:

När använder man konto 8920?

Innehållsförteckning:

 1. När använder man konto 8920?
 2. Vad bokas på konto 2510?
 3. Hur bokar man bort föregående års resultat?
 4. Hur bokför man skattefordran?
 5. Kan man rätta en årsredovisning?
 6. När används konto 2890?
 7. Hur bokför man skattekontot?
 8. När används konto 2440?
 9. Hur bokför man skatt på årets resultat?
 10. Hur används konto 8999?
 11. När används konto 2850?
 12. Hur stämmer man av 2510?
 13. Hur rättar man fel i årsredovisning?
 14. Kan man bokföra i efterhand?
 15. När används konto 6540?

När använder man konto 8920?

Bolagsverket har inte till uppgift att kontrollera siffrorna i årsredovisningen, utan registrerar bara årsredovisningarna och offentliggör dem. Dock kontrollerar Bolagsverket vissa formalia, som att årsredovisningen innehåller rätt delar (förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter), att den är underskriven av rätt personer (samtliga styrelseledamöter + eventuell VD) och att det finns ett fastställelseintyg.

Om Bolagsverket vid sin granskning hittar något som saknas eller är fel så kommer de att skicka ett föreläggande till företaget, via brev eller till företagets digitala brevlåda om sådan finns. I föreläggandet kommer det att stå vilken brist Bolagsverket har hittat, och vad man behöver göra för att rätta årsredovisningen.

Om du har fått ett föreläggande ska du i normalfallet skicka in en ny årsredovisning med de ändringar som Bolagsverket kräver. Vid oklarheter är det bästa att prata med Bolagsverket.

Vad bokas på konto 2510?

Då en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma.

Om man däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012. Det går bra att använda bokföringsmallen Preliminärskatt Enskild firma (gäller även Handelsbolag) där konto 2012 debiteras. Som betalkonto väljer du det 19-konto som belastas (t ex konto 1930). Se till att justera titeln på verifikatet så att det stämmer med vad som har betalats.

Har du betalat slutskatt med bolagets pengar så bokförs det alltså så här:

Löpandes under året ska man betala in preliminärskatt. Använd bokföringsmallen Insättning till skattekonto och konteringen ser ut som sådan:

 • 19XX* Kredit - Pengar som du nu betalar till skatteverket 
 • 1630 Debet - Pengar som överförs från banken till skattekontot 

Hur bokar man bort föregående års resultat?

Årets räkenskapsår är snart slut. Du har kontrollerat bokföringen, stämt av alla konton och gjort alla justeringar och avskrivningar. Nästa steg är att upprätta bokslut eller årsredovisning. Vad som gäller för ditt företag beror dels på dess omsättning, men också dess företagsform.

När du är klar har du fått ett årsresultat. Förhoppningsvis har verksamheten haft ett positivt kassaflöde och gått med vinst. Har du haft det kämpigt under verksamhetsåret finns det dock risk att resultatet blir negativt eller noll. I vilket fall som helst måste resultatet bokföras så att du kan nollställa vissa konton och flytta behållningen i andra till nästa år.

Genom att bokföra årets resultat skapar du en balans i både resultat- och balansräkningen. När det är gjort ska resultatet, det vill säga vinsten eller förlusten, fördelas (disponeras). Hur detta görs beror på företagsformen, då processen ser olika ut för enskild firma och aktiebolag.

Hur bokför man skattefordran?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Kan man rätta en årsredovisning?

Hur funkar det här med årsredovisning? I den här filmen går vi igenom vad du behöver göra i sex olika steg. (Längd: 4:03 minuter.)

ska ta fram en årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen har du en månad på dig att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Du kan välja att lämna in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket eller skicka den med posten.

När används konto 2890?

För dig som ännu inte startat bolag, kan det vara en bra idé att be om rådgivning hos banken för att ta reda på vad du faktiskt behöver. Ofta skaffar man ett företagskonto, men ett alternativ är också att använda sitt privata bankkonto. Det är en mer kostnadseffektiv lösning men däremot kanske inte riktigt lika bra på längre sikt. Risken finns att det blir svårt att skilja på vilka utgifter och inkomster som hör till företaget respektive är privata.

Har du satt upp ett företagskonto på banken så kan du bokföra alla intäkter och utgifter där detta används på bokföringskonto 1930 (Företagskonto). Skulle du använda ett privat bankkonto, får du istället bokföra på ett skuldkonto (se stycket om "Privata pengar").

Genom att kontinuerligt stämma av saldot på 1930 med det faktiska saldot på banken, får du en bra kontroll på att bokföringen stämmer. Har du inget fysiskt företagskonto, utan enbart ett privat, men ändå bokför på 1930 så kommer saldot på bokföringskontot aldrig kunna stämma med bankkontots faktiska saldo. Det här kan bli lite problematiskt, samtidigt som Skatteverket ej godkänner bokföring på ett företagskonto som inte existerar.

Utöver ett företagskonto på banken, kan man också ha ett kreditkort (som hör till företaget) för att betala utgifter i verksamheten. Har du gjort ett inköp med kreditkort så har det då affärshändelsen ägde rum, inte dragits några pengar direkt från banken. Däremot har du skapat dig en skuld till kreditkortsinstitutet. Detta hanteras på olika sätt beroende på om du använder kontant- eller fakturametoden. Är du osäker så kan du logga in på Verksamt.se för att se vilken metod du har i ditt bolag.

Hur bokför man skattekontot?

Har du aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630. I slutet av året måste du kontrollera att saldot i bokföringen stämmer överens med det faktiska saldot på skattekontot hos Skatteverket.

 • Kontrollera att ingående värde på 1630 för räkenskapsåret stämmer överens med ingående saldo på skattekontot.
 • Har du många händelser på skattekontot kan det vara bra att checka av månad för månad och även där synka in- och utgående saldo.
 • När används konto 2440?

  Hej igen!

  Jag förstår vad du menar, men i och med att du från början lade upp totala skulden som en tillgång samt mot 2440 så bör du rimligtvis behöva fortsätta ha kvar den delen som är kvar att betala mot 2440. Detta både för att du annars inte har något att boka dina sista betalningar mot och du då kommer boka en högre kostnad än vad det egentligen är, plus att du fortfarande har kvar en del att betala. 

  Hur bokför man skatt på årets resultat?

  I denna artikel går vi övergripande igenom det sista steget i bokslutsarbetet med att bokföra skatt och årets resultat. Artikeln utgår från att hela bokslutsarbetet fram till detta steg är utfört, se vår separata artikel om att upprätta bokslut här.

  Vi utgår från ett exempel med Exempel AB som har kalenderår som räkenskapsår. Exempel AB har för 2020 ett resultat före skatt på 100 000 kr. Skatten har beräknats till 20 000 kr och årets resultat till 80 000 kr.

  Hur används konto 8999?

  Årets resultat är det sista du bokför i ditt räkenskapsår.Du hittar beloppet längst ner i din Resultatrapport, se Beräknat resultat. Efter att du bokfört årets resultat kommer raden beräknat resultat visa 0, och resultatet kommer flyttas till din balansrapport.  

  Bokföra årets resultat

  När används konto 2850?

  • 1 Kontoklass
  • 2 Kontogrupp
  • 3 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
  • 4 Bokföringsmässig effekt
  • 5 Bokföringsmässig sammanställning

  Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

  Hur stämmer man av 2510?

  Ett företag ska löpande under året betala in preliminär skatt till Skatteverket. Detta kallas debiterad preliminärskatt. Den preliminära skatten ska så nära som möjligt motsvara vad den slutliga skatten kommer att bli. Företaget lämnar underlag till Skatteverket om hur stort resultatet förväntas bli (när företaget registreras eller i en preliminär deklaration), och utifrån detta beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt som ska betalas varje månad. Det beslutade beloppet kommer att dras från företagets skattekonto varje månad (oftast runt den 12:e i månaden). Det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot.

  När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld, på konto 2518 (vissa använder gruppkontot 2510 istället, men vi rekommenderar 2518 så att preliminärskatten hålls separat). Motkonto är 1630.

  En detalj som kan vara lite förvirrande är att den debiterade preliminärskatten betalas i efterskott. Skatten som avser januari dras från skattekontot i februari. Detta gör att preliminärskatten för räkenskapsårets sista månad dras först under nästa räkenskapsår. Mer om detta lite längre ner.

  Hur rättar man fel i årsredovisning?

  Alla aktiebolag måste upprätta en årsredovisning som sedan skickas in till Bolagsverket. Här är en guide som gör att du kan undvika vanliga misstag. Det sparar både din tid och skattepengar.

  När Bolagsverket i vanliga fall fått in årsredovisningarna så hittar de hela tiden fel i dem som lätt skulle kunna åtgärdats innan de lämnades in. Det är inte bra för dig som företagare samtidigt som det skapar mer jobb för Bolagsverket.

  Kan man bokföra i efterhand?

  Hur ska en rättelse göras i bokföringen eller i årsredovisningen? Det är en vanlig fråga som ställs till FAR:s medlemsrådgivning.

  Självklart ska bokföringen i så stor utsträckning som möjligt vara rätt från början. Men en affärshändelse kan bli felaktigt bokförd på grund av att man inte hade rätt förutsättningar vid bokföringstillfället. Det händer också att beräkningarna helt enkelt blir fel. Ofta upptäcks inte felet förrän efter att bokslutet eller redovisningsperioden är stängd.

  När används konto 6540?

  Hur bokför man webbhotell då? Att bokföra IT-tjänster och IT-produkter kräver vetskap om vilka bokföringskonton betalningen ska gå till. För att bokföra webbhotell kan man använda bokföringsmallar “IT-tjänster inrikes”, där datakommunikation kommer att debiteras samt en ingående moms på 25 procent tillkommer. Nedan följer en enkel beskrivning och tillhörande konton för respektive domän.

  En annan fråga som brukar ställas är hur bokför man webbhotell om leverantören är från utlandet? Svaret är att webbhotellet klassificeras då som inköp av tjänst inom eller utom EU. För att bokföra webbhotell med utländsk leverantör kan bokföringsmallar “Inköp Tjänster inom EU” eller “Inköp Tjänster utanför EU” användas.  Bokföringen samt momsrapporten blir då korrekt redovisade. Sedermera kostnadsförs de löpande utgifter för webbhotell samt domännamn kontinuerligt, då de avser ett år i taget. Dessa avgifter faktureras även normalt sett i förskott, så att utgifterna blir till förutbetalda kostnader och en periodisering blir nödvändig i bokslutet.