:

Är årsredovisningar offentliga?

Innehållsförteckning:

 1. Är årsredovisningar offentliga?
 2. Måste en ideell förening upprätta årsredovisning?
 3. När ska årsredovisningen offentliggöras?
 4. Hur redovisar ideella föreningar?
 5. Var kan jag hitta årsredovisningar?
 6. Hur kollar man årsredovisning?
 7. Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?
 8. Vem skriver under årsredovisningen ideell förening?
 9. Hur får man fram årsredovisning?
 10. När måste årsredovisning publiceras?
 11. Måste man deklarera ideell förening?
 12. Vart hittar man sin årsredovisning?
 13. Är föreningens protokoll offentliga?
 14. Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?
 15. Måste alla i styrelsen skriva under årsredovisningen samma dag?

Är årsredovisningar offentliga?

Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar, samt vissa handelsbolag, är skyldiga att sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Årsredovisningen ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter avslutat räkenskapsår och syftar till att ge en helt korrekt bild av verksamhetens resultat och mående.

Alla årsredovisningar blir offentliga handlingar när de godkänts av Bolagsverket, så att vem som helst har rätt att se hur det har gått för ditt bolag. Därför ska alla årsredovisningar också se ungefär likadana ut.

Enligt årsredovisningslagen ska en årsredovisning vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick.

En årsredovisning är alltså en slags sammanställning av räkenskapsåret, vilket man kan säga att årsbokslutet också är. De två ska dock inte förväxlas med varandra.

En årsredovisning är nämligen en mer övergripande form av sammanställning medan årsbokslutet går in mer på djupet för att ge en mer rättvis bild av bolagets balansräkning och resultaträkning. 

En sådan bild får man genom att göra avstämningar för alla kontohändelser för året samt ta fram underlag som kan förklara saldona på de balanskonton där man har registrerat affärshändelser. På så sätt kan man säkerställa att årets bokföring är korrekt och att bokslutet ger en rättvis bild av hur det gått för företaget.

Okej, så när du upprättar din årsredovisning kan du alltså utgå från siffrorna i ditt årsbokslut. Men det finns också en hel del regler att förhålla sig för att den ska bli korrekt. Årsredovisningslagen styr nämligen hur en årsredovisning ska upprättas, samt vilka delar den ska innehålla.

Alla årsredovisningar ska följa ungefär samma struktur och för att vara så rättvisande som möjligt ska de även följa dessa fyra redovisningsprinciper:

 • Fortlevnadsprincipen innebär att företaget ska antas fortsätta sin verksamhet under lång tid framöver.
 • Konsekvensprincipen innebär att man ska vara konsekvent och använda samma värderingsmetoder i alla årsredovisningar, år efter år. 
 • Försiktighetsprincipen innebär att du ska värdera tillgångar, skulder, intäkter och kostnader med försiktighet, dvs vare sig under- eller övervärdera.
 • Kontinuitetsprincipen innebär att den ingående balansräkningen i årsredovisningen ska stämma överens med den utgående balansräkningen från föregående räkenskapsår.

Måste en ideell förening upprätta årsredovisning?

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.

RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i redovisningsarbetet: Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan i ett eget dokument (se nedan).

När ska årsredovisningen offentliggöras?

Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar, samt vissa handelsbolag, är skyldiga att sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Årsredovisningen ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter avslutat räkenskapsår och syftar till att ge en helt korrekt bild av verksamhetens resultat och mående.

Alla årsredovisningar blir offentliga handlingar när de godkänts av Bolagsverket, så att vem som helst har rätt att se hur det har gått för ditt bolag. Därför ska alla årsredovisningar också se ungefär likadana ut.

Enligt årsredovisningslagen ska en årsredovisning vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick.

En årsredovisning är alltså en slags sammanställning av räkenskapsåret, vilket man kan säga att årsbokslutet också är. De två ska dock inte förväxlas med varandra.

En årsredovisning är nämligen en mer övergripande form av sammanställning medan årsbokslutet går in mer på djupet för att ge en mer rättvis bild av bolagets balansräkning och resultaträkning. 

En sådan bild får man genom att göra avstämningar för alla kontohändelser för året samt ta fram underlag som kan förklara saldona på de balanskonton där man har registrerat affärshändelser. På så sätt kan man säkerställa att årets bokföring är korrekt och att bokslutet ger en rättvis bild av hur det gått för företaget.

