:

Hur bokföra försäljning av skrot?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra försäljning av skrot?
 2. Är det moms på försäljning av skrot?
 3. Hur bokför man skrot?
 4. Hur bokför man försäljning av anläggningstillgång?
 5. Hur ska man bokföra försäljning?
 6. Hur redovisar man försäljning?
 7. Hur mycket får man sälja skrot för utan att skatta?
 8. När är försäljning momsfri?
 9. Hur mycket får man sälja skrot för?
 10. Är skrot avfall?
 11. Vilket konto bokförs försäljning?
 12. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 13. Vad är konto 3010?
 14. Hur mycket skrot får man sälja privat?
 15. Hur man säljer skrot?

Hur bokföra försäljning av skrot?

Ytterligare följdfråga.Har en leverantörsfaktura där vi sålt skrot. Fakturan kommer från Renova Miljö och vi har använt deras tjänst, men i slutet blir fakturan en kredit. då skrotvärdet överstiger själva kostnaden.

Jag har lagt upp ett konto som heter 3612, som ligger mot ruta 41 i momsrapporten.

Är det moms på försäljning av skrot?

På regeringens uppdrag har Skatteverket utvärderat reglerna. Enligt Skatteverkets utvärdering har inte hänvisningen till KN-nummer inneburit den förutsägbarhet som var tänkt. Såväl säljare som köpare av skrot har svårt att förutse vilka produkter som faktiskt omfattas av omvänd skattskyldighet. Utvärderingen visar vidare att de varor som omfattas av bestämmelsen inte motsvarar de varor som branschen anser ska omfattas. I utvärderingen konstateras också att en betydelsefull andel skrot kan falla utanför definitionen.

Riksdagen har mot denna bakgrund den 2 juni 2021 beslutat att ändra lagen så att kopplingen till KN-nummer slopas från och med den 1 oktober 2021.

Hur bokför man skrot?

Om du är verksam inom byggsektorn kan du beröras av reglerna för omvänd byggmoms. I din e-bokföring finns funktioner som förenklar din bokföring och fakturering gällande detta. Nedan följer instruktioner för hur du bokför försäljning och inköp med omvänd byggmoms.

Vad innebär omvänd byggmoms? ▾

Hur bokför man försäljning av anläggningstillgång?

Anläggningstillgångar är tillgångar som en redovisningsenhet avser att stadigvarande bruka i näringsverksamheten, i syfte att erhålla ekonomiska fördelar i framtiden.

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Att stadigvarande bruka en tillgång innebär att syftet med innehavet är användning i en redovisningsenhet under en längre tid (normalt > 1 år).

Hur ska man bokföra försäljning?

Varor definieras som alla materiella saker, alltså fysiska objekt som du kan ta och känna på, som inte är en Fastighet.

Här kan du läsa om skillnaden mellan en vara och en tjänst 

Hur redovisar man försäljning?

Dagskassan är summan av all kontantförsäljning under en dag. På så sätt kan man räkna ihop alla transaktionerna och bokföra dem i en verifikation. När man sedan gjort det är det dags för bokföringen. Låt säga att dagskassan blev 10 000 kronor varav 2 500 var moms, då bokför du först dagskassan så här.

Hur mycket får man sälja skrot för utan att skatta?

Regeringen beslutade den 29 augusti 2013 att uppdra åt en särskild utredare att göra en översyn av lagstiftningen om handel med begagnade varor samt bedöma om det bör införas ett lagstadgat förbud mot att använda kontanter och checkar som betalningsmedel vid handel med metallskrot.

Samma dag förordnades dåvarande justitierådet Annika Brickman som särskild utredare.

Den 8 oktober 2013 förordnades som experter i utredningen dåvarande departementssekreteraren, numera kanslirådet vid Finansdepartementet Anna Andersson, verksamhetsansvarige vid Rikspolisstyrelsen Thomas Eriksson, dåvarande departementssekreteraren, numera kanslirådet vid Näringsdepartementet Sofie Lagerstedt, rättssakkunnige vid Justitiedepartementet Christer Lundh samt kanslirådet vid Utrikesdepartementet Maria Ramstedt.

Utredningens uppdrag består av två delar. Den ena delen är att se över lagstiftningen om handel med begagnade varor. Denna uppgift omfattar att analysera utvecklingen av handeln med begagnade varor och överväga om lagstiftningen om handel med begagnade varor bör vara fortsatt reglerad.

Den andra delen är att bedöma om det bör införas ett lagstadgat förbud mot att använda kontanter och checkar som betalningsmedel vid handel med metallskrot. Om ett sådant förbud bör införas ska utredningen lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningens uppdrag enligt direktiven (dir. 2013:82, se bilaga 1) är att analysera utvecklingen av handeln med begagnade varor och utvärdera lagstiftningen om denna handel. Utredningen ska

 • undersöka vilka förändringar som skett inom branschen sedan nuvarande lagstiftning trädde i kraft,
 • undersöka om, och i så fall på vilket sätt, förhållandena har ändrats för handeln med begagnade varor sedan nuvarande lagstiftning trädde i kraft,
 • analysera polisens brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete och särskilt uppmärksamma i vilken omfattning och på vilket sätt polisen utnyttjat de instrument som lagstiftningen erbjuder, och
 • undersöka om den nuvarande regleringen haft betydelse för antalet upptäckta stöld- och häleribrott i anslutning till handeln med begagnade varor.

