:

Vad betyder Migrationsverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder Migrationsverket?
 2. Hur förkortas Migrationsverket?
 3. Vilka typer av uppehållstillstånd finns?
 4. Vad är Uppehållstillståndskort?
 5. Vad betyder ut Migrationsverket?
 6. Är asyl och uppehållstillstånd samma sak?
 7. Varför Migrationsverket?
 8. Är uppehållstillstånd medborgarskap?
 9. Finns permanent uppehållstillstånd?
 10. Vad är Uat Migrationsverket?
 11. Har permanent uppehållstillstånd?
 12. Vad är vut?
 13. Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?
 14. Kan man åka utan uppehållstillstånd?
 15. Kan jag hämta min flickvän till Sverige?

Vad betyder Migrationsverket?

Alternativt skyddsbehövande är en person som har sökt asyl i Sverige och fått status som alternativt skyddsbehövande. Då får man oftast uppehållstillstånd i 13 månader.

Asyl betyder fristad. När en person ansöker om asyl söker han eller hon skydd i ett annat land än i sitt hemland.

Hur förkortas Migrationsverket?

Statens invandrarverk bildades den 1 juli 1969[4], då tre verksamheter slogs samman till en, tillståndsfrågorna från dåvarande Utlänningskommissionen, medborgarskapsfrågorna från Justitiedepartementet och vad som då kallades anpassningsfrågor från Arbetsgruppen för invandrarfrågor på Inrikesdepartementet.

Anledningen till att de tre verksamheterna samlades under en enda myndighet var att det då ansågs viktigt att hålla samman invandringspolitiken - de regler som anger vilka utlänningar som får besöka eller bosätta sig i Sverige – och invandrarpolitiken. Med invandrarpolitik menades det som gjordes för att de som fått uppehållstillstånd i Sverige skulle komma in i samhällsgemenskapen, till exempel tolkhjälp, svenskundervisning, stöd till invandrarorganisationer med mera.

 • visum (tillstånd) för kort besök
 • tillstånd för bosättning i Sverige
 • asylprocessen, från ansökan till uppehållstillstånd eller återvändande (inklusive förvar)
 • medborgarskap[källa behövs]
 • uttagning av kvotflyktingar till Sverige[källa behövs]
 • stöd för frivillig återvandring[källa behövs]
 • internationellt arbete inom EU, Europeiska migrationsnätverket, UNHCR och andra samverkansorgan[källa behövs]
 • att skriva avtal med Sveriges kommuner om introduktionsplatser för de invandrare som fått uppehållstillstånd, vilket tidigare var en del av Integrationsverkets arbetsuppgifter[källa behövs]
 • att alla berörda myndigheter samverkar på bästa sätt[källa behövs]
 • avvisning och utvisning som beslutats av Migrationsverket verkställs av Nationella transportenheten (NTE), en enhet inom Kriminalvården[5]

Vilka typer av uppehållstillstånd finns?

I Sverige infördes krav på uppehållstillstånd år 1927 för utlänningar som uppehöll sig permanent i landet. En föregångare, uppehållsbok, hade införts år 1918. Från 1954 togs kravet på uppehållstillstånd bort för nordiska medborgare, se Nordiska passunionen. 2006 togs kravet på uppehållstillstånd bort för EES-medborgare som i regel har Uppehållsrätt. För medborgare i Schweiz gäller avtalet EU-Schweiz om fri rörlighet för personer.[källa behövs]

Från och med 1980 fram till och med 2019 beviljade Migrationsverket ca 2,5 miljoner uppehållstillstånd (2549730) enligt offentlig tillståndsstatistik.[1]

Vad är Uppehållstillståndskort?

Om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige, kan du få rätt till studiestöd för studier i Sverige. Du kan också få det för studier utanför Sverige i vissa fall. På gymnasiet kan du få rätt till studiehjälp för studier i Norden. På eftergymnasial nivå kan du få rätt till studiemedel för utbytesstudier utomlands.

