:

Vad är en tillgång privatperson?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en tillgång privatperson?
 2. Hur räknas tillgångar?
 3. Vad är tillgångar i bokföring?
 4. Vad räknas som tillgångar och skulder?
 5. Är en bil en tillgång?
 6. Vad menas med ett hushålls tillgångar?
 7. Vad är ett hushålls tillgångar?
 8. Är kassa en tillgång?
 9. Vad får redovisas som en tillgång?
 10. Måste man skriva av tillgångar?
 11. Vad anses vara tillgångar?
 12. Är eget kapital en tillgång?
 13. Vad är mina tillgångar?
 14. Är en kundfordran en tillgång?
 15. Vad ingår i immateriella tillgångar?

Vad är en tillgång privatperson?

Denna del av budgetering är relativt enkel att förstå. Du har din inkomst, vare sig den är från lön eller kapital. Sedan har du dina utgifter som hyra, försäkringar, mat etc. Det vanligaste ”problemet” folk har på denna punkt idag är att när den personliga inkomsten ökar så ökar utgifterna lika snabbt. Mitt bästa tipps här är att betala dig själv först. Ta den summa du vill investera i tillgångar och gör det när din inkomst utbetalas. Sedan anpassar du ditt beteende utefter den summa kapital du har kvar för resten av månaden.

Detta betyder nödvändigtvis inte att du ska vara snål. Personligen klipper jag håret varje vecka för att ge ett så bra intryck som möjligt i alla lägen, då har jag en deal med frisören som redan från början har ett lågt pris. Det går att resonera liknande kring val av kläder etc. Ditt intryck och ditt personliga varumärke kan öppna eller stänga dörrar i affärsvärlden.

Hur räknas tillgångar?

Vissa tillgångar ska inte räknas som tillgångar i näringsverksamheten, t.ex. delägarrätter, fordringsrätter och andelar i svenska handelsbolag. Tillgångar som ska räknas som tillgångar i näringsverksamheten är t.ex. lagertillgångar, kundfordringar, inventarier och banktillgodohavanden. Skulder ska inte räknas till näringsverksamheten om skulden hänför sig till tillgångar som inte ska räknas som tillgångar i näringsverksamheten.

Nytt: 2023-02-07

Vad är tillgångar i bokföring?

Enligt årsredovisningslagarna (ÅRL, ÅRKL och ÅRFL) klassificeras tillgångar i ett företag antingen som omsättningstillgångar eller anläggningstillgångar. Tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i företaget är anläggningstillgångar. Övriga tillgångar är omsättningstillgångar (4 kap. 1 § ÅRL). Anläggningstillgångar är normalt sett tillgångar som företaget har för avsikt att inneha i mer än ett räkenskapsår.

Vad räknas som tillgångar och skulder?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Är en bil en tillgång?

Vid inköp av bil bokförs inköpsbeloppet på konto 1240, Bilar och andra transportmedel.

Om ett företag köper in personbilar eller mindre lastbilar med en maxvikt på 3500 kilo tar man vanligtvis inte ut någon moms. I vissa branscher finns det dock undantag, bland annat bilhandel, taxibilar, körkortsutbildning, biluthyrning och begravningsföretag. Alla utgifter som kopplas till inköpet av bil bokförs på tillgångskonto 1240, Bilar och andra transportmedel i balansräkningen. Utöver själva kostnaden för bilen räknar man även med exempelvis tullkostnader, registreringsavgifter, moms och alkolås. Om företaget senare ska sälja bilen ska det ursprungliga anskaffningsvärdet krediteras bort från kontot. Alla löpande utgifter som har med företagets köpta eller leasade bilar att göra ska bokföras under kontogrupp 56 där det finns flera typer av konton för olika typer av avgifter. Om man är delägare i ett handelsbolag, en enskild firma eller ett kommanditbolag tar man upp bilförmånen som en skattepliktig intäkt i inkomstdeklarationen eller bokföringen.

Vad menas med ett hushålls tillgångar?

