:

Vad innebär en fastighetsreglering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär en fastighetsreglering?
 2. Vad kostar en fastighetsreglering?
 3. Hur går en fastighetsreglering till?
 4. Vem kan ansöka om fastighetsreglering?
 5. Är fastighetsreglering avdragsgillt?
 6. Vad händer med servitut vid fastighetsreglering?
 7. Hur lång tid tar en fastighetsreglering?
 8. Kan man bli av med ett servitut?
 9. Kan man ta bort ett servitut?
 10. Får man fälla träd på servitut?
 11. Får tjänande fastighet nyttja servitut?
 12. Vilka träd får man inte fälla?
 13. Vad är straffet för att såga ner träd?
 14. Kan servitut sägas upp av den tjänande fastighetens ägare?
 15. Kan man bli av med servitut?

Vad innebär en fastighetsreglering?

För att hjälpa dig med en fastighetsreglering så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten.

Vad kostar en fastighetsreglering?

Fastighetsägarna trodde att Lantmäteriet är en myndighet där de anställda har statlig lön och att en förrättning gick på vanlig arbetstid. På sin höjd förutsåg de en total kostnad på 10 000 till 15 000 kronor, inklusive utomstående konsult.

Om man går in på Lantmäteriets hemsida är det mycket svårt att hitta information om kostnader.

Det finns heller ingen information om kostnader i kommunikationen mellan Lantmäteriet och de fem fastighetsägarna förrän brevet i september, 15 månader efter att förrättningen begärdes. Trots att Lantmäteriet säger att man är noga med den informationen, se artikel här bredvid.

Hur går en fastighetsreglering till?

 • En förändring av en fastighet
 • Så går en lantmäteriförrättning till
 • Kostnad
 • Handläggningstid
 • Kontakta oss

Lantmäteriförrättning är ett samlingsbegrepp för olika typer av åtgärder som förändrar en fastighet. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen förändras, nya fastigheter kan bildas och rättigheter kan bildas och förändras.

Läs mer om olika typer av lantmäteriförrättningar

Kommunala lantmäterimyndigheten hjälper dig när du har frågor om din fastighet, till exempel om du vill stycka av en tomt eller sälja en bit mark till grannen. Du kan också få hjälp med att säkerställa en gräns, ordna ett servitut eller se till att en gemensam väg får en ordnad skötsel genom en samfällighetsförening.

Vem kan ansöka om fastighetsreglering?

Du kan skicka din ansökan om lantmäteriförrättning digitalt. Det enda som behövs är att du och dina medsökande har en E-legitimation (till exempel mobilt BankID). I dagsläget finns möjlighet att digitalt ansöka om Fastighetsreglering, Avstyckning, Klyvning och Sammanläggning. Vill du hellre ansöka analogt så hittar du en blankett längst ner på sidan.

Är fastighetsreglering avdragsgillt?

Om överföring av mark görs som ett rent byte, genom fastighetsreglering eller klyvning, så utlöser det inte någon kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinstreglerna för fastighet träder i princip i funktion så snart som kontant ersättning ges ut vid marköverföring. Vinst som uppkommit vid inlösen beskattas alltid oavsett ersättningens storlek. Har den ersättning i pengar som en skattskyldig fått vid en fastighetsreglering eller en klyvning inte överstigit 5 000 kr, är ingen del av kapitalvinsten skattepliktig (45 kap. 5 § första stycket IL).

Om ersättningen i pengar överstiger 5 000 kr, tas endast så stor del av hela kapitalvinsten upp, som ersättningen i pengar, minskad med 5 000 kr, utgör av den totala ersättningen, minskad med 5 000 kr. Större belopp än som motsvarar den del av ersättningen i pengar som överstiger 5 000 kr tas inte upp (45 kap. 5 § andra stycket IL).

Frigränsen på 5 000 kr gäller per delägare i fastigheten och gränsen på 5 000 kr ska tillämpas särskilt för varje förrättning oberoende av om den berör en eller flera taxeringsenheter.

Vad händer med servitut vid fastighetsreglering?

För att hjälpa dig med en fastighetsreglering så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten.

Hur lång tid tar en fastighetsreglering?

Den fastighet som innehar rättigheten kallas för den härskande fastigheten och den fastighet som upplåter rättigheten kallas för den tjänande fastigheten. Oftast handlar det om rättigheter som är nödvändiga för att den tjänande fastigheten ska kunna fungera och användas på ett bra sätt.

Kan man bli av med ett servitut?

Den fastighet som innehar rättigheten kallas för den härskande fastigheten och den fastighet som upplåter rättigheten kallas för den tjänande fastigheten. Oftast handlar det om rättigheter som är nödvändiga för att den tjänande fastigheten ska kunna fungera och användas på ett bra sätt.

Kan man ta bort ett servitut?

Den fastighet som innehar rättigheten kallas för den härskande fastigheten och den fastighet som upplåter rättigheten kallas för den tjänande fastigheten. Oftast handlar det om rättigheter som är nödvändiga för att den tjänande fastigheten ska kunna fungera och användas på ett bra sätt.