Okej, så när du upprättar din årsredovisning kan du alltså utgå från siffrorna i ditt årsbokslut. Men det finns också en hel del regler att förhålla sig för att den ska bli korrekt. Årsredovisningslagen styr nämligen hur en årsredovisning ska upprättas, samt vilka delar den ska innehålla.

Alla årsredovisningar ska följa ungefär samma struktur och för att vara så rättvisande som möjligt ska de även följa dessa fyra redovisningsprinciper:

 • Fortlevnadsprincipen innebär att företaget ska antas fortsätta sin verksamhet under lång tid framöver.
 • Konsekvensprincipen innebär att man ska vara konsekvent och använda samma värderingsmetoder i alla årsredovisningar, år efter år. 
 • Försiktighetsprincipen innebär att du ska värdera tillgångar, skulder, intäkter och kostnader med försiktighet, dvs vare sig under- eller övervärdera.
 • Kontinuitetsprincipen innebär att den ingående balansräkningen i årsredovisningen ska stämma överens med den utgående balansräkningen från föregående räkenskapsår.

Hur redovisar ideella föreningar?

BFN har publicerat K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2010:1). Enligt denna K1 får bokföringsskyldiga ideella föreningar upprätta förenklat årsbokslut om föreningens nettoomsättning tillsammans med medlemsavgifter, gåvor, bidrag och övriga liknande intäkter normalt uppgår till högst 3 mkr. Om dessa intäkter sammanlagt överstiger 3 mkr eller om föreningen inte vill upprätta förenklat årsbokslut ska föreningen i stället upprätta ett årsbokslut i enligt med 6 kap. 4 § BFL och tillämpa de regler som gäller för årsbokslut. En ideell förening som tillämpar K1 måste följa reglerna i sin helhet.

K1 får även tillämpas av föreningar som inte är bokföringsskyldiga enligt BFL men som frivilligt väljer att avsluta sina räkenskaper med ett förenklat årsbokslut.

Föreningar som utgör mindre företag får enligt ÅRL upprätta balans- och resultaträkning i förkortad form.

Var kan jag hitta årsredovisningar?

Hur funkar det här med årsredovisning? I den här filmen går vi igenom vad du behöver göra i sex olika steg. (Längd: 4:03 minuter.)

ska ta fram en årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen har du en månad på dig att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Du kan välja att lämna in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket eller skicka den med posten.

Hur kollar man årsredovisning?

När du köper en bostadsrätt köper du också in dig i en bostadsrättsförening. Eftersom föreningens ekonomi kommer att påverka din ekonomi är det extra viktigt att kolla upp hur den ser ut innan en bostadsaffär. Svaret hittar du i den berömda årsredovisningen. Bara ordet kan göra många stressade, och vi förstår varför – det är inte det lättaste att hitta och tolka all information. Här har vi därför samlat info kring vad en årsredovisning innehåller, var du hittar svaren och vad du borde kolla lite extra noga efter.

Förvaltningsberättelse 

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

I en ideell förening ska medlemmarna normalt kunna delta i och påverka besluten. Det ordinarie föreningsmötet är föreningens beslutande organ efter modell som hämtats från lagen om ekonomiska föreningar.

Av föreningens stadgar bör det därför framgå

 • när man ska hålla årsmöte
 • under vilka omständigheter man ska hålla extra föreningsmöte
 • hur man ska kalla till möten
 • vilka frågor man ska behandla på de olika mötena
 • hur medlemmarna utövar sin rösträtt
 • hur man ska fatta besluten.

Vem skriver under årsredovisningen ideell förening?

BFN har publicerat K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2010:1). Enligt denna K1 får bokföringsskyldiga ideella föreningar upprätta förenklat årsbokslut om föreningens nettoomsättning tillsammans med medlemsavgifter, gåvor, bidrag och övriga liknande intäkter normalt uppgår till högst 3 mkr. Om dessa intäkter sammanlagt överstiger 3 mkr eller om föreningen inte vill upprätta förenklat årsbokslut ska föreningen i stället upprätta ett årsbokslut i enligt med 6 kap. 4 § BFL och tillämpa de regler som gäller för årsbokslut. En ideell förening som tillämpar K1 måste följa reglerna i sin helhet.