Det går en (liten) våg över (delar av) Sverige av att se över sin sparkvot, skuldkvot och ta kontroll över sin ekonomi. Så känns det i alla fall i spåren av alla bloggar och podcasts som handlar om just investeringar och privatekonomi. Kanske syns bara denna vågen från insidan av ankdammen? Men det finns ändå en del siffror som visar att intresset finns. Men om man vill skapa en överblick över sina tillgångar? Vad ska man titta på då?

Jag letade lite för att få lite hjälp att se över mina summerade tillgångar. Jag hittade en intressant finsk sida med en bra överblick över de finska hushållen. Där kan man se följande översikt:

Vad är ett hushålls tillgångar?

Kundfordringar bokförs normalt vid utställandet på konto 1510 Kundfordringar. Enligt 5 kap. 2 § BFL får företag, vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 mkr, tillämpa kontantmetoden, dvs. att vänta med att bokföra affärshändelser till dess betalning sker. Därmed bokförs inte kundfordringar utan en intäkt bokförs när betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda kundfordringar bokföras.

Kundfordringar på koncernföretag och andra närstående företag omförs normalt i bokslutsarbetet till konto 1560 Kundfordringar hos koncernföretag och 1570 Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i eftersom fordringar på dessa företag särredovisas i årsredovisningen.

Är kassa en tillgång?

I affärssammanhang innebär tillgångar ett företags sammanlagda förmögenhet. Tillgångar kan bestå av egendom, likvida medel (pengar), fodringar samt immateriella tillgångar.

Ibland brukar man dela upp ett företags tillgångar i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar finns i företaget under en längre tid och kan exempelvis vara maskiner som är dyra i inköp och beräknas hålla flera år. Istället för att ta hela kostnaden på en gång beräknar man hur länge anläggningstillgången bör hålla och gör avskrivningar månads- eller årsvis. Ett patent som går att sälja eller licensiera ut kan också vara en anläggningstillgång. Omsättningstillgångar är tillgångar som förbrukas snabbare, som exempelvis lagervaror, kassan och kundfordringar.

Vad får redovisas som en tillgång?

Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får som immateriella anläggningstillgångar tas upp utgifter som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år för utvecklingsarbeten, koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande samt förvärvad goodwill. Aktiebolag och ekonomiska föreningar som aktiverar utgifter för eget utvecklingsarbete måste föra om samma belopp som aktiverats från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter (bundet eget kapital).

Som tillgångar får inte tas upp utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller företagets förvaltning. Inte heller egenupparbetad goodwill får aktiveras. Anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd ska skrivas av systematiskt, enligt en plan. Planen ska följas oavsett företagets resultat. Uppskrivning är enligt årsredovisningslagen under vissa förutsättningar möjlig för alla slag av anläggningstillgångar.

Av K2 framgår att företag som tillämpar regelverket inte får aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar. Har företaget förvärvat en tillgång kan vissa utgifter under vissa förutsättningar aktiveras, även om de kan anses egenupparbetade. En förutsättning är att arbetet som ger upphov till de tillkommande utgifterna inte är så pass omfattande att det leder till att en ny unik tillgång skapas.

Måste man skriva av tillgångar?

I Sverige förfogar alla högskole- och universitetsanställda själva över rättigheterna till sina uppfin­ningar och forskningsresultat enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Detta kallas lärarundantaget men gäller alltså inte enbart lärare. Om inget annat har avtalats, t ex med en extern part, innebär det att forskaren själv förfogar över sina resultat och idéer. Det betyder att kostnaderna för exempelvis patent bekostas av forskarens egna företag eller av forskaren privat. För mer information eller rådgivning kring patent tas kontakt med Innovationskontoret eller Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB).

Anläggnings- och inventarienummer anges med automatik i samband med att anläggningen aktiveras via EFH-faktura eller när inventarien registreras i anläggningsregistret, se vidare i manualen för AT-modulen, som finns på Medarbetarportalen/Stöd och Verktyg/ Ekonomi/ Manualer och vägledning. OBS! Obligatorisk inventeringsinformation för spårbarhet t ex serienummer, plats eller ansvarig person anges i flik 1 i anläggningsregistret. Det finns inga krav på att märka upp inventarien med aktuellt nummer utan det avgör institutionen själv.