Handeln med begagnade varor har varit föremål för särskild reglering sedan 1918 års förordning angående handel med vissa begagnade föremål m.m. tillkom. Också handeln med metallskrot reglerades i 1918 års förordning och var föremål för särskild reglering fram till sommaren 1999.

Bakgrunden till 1918 års förordning var att det hade visat sig att stöldgods lätt kunde avsättas i skrot- och lumpaffärer med den följden att många fallit för frestelsen att begå tillgreppsbrott. Syftet med att införa förordningen var att försvåra avsättningen av olovligen tillgripet gods och att underlätta polisens efterspaning av sådant gods. Förhoppningen var att antalet tillgreppsbrott skulle minska med hjälp av regleringen.

1918 års förordning var tillämplig på yrkesmässig handel med skrot, lump, begagnade metallvaror, begagnade kläder, begagnade skor samt artiklar som var jämförliga med sådana föremål. Marknadshandel och handel med föremål med konst- eller samlarvärde (antikviteter) undantogs däremot i regleringen. Sådan handelsrörelse som avsågs i förordningen fick bara utövas av den som hade tillstånd från länsstyrelsen och det ankom på länsstyrelsen att pröva sökandens lämplighet. Handlarna hade vissa skyldigheter enligt förordningen. Bl.a. var de skyldiga att föra in olika uppgifter om varje affär i en affärsbok. Uppgifterna avsåg dagen för affärens avslutande, föremålets eller föremålens art samt antal, mått eller vikt och särskilt kännemärke, säljarens namn, yrke och bostad samt det överenskomna priset eller, om affären inneburit något annat än ett köp, avtalets innehåll. Affärsboken skulle förvaras under en tid av tio år. Förordningen innehöll dessutom regler om hur godset skulle märkas och förvaras. Vidare fick näringsidkaren inte göra affär med någon som inte fyllt 18 år och näringsidkaren skulle hjälpa polisen vid spaning efter tjuvgods och annat bortkommet gods. Länsstyrelsen hade möjlighet att

När är försäljning momsfri?

Huvudregeln är att du ska ta ut moms på varor som du säljer inom EU. Det finns emellertid vissa förutsättningar som gör försäljningen momsfri och där köparen är den som redovisar momsen i fråga i sitt eget land.

För att en momsfri försäljning inom EU ska gälla så krävs det att följande alternativ är uppfyllda.

Köparen ska vara en beskattningsbar person - läs, ett företag - i ett annat land. Detsamma gäller om det handlar om en juridisk person som är registrerad för moms i ett EU-land och har ett VAT-nummer. Vat-nummer är i sin tur ett momsregistreringsnummer.

Hur mycket får man sälja skrot för?

Det finns inga gränser för hur mycket skrot man får sälja som privatperson i Sverige. Men även om det inte finns några gränser för hur mycket skrot man får sälja, så finns det däremot regler för i vilka fall det går att sälja skrot utan att betala skatt. Det får du veta mer om här nedan.

Är skrot avfall?

I Sverige är det Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet. De tillsammans med de andra inblandade ländernas myndigheter, godkänner eller nekar till avfallstransporter över gränserna. När du vet i vilken bilaga ditt avfall finns så beror reglerna också på till vilket land du ska skicka avfallet och vad som kommer att hända med avfallet i mottagarlandet. Avfall som inte ska återvinnas får till exempel inte exporteras från EU och Efta. Dessutom är det förbjudet att skicka avfall som klassas som farligt utanför EU, Efta eller OECD.

Vilket konto bokförs försäljning?

Dagskassan är summan av all kontantförsäljning under en dag. På så sätt kan man räkna ihop alla transaktionerna och bokföra dem i en verifikation. När man sedan gjort det är det dags för bokföringen. Låt säga att dagskassan blev 10 000 kronor varav 2 500 var moms, då bokför du först dagskassan så här.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Ingående moms är den moms som företag betalar vid inköp.

När vi i stället säljer varor eller tjänster så fakturerar vi kunden utgående moms. I de flesta fall är den ingående momsen avdragsgill och kan dras av mot den utgående momsen.

Huvudkontot för bokföring av ingående moms är 2640 och huvudkonto för bokföring av utgående moms är 2610.

Vad är konto 3010?

Arvoden för utfört arbete kan krediteras konto 3010 som döps till Arvoden eller Utfört arbete, alternativt krediteras konto 3040 Försäljning av tjänster.

Hur mycket skrot får man sälja privat?

29 juli, 2020 08:19

Nyheter Skogarna runt om i landet är nu fulla av blåbär, svamp och andra bär. Den som plockar och säljer bär kan tjäna upp till 12 500 kronor utan att betala skatt.

Hur man säljer skrot?

Har ditt skrot som ligger och samlar damm i garaget något värde? Ja, för oss har det det. Och för våra kunder. Så passa på att rensa nu i vår och göra en insats för miljön, samtidigt som du fyller plånboken lite extra.

Vårsolen lyser starkt över vår återvinningsanläggning när vi gör ett besök. Trots att det är en förmiddag mitt i veckan syns ett flertal kunder svänga in till anläggningen.