Vad betyder ut Migrationsverket?

Om du har uppehållstillstånd och vill fortsätta bo i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Du ansöker enklast på webben. På den här sidan hittar du information om hur det går till att göra en webbansökan om att förlänga uppehållstillstånd.

Om du har haft uppehållstillstånd i 6 månader eller mer och ansöker om förlängning innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut. Ansök innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut, men tidigast 30 dagar innan. Du kan inte bli beviljad förlängt uppehållstillstånd förrän ditt nuvarande tillstånd har slutat gälla.

Om du har uppehållskort på grund av anknytning till en familjemedlem som är EU/EES-medborgare och vill fortsätta bo i Sverige ska du i stället ansöka om permanent uppehållskort.

Om du har permanent uppehållstillstånd ska du inte ansöka om nytt tillstånd när giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort (UT-kort) går ut. Du ska då stället boka tid hos Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till ett nytt UT-kort.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Har du uppehållstillstånd som familjemedlem till en person som kom till Sverige för att söka asyl och fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd? Då ska ni ansöka om förlängt uppehållstillstånd tillsammans.

Är asyl och uppehållstillstånd samma sak?

Av Sanna Vestin. Publicerad 2015, uppdaterad med anledning av den tillfälliga lagen.

Gå till: Att söka asyl / Skäl för uppehållstillstånd / Efter avslag

Varför Migrationsverket?

Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som är de som formar Sveriges migrationspolitik. Vi arbetar alltså på uppdrag från svenska folket genom de folkvalda politiker som fattar beslut om vilka regler vi ska följa. Vid behov tolkar domstolen reglerna.

Varje år får Migrationsverket ett regleringsbrev från regeringen. I regleringsbrevet skriver regeringen vilka mål och uppdrag som gäller och hur mycket pengar Migrationsverket får använda under ett verksamhetsår.

Genom prognoser rapporterar vi flera gånger om året till regeringen om hur migrationen till Sverige bedöms se ut i en nära framtid.

Är uppehållstillstånd medborgarskap?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Finns permanent uppehållstillstånd?

Om du har uppehållstillstånd och vill fortsätta bo i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Du ansöker enklast på webben. På den här sidan hittar du information om hur det går till att göra en webbansökan om att förlänga uppehållstillstånd.

Om du har haft uppehållstillstånd i 6 månader eller mer och ansöker om förlängning innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut. Ansök innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut, men tidigast 30 dagar innan. Du kan inte bli beviljad förlängt uppehållstillstånd förrän ditt nuvarande tillstånd har slutat gälla.

Om du har uppehållskort på grund av anknytning till en familjemedlem som är EU/EES-medborgare och vill fortsätta bo i Sverige ska du i stället ansöka om permanent uppehållskort.

Om du har permanent uppehållstillstånd ska du inte ansöka om nytt tillstånd när giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort (UT-kort) går ut. Du ska då stället boka tid hos Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till ett nytt UT-kort.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Har du uppehållstillstånd som familjemedlem till en person som kom till Sverige för att söka asyl och fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd? Då ska ni ansöka om förlängt uppehållstillstånd tillsammans.

Vad är Uat Migrationsverket?

Detta är endast ett förtydligande gällande registrering av asylsökande, i övrigt gäller de grundläggande rutinerna för registrering av kontakter (för regionens medarbetare finns mer information i Cosmics manualer).

Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen säger att alla som behöver omedelbar hälso- och sjukvård eller tandvård ska erbjudas detta.

Regioner har begränsad skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård till asylsökande och andra utländska medborgare som sökt uppehållstillstånd för bosättning i Sverige och utlänningar som tillfälligt vistas i Sverige.

När utlänningar fått uppehållstillstånd och tagits emot och folkbokförts i en kommun har regioner samma skyldigheter mot dem som mot övriga personer bosatta i landet.