K1 får även tillämpas av föreningar som inte är bokföringsskyldiga enligt BFL men som frivilligt väljer att avsluta sina räkenskaper med ett förenklat årsbokslut.

Föreningar som utgör mindre företag får enligt ÅRL upprätta balans- och resultaträkning i förkortad form.

Hur får man fram årsredovisning?

Årsredovisningen ska vara inlämnad till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Om ditt räkenskapsår slutade 31 december 2022 måste den vara inlämnad senast måndag den 31 juli 2023. Vid digital inlämning kan du lämna in din årsredovisning samma dag.

Om du har brutet räkenskapsår gäller andra datum beroende på ditt företags bokslutsdatum enligt tabellen nedan:

När måste årsredovisning publiceras?

Årsredovisningen ska vara inlämnad till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Om ditt räkenskapsår slutade 31 december 2022 måste den vara inlämnad senast måndag den 31 juli 2023. Vid digital inlämning kan du lämna in din årsredovisning samma dag.

Om du har brutet räkenskapsår gäller andra datum beroende på ditt företags bokslutsdatum enligt tabellen nedan:

Måste man deklarera ideell förening?

Om du lämnar in deklarationen för sent kan verksamheten behöva betala förseningsavgift. Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift skickar vi ett "Förslag till beslut om förseningsavgift” till verksamhetens adress. Tycker du att det är fel av oss att ta ut förseningsavgift kan du svara på förslaget och förklara varför.

För ideella föreningar, stiftelser och trossamfund är en förseningsavgift 1 250 kronor.

Vart hittar man sin årsredovisning?

Bolagsverket har inte till uppgift att kontrollera siffrorna i årsredovisningen, utan registrerar bara årsredovisningarna och offentliggör dem. Dock kontrollerar Bolagsverket vissa formalia, som att årsredovisningen innehåller rätt delar (förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter), att den är underskriven av rätt personer (samtliga styrelseledamöter + eventuell VD) och att det finns ett fastställelseintyg.

Om Bolagsverket vid sin granskning hittar något som saknas eller är fel så kommer de att skicka ett föreläggande till företaget, via brev eller till företagets digitala brevlåda om sådan finns. I föreläggandet kommer det att stå vilken brist Bolagsverket har hittat, och vad man behöver göra för att rätta årsredovisningen.

Om du har fått ett föreläggande ska du i normalfallet skicka in en ny årsredovisning med de ändringar som Bolagsverket kräver. Vid oklarheter är det bästa att prata med Bolagsverket.

Är föreningens protokoll offentliga?

Det är alltså stämmoordföranden vid föreningens årsmöte som ansvarar för att protokoll förs vid mötet, inte föreningsordföranden. Stämmoordföranden kan själv föra protokollet men det vanliga är att denne utser någon annan till protokollförare.

I protokollet måste anges stämmobeslut och omröstningsresultat. Om en röstlängd har upprättats ska den bifogas protokollet.

Protokollet ska undertecknas av ordföranden och minst en justerare, men föreningens stadgar kan ange ett annat antal. Även protokollföraren, om en sådan har utsetts, ska underteckna protokollet. Om dessa personer har olika uppfattning om hur protokollet ska utformas blir protokollförarens uppfattning avgörande. Övriga kan i en bilaga ange hur de anser att protokollet ska lyda.

Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?

Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en ganska stor arbetsbelastning. Den som blir förtroendevald till detta uppdrag bör ha ett stort intresse och engagemang i föreningen. Kassören bör även ha erfarenhet av eller kunskap om förhållandet mellan ekonomi och verksamhet i föreningslivet.

Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen. Beroende på föreningens storlek och dess ekonomiska omsättning, kan man välja att anställa en eller flera personer som sköter det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor. Kassören får i dessa fall en mer ledande funktion och även granskande av att de anställda behandlar föreningens ekonomi på det sätt som styrelsen beslutat om. I de flesta mindre föreningar har dock kassören ansvar för att skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut.

Måste alla i styrelsen skriva under årsredovisningen samma dag?

Programmet innehåller automatiska kontroller som varnar om det förekommer fel och du kommer inte kunna lämna in årsredovisningen förrän de har rättats till.När du signerar digitalt kan du färdigställa årsredovisningen utan att datum för underskrifter är ifyllda.