styrelse. Detta görs på särskild blankett i god tid innan tilltänkt uthyrning för att styrelsen skall hinna pröva ansökan före uthyrningsperioden tar sin början. Bostadsrättslagen och Hyreslagen skiljer på uthyrning i andra hand för bostadsrätter och hyresrätter. För mer info/regler och nedladning av ansökningsblanketter sen nedan.

Uthyrning av bostadsrättslägenhet i andra hand för självständigt nyttjande under kortare eller längre tid får enligt Bostadsrättslagen 7 Kap 10 § endast ske med samtycke från styrelsen i föreningen. Sådant samtycke inhämtas genom att ansökan på särskild blankett som du finner till höger.

Vad är giltiga skäl för andrahandsuthyrning?

Det är inte i alla lägen självklart när ett ärende ska betraktas som uthyrning i andra hand eller om medlemmen har en inneboende. En bedömning får göras från fall till fall. Det som framförallt avgör är om bostadsrättshavaren fortfarande bor och använder lägenheten som bostad eller om han eller hon har lämnat över lägenheten till någon annan person under en viss tid utan att själv vistas där. Om bostadsrättshavaren tar ut en hyra eller inte har inte med saken att göra.

För att ha en inneboende i sin bostadsrätt krävs inget tillstånd från föreningens styrelse, vilket däremot en andrahandsuthyrning gör.

Om en medlem önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen. Det är lämpligt att ansökan sker skriftligen. I ansökan ska det anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden. Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för. Fastighetsägarna har tagit fram ett formulär för ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand (1051) som du kan ladda ner kostnadsfritt från vår webb.

Kan en bostadsrättsförening neka uthyrning?

Gränsdragningen mellan en andrahandsuthyrning och att ha en inneboende är relevant att besvara vid hanteringen av ovanstående fråga. Det krävs nämligen inget tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse om man avser ha en inneboende i sin bostadsrätt. Däremot krävs enligt 7 kap. 10 § bostadsrättslagen regelmässigt att bostadsrättsföreningens styrelse godkänner att en andrahandsuthyrning görs.

Skillnaden mellan andrahandsuthyrning och inneboende är inte alltid självklar. Högsta domstolen fastslog i NJA 2001 s. 241 I–II att en tydlig skillnad är att bostadsrättsinnehavaren vid en andrahandsuthyrning i regel är avflyttad från den aktuella lägenheten samtidigt som lägenheten har överlåtits till en annan person att använda. Om bostadsrättsinnehavaren bor kvar i bostaden ses det aldrig som en andrahandsupplåtelse.

Får min dotter bo i min bostadsrätt?

Du behöver inte vara gift eller sambo för att äga en bostadsrätt tillsammans med en annan person. Här kan du läsa mer om att köpa en bostadsrätt med en familjemedlem eller en kompis.

---

Hur mycket får man lägga på hyran vid andrahandsuthyrning?

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? En viktig del av uthyrningen är att sätta rätt hyra, men vilken hyra som är rimlig att ta ut beror bland annat på om det är en hyres- eller bostadsrätt du hyr ut. Här får du reda på allt du behöver veta för att sätta rätt hyra

Du som hyr ut din lägenhet i andra hand kan inte helt själv bestämma vad du sätter för pris på andrahandshyran. Oavsett om det är en hyresrätt eller en bostadsrätt så måste hyran vara skälig. Vad det innebär räknar man ut på lite olika sätt.

Hur mycket höjs hyran med 2023?

I dag har Fastighetsägarna Stockholm presenterat sitt yrkande i ramavtalsförhandlingen om justeringen av hyrorna i Stockholms stad 2024. Yrkandet baseras på Trepartens gemensamma vägledning och Fastighetsägarnas fördjupning av den och innebär att hyrorna bör höjas med 12 procent under 2024. Yrkandet syftar till att skapa möjlighet för hyresvärdar att bedriva en långsiktigt hållbar förvaltning av stadens hyresrätter. Yrkande har dock lagts på en lägre nivå än vad som motiveras utifrån Trepartens vägledning till följd av den svaga reallöneutveckling som många hushåll möter.

Med Fastighetsägarnas yrkande kommer hyran i en normal trerumslägenhet (77 kvm) att höjas med cirka 900 kronor per månad. Det innebär att stadens hyresgäster i hög utsträckning skyddas mot de kostnadsökningar som drabbar de som äger sitt eget boende i form av ökade kostnader för lån, värme, soptömning, vatten m.m. I hyresrättens fall är det hyresvärdens som till största delen kommer att bära dessa kostnader. Full kostnadstäckning skulle innebära att hyrorna skulle behöva höjas betydligt mer än den yrkade justeringen.  

Vad är normal hyra för en trea?

Om du hyr ut en bostadsrätt som du eller någon närstående bor i eller har för avsikt att bo i (dvs lägenheten räknas som privatbostad) ska du skatta för hyresinkomsten i inkomstslaget kapital. I annat fall räknas uthyrningen som näringsverksamhet.

I inkomstslaget kapital tar du som inkomst upp hyresinkomsterna och eventuella inkomster från försäljning av alster, t ex frukt och grönsaker, som du säljer från bostadsrätten (kan förekomma från bostadsrätter som är småhus). Ditt eget eller någon närståendes utnyttjande av bostaden inkomstbeskattas inte (men om den närstående betalar hyra beskattas du precis som om en utomstående betalat hyra).

Hur beskattas uthyrning av bostadsrätt?

Om du hyr ut en bostadsrätt som du eller någon närstående bor i eller har för avsikt att bo i (dvs lägenheten räknas som privatbostad) ska du skatta för hyresinkomsten i inkomstslaget kapital. I annat fall räknas uthyrningen som näringsverksamhet.

I inkomstslaget kapital tar du som inkomst upp hyresinkomsterna och eventuella inkomster från försäljning av alster, t ex frukt och grönsaker, som du säljer från bostadsrätten (kan förekomma från bostadsrätter som är småhus). Ditt eget eller någon närståendes utnyttjande av bostaden inkomstbeskattas inte (men om den närstående betalar hyra beskattas du precis som om en utomstående betalat hyra).

Kan man äga en bostadsrätt utan att bo där?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Givetvis får du äga en bostadsrätt även om du inte bor i den! Däremot finns det vissa begränsningar i 7 kap. bostadsrättslagen (BRL) för hur en bostadsrätt får användas. Jag kommer att gå igenom några av de viktigaste nedan.