:

Vad betyder ordet doktrin?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder ordet doktrin?
 2. Vad är en doktrin juridik?
 3. Vad är praxis och doktrin?
 4. Hur hittar man doktrin?
 5. Är kurslitteratur doktrin?
 6. Är doktrin bindande?
 7. Är artiklar doktrin?
 8. Vilken betydelse har doktrinen som rättskälla?
 9. Vilka är de fyra rättskällorna?
 10. Vilka är de 5 rättskällorna?
 11. Vad är inte en rättskälla?
 12. Vilka är de 4 giltiga rättskällorna?

Vad betyder ordet doktrin?

En doktrin är ’en lära eller teori som får ligga till grund för ens beteende, särskilt politiskt eller militärt handlande’.

Doktrin kommer av latinets doctrina, som betyder ’undervisning, lära, lärdom’. Nu används dock doktrin som ett negativt laddat ord. Det associeras med hämmat tänkande och en ovilja att ta hänsyn till verkligheten. Den som skriver att ”Thomas av Aquino förenade Aristoteles tänkande och kyrkans lära till en allomfattande doktrin, som kom att hämma den vetenskapliga utvecklingen i Europa” tycker inte att en doktrin är något positivt, inte heller den som hävdar att ”en invasion skulle ligga i linje med de preventiva angrepp som numera är en del av den utrikespolitiska doktrinen i USA”.

Vad är en doktrin juridik?

För närvarande finns ingen internationellt accepterad definition av begreppet. Tillämpningarna av begreppet doktrin skiljer sig mellan olika länder. Militär doktrin behandlar hur stridskrafterna skall användas och utvecklas idag och de närmaste åren. Den militära doktrinutvecklingen kan beskrivas som en process där kunskap och beprövad erfarenhet omsätts i principer för användande av militära medel. Kunskapselementet är således det dominerade.

Vad är praxis och doktrin?

Eb rättskälla avser man lagar, regler och andra rättskällor som är grunden för rättsordningens uppbyggnad. Dessa lagar kan både vara skrivna och oskrivna och utgör gällande rätt i Sverige. De svenska rättskällorna är lagtext, förarbeten, domstolarnas praxis och doktrin.

Det finns tre huvudsakliga författningar i Sverige. Dessa är grundlagar, lagar och förordningar.

Hur hittar man doktrin?

Rättsinformation är all information som kan användas för att ta reda på vad gällande rätt är. Rättskällelära är reglerna om vilken information som är rättsinformation, och vilken information som har företräde vid konflikter. Juridisk metod, slutligen, är den arbetsmetod som jurister använder för att tillämpa rättsinformation enligt rättskälleläran på en konkret frågeställning, för att ge ett juridiskt underbyggt svar. Själva arbetet kallas ofta rättsutredning.

Är kurslitteratur doktrin?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Författningskommentarer är en del av juridisk doktrin, det vill säga en del av den juridiska litteraturen. Litteraturen skrivs av erfarna jurister, oftast professorer och andra verksamma vid Sveriges universitet. Juridisk doktrin har i allmänhet inte samma ställning som lagförarbeten eller domar från Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, men många anser ändå att doktrin ska ses som en rättskälla i svensk rätt. Syftet med kommentarerna är, precis som med annan juridisk litteratur, att utreda gällande rätt och att i viss mån diskutera hur rättsläget bör vara.

Är doktrin bindande?

Doktrin är en rättskälla och ett viktigt juridiskt begrepp. Doktrin utgör en egen rättskälla, men har inte lika stark ställning som exempelvis förarbeten eller rättspraxis.

Begreppet har sitt ursprung från de latinska orden doctrina och doceo, som betyder undervisning, lärdom och ”jag undervisar/jag lär ut”.

Är artiklar doktrin?

Doktrin är en rättskälla och ett viktigt juridiskt begrepp. Doktrin utgör en egen rättskälla, men har inte lika stark ställning som exempelvis förarbeten eller rättspraxis.

Begreppet har sitt ursprung från de latinska orden doctrina och doceo, som betyder undervisning, lärdom och ”jag undervisar/jag lär ut”.

Vilken betydelse har doktrinen som rättskälla?

Rättsinformation är all information som kan användas för att ta reda på vad gällande rätt är. Rättskällelära är reglerna om vilken information som är rättsinformation, och vilken information som har företräde vid konflikter. Juridisk metod, slutligen, är den arbetsmetod som jurister använder för att tillämpa rättsinformation enligt rättskälleläran på en konkret frågeställning, för att ge ett juridiskt underbyggt svar. Själva arbetet kallas ofta rättsutredning.

Vilka är de fyra rättskällorna?

 • regeringens kommittédirektiv och kommittéregistret
 • regeringens utredningsbetänkanden som publiceras i Departementsserien (Ds) och i Statens offentliga utredningar (SOU)
 • regeringens förordningsmotiv
 • regeringens propositioner och skrivelser till riksdagen
 • regeringens lagrådsremisser till Lagrådet
 • riksdagsledamöternas motioner
 • riksdagsutskottens betänkanden och yttranden
 • riksdagsmyndigheternas framställningar och redogörelser
 • riksdagens skrivelser
 • riksdagens protokoll
 • Lagrådets yttranden.

Vilka är de 5 rättskällorna?

Lagrummet.se använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion. Om kakor och hur vi använder dem

Vad är inte en rättskälla?

 • Vad är en rättskälla?
 • Författningar
 • Förarbeten
 • Rättspraxis
 • Den juridiska litteraturen
 • Rättskällor i handboken
 • Relaterad information

Rättskällor kan enkelt uttryckt sägas vara de olika källor som leder dig fram till vad som är gällande rätt. Till de viktigaste hör lagar och andra författningar, förarbeten och rättspraxis.

Handboken är inte någon rättskälla men återger de rättskällor som finns för bostadsanpassningsbidraget, bidraget till reparationer, besiktning och underhåll samt återställningsbidraget.

Vilka är de 4 giltiga rättskällorna?

Eb rättskälla avser man lagar, regler och andra rättskällor som är grunden för rättsordningens uppbyggnad. Dessa lagar kan både vara skrivna och oskrivna och utgör gällande rätt i Sverige. De svenska rättskällorna är lagtext, förarbeten, domstolarnas praxis och doktrin.

Det finns tre huvudsakliga författningar i Sverige. Dessa är grundlagar, lagar och förordningar.