 • de kan identifiera sig som medborgare i Ukraina
 • de är skyddsbehövande med skyddsstatus i Ukraina
 • de är varaktigt bosatta i Ukraina 

Dessa personer har rätt till ett tillfälligt uppehållstillstånd och tillhör LMA hela tillståndstiden. Men istället för ett LMAkort får dessa personer ett uppehållstillståndskort från migrationsverket. Uppgift om aktuellt dossiernr finns på kortet men även annan information som t ex : rätt enligt LMA, och/eller Massflykt för att identifiera persongruppen. Det tar ”någon vecka” innan personen får sitt kort. Även de personer som har registrerat sig hos migrationsverket men som ännu inte har hunnit få sitt uppehållstillståndskort har rätt till nödvändig vård.

Har permanent uppehållstillstånd?

Särskilda krav gäller för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Dessa krav är gemensamma för alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd, oavsett vilken typ av uppehållstillstånd du har idag.

För att få permanent uppehållstillstånd krävs att du

Vad är vut?

Följande bild presenterar de mest använda betydelserna av VUT. Du kan ner bildfilen i PNG-format för offline användning eller skicka det till dina vänner via e-post.Om du är webbansvarig för icke-kommersiell webbplats, var god och publicera bilden av VUT-definitioner på din webbplats.

Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?

 • jobba
 • studera
 • söka jobb
 • bo där som pensionär
 • bo med min familj
 • göra något annat

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst där du är anställd, driver eget företag eller är utsänd av din arbetsgivare.

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du

 • är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall
 • är inskriven som ofrivilligt arbetslös (om du har varit anställd i mindre än ett år före arbetslösheten behåller du samma rättigheter som landets invånare i minst sex månader)
 • går en yrkesutbildning (om du inte är ofrivilligt arbetslös måste utbildningen ha anknytning till ditt tidigare jobb).

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Efter tre månader som arbetstagare i landet bör du registrera dig hos de lokala myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). När du registrerar dig får du ett intyg som bekräftar din uppehållsrätt i landet.

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.

Du får dock göra vissa avbrott under femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år.
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring.
 • En sammanhängande frånvaro på ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

Kan man åka utan uppehållstillstånd?

Om du är EU-medborgare och bor i eller reser till ett annat EU-land kan dina familjemedlemmar följa med dig, även de som inte är EU-medborgare. Om du till exempel är fransk medborgare och bor i Italien kan din amerikanska make/maka resa till dig i Italien.

Detta gäller dock inte det land som du är medborgare i. Om du till exempel är tysk medborgare och dina familjemedlemmar som inte är EU-medborgare vill resa till dig i Tyskland gäller tyska regler.

Beroende på vilket land utanför EU dina anhöriga kommer från kan de behöva visum. Om det krävs visum ska ansökan handläggas snabbt och utan kostnad (läs mer om att söka visum nedan).

Anhöriga som inte är EU-medborgare ska ha ett giltigt pass med sig. Beroende på vilket land de kommer från kan de också behöva ett inresevisum. Om de har en uppehållshandling (kort eller tillstånd) kan de vara undantagna från visumkrav (läs mer nedan). Det finns en lista över länder vars medborgare inte behöver visum för att besöka EU i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Kontakta konsulatet eller ambassaden för det land ni vill resa till i god tid och ta reda på vilka handlingar som dina anhöriga måste ha för att få resa in i landet. Den här informationen om resehandlingar och visum gäller även för resor till Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Kan jag hämta min flickvän till Sverige?

Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Det är ett intyg om att ni får gifta er. När ni har fått intyget om hindersprövning ska ni lämna det till vigselförrättaren.

I vissa länder finns det svenska vigselförrättare som har fått den svenska regeringens tillstånd att viga utomlands. Ni måste själva ta reda på om det finns en svensk vigselförrättare med tillstånd i det land där ni vill gifta er. Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning.