:

Kan nyttjanderätt gå i arv?

Innehållsförteckning:

  1. Kan nyttjanderätt gå i arv?
  2. Vad gäller vid nyttjanderätt?
  3. Kan man häva nyttjanderätt?
  4. Vad innebär full nyttjanderätt?
  5. Kan man överlåta nyttjanderätt?
  6. Kan man sälja nyttjanderätt?
  7. Vad är skillnaden mellan äganderätt och nyttjanderätt?
  8. Vem kan upplåta nyttjanderätt?

Kan nyttjanderätt gå i arv?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad gäller vid nyttjanderätt?

Det juridiska begreppet nyttjanderätt innebär rätt att nyttja annan persons egendom. En hyresgäst får exempelvis nyttjanderätten till en lägenhet, som är ägd av en hyresvärd. Andra exempel på nyttjanderätt är arrende och tomträtt.

Det är viktigt att påpeka att själva äganderätten till något, exempelvis en fastighet, alltid tillhör ägaren. Detta gäller även om någon annan person får nyttjanderätten till fastigheten.

Kan man häva nyttjanderätt?

Den som äger en fastighet, oavsett om det rör sig om större byggnader för bostäder eller näringsverksamhet eller mindre hus, har troligen någon gång kommit i kontakt med konceptet ”servitut”. Servitut är en form av nyttjanderätt i vilket en granne således kan ha rätt att nyttja en väg, byggnad, brygga eller annan sak som egentligen ligger på din fastighet.

Servitut regleras i 14 kap. jordabalken (1970:994) och definieras helt enkelt som ett avtal med nyttjanderätt som avser viss mark eller föremål. Ett servitutsavtal är dock begränsat och får t.ex. inte avse rätt att avverka skog eller betesmarker. Som servitut enligt 14 kap. jordabalken räknas ej heller servitut som uppkommit genom fastighetsbildning eller genom expropriation. Dessa saker regleras särskilt. Ett servitutsavtal kan ej heller ingås mellan två personer utan gäller alltid fastigheter. Det innebär att ett servitutsavtal inte kan överlåtas särskilt av varken ägaren till den tjänande eller den härskande fastigheten.

Vad innebär full nyttjanderätt?

Trygga min framtid

Hej, Mina döttrar har fått ärva 70% av en bostadsrätt efter sin far. 30% ägs av hans sambo som också enligt testamentet fått livsvarig nyttjanderätt. Nu är sambon intresserad av att köpa hela lägenheten. Vår fråga; Ska nyttjanderätten värderas på något sätt och vad innebär nyttjanderätten juridiskt? I testamentet står det också att sambon ska ansvara för underhåll och kostnader av bostadsrätten.

Kan man överlåta nyttjanderätt?

Med överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet avses i allmänhet utarrendering av ett markområde, uthyrning av en byggnad, en lägenhet eller en byggnadsdel för antingen momspliktig eller momsfri användning. Med sökande avses överlåtaren av nyttjanderätten till en fastighet som ansöker om att upptas som momsskyldig för denna verksamhet.

Föreskrifter om ansökan att upptas som överlåtare av nyttjanderätt till fastighet finns i 30 § i mervärdesskattelagen (MomsL). Sökanden kan vara fastighetens ägare, delägare, deras hyrestagare eller hyrestagarens hyrestagare. Ansökan förutsätter att fastigheten fortlöpande används för verksamhet som berättigar till momsavdrag, eller att fastigheten används av staten, av ett universitet som avses i 1 § i universitetslagen eller ett yrkeshögskoleaktiebolag som avses i 5 § i yrkeshögskolelagen, eller från och med 1.1.2018 av en privat anordnare av yrkesutbildning som avses i 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). Verksamhet som bedrivs av kommuner och näringsidkare och berättigar till återbäring likställs med verksamhet som berättigar till avdrag.

Sökanden kan vara fastighetens ägare, delägare i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller dessas hyrestagare. Sökanden kan också vara en hyrestagares hyrestagare ända fram till den sista hyresgivaren.

Förutsättningen för ansökan om momsskyldighet för andra än ömsesidiga fastighetsaktiebolag är att slutanvändaren åtminstone delvis använder lokalen för momspliktig affärsverksamhet eller verksamhet som berättigar till återbäring. Om slutanvändaren är staten eller ett universitet eller en yrkeshögskola som nämns i 30 § 3 mom . i MomsL eller från och med 1.1.2018 en privat anordnare av yrkesutbildning som avses i 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), anses lokalerna alltid vara i sådan användning att förutsättningarna för en ansökan om momsskyldighet uppfylls. Av detta följer att den verksamhet som bedrivs i lokalerna inte behöver vara sådan som berättigar till avdrag.

Kan man sälja nyttjanderätt?

Nyttjanderätt är ett avtal mellan två, eller fler, parter som reglerar möjligheten att utnyttja delar av, eller hela, fastigheten. Avtalet skrivs av nyttjandeupplåtare och nyttjanderättshavare. 

  • Nyttjanderättsupplåtare = Den som upplåter sin fastighet eller annan egendom. 
  • Nyttjanderättshavare = Den som får rätten att utnyttja annan persons fastighet eller egendom. 

En nyttjanderätt kan maximalt vara bindande i 50 år. Men det finns ett par undantag. Ett exempel är tomträtt där denna regel inte gäller. Ett annat exempel är att nyttjanderätt maximalt får vara bindande i 25 år om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Detsamma gäller för samtliga jordbruksarrenden. Om inget annat är avtalet gäller dessa tidsbegränsningar. Tidsbegränsningen gäller däremot inte nyttjanderätter som ger staten rättigheter.   

Nyttjanderätten kan gälla för en hel fastighet (total nyttjanderätt) eller enbart en del av den (partiell nyttjanderätt). Detta behöver tydligt framgå i det avtal som skrivs mellan parterna.  

Vad är skillnaden mellan äganderätt och nyttjanderätt?

Det juridiska begreppet nyttjanderätt innebär rätt att nyttja annan persons egendom. En hyresgäst får exempelvis nyttjanderätten till en lägenhet, som är ägd av en hyresvärd. Andra exempel på nyttjanderätt är arrende och tomträtt.

Det är viktigt att påpeka att själva äganderätten till något, exempelvis en fastighet, alltid tillhör ägaren. Detta gäller även om någon annan person får nyttjanderätten till fastigheten.

Vem kan upplåta nyttjanderätt?

Talar du tyska eller är du villig att lära dig det? Vad är din akademiska bakgrund? Vad är din yrkesbakgrund?

Först måste vi skilja mellan europeiska och icke-europeiska medborgare som planerar att besöka Tyskland. Anledningen till detta är att regleringen kommer att skilja sig väsentligt mellan de två.

En nyttjanderätt kan maximalt vara bindande i 50 år. Men det finns ett par undantag. Ett exempel är tomträtt där denna regel inte gäller. Ett annat exempel är att nyttjanderätt maximalt får vara bindande i 25 år om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Detsamma gäller för samtliga jordbruksarrenden. Om inget annat är avtalet gäller dessa tidsbegränsningar. Tidsbegränsningen gäller däremot inte nyttjanderätter som ger staten rättigheter.   

Nyttjanderätten kan gälla för en hel fastighet (total nyttjanderätt) eller enbart en del av den (partiell nyttjanderätt). Detta behöver tydligt framgå i det avtal som skrivs mellan parterna.