Får man fälla träd på servitut?

sön 05 mar 2017, 22:12#442783 Servitutet avser rätt att nedlägga samt underhålla och ev. Byta ledning.Kan aldrig gälla annat om det bara ges rätt för ledning.Den som äger marken har rätt att bruka sin egendom men får inte skada/försvåra för avtalad rättighets nyttjande

Valmet 465, Patu 203t 8,0 HD, Niab 5-15, NH TS 100, Mowi 300 med 8,5 tons Mowi vagn, 550 hva, 660 Stihl, Echo cs 510, 535 jonsered

Får tjänande fastighet nyttja servitut?

Den fastighet som innehar rättigheten kallas för den härskande fastigheten och den fastighet som upplåter rättigheten kallas för den tjänande fastigheten. Oftast handlar det om rättigheter som är nödvändiga för att den tjänande fastigheten ska kunna fungera och användas på ett bra sätt.

Vilka träd får man inte fälla?

Som vi skrev innan så är det lagligt att fälla träd på egen tomt, men det finns undantag. Det kan vara så att trädet är k-märkt eller området är detaljplanelagt. I detaljplanen kan det finnas utmärkt träd som är värdefulla som inte får fällas utan särskild prövning. Det kan handla om gamla ekar eller naturminnesmärkta träd.

För att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan det behövas marklov för att fälla träd på egen tomt. För att kontrollera om det finns begränsningar för de träd du har i din tomt bör du kontakta stadsbyggnadskontoret i kommunen. Problemet med olovlig avverkning har tyvärr ökat och det kan leda till att biotoperna i ett område förstörs vilket inte går att återställa.

Att fälla träd på mark som tillhör kommunen kan resultera i böter på flera hundratusentals kronor. Därför är det extra viktigt att kontrollera hur långt din tomt sträcker sig om den gränsar till kommunens.

Vad är straffet för att såga ner träd?

Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen (med avsikt) eller av oaktsamhet vållar en skada på en sak (sakskada) ersätta skadan. Detta gäller även när någon tar bort eller skadar träd och buskar och annan växtlighet. Har man avsiktligen fällt träd på annans mark kan det också vara ett brott och det bedöms då som skadegörelse. Markägaren kan i det brottmålet begära skadestånd. Hen kan också ansöka om stämning mot den som fällt träden och begära skadestånd. Det blir då ett tvistemål på tingsrätten.

Kan servitut sägas upp av den tjänande fastighetens ägare?

Ett servitut är ett tillbehör som hör till en fastighet (tjänande fastighet) och som genom avtal får användas av någon som äger en annan fastighet (härskande fastighet). Om den tjänande fastigheten går över till en ny ägare, ingår servitutet. Har en fastighet pantsatts är servitutet även det inkluderat i pantsättningen. Exempel på servitut är en väg, där den då ligger inom området för tjänande fastigheten, men där ägaren av härskande fastigheten får köra på den vägen tack vare servitutsavtalet. Annat exempel på servitut är brygga.

Sakrättslig verkan får ett servitut först vid inskrivning hos inskrivningsmyndigheten, vilket framgår av 7 kapitlet jordabalken. Väldigt förenklat innebär ”sakrättslig verkan” när äganderätten juridiskt går över från säljare till köpare. Då ska myndigheten pröva om det är okej enligt lag med inskrivningen av att servitutet upplåtes. Vad inskrivningsmyndigheten i första hand lägger till grund för bedömningen om det är okej är handlingarna som lämnas in i samband med inskrivningen, vilket framgår av 23 kapitlet jordabalken.

I 14 kapitlet jordabalken hittar vi kraven på hur ett servitutsavtal ska ingås. Till att börja med är inte möjligt att ingå ett servitutsavtal muntligt. Det är nämligen så att ägaren av den tjänande fastigheten ska skriftligen upplåta servitutet för att upplåtelsen ska vara giltig.

Kan man bli av med servitut?

Ett servitut är alltid knutet till en specifik fastighet. Det är därmed ägaren av denna fastighet som får ta del av denna förmån. Om fastigheten säljs följer därmed servitutet med och kan utnyttjas av den nya ägaren. 

Servitut regleras av Jordabalken (1970:994) 14 kap. I lagtexten används följande två begrepp:

 • Tjänande fastighet – Fastigheten som upplåter exempelvis väg eller brunn. 
 • Härskande fastighet – Fastigheten som får tillgång till funktion/area. 

Det finns två olika slags servitut. Avtalsservitut upprättas mellan två parter och kan därefter registreras i fastighetsregistret. Kommer parterna överens kan ändringar ske i avtalet. 

Officialservitut upprättas av Lantmäteriet och registreras alltid i fastighetsregistret. Det kan sedan enbart ändras av en lantmätare. Eftersom officialservitut är upprättat av en myndighet krävs betydligt starkare skäl för att kunna ändra det.