En inventarie kopplas endast till anläggningsgrupp 1000 medan det för en anläggning måste väljas korrekt anläggningsgrupp utifrån anläggningstyp, livslängd och finansiering. För mer information om vad som är avgörande vid bedömning av avskrivningstid, se avsnitt om Avskrivningar. För byte av projekt och anläggningsgrupp måste ärende skickas till [email protected] då dessa ändringar endast görs av Redovisning&Controlling.

Karolinska Institutet är enligt Förordningen om myndigheters bokföring skyldig att i inventarieregistret registrera de tillgångar som bedöms vara stöldbegärliga men som inte ska redovisas som anläggnings­tillgångar. De anskaffningar som redovisas som i kontogrupp 561*, Korttidsinvesteringar och förbrukningsinven­tarier, kan vara stöldbegärliga.

Nedanstående förbrukningsinventarier med ett inköpsvärde under 30 000 kr ska alltid ses som stöldbegärliga och tas in i inventarieregistret:

 • Bärbara datorer (ej tillbehör såsom skärm, tangetbord mm)
 • Smartphones
 • Surf- och läsplattor
 • Övrigt såsom digitala kameror, projektorer och liknande

Vad anses vara tillgångar?

En tillgång är en resurs för bolag som förväntas ge fördelar ekonomiskt i framtiden. Det är summan av bolagets förmögenhet och tillgångar är enkelt förklarat hela summan som bolaget är värt. Tillgångar delas upp i två kategorier, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

Är eget kapital en tillgång?

Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet antyder handlar det om den del av företagets kapital som är företagets egen (den motsvaras alltså inte av skulder). Det egna kapitalet är matematiskt lika med tillgångarna minus skulderna. Man kan också uttrycka det som att det egna kapitalet är företagets nettoförmögenhet.

Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna skjutit till (som insatskapital vid starten och som kapitaltillskott under driften) och de vinstmedel som ägarna beslutat att låta vara kvar i verksamheten.

Vad är mina tillgångar?

Tillgångar är resurser som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och är summan av ett företags förmögenhet. Tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Är en kundfordran en tillgång?

Kundfordringar bokförs normalt vid utställandet på konto 1510 Kundfordringar. Enligt 5 kap. 2 § BFL får företag, vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 mkr, tillämpa kontantmetoden, dvs. att vänta med att bokföra affärshändelser till dess betalning sker. Därmed bokförs inte kundfordringar utan en intäkt bokförs när betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda kundfordringar bokföras.

Kundfordringar på koncernföretag och andra närstående företag omförs normalt i bokslutsarbetet till konto 1560 Kundfordringar hos koncernföretag och 1570 Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i eftersom fordringar på dessa företag särredovisas i årsredovisningen.

Vad ingår i immateriella tillgångar?

En immateriell tillgång kan definieras som ”en icke-monetär tillgång utan fysisk form” (se K3/BFNAR 2012:1). Detta innebär att likvida medel och fysiska tillgångar (till exempel byggnader, maskiner och inventarier) inte är immateriella tillgångar. Det specificeras även att övriga finansiella tillgångar inte är immateriella tillgångar.

Immateriella tillgångar kan till exempel vara patent, licenser, upphovsrätter och egenutvecklade tekniker. Immateriella tillgångar kan vara både förvärvade och egenupparbetade.

Immateriella tillgångar kan vara både förvärvade och egenupparbetade.

En immateriell tillgång kan uppstå genom att den förvärvas eller genom att företaget på egen hand upparbetar den immateriella tillgången.

En immateriell tillgång kan förvärvas separat (till exempel genom att ett företag köper ett patent eller en licens) eller genom ett rörelseförvärv. Vid ett rörelseförvärv upprättas en förvärvsanalys i vilken identifierbara immateriella tillgångar tas upp.

En immateriell tillgång kan även vara egenupparbetad, det vill säga att den har utvecklats av det företag som redovisar tillgången. När det gäller egenupparbetade immateriella tillgångar skiljer sig reglerna ganska mycket mellan K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1). Detta beskrivs närmare längre ned i detta blogginlägg.